Strona główna » Umowa licencyjna

Umowa licencyjna

Niniejsza umowa licencyjna zostaje zawarta pomiędzy Fineco Software zwanym w dalszej części Licencjodawcą a Licencjobiorcą i stanowi wiążącą umowę pomiędzy stronami. Dopiero zaakceptowanie niniejszej umowy umożliwi zainstalowanie oprogramowania oraz legalne korzystanie z oprogramowania. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się z postanowieniami niniejszej umowy nie może korzystać z oprogramowania i zobowiązany jest do usunięcia z komputera oprogramowania i wszystkich elementów dotyczących oprogramowania.


§ 1
STRONY UMOWY


1. Licencjodawca - producent oprogramowania tj. firma Fineco Software z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Piaskowa 1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod numerem ewidencyjnym 42147.

2. Licencjobiorca – podmiot posiadający legalnie nabytą kopię Programu z serii Pakietu Przedsiębiorcy wraz z dowodem zakupu wystawionym przez Licencjodawcę lub inny podmiot do tego upoważniony przez Licencjodawcę.


§ 2
DEFINICJE


Na potrzeby niniejszej Umowy, Strony ustalają następujące definicje i pojęcia:

1. Program – oprogramowanie służące do pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, stanowiące przedmiot licencji.

2. Pakiet Przedsiębiorcy – seria programów służących do pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, w skład Pakietu Przedsiębiorcy wchodzą Programy: Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn, Rachunek, Księga, Ryczałt, Mała Księgowość.

3. Strony Umowy - uogólnione pojęcie stosowane zamiennie do określenia Licencjobiorcy i Licencjodawcy jednocześnie.

4. Gwarancja - okres rozpoczynający się od daty zakupu Programu, przez jaki Licencjodawca zapewnia nieodpłatne usuwanie wszelkich wad ukrytych Programu i przywracanie właściwości Programu do stanu odpowiadającego normom ustalonym przez Licencjodawcę.

5. Akceptacja – zatwierdzenie warunków niniejszej umowy poprzez wciśnięcie przez Licencjobiorcę przycisku akceptuj, w wyniku czego możliwa będzie instalacja Programu.

6. Błąd Programu – działanie Programu w sposób uniemożliwiający korzystanie ze wszystkich jego elementów, działanie programu powodujące zmienioną funkcjonalność Programu.

7. Aktualizacja Programu - okresowa Publikacja Programu uwzględniająca modyfikację Programu usuwającą Błąd Programu oraz/lub prowadząca do rozbudowy funkcjonalności Programu lub zwiększenia zakresu informacyjnego w Programie.

8. Okres Aktualizacyjny - 12 następujących po sobie miesięcy przypadających po zakończeniu okresu gwarancji.

9. Opłata Aktualizacyjna – opłata zgodna z definicją zawartą w § 5 pkt. 6 niniejszej umowy.

10. Partner Licencjodawcy – podmiot, za pośrednictwem którego Licencjodawca sprzedaje Programy.


§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Programy z serii Pakiet Przedsiębiorcy są prawnie chronionymi programami komputerowymi, do których pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych przysługuje Licencjodawcy.

2. Do zawarcia umowy licencyjnej dochodzi poprzez Akceptację przez Licencjobiorcę warunków licencji w procesie instalacji Programu.

3. Mocą niniejszej umowy Licencjodawca udziela niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania przez Licencjobiorcę z Programu zakupionego od Licencjodawcy lub od Partnera Licencjodawcy, na potrzeby prowadzonej przez Licencjobiorcę działalności gospodarczej.

4. Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony.

