Strona główna » Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony www.pakietprzedsiebiorcy.pl oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów.

Sklep prowadzony jest przez Fineco Software, ul. Piaskowa 1, 65-001 Zielona Góra, NIP 929-173-46-67, REGON 080203152, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod numerem ewidencyjnym 42147.


§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną za pośrednictwem strony www.pakietprzedsiebiorcy.pl,

2. Sprzedawca – Fineco Software, ul. Piaskowa 1, 65-001 Zielona Góra, NIP 929-173-46-67, REGON 080203152, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod numerem ewidencyjnym 42147.

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.

6. Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu.


§ 2 Zasady korzystania ze sklepu

1. Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014). Przepisy ustawy nie maja zastosowania do umów, w wyniku których konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50 zł.

2. Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu Klient musi posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych:

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) Dostęp do poczty elektronicznej,
c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
4. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów, z usług których korzysta Klient.

5. Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujące adresy:

E mail: handel@pakietprzedsiebiorcy.pl
Telefon: (68) 300-00-45

6. Reklamacje składane są za pośrednictwem udostępnionego formularza lub na adres: Fineco Software, ul. Piaskowa 1, 65-001 Zielona Góra


§ 3 Warunki korzystania ze sklepu

1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać dane, w tym dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania niezbędnych danych uniemożliwia zawarcie umowy.

2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu.

3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.

4. Koszty dostawy towaru przedstawiane są Klientowi po skompletowaniu przez niego zamówienia i przejściu do jego zamawiania.

5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:

a) Klient podał nieprawdziwe dane lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,
b) Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
c) Korzystając ze sklepu narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
d) Wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
e) Dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 4 Składanie zamówień

1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie.

2. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po wpływie na rachunek Sprzedawcy zapłaty, chyba że co innego wynika z wybranej przez Klienta formy płatności.

3. Termin zapłaty wynosi 14 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w w/w terminie. Brak zapłaty zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia.

4. Zapłata za towar odbywa się w jeden z następujących sposób:

- przesyłka za pobraniem pocztowym,
- zapłata przelewem na rachunek Sprzedawcy,
- zapłata kartą kredytową lub e-przelewem,
- płatność gotówkowa przy odbiorze osobistym

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

6. W przypadku, gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu, Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym, a ten w terminie 5 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

6. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie do 3. dni roboczych od daty złożenia. W zależności od wybranego sposobu płatności termin ten liczony jest od dnia wpływu środków na rachunek.

7. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.

8. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami przyjmuje się, że promocje nie łączą się, chyba że zaznaczono inaczej.

9. Zawarcie umowy dokonywane jest po uprzednim podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

10. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza w drodze mailowej powyższy fakt przesyłając Klientowi na podany przez niego mail informację o zawartej umowie.

11. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę jest faktura VAT.

12. W przypadku dostawy programu drogą elektroniczną opisaną w §5 pkt.1 a) dowodem zawarcia umowy jest efaktura – faktura przesłana drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu zamówienia w danych do faktury.


§ 5 Dostawa

1. Dostawa odbywa się w jeden z zaproponowanych podczas składania zamówienia i wybranych przez Klienta sposobów tj.:

a) Przesłania mailem linku do programu i pliku licencji,
b) Przesyłki kurierskiej,
c) Odbiór osobisty pod adresem ul. Piaskowa 1, 65-001 Zielona Góra – od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Koszt dostawy podany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.

3. W sytuacji, gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu: a) Podania błędnych danych adresowych,
b) Nieodebrania przesyłki przez Klienta,
c) Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta
Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taką sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.

4. W przypadku wyboru sposobu dostawy opisanego w ust. 1 lit b) i stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient ma możliwość spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient ma możliwość powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyna odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

5. W przypadku wyboru sposobu dostawy opisanego w ust. 1 list a) plik do pobrania ma charakter pliku .exe.

6. W przypadku rozpoczęcia pobierania produktu w sposób opisany w ust 1 lit a) przed upływem terminu do dostąpienia od umowy o jakim mowa w §7 regulaminu Klient będący konsumentem traci prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

7. Instalacja produktów sprzedawcy wymaga zapewnienia następujących właściwości sprzętu i oprogramowania: Windows XP/Vista/7/8/10


§ 6 Reklamacje i gwarancje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku, gdyby sprzedany towar mógł różnic się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.

2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie, jeśli program jest zarejestrowany. Warunki gwarancji są każdorazowo opisane w warunkach licencji.

3. Reklamacje składane są za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem.

4. Przyjęcie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient informowany jest w wybrany przez niego sposób. Jeśli nie wybrano żadnego sposobu o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość email.


§7 Prawo do odstąpienia od umowy

Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko konsumentów i to tylko w zakresie produktów nie będących programami komputerowymi lub treściami dostarczanymi cyfrowo. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

1. Prawo odstąpienia od umowy:

a) Odstąpienie od niniejszej umowy możliwe jest w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy
c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §2 ust 5 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
d) Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Można również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
e) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy dostarczyć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażono zgodę na inne rozwiązanie; Zwrot opłat w związku z tym zwrotem. Fineco Software może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
b) Produkt należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
c) Koszty zwrotu towaru leży po stronie Klienta.
d) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje m.in. w przypadku następujących umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) zawartej w drodze aukcji publicznej;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

5. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania pozasądowego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.


§ 8 Dane osobowe i postanowienia końcowe

1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba, że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zakupu. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.

3. Dane przetwarzane są przez Sprzedawcę.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia umów drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu, a w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych w innym celu - również w tym celu.

5. Klient dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za danych teleadresowych wskazanych w §5.

6. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 9 zapisy dotyczące nie-konsumentów

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.

4. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.

5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

8. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.

9. Klient korzystające ze sklepu zobowiązany jest do powstrzymywania się przed dostarczaniem za jego pośrednictwem treści bezprawnych, w szczególności naruszających czyjekolwiek dobra osobiste takie jak dobre imię, godność, wolność wyznania itp.