Strona główna » Historia wersji » Ryczałt

Historia wersji programu Ryczałt

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.246.2019(2019-02-08)
 • Umożliwiono dodawanie do rejestru VAT sprzedaży dokumentów zawierających wewnątrzwspólntową dostawę towarów lub usług dla kontrahentów nie posiadających nadanego numeru europejskiego numeru NIP (bez przedrostka kraju). W takim przypadku program wyświetla wyłącznie ostrzeżenie umożliwiając dodanie takiego dokumentu. Wówczas dokument taki nie podlega wykazaniu w deklaracjach VAT-UE oraz VAT-UEK.
Zmiany w wersji 3.245.2019(2019-02-01)
 • Uaktualniono wartości poszczególnych składek ZUS dla 2019 roku w Podatki - Składki ZUS - ZUS...
Zmiany w wersji 3.244.2019(2019-01-17)
 • Wprowadzono poprawki do formularza PIT-28.
Zmiany w wersji 3.243.2019(2019-01-11)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.242.2019(2019-01-08)
 • Dodano formularze PIT-28/PIT-28S za 2018 rok w wersji 21. Formularz dostępny jest w Podatki - Rozliczenie roczne (PIT-28)... lub Podatki - Rozliczenia roczne - 2018 - PIT-28...
 • Wprowadzono rozwiązania w zakresie grafiki znacznie poprawiające wyświetlanie okienek przy korzystaniu w Windows z czcionek o większym niż standardowe 96 DPI lub pracy w trybie Hi-DPI.
Zmiany w wersji 3.241.2019(2018-12-23)
 • Użytkownikom zdefiniowanym w Konfiguracji - Użytkownicy, którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano również dostęp do Słowników.
Zmiany w wersji 3.240.2019(2018-11-30)
 • Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ - najczęściej zadawanych pytań bezpośrednio z poziomu aplikacji. Opcja dostępna jest w menu głównym Pomoc - FAQ... lub pod skrótem klawiszowym Alt+F.
 • Dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Zmiany w wersji 3.239.2018(2018-11-23)
 • Umożliwiono księgowanie z aplikacji Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn oraz Rachunek dokumentów zawierających kartoteki dla których wskazano jako kolumnę księgowania stawkę 12,5%.
Zmiany w wersji 3.238.2018(2018-11-09)
 • W celu poprawienia estetyki wydruków umożliwiono opcjonalne drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu (płynne przejście z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego). W celu włączenia drukowania gradientu w nagłówkach należy w Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" włączyć opcję "Nagłówki w formie gradientu". Zmiana dotyczy wszystkich wydruków w których zawarte są jakiekolwiek tabele, ale nie dotyczy wydruków formularzy podatkowych takich jak np. VAT-7.
Zmiany w wersji 3.237.2018(2018-10-28)
 • Na oknie potwierdzenia generowania lub wysyłki pliku JPK oraz e-Deklaracji dodano opcje "Sprawdź zgodność pliku JPK ze schematem" oraz "Sprawdź zgodność formularza ze schematem" umożliwiające opcjonalne wyłączenie weryfikacji zgodności plików JPK lub e-Deklaracji ze schematem.
Zmiany w wersji 3.236.2018(2018-10-22)
 • Na oknie Podatki - Składki ZUS... w sekcji "Składka na ubezpieczenie zdrowotne" dodano pole "Kwota odliczenia od podatku [zł]" w której należy podać kwotę zmniejszenia podatku ryczałtowego o opłaconą składkę zdrowotną. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składek. W przypadku włączonej opcji Konfiguracji "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS" w zakładce "ZUS" pole to automatycznie jest wypełniane kwotą przysługującego odliczenia w danym okresie rozliczeniowym.
Zmiany w wersji 3.235.2018(2018-10-12)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.234.2018(2018-10-06)
 • Umożliwiono wysyłkę drugiej korekty JPK. Na oknie potwierdzenia utworzenia lub wysyłki JPK do listy cel złożenia dodano możliwość wyboru opcji "Druga korekta".
Zmiany w wersji 3.233.2018(2018-09-21)
 • Wprowadzono opcjonalnie obsługę stawki 12,5% stosowaną w przypadku najmu długoterminowego powyżej przychodu 100 tys. zł osiągniętego w roku kalendarzowym. Obsługa stawki domyślnie jest niedostępna. Aby użyć tej funkcjonalności należy w Konfiguracji w zakładce "Ryczałt i podatek od przychodów" włączyć przełącznik "Stosuj stawkę 12,5%". Włączenie opcji skutkuje pojawieniem się na oknie "Ryczałt" oraz na wydrukach stawki 12,5%.
Zmiany w wersji 3.232.2018(2018-09-14)
 • Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZT stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o przyśpieszenie zwrotu podatku VAT.
Zmiany w wersji 3.231.2018(2018-08-31)
 • Wprowadzono mechanizmy sprawdzania zgodności plików JPK oraz e-Deklaracji ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku lub deklaracji na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
Zmiany w wersji 3.230.2018(2018-08-18)
 • Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZZ stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o zwrot podatku na konto podatnika w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Zmiany w wersji 3.229.2018(2018-08-16)
 • Wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Zmiany w wersji 3.228.2018(2018-08-10)
 • Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.227.2018(2018-08-03)
 • Wprowadzono obsługę nowych formularzy VAT-7 (18) i VAT-7K (12), które należy składać za okresy począwszy od lipca 2018.
Zmiany w wersji 3.226.2018(2018-07-29)
 • Wprowadzono możliwość modyfikacji poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK bezpośrednio przed wysyłką. Dotychczas możliwa była modyfikacja wartości wyłączenie w tabelach, a nie samodzielnych pól. W celu modyfikacji wartości należy na oknie podglądu pliku JPK kliknąć dwukrotnie na modyfikowaną wartość lub spod prawego przycisku myszy wybrać opcję "Zmień".
Zmiany w wersji 3.225.2018(2018-07-20)
 • Umożliwiono ingerencję bezpośrednio w pliki JPK przed dokonaniem wysyłki w celu ewentualnej poprawy lub modyfikacji danych. Na oknie podglądu jednolitego pliku kontrolnego JPK pod prawym przyciskiem myszy naciśniętym w obszarze tabeli danych dodano opcję "Zmień", która dostępna jest również poprzez podwójne kliknięcie myszką. Powoduje to wywołanie okna edycji w którym można wskazać kolumnę danych i zmodyfikować wartość w tabeli.
 • Zmodyfikowano okno dodawania oraz edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży. Dodano sekcję "Opcje dodatkowe" do której przeniesiono przełączniki takie jak "Transakcja trójstronna" oraz "Sprzedaż towarów" i "Świadczenie usług", które zastąpiły dotychczasowe pole wyboru.
 • Na oknie dodawania oraz edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży dodano opcję "Nabywca usługi zobowiązany do zapłaty VAT". Należy ją zaznaczyć w przypadku gdy transakcja ma dokumentować czynności wykonywane poza terytorium kraju o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Zaznaczenie przełącznika skutkuje wykazaniem transakcji w polach 12 deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz w jednolitym pliku kontrolnym JPK_VAT.
Zmiany w wersji 3.224.2018(2018-06-20)
 • Umożliwiono rozliczanie sprzedaży mieszanej proporcją. W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano parametr "Współczynnik dla sprzedaży mieszanej [%]" domyślnie przyjmujący wartość 100. Przez podany w tym miejscu procent mnożona jest podstawa opodatkowania i wartość podatku naliczonego wprowadzanego do rejestru VAT zakupów w zakładce "Zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej" na oknie edycji dokumentu. Tak przemnożone wartości wprowadzone w tejże zakładce przenoszone są do JPK i deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
 • Wyszukiwanie danych kontrahenta po numerze NIP podczas dodawania nowych kontrahentów lub bezpośrednio na dokumencie zrealizowano z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS co gwarantuje pewność co do aktualności danych, niezawodność usługi i dostęp do aktualnych danych wszystkich funkcjonujących w Polsce podmiotów.
Zmiany w wersji 3.223.2018(2018-06-12)
 • Umożliwiono wyksięgowywanie z rejestru VAT sprzedaży dokumentów nierozliczonych dla których upłynęło 150 dni od terminu zapłaty czyli stosowanie tzw. "ulgi za złe długi". Na oknie rejestru VAT sprzedaży pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zastosuj dla dokumentu ulgę za złe długi". Użycie opcji powoduje ponowne zaksięgowanie dokumentu w innej wybranej dacie lecz z ujemnymi kwotami. Skutkiem tego jest pomniejszenie na deklaracji VAT-7, VAT-7K i w JPK_VAT podatku należnego w miesiącu lub kwartale zastosowania ulgi.
 • Umożliwiono ponowne księgowanie do rejestru VAT sprzedaży rozliczonych dokumentów dla, których zastosowano wcześniej tzw. "ulgę za złe długi". Na oknie rejestru VAT sprzedaży pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Ponownie zaksięguj opłacony dokument". Opcja dostępna jest tylko dla dokumentów dla których zastosowano wcześniej ulgę za złe długi. Użycie opcji dla dokumentu powoduje ponowne zaksięgowanie tego dokumentu w innej wybranej dacie lecz z dodatnimi kwotami. Skutkiem tego jest powiększenie na deklaracji VAT-7, VAT-7K i w JPK_VAT podatku należnego w miesiącu lub kwartale ponownego zaksięgowania dokumentu.
 • Umożliwiono wyksięgowywanie z rejestru VAT zakupów dokumentów nierozliczonych dla których upłynęło 150 dni od terminu zapłaty. Na oknie rejestru VAT zakupów pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Wyksięguj z powodu nieuregulowania należności w terminie". Użycie opcji dla dokumentu powoduje ponowne zaksięgowanie tego dokumentu w innej wybranej dacie lecz z ujemnymi kwotami. Tak zaksięgowany dokument wykazywany jest w polu 49 deklaracji VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT.
 • Umożliwiono ponowne księgowanie do rejestru VAT zakupów dokumentów, które wcześniej zostały wyksięgowane z uwagi na nieuregulowanie należności po 150 dniach od terminu zapłaty. Na oknie rejestru VAT zakupów pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zaksięguj dokument ponownie". Użycie opcji dla dokumentu powoduje ponowne zaksięgowanie tego dokumentu w innej wybranej dacie lecz z dodatnimi kwotami. Tak zaksięgowany dokument wykazywany jest w polu 50 deklaracji VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT.
 • Umożliwiono sprawdzanie czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT w kraju oraz VAT-UE. Na oknie edycji dokumentów w rejestrach VAT sprzedaży i zakupów przy polu NIP dodano przycisk z ikoną lupy umożliwiający sprawdzenie statusu podatnika o wpisanym w pole NIP identyfikatorze. Program sprawdza status podatnika w bazie Ministerstwa Finansów oraz w bazie VIES.
 • Zabezpieczono wklejanie skopiowanych elementów ze schowka, aby nie można było wkleić elementów w zamknięte okresy.
Zmiany w wersji 3.222.2018(2018-06-02)
 • Uniemożliwiono dodanie dokumentów do ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT z datami sprzed 2010 roku.
Zmiany w wersji 3.221.2018(2018-06-02)
 • Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie dostępu do zasobów bazy danych.
Zmiany w wersji 3.220.2018(2018-05-17)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.219.2018(2018-05-17)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.218.2018(2018-05-13)
 • Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Zmiany w wersji 3.217.2018(2018-04-27)
 • W związku ze zmianą od kwietnia 2018 wartości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe z 1,80% na 1,67% uaktualniono składki na ubezpieczenie społeczne w Podatki - Składki ZUS - Składki - 2018...