5. Jeśli odrębna umowa nie stanowi inaczej, niniejsza licencja obejmuje możliwość równoległych instalacji i użytkowania Programu na tylu stanowiskach (komputerach) ile wskazano w fakturze dokumentującej zakup Programu. W przypadku dokonania przez Licencjobiorcę równoległej instalacji i aktywacji Programu na większej liczbie stanowisk (komputerów) niż wskazano w fakturze dokumentującej zakup Programu Licencjodawca w pierwszej kolejności zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości korzystania z Programu do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W razie ustalenia, że Licencjobiorca dokonał równoległej instalacji i aktywacji Programu na większej liczbie stanowisk (komputerów) niż wskazano w fakturze dokumentującej zakup Programu, Licencjodawcy przysługuje prawo skorzystania z uprawnień wskazanych w § 7 niniejszej umowy. Przez równoległą instalację rozumiana jest instalacja i aktywacja Programu na drugim (kolejnym) stanowisku (komputerze) bez uprzedniego odinstalowania Programu ze stanowiska (komputera), na którym Program był wczesnej zainstalowany.

6. Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Programu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na polach eksploatacji wskazanych w § 3 pkt. 7 niniejszej umowy, w zakresie określonym niniejszą umową.

7. Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Programu na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie Programu w pamięci komputera/maszyny wirtualnej,
b) korzystanie z Programu wyłącznie na własny użytek, przez co rozumie się uruchamianie Programu, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, wprowadzanie, aktualizację, kasowanie i dokonywanie eksportu danych przez Licencjobiorcę,
c) sporządzanie kopii Programu dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych, z zastrzeżeniem jednak, że kopia ta nie może być używana równocześnie z Programem.


§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY


1. Licencjobiorca ma obowiązek korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością.

2. Licencjodawca oświadcza, że dane zebrane przy pomocy Programu magazynowane są na sprzęcie Licencjobiorcy, w związku z czym zalecane jest by Licencjobiorca co najmniej 1 raz w tygodniu sporządzał kopię bezpieczeństwa danych zmagazynowanych przy pomocy Programu na wypadek utraty danych, bowiem Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych magazynowanych przy pomocy Programu.

3. Licencjobiorca nie ma prawa do jakichkolwiek modyfikacji Programu, a także innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych Programu lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych Programu, o ile czynności takie nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Licencjobiorcy nie wolno wykonywać kopii Programu, za wyjątkiem kopii archiwalnej i zapasowej Programu.

5. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji, nie może zbywać, cedować ani przenosić bądź udostępniać w jakiejkolwiek formie (łącznie z najmem, dzierżawą) Programu ani żadnej jego części osobom trzecim.

6. Licencjodawca oświadcza, że Licencjobiorca ma prawo używać Program nieodpłatnie przez 30 dni w celu jego przetestowania, po upływie tego terminu Licencjodawca zablokuje Licencjobiorcy dostęp do Programu, chyba, że Licencjobiorca zapłaci wynagrodzenie za udzielenie licencji na Program zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie.

7. Po upływie 30 dni używania Programu, o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu tytułem udzielenia licencji na Program Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w obowiązującym w dacie zawarcia udzielenia licencji cenniku Licencjodawcy zamieszczonym na stronie internetowej Licencjodawcy.


§ 5
AKTUALIZACJA


1. Licencjobiorca ma prawo do otrzymania w okresie trwania gwarancji Aktualizacji Programu zgodnie z niniejszą umową:

a) bezpłatnie, jeżeli Licencjobiorca dokona odbioru tych zmian za pośrednictwem Internetu,
b) odpłatnie, za kwotę równą kosztowi nośnika, jeżeli Licencjobiorca dokona odbioru zmian programowych bezpośrednio w siedzibie Licencjodawcy,
c) odpłatnie, za kwotę równą kosztowi nośnika i przesyłki pocztowej, jeżeli Licencjobiorca zamówi zmiany programowe za pośrednictwem poczty, o ile w okresie gwarancji Licencjodawca dokona Aktualizacji Programu.

2. O dokonaniu Aktualizacji Programu decyduje wyłącznie Licencjodawca.

3. O pojawieniu się nowej wersji programu Licencjobiorca zostaje powiadomiony odpowiednim komunikatem wyświetlonym w Programie.

