Strona główna » Stawki ryczałtu 2022

Stawki ryczałtu 2022

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Stawki ryczałtu 2022

Ryczałt to nowoczesny program księgowy dla podatników rozliczających podatek dochodowy w oparciu o ryczałt ewidencjonowany. Przeznaczony jest zarówno dla firm będących jak i nie będących podatnikami VAT. Oprócz możliwości rozliczania ryczałtu program umożliwia kompleksowe rozliczanie podatku od towarów i usług VAT, składki zdrowotnej, umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji, umożliwia rozliczanie kilometrówki oraz pozwala prowadzić ewidencję wyposażenia. Intuicyjna obsługa sprawia, że prowadzenie księgowości przez ryczałtowca jest łatwe, przyjemne i nie nastręcza trudności. Ponadto aplikacja umożliwia tworzenie rozbudowanych raportów w oparciu o dane z programu pozwalające sprawniej prowadzić analizę finansów firmy.

Czym jest ryczałt

Przychód ewidencjonowany zwany potocznie ryczałtem to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Podstawę opodatkowania w przypadku tej metody stanowi przychód, osiągnięty przez przedsiębiorcę, który nie uwzględnia kosztów. W celu wyliczenia podatku należy systematycznie prowadzić ewidencję przychodów, zawierającą pozycje, w których ujmuje się każdą sprzedaż, związaną z aktualnie prowadzoną działalnością. Z rozliczania się za pomocą ryczałtu może skorzystać jedynie określona grupa podatników. Są to głównie osoby, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilnej lub spółki jawne. Kolejnym warunkiem jaki należy spełnić (w roku, który poprzedza rok podatkowy), aby móc się rozliczać za jest obrót, który nie może przekroczyć równowartości 2 mln. EUR.

Stawki ryczałtu w 2022 roku

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2022 roku obowiązują następujące stawki ryczałtu:

 • Stawka 17% - przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów: tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i rzeczników patentowych

 • Stawka 15% - przychody ze świadczenia usług:
  a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0)
  b) pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0)
  c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1)
  d) magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0)
  e) licencyjnych związanych z:
  - nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0)
  - nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0)
  - nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0)
  - nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0)
  - nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0)
  - nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0)
  f) związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0)
  g) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60)
  h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99)
  i) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
  j) związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3)
  k) prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
  l) firm centralnych (head office) - usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
  ł) reklamowych - usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73)
  m) fotograficznych (PKWiU 74.2)
  n) tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
  o) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78)
  p) przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79)
  q) detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem
  r) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30)
  s) w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19)
  t) kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90)
  u) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93)

 • Stawka 14% - przychody ze świadczenia usług:
  w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86)
  architektonicznych i inżynierskich - usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71)
  w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1)

 • Stawka 12,5% - przychody od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu:
  a) o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
  b) o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą
  c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55)
  d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1)
  e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72)
  f) wynajmu i dzierżawy:
  - samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0)
  - pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1)
  - środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0)
  - środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0)
  - pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0)
  - kontenerów (PKWiU 77.39.12.0)
  - motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0)
  - własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40)
  g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87)

 • Stawka 12% - przychody ze świadczenia usług związanych z wydawaniem:
  a) pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line
  b) pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1)
  c) pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2)
  d) oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-li ne
  e) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0)
  f) związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1)
  g) objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2)
  h) związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02)
  i) w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0)
  j) związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

 • Stawka 10% - przychody: a) ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1)
  b) z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:
  - środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1.500 zł
  - składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych
  - składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku
  bez względu na okres ich nabycia, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat

 • Stawka 8,5% - przychody:
  a) z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8
  b) ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)
  c) ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85)
  d) ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91)
  e) z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego
  f) z prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu
  g) z prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy
  h) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym
  do kwoty 100.000 zł z tytułu:
  a) o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
  b) o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą
  c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55)
  d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1)
  e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72)
  f) wynajmu i dzierżawy:
  - samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0)
  - pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1)
  - środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0)
  - środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0)
  - pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0)
  - kontenerów (PKWiU 77.39.12.0)
  - motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0)
  - własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40)
  g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87)

 • Stawka 5,5% - przychody:
  - z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
  - uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów
  - z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • Stawka 3% - przychody:
  - z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.
  - z działalności usługowej w zakresie handlu
  - ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0)
  - z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5-10 i 19-22 ustawy o podatku dochodowym
  - z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
  środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1.500 zł
  składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych
  - z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku

 • Stawka 2% - przychody:
  ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Program Ryczałt pozwala prowadzić księgowość firmy rozliczającej się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Program można pobrać za darmo klikając w przycisk Pobierz Program. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejdź do opisu programu do ryczałtu.