Zmiany w wersji 3.216.2018(2018-04-25)
 • Zmieniono sposób określania okresu ujęcia księgowania dokumentów w rejestrach VAT zakupów. Dotychczas nie można było wskazać konkretnej daty lecz wyłącznie miesiąc lub kwartał oraz rok. Zamiast pól roku i miesiąca lub kwartału wprowadzono pole wyboru konkretnej daty.
 • Przyśpieszono algorytm nadawania numerów liczb porządkowych oraz wprowadzono mechanizm zabezpieczający możliwość zmiany numerów w zamkniętych okresach.
Zmiany w wersji 3.215.2018(2018-04-13)
 • W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników. Rejestrowane są między innymi takie operacje jak otwarcie i zamknięcie programu oraz otwarcia okien. Rejestrowanie zdarzeń odbywa się w kontekście użytkowników, okien i konkretnych danych. Oprócz użytkownika i operacji rejestrowany jest czas zdarzenia. Okno rejestru operacji dostępne jest w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy" pod opcją "Rejestr operacji" dostępną spod prawego przycisku myszy. Rejestrowanie zdarzeń domyślnie jest wyłączone. Aby je uaktywnić należy włączyć opcję "Rejestruj operacje użytkowników" w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy".
 • Wprowadzono wymaganie co do haseł użytkowników, aby składało się z co najmniej ośmiu znaków, zawierało co najmniej po jednej małej i wielkiej literze oraz cyfrę i znak specjalny. Podczas dodawania lub modyfikacji danych użytkownika w Konfiguracji w zakładce Użytkownicy jest to wymagane, aby zapisać zmiany. Zaleca się modyfikację istniejących haseł według powyższych kryteriów co wynika z wymagań stawianych przez RODO.
Zmiany w wersji 3.214.2018(2018-03-23)
 • Umożliwiono księgowanie w rejestrze VAT zakupu dokumentów będących korektą nabycia środków trwałych. Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupu dodano przełącznik "Korekta nabycia środka trwałego". Zaznaczenie przełącznika skutkuje zakwalifikowaniem dokumentu do pól "Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych" w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K oraz w pliku JPK_VAT.
 • Dodano możliwość opcjonalnego usuwania wpisów z ewidencji przychodów podczas użycia opcji "Zaksięguj sprzedaż w ewidencji przychodów" dostępnej spod prawego przycisku myszy na oknie "VAT sprzedaż". W przypadku użycia opcji tworzony jest zbiorczy wpis do ewidencji przychodów stanowiący sumę wartości netto z rejestru VAT sprzedaży z danego okresu, a wszystkie powiązane z rejestrem VAT sprzedaży wpisy są z ewidencji usuwane.
 • Zmieniono sposób zachowania programu podczas dodawania nowych wpisów do ewidencji przychodów oraz do rejestrów VAT. Dotychczas podpowiadane były daty będące pierwszym dniem miesiąca lub kwartału spod, którego wybrano dodanie wpisu. Obecnie podpowiadane są daty wskazane na poprzednio dodanym wpisie.
 • Zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK dostępnego z menu głównego "Dane". Modyfikacja polega na zmianie wyglądu i zachowania tabeli z danymi, wprowadzeniu możliwości modyfikacji parametrów wyświetlanych kolumn oraz zmianie przycisku generującego UPO.
 • Na oknie podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.
Zmiany w wersji 3.213.2018(2018-03-17)
 • Na oknie edycji dokumentu w ewidencji VAT zakupów w sekcji "Opcje dodatkowe" dodano przełącznik "Środek trwały". Włączenie tego parametru skutkuje wliczaniem wartości dokumentu do pozycji 43 i 44 na deklaracji VAT-7 oraz JPK_VAT.
Zmiany w wersji 3.212.2018(2018-03-08)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.211.2018(2018-03-01)
 • Zmodyfikowano działanie opcji "Zmień LP" na oknach "Ryczałt", "VAT zakupy" oraz "VAT sprzedaż". W przypadku przekroczenia zakresu dostępnej numeracji numery spoza dopuszczalnego zakresu nie są widoczne w kolumnie liczby porządkowej "Lp.".
Zmiany w wersji 3.210.2018(2018-02-22)
 • W menu "Dane" oraz pod prawym przyciskiem myszy na oknie "VAT sprzedaż" dodano opcję "Konwertuj paragony na dobowe raporty fiskalne". Wywołanie opcji powoduje zgrupowanie względem dat dokumentów z rejestru "Paragony" i zapisanie ich jako dobowe raporty fiskalne w rejestrze "Dobowe raporty fiskalne". Paragony na podstawie, których utworzone zostają raporty mogą być opcjonalnie usunięte.
 • Umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dostępnego na oknie potwierdzenia wysyłki pod przyciskiem "Podgląd danych".
Zmiany w wersji 3.209.2018(2018-02-20)
 • Podczas wyboru opcji tworzenia JPK wprowadzono okno zawierające ostrzeżenie o tym, że strukturą podlegającą obowiązkowej wysyłce jest jedynie rejestr VAT. Okno to zawiera również opcje wyboru pozwalające wybrać inną strukturę do utworzenia z zawsze domyślnie zaznaczonym rejestrem VAT (JPK_VAT).
 • Na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów JPK" umożliwiono dodanie i sprawdzanie statusu dokumentów wysłanych przy użyciu danych autoryzujących.
Zmiany w wersji 3.208.2018(2018-02-18)
 • Wprowadzono niezbędne poprawki w zakresie wysyłania jednolitych plików kontrolnych JPK z użyciem podpisu na platformie ePUAP oraz danych autoryzujących.
Zmiany w wersji 3.207.2018(2018-02-18)
 • Wprowadzono ułatwienia dla wysyłki jednolitych plików kontrolnych JPK poprzez formularz na stronie Ministerstwa Finansów przy użyciu danych autoryzujących. Na oknie wysyłki JPK dodano trzecią opcję "Wysyłka z użyciem danych autoryzujących". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna w którym w pierwszym kroku należy wskazać miejsce zapisu pliku JPK na dysku lokalnym komputera, w kolejnym poprzez link wejść na stronę https://mikro-jpk.mf.gov.pl i wysłać poprzez formularz utworzony plik, a następnie wkleić uzyskany numer referencyjny dokumentu. Po pobraniu numeru referencyjnego możliwe jest już śledzenie statusu wysyłki dokumentu z poziomu programu z użyciem opcji Dane - Rejestr wysłanych dokumentów...
 • Umożliwiono śledzenie statusu zewnętrznych dokumentów JPK lub e-Deklaracji. Na oknie Dane - Rejestr wysłanych dokumentów... dodano opcję "Dodaj dokument" po wywołaniu, której należy podać posiadany numer referencyjny dokumentu. W przypadku dodania prawidłowego dokumentu dopisywany jest on do listy i przy każdorazowym wejściu w rejestr pobierany jest jego status, a w przypadku wysyłki zakończonej sukcesem możliwe jest pobranie UPO.
Zmiany w wersji 3.206.2018(2018-02-15)
 • Na oknie dodawania i edycji dokumentu z poziomu okna "VAT zakupy" dodano przełącznik "Import spoza UE". Zaznaczenie przełącznika powoduje jednoczesne dodanie dokumentu do rejestru podatku należnego i zaewidencjonowanie dokumentu w kolumnach 27 i 28 na deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz JPK_VAT.
 • Zmieniono identyfikatory przełączników na oknie dodawania i edycji z poziomu okna "VAT zakupy" na bardziej przyjazne użytkownikowi. Obecne oznaczenia to "Import towarów spoza UE", "Import towarów z UE (WNT)", "Import usług spoza UE", "Import usług z UE".
 • Dodano nowe okno pojawiające się po wysłaniu JPK zawierające numer referencyjny wysłanego dokumentu. Po każdej wysyłce zalecane jest zachowanie tego numeru w celu możliwości późniejszego sprawdzenia statusu dokumentu.
Zmiany w wersji 3.205.2018(2018-02-05)
 • Na oknie dodawania lub edycji dokumentu od strony rejestru VAT zakupów wprowadzono opcję "Import towarów (art. 33a)". Zaznaczenie przełącznika powoduje równoległe dodanie dokumentu również do rejestru VAT podatku należnego i odnotowywanie tego dokumentu w odpowiednich polach deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
 • Na oknie wyliczania podatku ryczałtowego w Podatki - Podatek ryczałtowy - Dodaj... lub Zmień... przy kwocie dodano przycisk z zieloną ikoną powodujący ponowne przeliczenie podatku.
 • Na oknie wyliczania podatku VAT w Podatki - Podatek VAT - Dodaj... lub Zmień... przy kwocie dodano przycisk z zieloną ikoną powodujący ponowne przeliczenie podatku.
 • Na oknie formularzy VAT i PIT (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-27) dodano przycisk "Przelicz formularz" powodujący ponowne przeliczenie wartości i danych w formularzu.
Zmiany w wersji 3.204.2018(2018-02-02)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.203.2018(2018-02-01)
 • Wprowadzono obsługę struktury JPK_VAT w wersji 3 dla jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla ewidencji VAT.
 • Uaktualniono składki ZUS za rok 2018 dostępne w Podatki - Składki ZUS - Składki - 2018...
Zmiany w wersji 3.202.2018(2018-01-23)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.201.2018(2018-01-14)
 • Do formularza PIT-28 dodano możliwość uzupełnienia go o załącznik PIT-28/A. Zarówno formularz jak i załącznik dostępne są w podmenu opcji Podatki - Rozliczenie roczne... Aby załącznik był dołączony do e-Deklaracji należy w polu zawierającym informację o ilości załączników PIT-28/A wpisać ilość.
 • Wprowadzono niewidoczne dla Użytkowników zmiany w zakresie wysyłki JPK z użyciem ePUAP.
Zmiany w wersji 3.200.2018(2018-01-09)
 • Wprowadzono możliwość wygenerowania formularza PIT-28 za 2017 rok. Formularz dostępny jest z poziomu głównego paska przycisków Podatki - Rozliczenie roczne (PIT-28) - 2017... Aby na liście był widoczny 2017 rok musi istnieć w ewidencji przychodów co najmniej jeden wpis z datą ujęcia w 2017 roku.
Zmiany w wersji 3.199.2018(2018-01-05)
 • Wprowadzono możliwość wygenerowania formularza PIT-28 za 2017 rok.
 • W Konfiguracji w zakładce "ZUS" dodano pole "Indywidualny numer rachunku składkowego".
 • Zmieniono wzór druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dla składek ZUS na oknie Podatki - Składki ZUS - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu lub wpłaty gotówkowej... Dotychczasowe trzy druki zastąpiono jednym zawierającym indywidualny numer rachunku składkowego i zbiorczą kwotę ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy i zdrowotnego.
 • Umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Opcja pozwala na import plików ZBD uzyskiwanych w wyniku eksportu baz danych z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. W celu zaimportowania kontrahentów należy użyć opcji Kontrahenci - Dane - Pobierz zewnętrzne dane... i wskazać plik z bazą danych programu (Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn, Rachunek, Księga, Ryczałt, Mała Księgowość lub Kreator Pism i Terminarz Kontaktowy).
 • Wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK. Obecnie przy opcjach menu podano w nawiasie typ pliku JPK jaki będzie wygenerowany po kliknięciu opcji (JPK_VAT, JPK_EWP).
Zmiany w wersji 3.198.2018(2018-01-02)
 • Dostosowano e-Deklaracje do formatu danych obowiązującym w 2018 roku.