4. W okresie gwarancji Licencjobiorca ma prawo do pobrania ze strony www.pakietprzedsiebiorcy.pl instalatorów najnowszych wersji Programu.

5. Po zakończeniu okresu gwarancji Licencjobiorca może wykupić u Licencjodawcy możliwość Aktualizacji Programu przez Okres Aktualizacyjny.

6. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do informowania Licencjobiorcy o upływie Okresu Aktualizacyjnego przy każdorazowym zamknięciu Programu.

7. Za możliwość dokonywania Aktualizacji Programu w Okresie Aktualizacyjnym Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości 40% ceny Programu określonej w obowiązującym w dacie wykupienia możliwości dokonywania Aktualizacji Programu w danym Okresie Aktualizacyjnym cenniku Licencjodawcy zamieszczonym na stronie internetowej Licencjodawcy – zwaną dalej „Opłatą Aktualizacyjną”.

8. Cena Programu, od której obliczana jest Opłata Aktualizacyjna to cena Programu bez uwzględniania jakiegokolwiek jej obniżenia w związku z trwającymi promocjami.

9. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z Programu przez Licencjodobiorcę w przypadku korzystania przez Licencjoodbiorcę z wersji Programu, której udostępnienie nastąpiło po Okresie Gwarancyjnym lub po Okresie Aktualizacyjnym.

10. Licencjodawca oświadcza, iż na swoich serwerach udostępnia wyłącznie aktualną wersję Programu.

11. Licencjodawca oświadcza, iż dla możliwości sprawdzenia dostępności Aktualizacji Programu, samodzielnie łączy się z Internetem w celu wysłania „zapytanie do serwera” o dostępności Aktualizacji Programu.

12. Licencjodawca oświadcza, iż w celu weryfikacji licencji program samodzielnie łączy się z Internetem w celu wysłania „zapytanie do serwera” o sprawdzenie statusu licencji.


§ 6
GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY


1. Na zakupiony Program Licencjodawca udziela 12-miesięcznej gwarancji.

2. Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest przestrzeganie zasad eksploatacji Programu.

3. Licencjodawca nie gwarantuje, że Program spełni oczekiwania Licencjobiorcy lub, że jego działanie będzie całkowicie wolne od błędów. Licencjobiorca ponosi pełne ryzyko co do możliwości użycia zakupionego Programu do określonego celu.

4. W okresie gwarancji Licencjodawca zobowiązuje się przyjmować od Licencjobiorcy zgłoszenia o Błędach Programu wyłącznie w formie zgłoszeń dokonanych drogą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Licencjodawcy www.pakietprzedsiebiorcy.pl/kontakt lub w Programie poprzez użycie opcji „Zgłoś błąd” dostępnej z poziomu menu głównego "Pomoc". Licencjodawca ma czas na ustosunkowanie się do wysłanego zgłoszenia o Błędzie Programu nie dłuższy niż 3 dni robocze.

5. Licencjodawca ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia o Błędzie Programu i usunięcia Błędu Programu w przypadku odmowy przez Licencjobiorcę wysłania drogą e-mailową bazy danych Programu w celu analizy przyczyny Błędu Programu.

6. W okresie gwarancji Licencjodawca zobowiązany jest usunąć Błąd Programu jedynie poprzez dokonanie Aktualizacji Programu, przy czym o dokonaniu Aktualizacji Programu decyduje wyłącznie Licencjodawca.