Zmiany w wersji 3.197.2018(2017-12-20)
 • Na oknie wyliczania podatku ryczałtowego (Podatki - Podatek ryczałtowy - Dodaj... lub Zmień...) dodano pola "Pomniejszenie podstawy opodatkowania za poprzedni miesiąc (kwartał) [zł]" oraz "Kwota obniżenia podstawy opodatkowania w kolejnym miesiącu (kwartale) [zł]" zawierające informacje o ujemnej podstawie opodatkowania, jeśli taka wystąpiła, w poprzednim oraz aktualnym miesiącu w wyniku nadwyżki zapłaconej składki na ubezpieczenie społeczne nad przychodem.
Zmiany w wersji 3.196.2018(2017-12-18)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego wypełniania ewidencji przychodów danymi pochodzącymi z plików JPK_VAT. Podczas importu pliku JPK_VAT od strony rejestrów VAT (Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku...) program pyta czy wypełnić również ewidencję przychodów. W przypadku potwierdzenia z jednolitego pliku kontrolnego przenoszone są dane zarówno do rejestrów VAT jak i do ewidencji przychodów wraz z zachowaniem powiązania dokumentów. Kolumny do jakich wstawiane są pozycje ewidencji zależą od ustawień domyślnych kolumn w Konfiguracji w zakładce "Ryczałt i podatek od przychodów".
 • Wprowadzono możliwość automatycznego księgowania całkowitej miesięcznej lub kwartalnej sprzedaży do księgi ewidencji przychodów na podstawie rejestru VAT sprzedaży. Na oknie rejestru VAT sprzedaży pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zaksięguj sprzedaż w księdze", którego wciśnięcie powoduje zaksięgowanie sprzedaży jedną pozycją do ewidencji przychodów. Kolumna do jakiej wstawiane są pozycje ewidencji zależą od ustawienia domyślnej kolumny w Konfiguracji w zakładce "Ryczałt i podatek od przychodów".
Zmiany w wersji 3.195.2017(2017-11-28)
 • Uaktualniono deklarację VAT-8 do wersji formularza o numerze 8.
 • Rozszerzono działanie schowka (opcja Edycja - Kopiuj, pod skrótem klawiszowym Ctrl + C). Obecnie dane do schowka kopiowane są też do systemowego schowka tekstowego co umożliwia ich użycie w zewnętrznych aplikacjach, np. w Excelu lub Notatniku. Kopiowane są zawsze zaznaczone wiersze więc w przypadku okien umożliwiających zaznaczenie wielu wierszy możliwe jest skopiowanie całych serii danych. Zawsze w pierwszym wierszu umieszczane są nazwy kolumn rozdzielone tabulatorem, a następnie znajdują się kolejne wiersze danych zaznaczonych kursorem. Kopiowane są wyłącznie te kolumny, które znajdują się w Widoku. Konfigurację kolumn można zmienić w opcją Widok (niebieska ikona na pasku przycisków).
Zmiany w wersji 3.194.2017(2017-11-17)
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed ponownym dodaniem kontrahenta o istniejącym w bazie numerze NIP. W przypadku próby ponownego dodania kontrahenta o tym samym numerze NIP program wyświetla komunikat.
 • Podczas wysyłki e-deklaracji lub JPK na oknie wyboru certyfikatu w przypadku posiadania certyfikatu dla którego nie ustawiono nieobowiązkowej przyjaznej nazwy certyfikatu wyświetlana jest pełna nazwa certyfikatu.
 • Usprawniono działanie opcji "Znajdź" na wszystkich głównych oknach programu. Usprawnienie polegało na poprawie ergonomiczności i wygody użycia. Wciśnięcie klawisza Enter na polu wpisywania słowa kluczowego powoduje automatyczne przejście do klawisza "Szukaj", a podczas szukania kursor z ostatniego znalezionego wiersza na liście przesuwa się z powrotem do pierwszego, który spełnia kryteria wyszukiwania.
 • Usprawniono działanie klawisza Enter na wielolinijkowych polach edycyjnych. Dotychczas wciśnięcie klawisza Enter powodowało przejście do kolejnego pola edycyjnego co utrudniało wpisywanie ciągów znaków wielolinijkowych, bo wymagała stosowania kombinacji Shift i Enter.
Zmiany w wersji 3.193.2017(2017-10-31)
 • Wprowadzono możliwość jednoczesnego dodawania dokumentów do miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego i do rejestru VAT zakupów. Po zapisie dokumentu w miesięcznym zestawieniu kosztów eksploatacji program proponuje automatyczne dodanie dokumentu także do rejestru VAT zakupów. Ponadto po zapisie dokumentu w rejestrze VAT zakupów dla którego zaznaczono opcję "Odliczaj 50% VAT" program proponuje automatyczne dodanie dokumentów także do miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji. Zaleca się jednak dodawanie dokumentów związanych z wydatkami na samochód od strony miesięcznego zestawienia kosztów.
 • Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka (Ctrl + V).
Zmiany w wersji 3.192.2017(2017-10-13)
 • Umożliwiono wygenerowanie formularza VAT-UEK (korekta VAT-UE). Formularz dostępny jest w Podatki - Podatek VAT - Dodaj / Zmień - Edytuj deklaracje VAT - VAT-UEK.
Zmiany w wersji 3.191.2017(2017-09-22)
 • Wprowadzono możliwość wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) autoryzowanych przy pomocy podpisu dokonywanego za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. W przypadku autoryzacji poprzez profil zaufany należy wskazać miejsce zapisu pliku z żądaniem autoryzacyjnym, zalogować się do platformy ePUAP, tam podpisać plik, pobrać podpisany plik z powrotem na dysk i w kolejnym kroku wysyłki wskazać miejsce pobrania podpisanego żądania autoryzacyjnego.
Zmiany w wersji 3.190.2017(2017-09-16)
 • Wprowadzono mechanizm, który w przypadku próby modyfikacji wystawionej wcześniej deklaracji VAT wykryje już po jej wygenerowaniu ingerencje w zawartość rejestrów VAT wyświetli komunikat informujący o dokonanej zmianie z propozycją ponownego wyliczenia deklaracji.
Zmiany w wersji 3.189.2017(2017-09-12)
 • Na oknach dodawania lub edycji dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży i zakupów dodano przycisk (ikona kalkulatora) umożliwiający czasowe wyłączenie automatycznego wyliczania wartości netto, VAT, brutto. Stan przycisku nie jest zapamiętywany po zapisaniu dokumentu. Przycisk dostępny jest tylko w przypadku włączenia w Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" opcji "Automatycznie wyliczaj wartości na oknie edycji rejestru VAT sprzedaży" oraz "Automatycznie wyliczaj wartości na oknie edycji rejestru VAT zakupów".
Zmiany w wersji 3.188.2017(2017-08-25)
 • Poprawiono automatyczne księgowanie dokumentów z aplikacji Rachunek, Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn. Dotychczas w przypadku przenoszenia dokumentów zawierających pozycje nie wybrane z okna "Towary i usługi" księgowały się one bez określenia stawki ryczałtu co powodowało konieczność ręcznego poprawiania wpisów. Obecnie pozycje nie wybrane z listy dla których nie określono stawki ryczałtu w "Towarach i usługach" w zakładce "Księgowanie" księgowane są zgodnie z ustawieniami parametrów Konfiguracji "Domyślna stawka ryczałtu" z zakładki "Ryczałt i podatek od przychodów".
Zmiany w wersji 3.187.2017(2017-08-18)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.186.2017(2017-08-05)
 • Uaktualniono formularz deklaracji VAT-UE do wersji 4. Formularze deklaracji dla podatku VAT dostępne są w Podatki - Podatek VAT - Deklaracje...
Zmiany w wersji 3.185.2017(2017-07-21)
 • Poprawiono algorytm generowania jednolitych plików kontrolnych JPK.
Zmiany w wersji 3.184.2017(2017-07-11)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.183.2017(2017-07-03)
 • Wprowadzono możliwość wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) w formie korekty. Na oknie generowania JPK dostępnego z poziomu okien "Ryczałt", "Rejestr VAT sprzedaży" oraz "Rejestr VAT zakupów" dodano listę rozwijaną pozwalającą wybrać czy dokument ma zostać wygenerowany lub wysłany z oznaczeniem jako pierwsza wysyłka czy jako korekta.
 • Uaktualniono deklarację VAT-27 do wersji 2, która obowiązuje od czerwca.
Zmiany w wersji 3.182.2017(2017-06-29)
 • Umożliwiono import zewnętrznych danych ewidencji przychodów z plików XML w formacie JPK_EWP. W celu importu danych należy wybrać z głównego menu "Dane" opcję Pobierz zewnętrzne dane - Pobierze z pliku... Na oknie wyboru pliku należy wskazać format "Jednolity Plik Kontrolny (*.xml)".
 • Umożliwiono import zewnętrznych danych ewidencji VAT sprzedaży i zakupów z plików XML w formacie JPK_VAT. W celu importu danych należy wybrać z głównego menu "Dane" opcję Pobierz zewnętrzne dane - Pobierze z pliku... Na oknie wyboru pliku należy wskazać format "Jednolity Plik Kontrolny (*.xml)".
Zmiany w wersji 3.181.2017(2017-06-23)
 • Umożliwiono opcjonalne podpowiadanie aktualnych dat podczas dodawania nowych dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży i zakupu. W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano parametr "Podczas dodawania wpisów podpowiadaj aktualne daty dokumentów". Włączenie opcji powoduje, że domyślnie podpowiadane będą aktualne daty. W przeciwnym wypadku podpowiada jest data pierwszego dnia miesiąca do którego dodawany jest dokument.
Zmiany w wersji 3.180.2017(2017-06-05)
 • Umożliwiono włączanie i wyłączanie dostępności poszczególnych rodzajów ewidencji VAT. Dostępność można włączyć w Słowniki -> Rodzaje rejestrów VAT sprzedaży oraz Słowniki -> Rodzaje rejestrów VAT zakupów...
Zmiany w wersji 3.179.2017(2017-06-02)
 • Wprowadzono mechanizm wykrywania zmian w ewidencjach VAT. Uaktywnia się on w przypadku próby edycji deklaracji VAT za miesiące w których dokonano zmian w rejestrach VAT od czasu ostatnich zmian w formularzach deklaracji. Mechanizm ma na celu zapobieżenia sytuacjom w których w wyniku naniesionych zmian mogłaby powstać niespójność pomiędzy rejestrami VAT, a deklaracjami podatkowymi.
 • W Konfiguracji w zakładce "Ryczałt i podatek od przychodów" dodano opcję "Wyliczając podatek ryczałtowy uwzględniaj przeniesienia podatku z poprzednich okresów". Wyłączenie przełącznika powoduje nie przenoszenie nadwyżek podatku na kolejne okresy rozliczeniowe.
 • Dodano nowe predefiniowane rejestry VAT sprzedaży, aby zachować spójność z aplikacjami Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn. Dodano następujące nowe rodzaje rejestrów VAT: Faktury wewnętrzne, Faktury odwrotne obciążenie korekty, Faktury odwrotne obciążenie walutowe, Faktury odwrotne obciążenie walutowe korekty, Faktury uproszczone, Korekty dostaw wewnątrzwspólnotowych, Korekty paragonów, Faktury zaliczkowe walutowe, Faktury końcowe walutowe, Faktury zaliczkowe korekty, Faktury zaliczkowe walutowe korekty, Faktury procedura marża korekty.
 • Dodano nowe predefiniowane rejestry VAT zakupów, aby zachować spójność z aplikacją Sprzedaż i Magazyn. Dodano następujące nowe rodzaje rejestrów VAT: Rachunki, Faktury VAT-RR, Rachunki korekty, Nabycia wewnątrzwspólnotowe korekty
Zmiany w wersji 3.178.2017(2017-05-18)
 • Usprawniono mechanizm dokonujący aktualizacji w celu szybszego pobierania plików i wyeliminowania potencjalnych błędów podczas transmisji danych.
Zmiany w wersji 3.177.2017(2017-05-12)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.176.2017(2017-05-07)
 • Wprowadzono automatyczne umieszczanie numeru referencyjnego na poprawnie wysłanych deklaracjach podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-UE, VAT-27, PIT-28) w przypadku odebrania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
Zmiany w wersji 3.175.2017(2017-03-20)
 • Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.174.2017(2017-03-14)
 • Umożliwiono wysyłkę e-deklaracji autoryzowanej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Na oknie potwierdzenia wysyłki deklaracji dodano pole "Metoda autoryzacji" pozwalające wskazać czy deklaracja ma być autoryzowana danymi podatnika i jego przychodem w latach ubiegłych czy z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Zmiany w wersji 3.173.2017(2017-03-10)
 • Umożliwiono generowanie comiesięcznych deklaracji VAT-27 oraz VAT-UE w przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT. Po wybraniu opcji generowania któregoś z ww. formularzy deklaracji VAT otwiera się dodatkowe menu pozwalające wskazać dodatkowo miesiąc danego kwartału za który ma zostać otwarta lub wygenerowana deklaracja.
Zmiany w wersji 3.172.2017(2017-02-26)
 • Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży dodano przy pozycji "Odwrotne obciążenie" listę z możliwością wyboru czy jest to usługa czy dostawa towarów. Ustawienie tego parametru ma wpływ na w której sekcji deklaracji VAT-27 transakcja zostanie wykazana oraz w których polach deklaracji VAT-7.
Zmiany w wersji 3.171.2017(2017-02-24)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.170.2017(2017-02-15)
 • Na oknie dodawania lub edycji dokumentu do rejestru VAT zakupów dodano pole "Import usług". Zaznaczenie tego pola powoduje jednoczesne dodanie dokumentu do rejestru VAT sprzedaży oraz wpisanie tego typu dokumentów do pól 29 i 30 deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
Zmiany w wersji 3.169.2017(2017-02-11)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.168.2017(2017-02-04)
 • Umożliwiono wprowadzanie do rejestru VAT sprzedaży dokumentów zawierających wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Wprowadzone wartości uwzględnione są zarówno w tabeli danych na oknie rejestru VAT sprzedaży jak i w deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz wyszczególnione są w deklaracji VAT-UE.
Zmiany w wersji 3.167.2017(2017-02-02)
 • Wprowadzono obsługę formularza VAT-27 wraz z możliwością wysyłki go poprzez e-Deklaracje. Formularz dostępny jest na oknie Podatki - Podatek VAT... po kliknięciu opcji "Deklaracja VAT" z zaznaczonym wpisem za dany miesiąc lub na oknie edycji wpisu podatkowego pod przyciskiem "Edytuj deklaracje VAT".
 • Wprowadzono obsługę formularza PIT-28 wraz z możliwością wysyłki go poprzez e-Deklaracje. Formularz dostępny jest na oknie Podatki - Rozliczenie roczne (PIT-28)...
 • Umożliwiono wysyłkę formularza VAT-UE poprzez e-Deklaracje. Opcja wysyłki dostępna jest na oknie edycji formularza.
Zmiany w wersji 3.166.2017(2017-01-24)
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania UPO - urzędowego poświadczenia odbioru. Opcja dostępna jest pod przyciskiem "Pobierz UPO" dostępnym na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów..." dostępnym spod głównego menu "Dane" z poziomu okien "Ryczałt", "VAT sprzedaż" oraz "VAT zakupy".
 • Dodano przycisk "Usuń" umożliwiający usuwanie wpisów na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów..." dostępnym spod głównego menu "Dane" z poziomu okien "Ryczałt", "VAT sprzedaż" oraz "VAT zakupy".
 • Wprowadzono mechanizm wymuszenia podania wymaganych danych w Konfiguracji przed rozpoczęciem tworzenia deklaracji VAT. W przypadku gdy w Konfiguracji nie zostały uzupełnione urząd skarbowy dla podatku VAT oraz dane właściciela program uniemożliwi utworzenie deklaracji.
 • Wprowadzono mechanizm wymuszenia podania wymaganych danych w Konfiguracji przed rozpoczęciem procesu tworzenia jednolitego pliku kontrolnego JPK. W przypadku gdy w Konfiguracji nie zostały uzupełnione dane firmy łącznie z województwem, powiatem i gminą oraz gdy nie zostały wskazane urzędy skarbowe dla podatku VAT i dochodowego program uniemożliwi utworzenie jednolitego pliku kontrolnego.
Zmiany w wersji 3.165.2017(2017-01-19)
 • Wprowadzono możliwość przywrócenia domyślnych wartości w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-UE. Na oknie edycji deklaracji VAT dostępnych z poziomu okna Podatki - Podatek VAT - Dodaj... lub Zmień... - Deklaracje VAT... dodano u góry po prawej stronie przycisk czyszczący formularz. Użycie opcji powoduje bezpowrotne usunięcie wprowadzonych zmian i wypełnienie deklaracji domyślnymi wartościami.
 • Uaktualniono składki ZUS na 2017 dostępne w Podatki - Składki ZUS - Składki - 2017...
Zmiany w wersji 3.164.2017(2017-01-12)
 • Dodano formularz PIT-28 w wersji 19 do rocznego rozliczenia podatku od przychodów ewidencjonowanych za rok 2016.
Zmiany w wersji 3.163.2017(2017-01-06)
 • Wprowadzono możliwość wysyłania deklaracji VAT-7 i VAT-7K poprzez e-Deklaracje.
 • Na oknie edycji formularzy VAT-7 dodano przycisk "Wyślij przez e-Deklaracje". Wciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wysyłkę bądź zapis formularza do pliku XML. Po wybraniu opcji wysyłki wyświetlane jest okno żądania podania danych autoryzacyjnych. Wysłany dokument umieszczany jest w rejestrze dokumentów wysłanych z poziomu, którego można wygenerować UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
 • Na oknie edycji formularzy VAT-7 dodano przycisk "Rejestr wysłanych dokumentów". Lista zawiera listę wszystkich formularzy wysłanych do e-Deklaracje. Rejestr zawiera informacje o numerze referencyjnym, statusie, rodzaju dokumentu, czasie wysłania, czasie ostatniej weryfikacji statusu oraz informację czy dostępne jest UPO. Możliwe jest również podejrzenie źródła dokumentu w formacie XML oraz wygenerowanie UPO.
 • Na potrzeby e-Deklaracji rozszerzono Konfigurację o zakładkę "Dane właściciela". W przypadku gdy płatnikiem podatku jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarzą należy tam podać dane właściciela firmy. Jeśli zostały one podane do e-Deklaracji brane są dane właściciela w przeciwnym razie dane firmy z zakładki "Dane firmy".
 • Uaktualniono struktury według, których generowane są dane JPK (Jednolity Plik Kontrolny).
Zmiany w wersji 3.162.2017(2016-12-16)
 • Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.
Zmiany w wersji 3.161.2017(2016-12-02)
 • Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików (8,5" x 11" przy 72 DPI).
Zmiany w wersji 3.160.2016(2016-11-18)
 • W Konfiguracji w zakładce "Archiwizacja" dodano przycisk "Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej". Po wciśnięciu przycisku otwarta zostaje lista zawierająca wszystkie automatycznie zachowane kopie danych. Menadżer umożliwia przywrócenie danych z kopii poprzez użycie przycisku "Przywróć" lub podwójne kliknięcie danego wpisu oraz usunięcie wybranych kopii. W przypadku wybrania opcji przywracania danych sporządzana jest również kopia aktualnej bazy.
 • W przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych lub na komputerze z niewłaściwie funkcjonującymi sterownikami bazy danych na oknie z komunikatem o błędzie pojawiły się przycisku "Importuj" oraz "Archiwum". Pierwszy umożliwia wczytanie bazy z posiadanej kopii zewnętrznej drugi natomiast otwiera opisany wyżej Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej.
Zmiany w wersji 3.159.2016(2016-11-04)
 • W "Słowniki" dodano listę wszystkich urzędów skarbowych w Polsce. Lista zawiera nazwy urzędów, adresy, numery telefonów, a w niektórych przypadkach również adresy e-mail.
 • W Konfiguracji w zakładkach "Ryczałt i podatek od przychodów" oraz "Rejestry i podatek VAT" umożliwiono wskazanie urzędów skarbowych na potrzeby rozliczania ww. podatków ze słownika urzędów skarbowych.
 • Zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Dzięki temu proces aktualizacji programu przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar.
Zmiany w wersji 3.158.2016(2016-10-14)
 • Zmodyfikowano działanie opcji pobierania danych z zewnętrznego źródła dostępnej z głównego menu Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku... Modyfikacja polega na znacznym przyśpieszeniu i usprawnieniu procesu pobierania danych.
Zmiany w wersji 3.157.2016(2016-09-30)
 • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.156.2016(2016-09-19)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.155.2016(2016-09-16)
 • Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.154.2016(2016-09-14)
 • Uaktualniono deklaracje VAT7 do wersji 17 i VAT-7K do wersji 11. Nowe wzory obowiązują od sierpnia lub trzeciego kwartału 2016 roku.
Zmiany w wersji 3.153.2016(2016-09-08)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.152.2016(2016-08-24)
 • Wprowadzono rejestrowanie wysłanych do serwera Ministerstwa Finansów dokumentów JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz wprowadzono możliwość pobierania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Na oknie ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT w menu głównym "Dane" oraz pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Rejestr wysłanych JPK...". Wejście w opcje powoduje otwarcie okna rejestru w którym zapisane będą wszystkie poprawnie wysłane i odebrane (ale nie zweryfikowane i potwierdzone) dokumenty JPK. Na oknie znajdują się przycisku umożliwiające odświeżenie widoku, pobranie UPO oraz podgląd dokumentu XML.
 • Na oknach "Podsumowanie wartości" dodano parametr "Ilość wierszy" wyświetlający ilość zaznaczonych do sumowania wierszy.
Zmiany w wersji 3.151.2016(2016-08-12)
 • Umożliwiono automatyczne umieszczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na serwerze ministerstwa. Na oknie tworzenia jednolitego pliku kontrolnego dostępnego z poziomu okien "Ryczałt", "VAT sprzedaż" i "VAT zakupy" pod opcją Dane - Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)... dodano opcje "Wyślij JPK na serwer Ministerstwa Finansów" oraz "Zapisz JPK na dysku tego komputera" pozwalające dokonać wyboru czy plik ma być wysłany do serwera czy zapisany na dysku. W przypadku wyboru opcji wysyłki do serwera wyświetlane jest okno wyboru certyfikatu do podpisu, a następnie plik wysyłany jest zgodnie z protokołem wysyłki wymaganym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wyboru automatycznej wysyłki wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zestawu do jego składania. W komputerze z którego realizowana jest wysyłka musi być zainstalowany stosowny certyfikat. Wymóg ten stawiany jest przez Ministerstwo Finansów. Uwaga! Do realizowania automatycznej wysyłki wymagane jest posiadanie biblioteki .NET Framework 4.0. U użytkowników posiadających starsze wersje systemu Windows może zajść konieczność doinstalowania tego komponentu do systemu.
Zmiany w wersji 3.150.2016(2016-07-22)
 • Na oknie generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dodano przycisk "Podgląd danych" po naciśnięciu, którego otwiera się okno wizualizujące generowany plik XML zgodnie ze schematem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów oraz umożliwiające podgląd treści pliku XML.
 • Usprawniono mechanizmy, które podczas dodawania kolejnych wpisów weryfikują czy dany dokument został już wcześniej wpisany do ewidencji przychodów, rejestru VAT sprzedaży i rejestru VAT zakupów.