7. Gwarancja nie obejmuje sytuacji, gdy wadliwe działanie Programu spowodowane jest:

a) użytkowaniem Programu w sposób niezgodny z jego funkcjonalnością lub przeznaczeniem,
b) użytkowaniem Programu w sposób niezgodny z zaleceniami opisanymi w Dokumentacji,
c) awarią, nieprawidłowościami w konfiguracji lub nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, systemu teleinformatycznego lub jakiegokolwiek innego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego przez Licencjobiorcę,
d) Innymi okolicznościami leżącymi po stronie Licencjobiorcy,
e) połączeniem lub współużytkowaniem Programu z innym oprogramowaniem nie zaakceptowanym przez Licencjodawcę,
f) ingerencją innych osób niż upoważnieni przedstawiciele Licencjodawcy,
g) działaniem wirusa komputerowego,
h) działaniem sił zewnętrznych,
i) działaniem siły wyższej.

8. Wszelkie inne usługi, świadczone przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy, a wykraczające poza zakres usług gwarancyjnych, odbywają się wyłącznie na podstawie odrębnie zawartej umowy serwisowej lub innej umowy na wykonanie konkretnej usługi.

9. Licencjodawca ani partner Licencjodawcy nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią, rzeczywistą, jak wyrażającą się w utraconych korzyściach, materialną i niematerialną, poniesioną przez Licencjobiorcę bądź osoby trzecie, a wynikłą z użytkowania, niewłaściwego użytkowania bądź braku możliwości użytkowania Programu, wad Programu, niedopasowania Programu do specyficznych potrzeb Licencjobiorcy, a także za szkodę poniesioną przez Licencjobiorcę bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków licencji. W szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie utraty lub zniekształcenia danych, za pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, stratę informacji lub jakąkolwiek stratę, utratę reputacji.

10. Jeśli Licencjobiorca nie jest konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu rękojmi.

11. Licencjobiorca w okresie trwania gwarancji oraz w Okresach Aktualizacyjnych ma prawo do korzystania z konsultacji i porad telefonicznych od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, z tym zastrzeżeniem, że porady telefoniczne odbywają się na koszt Licencjobiorcy, przez co Strony rozumieją, ze Licencjobiorca ponosić będzie koszt połączenia telefonicznego z przedstawicielem Licencjodawcy. Konsultacje telefoniczne mogą dotyczyć jedynie kwestii funkcjonalnych Programu. Informacje na temat Błędów Programu należy zgłaszać drogą e-mailową.

12.Licencjobiorca zobowiązany jest zachować swój unikalny klucz aktywacyjny. Ponowne wygenerowanie utraconego klucza aktywacyjnego jest usługą wchodzącą w zakres Gwarancji i Aktualizacji. Licencjodawca nie ma obowiązku ponownego generowania utraconych kluczy aktywacyjnych Licencjobiorcom nie objętym Gwarancją i Aktualizacjami.


§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJOBIORCY


1. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Umowy, Licencjodawca wyznaczy nie krótszy niż 20‑dniowy termin na zaprzestanie naruszeń i usunięcie ich skutków. W razie niedotrzymania wyznaczonego terminu Licencjodawca upoważniony jest do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. W razie wypowiedzenia umowy w trybie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, Licencjobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Programu oraz niezwłocznego zwrócenia Licencjodawcy wszystkich kopii Programu wraz z nośnikami i dokumentacją oraz usunięcia wszystkich kopii Programu z pamięci stanowisk (komputerów), na których został zainstalowany.

3. W razie wypowiedzenia umowy w trybie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, Licencjodawca zwolniony jest ze wszelkich obowiązków wobec Licencjobiorcy, ani nie ponosi żadnych ujemnych konsekwencji takiego wypowiedzenia, co oznacza, że Licencjobiorcy nie przysługują wobec Licencjodawcy żadne roszczenia w związku z wypowiedzeniem umowy w trybie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.


§ 8
INNE POSTANOWIENIA


1. Niniejsza umowa licencyjna obowiązuje od chwili jej akceptacji przez Licencjobiorcę. Akceptacja Licencjobiorcy jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z tym zastrzeżeniem, iż do niniejszej umowy nie stosuje się art. 66¹ § 2 i 3 kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszej Umowy, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.