Zmiany w wersji 3.149.2016(2016-07-01)
 • Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę. Zmiana ma na celu dostosowanie programu do wymogów stawianych przez specyfikacje Jednolitego Pliku Kontrolnego, który to plik wymaga stosowania tych informacji.
 • Umożliwiono tworzenie na podstawie Ewidencji Przychodów pliku XML według schematu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Opcja dostępna jest na oknie "Ryczałt" w menu Dane - Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)... oraz w menu podręcznym spod prawego przycisku myszy.
 • Umożliwiono tworzenie na podstawie Rejestrów VAT pliku XML według schematu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Opcja dostępna jest na oknach "VAT Sprzedaż" i "VAT zakupy" w menu Dane - Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)... oraz w menu podręcznym spod prawego przycisku myszy.
Zmiany w wersji 3.147.2016(2016-06-10)
 • Usunięto z Konfiguracji parametr "Dodatkowa stawka VAT w rej. zakupów", a zamiast tego dodano przełącznik "Stosuj przy zakupach dodatkową stawkę VAT w wysokości 7%". W przypadku zaznaczenia ww. parametru na oknie dodawania i edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów pojawiają się pola wartości netto, VAT i brutto dla stawki 7% oraz na wydruku pojawiają się dodatkowe kolumny dla stawki VAT w wysokości 7%.
 • Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Zmiany w wersji 3.146.2016(2016-05-16)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.145.2016(2016-05-16)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.144.2016(2016-05-13)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.143.2016(2016-05-06)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.142.2016(2016-04-29)
 • Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Zmiany w wersji 3.141.2016(2016-04-25)
 • Uaktualniono formularz VAT-7K do wersji 10.
Zmiany w wersji 3.140.2016(2016-04-15)
 • W Podatki - Podatek VAT - Dodaj (Zmień) - Deklaracje VAT... wprowadzano możliwość wygenerowania formularza VAT-8.
 • Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu.
 • Zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Zmiany w wersji 3.139.2016(2016-04-04)
 • Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Zmiany w wersji 2.138.2016(2016-03-18)
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Zmiany w wersji 2.137.2016(2016-03-11)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.136.2016(2016-03-04)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem rekordu zawierającego najdłuższą wartość w danej kolumnie. Aby automatycznie dostosować szerokość kolumny należy kursor myszy ustawić na łączeniu kolumn w nagłówku i dokonać szybkiego dwukrotnego kliknięcia. Funkcjonalność działa analogicznie jak w arkuszach kalkulacyjnych, np. Excelu lub OpenOffice Calc.
Zmiany w wersji 2.135.2016(2016-02-26)
 • Zastosowano nową, napisaną od podstaw, bibliotekę do generowania plików PDF (Portable Document Format). Obecnie wydruki zapisywane do PDF są w pełni zgodne zarówno z podglądem wydruku jak i z wydrukiem rzeczywistym wysyłanym do drukarki. Ponadto wydruki PDF posiadają szare nagłówki tabel, a kolory oraz kroje czcionek są zgodne z ustawieniami w Konfiguracji. Plik wynikowy poddawany jest kompresji przez co ma mniejszą objętość. W testach nie wykryto problemów z brakiem możliwości otwarcia wygenerowanych plików, a także problemów z wyświetlaniem czcionek na urządzeniach Apple. Generowanie plików trwa zauważalnie szybciej, a aplikacja ma zwiększoną stabilność objawiającą się brakiem problemów z generowaniem błędów podczas zapisu do PDF. Z uwagi na krótszy i prostszy kod źródłowy biblioteki aplikacja ma zmniejszony rozmiar wynikowego pliku wykonywalnego EXE.
 • Umożliwiono zapis wydruków deklaracji VAT do plików PDF. Na oknie edycji deklaracji umieszczono przycisk "Zapisz do PDF" umożliwiający zrzut wydruku deklaracji.
Zmiany w wersji 2.134.2016(2016-02-12)
 • Do tabeli widoku "Ryczałt" dodano kolumnę "Rejestr VAT". Zawiera ona informację czy dany wpis (zdarzenie gospodarcze) zostało zaksięgowane w ewidencji VAT sprzedaży.
 • Uaktualniono deklarację VAT-7 do wersji 16.
Zmiany w wersji 2.133.2016(2016-02-03)
 • W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Zmiany w wersji 2.132.2016(2016-02-01)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.131.2016(2016-01-26)
 • Uaktualniono kwoty ubezpieczeń społecznych (Podatki - Składki ZUS - Składki) na 2016 rok.
Zmiany w wersji 2.130.2016(2016-01-22)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.129.2016(2016-01-19)
 • Dodano PIT-28 (19) umożliwiający dokonanie rocznego rozliczenia podatku ryczałtowego za 2015 rok.
Zmiany w wersji 2.128.2016(2016-01-13)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.127.2016(2015-12-28)
 • Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania.
 • Dostosowano program do pracy w roku 2016 roku.
Zmiany w wersji 2.126.2015(2015-12-09)
 • Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.
Zmiany w wersji 2.125.2015(2015-11-27)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.124.2015(2015-11-26)
 • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
Zmiany w wersji 2.123.2015(2015-10-30)
 • Na oknie tabeli i na wydruku rejestru VAT sprzedaży dodano kolumnę "WDT" (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).
 • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT sprzedaży dodano pole "WDT" (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).
 • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT sprzedaży dodano pole "Transakcja trójstronna".
 • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT zakupów dodano pole (przełącznik) "WNT" (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Dodanie dokumentu z włączoną opcją WNT powoduje zaksięgowanie dokumentu również w rejestrze VAT sprzedaży w celu naliczenia podatku VAT.
 • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT zakupów dodano pole "Transakcja trójstronna".
 • Wprowadzono deklaracje VAT-UE jako integralną część programu dzięki czemu deklaracja VAT-UE jest automatycznie wypełniana na podstawie danych z programu.
Zmiany w wersji 2.122.2015(2015-10-16)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.121.2015(2015-10-09)
 • Wprowadzono automatyczne włączanie filtrowania rodzaju kontrahentów w zależności od miejsca z którego okno zostało wywołane. Jeśli z poziomu rejestru VAT sprzedaży wówczas filtr zostaje automatycznie ustawiony na "Odbiorcy". Jeśli natomiast z poziomu rejestru VAT zakupów to filtr zostaje automatycznie ustawiony na "Dostawcy" oraz "Urzędy".
Zmiany w wersji 2.120.2015(2015-10-02)
 • Dodano nowe rodzaje rejestrów VAT zakupów: Faktury walutowe, Korekty faktur walutowych, Nabycia wewnątrzwspólnotowe.
Zmiany w wersji 2.119.2015(2015-09-10)
 • Umożliwiono bezpośrednie wysyłanie maili z aplikacji z poziomu okna "Rejestr dokumentów" oraz "Kontrahenci" z pominięciem programu pocztowego zainstalowanego w systemie. Aby wysyłka maili była możliwa należy w Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" podać adres e-mail z którego mają być wysyłane wiadomości z programu. Wyboru czy maile mają być wysyłane bezpośrednio z programu czy poprzez domyślny program pocztowy zdefiniowany w systemie dokonuje się parametrem "Do wysyłania wiadomości korzystaj z zewnętrznego domyślnego programu pocztowego" w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu i preferencje".
Zmiany w wersji 2.118.2015(2015-08-20)
 • Na oknie edycji deklaracji VAT-7 dodano przycisk "Drukuj stronę" umożliwiający wydruk aktualnie edytowanej strony.
Zmiany w wersji 2.117.2015(2015-08-14)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.116.2015(2015-08-07)
 • Uaktualniono deklaracje VAT-17 do wersji 15 i VAT-7K do wersji 9.
 • Wprowadzono do programu deklaracje VAT-7 i VAT-7K w pełni zintegrowane z programem i stanowiące jego integralną część. Deklaracje są teraz automatycznie wypełniane w oparciu o wprowadzone do programu dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano parametr "Stosuj deklaracje VAT zintegrowane z programem" (domyślnie włączony). W przypadku wyłączenia wyżej opisanego parametru deklaracje VAT będą w formie zewnętrznych interaktywnych plików PDF.
Zmiany w wersji 2.114.2015(2015-07-17)
 • Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora. Administrator ma pełne prawa, których nie można zmienić.
 • Wprowadzono do programu możliwość zalogowania się na Administratora poprzez hasło serwisowe. Mechanizm ma zastosowanie w przypadku utraty hasła. Hasło serwisowe jest generowane automatycznie w oparciu o aktualną datę i licencję programu. Jest więc unikalne dla każdej licencji i zależy od aktualnej daty. Dzięki temu jest ważne tylko jeden dzień i unikalne dla każdego użytkownika. W celu wygenerowania tymczasowego hasła serwisowego należy zwrócić się do Działu Pomocy Technicznej. Wygenerowanie hasła serwisowego jest bezpłatne dla Użytkowników posiadających wykupione aktualizacje i wsparcie lub dla których nie upłynął rok od zakupu licencji.
Zmiany w wersji 2.113.2015(2015-07-10)
 • Umożliwiono wystawianie w programie not księgowych. Na głównym pasku przycisków dodano opcję "Noty księgowe", która powoduje otwarcie okna zawierającego spis wszystkich wystawionych w programie not księgowych oraz opcje umożliwiające dokonywanie operacji na wystawionych notach.
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
 • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...
 • Do widoku tabeli na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano kolumnę "Rodzaj" określającą czy dany dowód wewnętrzny jest przychodowy czy kosztowy.
Zmiany w wersji 2.112.2015(2015-06-26)
 • W Słowniki - Towary, opłaty, wydatki... umożliwiono wskazanie procentowej stawki ryczałtu i uwag z jakimi mają być księgowane dowody wewnętrzne zawierające dany towar, opłatę lub wydatek.
 • Na oknie edycji dowodu wewnętrznego dodano sekcję "Księgowanie" umożliwiającą określenie procentowej stawki ryczałtu i uwag z jakimi zostaną zaksięgowane dokumenty po użyciu opcji "Zaksięguj".
 • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pole "REGON".
 • W Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek od przychodów" dodano pola "Nazwa urzędu skarbowego " oraz "Numer konta organu podatkowego". Pola służą do określenia Urzędu Skarbowego i numer konta na jaki odprowadzany jest podatek od przychodów.
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano pola "Organ podatkowy dla podatku VAT" oraz "Numer konta organu podatkowego". Pola służą do określenia Urzędu Skarbowego i numer konta na jaki odprowadzany jest podatek od towarów i usług.
 • Umożliwiono wydruk druczka wpłaty gotówkowej na pocztę lub do banku dla składek ZUS. Opcja dostępna jest w Podatki - Składki ZUS - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej...
 • Umożliwiono wydruk druczka wpłaty gotówkowej na pocztę lub do banku dla podatku od przychodów. Opcja dostępna jest w Podatki - Podatek dochodowy - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej...
 • Umożliwiono wydruk druczka wpłaty gotówkowej na pocztę lub do banku dla podatku VAT. Opcja dostępna jest w Podatki - Podatek VAT - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej...
Zmiany w wersji 2.111.2015(2015-05-29)
 • Na oknie wyliczania podatku ryczałtowego za dany miesiąc dodano pola "Przeniesienie podatku z poprzedniego miesiąca" oraz "Przeniesienie podatku na następny miesiąc". W przypadku gdy ryczałt jest w danym miesiącu ujemny kwota nadmiaru wpisywana jest do pola "Przeniesienie podatku na następny miesiąc". Wówczas podczas wyliczania podatku w kolejnym miesiącu pole "Przeniesienie podatku z poprzedniego miesiąca" zawiera wartość nadmiaru z poprzedniego miesiąca i o tę kwotę pomniejszany jest ryczałt w kolejnym miesiącu.
 • Do tabeli danych okna Podatki - Podatek ryczałtowy... dodano kolumny "Przeniesienie podatku z poprzedniego miesiąca" oraz "Przeniesienie podatku na następny miesiąc".
Zmiany w wersji 2.110.2015(2015-05-15)
 • Uaktualniono instrukcję obsługi oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.109.2015(2015-05-12)
 • Poprawiono algorytm generowania podglądu wydruku co skutkuje szybszym generowaniem podglądu i mniejszym zapotrzebowaniem na pamięć RAM.
Zmiany w wersji 2.108.2015(2015-04-29)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.107.2015(2015-04-23)
 • Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku. Dotychczas podgląd wydruku miał charakter wyłącznie poglądowy i nie odzwierciedlał dokładnie rzeczywistego wydruku. Obecnie podgląd wydruku ma charakter rzeczywisty i dokładnie odzwierciedla wydruk.
 • Zmieniono sposób informowania użytkownika o błędach podczas reorganizacji bazy danych. Dotychczas okna z błędami pojawiały się sukcesywnie w miarę postępu reorganizacji. Obecnie błędy nie są wyświetlane na bieżąco lecz na liście zbiorczej po zakończeniu reorganizacji. Ponadto raport z błędami zrzucany jest do pliku do folderu instalacyjnego.
Zmiany w wersji 2.106.2015(2015-04-15)
 • Zaktualizowano stawki składek ZUS za okres od kwietnia 2015 do grudnia 2015 w związku ze zmianą stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe z 1,93% na 1,80%.
Zmiany w wersji 2.105.2015(2015-04-10)
 • Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.
 • Wprowadzono możliwość szybkiego wywołania opcji Zmień klawiszem Enter z poziomu dowolnego widoku tabeli na wszystkich oknach programu. Skrót ten działa tylko na oknach nie będących oknami wyboru danych.
Zmiany w wersji 2.104.2015(2015-03-18)
 • Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.
Zmiany w wersji 2.103.2015(2015-03-11)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.102.2015(2015-03-06)
 • Wprowadzono możliwość importu zewnętrznych danych do automatycznego księgowania z niektórych programów sprzedażowych innych producentów. Importu pliku dokonuje się w Ryczałt - Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku (CTRL + K)... Przed wskazaniem pliku należy z listy formatów wskazać format importowanych danych (źródło pochodzenia pliku).
Zmiany w wersji 2.101.2015(2015-02-20)
 • Wprowadzono zmiany w algorytmie wyliczania zaliczek na podatek ryczałtowy.
Zmiany w wersji 2.100.2015(2015-01-30)
 • Dodano deklarację VAT-7 z datą na 2015 rok.
Zmiany w wersji 2.99.2015(2015-01-21)
 • Na oknie "Dowody wewnętrzne" wprowadzono podział widoku na miesiące z możliwością szybkiego przełączania się pomiędzy okresami analogicznie jak rozwiązane jest to w oknach księgi i ewidencji VAT.
 • Dodano do programu nowe stawki ubezpieczeń ZUS obowiązujące przedsiębiorców w 2015 roku.
 • Dodano do programu nowy formularz podatkowy PIT-28 za 2014 rok.
 • W Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu" dodano przełącznik "Stosuj kontrahentów z hierarchicznym podziałem i z identyfikatorami" umożliwiający pracę w programie z widokiem kontrahentów sprzed zmian.
Zmiany w wersji 2.98.2015(2015-01-04)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.97.2015(2014-12-23)
 • Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok.
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.96.2014(2014-12-05)
 • Na oknach edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów i rejestrze VAT sprzedaży wprowadzono mechanizm automatycznego wyliczania wartości brutto dokumentu w oparciu o wprowadzane wartości brutto z rozbicia na poszczególne stawki VAT. Warunkiem działania opcji jest włączenie w Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" opcji "Automatycznie wyliczaj wartości na oknie edycji rejestru VAT sprzedaży" oraz "Automatycznie wyliczaj wartości na oknie edycji rejestru VAT zakupów"
Zmiany w wersji 2.95.2014(2014-10-30)
 • Na oknie rejestru VAT sprzedaży w sekcji zawierającej podsumowania kolumn tabeli dodano pole zawierające sumę wartości sprzedaży netto.
 • Na oknie rejestru VAT zakupów w sekcji zawierającej podsumowania kolumn tabeli dodano pole zawierające sumę wartości zakupu netto.
Zmiany w wersji 2.94.2014(2014-10-17)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.93.2014(2014-10-03)
 • Na oknie edycji ewidencji przebiegu pojazdu dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika.
 • Na oknie edycji ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika.
 • Wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne księgowanie faktur VAT-RR z aplikacji Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn.
Zmiany w wersji 2.92.2014(2014-09-26)
 • W Konfiguracji w zakładce "ZUS" dodano opcję "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS". Włączenie opcji powoduje automatyczne odliczanie od wyliczanego ryczałtu minimalnej obowiązującej części składki zdrowotnej. Gdy opcja jest wyłączona program odlicza część składki w oparciu o wartości wprowadzone w opłaconych składkach ZUS w Podatki - Składki ZUS... W związku z powyższym gdy ww. parametr jest wyłączony prawidłowe wyliczenie podatku ryczałtowego wymaga zawsze uzupełnienia opłaconych składek ZUS.
 • Na oknie edycji podatku ryczałtowego (Podatki - Podatek dochodowy - Dodaj... lub Podatki - Podatek dochodowy - Zmień...) dodano pola "Przychód w wybranym miesiącu/kwartale", "Suma zapłaconych składek ZUS" oraz "Suma odliczeń od zapłaconych składek zdrowotnych". Program umożliwia dynamiczną zmianę powyższych wartości co skutkuje automatycznym przeliczeniem wartości w polu "Podstawa opodatkowania" oraz "Kwota ryczałtu".
 • Widok okna zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy rozszerzono o kolumny "Przychód", "Składki ZUS" oraz "Odliczenie zdrowotnej".
Zmiany w wersji 2.91.2014(2014-09-16)
 • Umożliwiono rozliczanie wielu pojazdów w kilometrówce.
 • Dodano nowy słownik "Pojazdy osobowe" umożliwiający zdefiniowanie wszystkich rozliczanych w programie pojazdów.
 • Na oknach ewidencji przebiegu pojazdu osobowego oraz ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu osobowego dodano przycisk "Zmień pojazd" umożliwiający wybór rozliczanego pojazdu. Każdy pojazd rozliczany jest w osobnym oknie.
 • Na oknach edycji ewidencji przebiegu pojazdu osobowego oraz ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu osobowego dodano pole "Pojazd" umożliwiające określenie, którego pojazdu dotyczy dodawany lub modyfikowany wpis.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.
Zmiany w wersji 2.90.2014(2014-08-21)
 • Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Uwaga! Pakiet nie tworzy skrótu uruchomieniowego do aplikacji Archiwum na Pulpicie i w menu Windows START. Aplikację należy uruchamiać bezpośrednio z folderu instalacyjnego (domyślnie Komputer - Dysk lokalny C: - Ryczalt).
Zmiany w wersji 2.89.2014(2014-07-30)
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano opcję "Przy odliczeniu 50% VAT pokazuj na rejestrze 50% wartości netto". Opcja umożliwiono wybór sposobu wyświetlania i drukowania podstawy opodatkowania na ewidencji VAT zakupów faktur dla których przysługuje 50% odliczenia podatku VAT.
Zmiany w wersji 2.88.2014(2014-07-12)
 • W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Do listy wyboru "Zakres dat" dodano pozycje: "Ostatni kwartał", "Aktualny kwartał" oraz "Poprzedni kwartał".
 • Usunięto możliwość dowolnego definiowania kategorii kontrahentów w strukturze drzewiastej. Z okna "Kontrahenci" usunięto listy wyboru kategorii kontrahenta.
 • Dodano możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów.
 • Wprowadzono podział kontrahentów na: dostawców, odbiorców i urzędowych. Na oknie edycji kontrahenta wprowadzono listę wyboru rodzaju kontrahenta, a na liście kontrahentów wprowadzono przyciski: "Dostawcy", "Odbiorcy" i "Urzędowi" pozwalające na szybkie filtrowanie widoku na podstawie wybranych rodzajów kontrahentów.
Zmiany w wersji 2.87.2014(2014-06-27)
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Proponuj archiwizację na zewnętrzny dysk" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu wyświetlany zostaje monit z przypomnieniem o konieczności sporządzenia kopii danych na zewnętrzny nośnik. Zalecane jest, aby w takim przypadku kopia danych zapisywana była na zewnętrznym nośniku danych, np. na pendrive.
 • Wprowadzono opcję automatycznego tworzenia kopii danych na dysku lokalnym do wybranej lokalizacji przy określonych czynnościach. W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono parametr "Folder do automatycznej archiwizacji" (domyślnie "C:\ProgramData\ryczalt"). Parametr określa lokalizację na dysku lokalnym do której będą archiwizowane dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj po zamknięciu programu" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj przed dokonaniem importu" oraz "Archiwizuj przed dokonaniem aktualizacji". Przy włączonych opcjach przed dokonaniem importu lub przed dokonaniem aktualizacji tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
Zmiany w wersji 2.86.2014(2014-06-09)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.85.2014(2014-05-26)
 • Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na rachunku.
Zmiany w wersji 2.84.2014(2014-05-09)
 • Umożliwiono księgowanie faktur w rejestrze VAT zakupów dla których podatek rozlicza nabywca (odwrotne obciążenie). Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów dodano sekcję "Opcje dodatkowe" oraz przełącznik "Odwrotne obciążenie". Zaznaczenie opcji skutkuje automatycznym zaksięgowaniem dokumentu również do rejestru VAT sprzedaży do rejestru "Faktury odwrotne obciążenie".
 • Umożliwiono księgowanie faktur w rejestrze VAT zakupów związanych z wydatkami eksploatacyjnymi na samochód wykorzystywany do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do użytku prywatnego dla których jest możliwość odliczenia 50% podatku naliczonego. Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów dodano sekcję "Opcje dodatkowe" oraz przełącznik "Odliczaj 50% VAT". Zaznaczenie opcji skutkuje wpisaniem do kolumny "Wartość podatku" połowy wartości wyliczonego podatku do odliczenia.
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
Zmiany w wersji 2.83.2014(2014-04-25)
 • Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Zmiany w wersji 2.82.2014(2014-03-28)
 • Zmodyfikowano rejestry VAT sprzedaży: usunięto kolumnę i pole "Bezrachunkowa sprzedaż brutto" oraz dodano kolumny i pola "Data powstania obowiązku podatkowego" oraz "Sprzedaż dla której podatnikiem jest nabywca" (*).
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano przełącznik "Użyj nowego wzoru rejestru VAT sprzedaży", który domyślnie jest włączony. Wyłączenie przełącznika wprowadza program w tryb sprzed zmian (*).
 • Zmieniono sposób przełączania lat na oknach "Podatek dochodowy", "Podatek VAT" oraz "Składki ZUS".
Zmiany w wersji 2.81.2014(2014-02-07)
 • Zaktualizowano formularze VAT-7 i VAT-7K na 2014 rok.
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania zbiorczego podsumowania ewidencji przychodów za dany rok. Wydruk dostępny jest na oknie "Ryczałt" po wybraniu opcji "Drukuj".
 • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... wprowadzono po lewej stronie listę zawierającą lata podatkowe. Zaznaczenie danego roku na liście powoduje ograniczenie widoczności wpisów w oknie głównym tylko do zaznaczonego roku.
 • Na oknie Podatki - Podatek VAT... wprowadzono po lewej stronie listę zawierającą lata podatkowe. Zaznaczenie danego roku na liście powoduje ograniczenie widoczności wpisów w oknie głównym tylko do zaznaczonego roku.
 • Na oknie Podatki - Składki ZUS... wprowadzono po lewej stronie listę zawierającą lata w których opłacane były składki. Zaznaczenie danego roku na liście powoduje ograniczenie widoczności wpisów w oknie głównym tylko do zaznaczonego roku.
 • Na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano przycisk "Zaksięguj" umożliwiający automatyczne księgowanie dowodów wewnętrznych dokumentujących przychód.
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy w Konfiguracji z internetowej bazy danych firm na podstawie podanego numeru NIP. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Umożliwiono automatyczne pobieranie danych firmy z Internetu podczas pierwszego uruchomienia programu. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.
Zmiany w wersji 2.80.2014(2014-01-27)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.79.2014(2014-01-22)
 • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... dodano podsumowanie podatku ryczałtowego zapłaconego za cały ubiegły rok.
 • Dodano składki ZUS za 2014 rok.
Zmiany w wersji 2.78.2014(2014-01-15)
 • Dodano formularz PIT-28 za 2013 rok.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.77.2014(2013-12-20)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.76.2014(2013-12-13)
 • Wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci. Do Pakietu dodano aplikację służącą do łatwego i szybkiego konfigurowania połączenia z bazą danych w innej lokalizacji niż standardowa. Aplikację stanowi plik ConnectionConfig.exe, który dodany został do folderu programu: Komputer - Dysk twardy C: - Rachunek. Uwaga! U niektórych Użytkowników mających program dostosowany do pracy w sieci może zdarzyć się błąd polegający na braku możliwości nawiązania połączenia z bazą danych. W takim przypadku należy uruchomić aplikację ConnectionConfig.exe i jeszcze raz "ręcznie" wskazać lokalizację pliku bazy danych na dysku lokalnym lub sieciowym.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.75.2013(2013-12-09)
 • Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 2.74.2013(2013-11-22)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.73.2013(2013-11-14)
 • Wprowadzono skrót klawiszowy CTRL + Z dla opcji "Zamknij miesiąc (kwartał)" oraz "Otwórz miesiąc (kwartał)".
 • Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Zmiany w wersji 2.72.2013(2013-10-31)
 • Uaktualniono deklarację VAT-UE do wersji 3.
 • Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UEK.
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
 • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.
Zmiany w wersji 2.71.2013(2013-09-20)
 • Podczas dodawania nowego kontrahenta z poziomu okna "Kontrahenci" wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta z Internetu w przypadku podania numeru NIP. Po opuszczeniu pola edycji "NIP" następuje próba automatycznego pobrania pozostałych danych z internetowej bazy firm.
 • W celu przyśpieszenia wprowadzania dokumentów do rejestrów VAT wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP. Podczas wpisywania dokumentu i wpisaniu oraz opuszczeniu pola "Numer identyfikacyjny" następuje próba odnalezienia pozostałych danych kontrahenta w spisie Kontrahentów. Jeśli to się nie powiedzie następuje próba odnalezienia danych we wcześniej wprowadzonych dokumentach. Na końcu następuje próba pobrania danych kontrahenta z internetowej bazy firm.
 • W celu przyśpieszenia wystawiania not korygujących wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP. Podczas tworzenia nowej noty i wpisaniu oraz opuszczeniu pola "NIP" następuje próba odnalezienia pozostałych danych kontrahenta w spisie Kontrahentów. Jeśli to się nie powiedzie następuje próba odnalezienia danych we wcześniej wystawionych notach. Na końcu następuje próba pobrania danych kontrahenta z internetowej bazy firm.
 • Przeorganizowano Konfigurację poprzez usunięcie zakładki "Preferencje użytkownika" i rozdzielenie znajdujących się tam parametrów konfiguracyjnych do nowych zakładek: "Ryczałt i podatek od przychodów", "Rejestry i podatek VAT" oraz "ZUS".
 • Zmieniono zachowanie programu w zakresie przenoszenia z programów Faktura VAT lub Sprzedaż i Magazyn faktur zaliczkowych i końcowych. Obecnie faktury zaliczkowe nie są przenoszone do ewidencji przychodów, a faktury końcowe są przenoszone do księgi na łączną sumę pobranych zaliczek i rozliczenia końcowego.
 • Dodano dwie predefiniowane kategorie Kontrahentów: "Urzędy" oraz "Firmy usługowe".
Zmiany w wersji 2.70.2013(2013-09-06)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.69.2013(2013-08-16)
 • Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
Zmiany w wersji 2.68.2013(2013-08-02)
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie dokumentów PW i RW podczas synchronizacji z programem Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn.
 • Zmieniono sposób oznaczania rozliczonych wpisów na oknach Podatki - Podatek VAT, Podatki - Podatek dochodowy, Podatki - Składki ZUS. Dotychczas wpisy rozliczone zawierały w kolumnie napis "Tak", który obecnie zamieniony został na zieloną ikonę.
Zmiany w wersji 2.67.2013(2013-06-28)
 • Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości zestawienia.
 • Przyśpieszono proces synchronizacji danych z programami Rachunek, Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn.
 • Poprawiono stabilność działania wersji na pendrive (portable).
Zmiany w wersji 2.66.2013(2013-06-07)
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Dodatkowa stawka VAT w rej. zakupów" zawierająca do wyboru dwie wartości 5% i 7% (do rozliczania faktur VAT-RR). W zależności od ustawienia tego parametru rejestr VAT zakupów zawiera kolumnę dla stawki 5% lub 7%.
Zmiany w wersji 2.65.2013(2013-05-17)
 • Umożliwiono sporządzenie wydruku struktury zakupów. Na oknie "Struktura zakupów" dostępnym z poziomu okien rejestrów VAT dodano opcję "Drukuj".
Zmiany w wersji 2.64.2013(2013-05-09)
 • Wprowadzono obsługę nowych deklaracji VAT-7 (14) oraz VAT-7K (8).
Zmiany w wersji 2.63.2013(2013-04-17)
 • Na oknie struktury zakupów dostępnym z poziomu rejestrów VAT dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie struktury zakupów.
Zmiany w wersji 2.62.2013(2013-03-20)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.61.2013(2013-02-28)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
 • Dodano możliwość wyliczania struktury sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT na podstawie struktury zakupów i podanej wartości sprzedaży. Opcja dostępna jest z poziomu rejestrów VAT zakupów i sprzedaży w menu Dane -> Struktura zakupów...
 • Poprawiono stabilność pracy programów.
Zmiany w wersji 2.60.2013(2013-02-18)
 • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... dodano podsumowanie podatku zapłaconego w bieżącym roku.
 • Na oknie Podatki - Podatek VAT... dodano podsumowanie podatku zapłaconego w bieżącym roku.
 • Na oknie Podatki - Składki ZUS... dodano podsumowanie składek ZUS zapłaconych w bieżącym roku.
Zmiany w wersji 2.59.2013(2013-02-13)
 • Wprowadzono nowe formularze VAT-7 (13) oraz VAT-7K (6).
Zmiany w wersji 2.58.2013(2013-01-28)
 • Dodano nowe stawki składek ZUS za 2013 rok. Nowe, aktualne stawki widoczne są w Podatki - Składki ZUS - Składki...
Zmiany w wersji 2.57.2013(2013-01-04)
 • Przy korzystaniu z opcji importu danych wprowadzono okno dialogowe z pytaniem czy na pewno dokonać importu danych.
 • Na oknie zestawień dodano dodatkowe pole wyboru przy polu wyboru rodzaju zestawienia pozwalające określić według jakiej stawki ryczałtu ma zostać wygenerowane dane zestawienie. Wybranie danej stawki powoduje wygenerowanie zestawienia wyłącznie w oparciu o przychód opodatkowany daną stawką.
Zmiany w wersji 2.56.2013(2012-12-14)
 • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... dodano podsumowanie wszystkich zapłaconych zaliczek.
 • W tabeli danych na oknie Podatki - Składki ZUS... dodano kolumnę "Razem ZUS" stanowiącą sumę wszystkich opłaconych w danym miesiącu składek ZUS.
 • Na oknie Podatki -> Składki ZUS... dodano podsumowanie wszystkich zapłaconych składek ZUS.
 • Dodano formularz deklaracji rocznej PIT-28 za 2012 rok. Formularz dostępny jest w Podatki -> Rozliczenie roczne (PIT-28)... (Rozliczenia roczne (PIT-28)...).
Zmiany w wersji 2.55.2012(2012-11-22)
 • Zmodyfikowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dostosowując go do zmian w przepisach. Obecnie zaliczka na podatek dochodowy za listopad nie jest wyliczana podwójnie.
Zmiany w wersji 2.54.2012(2012-11-19)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.53.2012(2012-10-11)
 • Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.52.2012(2012-09-27)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.51.2012(2012-09-07)
 • Na oknie Podatki - Podatek VAT dodano pole "Nadwyżka podatku". Podczas wyliczania należnego do zapłaty podatku VAT w pole to wpisywana jest nadwyżka pomiędzy podatkiem do odliczenia, a podatkiem naliczonym. Nadwyżki przenoszone są na kolejne okresy rozliczeniowe.
 • Zmieniono zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych. Dotychczas filtr przepuszczał tylko te wpisy, które rozpoczynały się od wpisanego ciągu znaków. Obecnie filtr przepuszcza również wpisy które zawierają w środku szukany ciąg znaków.
Zmiany w wersji 2.50.2012(2012-08-21)
 • Podczas dodawania dowodów wewnętrznych umożliwiono wybór czy dodawany dowód wewnętrzny stanowi przychód czy koszt.
 • Na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano kolumnę "Cel wydatku".
Zmiany w wersji 2.49.2012(2012-07-30)
 • Dodano nowy, predefiniowany rejestr VAT sprzedaży dla paragonów.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.48.2012(2012-07-11)
 • Dla wszystkich plików wykonywalnych zawartych w pakiecie zastosowano certyfikowany podpis Windows Code Signing. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja ich autentyczności na poziomie systemu Windows co uniemożliwia uruchomienie tych plików w przypadku zainfekowania złośliwym oprogramowaniem.
Zmiany w wersji 2.47.2012(2012-06-21)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.46.2012(2012-06-05)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" dodano parametr "Drukuj pogrubioną linię w tabelach". Od ustawienia tego parametru zależy grubość krawędzi tabel na wydrukach.
Zmiany w wersji 2.45.2012(2012-05-23)
 • Dołączono do programu szczegółową instrukcję obsługi opisującą wszystkie jego funkcjonalności. W celu wywołania pomocy należy z głównego menu wybrać opcję Pomoc - Pomoc lub wcisnąc przycisk F1.
 • Wprowadzono możliwość wystawiania dowodów wewnętrznych. Na górnym pasku dodano przycisk "Dowody wewnętrzne".
 • W Słowniki - Towary, wydatki, opłaty... dodano słownik dla dowodów wewnętrznych.
Zmiany w wersji 2.44.2012(2012-05-09)
 • Poprawiono stabilność pracy programu oraz wyeliminowane błędy interfejsu w nowych szablonach.
Zmiany w wersji 2.43.2012(2012-03-30)
 • Unowocześniono wygląd niektórych elementów graficznych programu takich jak kursory, strzałki w widokach drzew, przyciski, elementy podglądu wydruku.
 • Wprowadzono mechanizm pozwalający na zmianę "skórek" programu. Wyboru można dokonać spośród dziewięciu dostępnych szablonów graficzno-kolorystycznych. W tym celu dodano do konfiguracji zakładkę "Wygląd programu" w której można dokonać wyboru odpowiedniego schematu.
 • Poprawiono formatowanie wartości liczbowych i dat na wydrukach.
 • Poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Zmiany w wersji 1.42.2012(2012-03-12)
 • Na oknach kilometrówki dla "Ewidencji przebiegu pojazdu osobowego" oraz "Miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego" dodano pod przyciskiem "Drukuj" wydruk "Zestawienia porównawczego wydatków rzeczywistych i ryczałtowych z tytułu używania pojazdu osobowego". Wydruk generowany jest ten sam bez względu na to z poziomu, którego okna został wywołany.
 • Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie Windows. Zdarzało się, że na niektórych konfiguracjach systemu Windows daty były wyświetlane w formacie innym niż RRRR-MM-DD.
Zmiany w wersji 1.41.2012(2012-02-13)
 • Dodano nowy, predefiniowany rodzaj rejestru VAT: "Faktury VAT-MP". Do tego rejestru przenoszone są automatycznie faktury VAT-MP z programu Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT.
Zmiany w wersji 1.40.2012(2012-01-19)
 • Dodano nowe stawki składek ZUS w 2012 roku. Nowe, aktualne stawki widoczne są w Podatki - Składki ZUS - Składki...
 • Dodano do programu interaktywny formularz deklaracji rocznego rozliczenia podatku ryczałtowego PIT-28 w Podatki - Rozliczenie roczne (PIT-28).
Zmiany w wersji 1.39.2012(2011-12-23)
 • Poprawiono stabilność pracy programu w obszarze synchronizacji z pozostałymi programami z Pakietu Przedsiębiorcy.
Zmiany w wersji 1.38.2011(2011-11-29)
 • Na oknie edycji dokumentu w rejestrach VAT zakupów wprowadzono pola "Miesiąc księgowania" ("Kwartał księgowania") oraz "Rok księgowania". Funkcjonalność ta umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnym okresie bez względu na ich datę otrzymania.
Zmiany w wersji 1.37.2011(2011-11-14)
 • Na oknie zestawień sprzedaży w widoku tabelarycznym dodano podsumowanie wartości w tabeli.
Zmiany w wersji 1.36.2011(2011-10-26)
 • Na oknie edycji wpłaty za podatek VAT (Podatki - Podatek VAT) dodano możliwość tworzenia i edycji deklaracji VAT-UE.
 • W Ewidencji Wyposażenia umożliwiono wybór wyposażenia z rejestru VAT zakupów na podstawie zaksięgowanego wcześniej dokumentu.
 • Na oknie ewidencji przychodów, rejestrów VAT oraz kilometrówki dodano przyciski szybkiego przełączania okresów. Przyciski dostępne są w postaci strzałek na pasku przycisków po lewej i prawej stronie przycisku wyboru okresu.
 • Poprawiono księgowanie faktur zaliczkowych i końcowych przenoszonych automatycznie z programów Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT oraz Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn.
 • Na zestawieniach tabelarycznych dodano informację stanowiącą podsumowanie wartości tabeli.
Zmiany w wersji 1.35.2011(2011-09-12)
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie Ewidencji Wyposażenia. Funkcjonalność dostępna jest z głównego paska menu pod przyciskiem "Wyposażenie".
 • Poprawiono wygląd okienek w przypadku pracy w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.
Zmiany w wersji 1.34.2011(2011-08-08)
 • W ewidencji przychodów, rejestrach VAT oraz kilometrówce wprowadzono mechanizm informowania użytkownika o próbie ponownego wprowadzenia dokumentu już wprowadzonego.
 • Wprowadzono nowe zestawienia dotyczące kilometrówki: Ilość przejechanych kilometrów według dni, Ilość przejechanych kilometrów według miesięcy, Ilość przejechanych kilometrów według lat, Koszt przejazdów według dni, Koszt przejazdów według miesięcy, Koszt przejazdów według lat, Koszty eksploatacji pojazdu według dni, Koszty eksploatacji pojazdu według miesięcy, Koszty eksploatacji pojazdu według lat.
Zmiany w wersji 1.33.2011(2011-07-06)
 • Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-7K dla firm rozliczających podatek VAT kwartalnie. Możliwość edycji deklaracji dostępna jest na oknie Podatki - Podatek VAT - Dodaj/Zmień.
Zmiany w wersji 1.32.2011(2011-05-30)
 • Na oknie edycji dokumentu w rejestrach VAT sprzedaży wprowadzono pola "Miesiąc księgowania" ("Kwartał księgowania") oraz "Rok księgowania". Funkcjonalność ta umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnym okresie bez względu na ich datę wystawienia.
 • W konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" wprowadzono parametr "Automatycznie obliczaj wartości na oknie rejestru VAT zakupów". Parametr umożliwia wyłączenie automatycznego obliczania kwot netto, VAT i brutto na oknie edycji dokumentu w rejestrach VAT zakupów. Funkcjonalność ta pozwala np. na księgowanie zakupów paliwa.
 • Wprowadzono możliwość tworzenia, edycji i ewidencjonowania deklaracji VAT-7. Dostęp do deklaracji odbywa się poprzez okno Podatki - Podatek VAT. Aby można było edytować deklaracje wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu pozwalającego na przeglądanie PDFów. Do tego celu zalecany jest program Adobe Reader 9.0 PL. Można go pobrać za darmo z Internetu.
 • Pobrawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy z programem.
Zmiany w wersji 1.31.2011(2011-05-17)
 • W opcji wyliczania zaliczki na podatek dochodowy (Podatki - Podatek dochodowy) wprowadzono możliwość nieuwzględniania przy wyliczeniach odpisu części składki zdrowotnej. Aby składka zdrowotna nie była uwzględniana należy wyłączyć parametr "Płatnik opłaca ubezpieczenie zdrowotne" w konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika".
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z programem.
Zmiany w wersji 1.30.2011(2011-04-08)
 • Umieszczono nazwę firmy na wydruku ewidencji przychodów.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.29.2011(2011-03-15)
 • W konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Podczas zapisu dokumentu sprawdzaj zgodność sum w rejestrach VAT", który umożliwia wyłączenie sprawdzania sum podczas zapisywania dokumentów z poziomu rejestrów VAT zakupu lub sprzedaży. Sprawdzanie domyślnie jest wyłączone.
 • Poprawiono mechanizmaktywacji programu.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.28.2011(2011-02-23)
 • Umożliwiono podpowiadanie aktualnej daty dokumentu podczas dodawania nowych dokumentów do programu. Aby podpowiadana była aktualna data należy włączyć parametr "Podczas dodawania wpisów podpowiadaj aktualne daty dokumentów" w konfiguracji z sekcji "Preferencje użytkownia".
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.27.2011(2011-02-10)
 • W tabeli ze składkami ZUS na 2011 rok dodano kolumnę z preferencyjnymi składkami społecznymi z dobrowolnym chorobowym.
 • Podczas zapisywania dokumentów z poziomu rejestrów VAT wprowadzono walidację kwot netto i VATu z wartością brutto dokumentu.
 • Usprawniono synchronizację z programami Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek oraz Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT polegającą na opcjonalnej możliwości nie ingerowania drugi raz w raz przeniesione dokumenty.
Zmiany w wersji 1.26.2011(2011-01-26)
 • Zmodyfikowano okno wprowadzania remanentu początkowego i końcowego.
 • Uzupełniono bazę danych o nowe stawki ZUS obowiązujące w 2011 roku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.25.2010(2011-01-14)
 • Umożliwiono wyłączenie obsługi nowych stawek VAT obowiązujących od 2011 roku. W konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Użyj nowych stawek VAT obowiązujących od 2011 roku" (domyślnie włączony). Użycie parametru umożliwia wprowadzenie w nowym roku dokumentów jeszcze ze starymi stawkami VAT.
Zmiany w wersji 1.24.2011(2011-01-03)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.23.2010(2010-12-08)
 • Dostosowano program do obsługi nowych stawek VAT (5%, 8% i 23%) po nowym roku. Możliwość wprowadzania dokumentów według nowych stawek pojawia się w momencie, kiedy data dokumentu ustawiona zostaje na 2011 roku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu oraz ergonomiczność.
Zmiany w wersji 1.22.2010(2010-11-29)
 • Wprowadzono możliwość otwierania i zamykania okresów księgowych. Na oknach księgi, rejestrów VAT oraz kilometrówki wprowadzono przyciski "Zamknij miesiąc" ("Zamknij kwartał"), których wciśnięcie powoduje zamknięcie bieżącego okresu. Na wpisach na zamkniętym okresie nie można dokonywać już żadnych modyfikacji. Do zamkniętych okresów nie są również przerzucane dokumenty z programów Faktura VAT oraz Rachunek. Otwieranie i zamykanie miesięcy można osobno realizować dla wpisów prowadzonych na potrzeby podatku VAT oraz podatku dochodowego. W razie potrzeby zamknięte okresy zawsze można otwierać.
 • Umożliwiono wyświetlenie całorocznej tabeli zawierającej odliczenia dla najniższych składek ZUS (Podatki - Składki ZUS - Składki).
 • Umożliwiono wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy w sytuacji gdy płatnik nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. W konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Płatnik opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy".
 • Poprawiono mechanizmy integracji z programami Faktura VAT i Rachunek oraz usprawniono mechanizm detekcji programów, który nie zawsze działał pod systemem Windows 7.
 • Umożliwiono podsumowywanie wartości liczbowych w oknach. Opcja "Podsumowanie wartości" dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy.
 • Unowocześniono instalator programu oraz zmienioną domyślną ścieżkę instalacji z C:\Program Files\Ryczałt na C:\Ryczałt. Zmiana wynika z problemów z aktualizowanie programu przy włączonej funkcji ochrony konta użytkownika systemu Windows.
Zmiany w wersji 1.21.2010(2010-11-05)
 • Rozszerzono pola "adres kontrahenta" w Księdze oraz Rejestrach VAT.
 • Zmodyfikowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.
 • Poprawiono ergonomiczność programu.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.20.2010(2010-10-25)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.19.2010(2010-10-14)
 • Dodano możliwość prowadzenia miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego. Okno kosztów otwiera się przyciskiem "Kilometrówka".
 • Dodano słownik rodzajów kosztów eksploatacji pojazdu (Słowniki - Rodzaje kosztów eksploatacji pojazdu).
Zmiany w wersji 1.18.2010(2010-10-12)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.17.2010(2010-09-28)
 • Umożliwiono synchronizację danych z aplikacjami Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek lub Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT za pomocą plików ZBD wyeksportowanych wcześniej z tych programów. Do menu głównego "Dane" w widoku Ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT dodano sekcję "Pobierz zewnętrzne dane". Sekcja zawiera opcje "Pobierz automatycznie" oraz "Pobierz z pliku". Opcja "Pobierz automatycznie" synchronizuje programy automatycznie (o ile wcześniej odpowiednio skonfigurowano program) natomiast opcja "Pobierz z pliku" otwiera okno dialogowe wyboru pliku ZBD.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.16.2010(2010-09-08)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.15.2010(2010-08-30)
 • Wprowadzono funkcję automatycznego obliczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT-28). Podczas dodawania nowego wpisu do "Zaliczek na podatek dochodowy" (Podatki - Podatek dochodowy...) wartość należnej zaliczki obliczana i podpowiadana jest automatycznie podczas dodawania kolejnych wpisów. Uwaga! Aby zaliczka za dany miesiąc lub kwartał została poprawnie wyliczona należy wprowadzić najpierw poszczególne zaliczki w poprzednich miesiącach.
 • W zależności od upodobań Użytkownika wprowadzono możliwość wyboru czy przy synchronizacji oraz wyborze kontrahenta ze słownika pobierać pełne dane adresowe kontrahenta do ewidencji przychodów i rejestrów VAT czy tylko miejscowość. W tym celu do konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" dodano przełączniki "Pobieraj pełne dane adresowe kontrahenta do ewidencji" oraz "Pobieraj pełne dane adresowe kontrahenta do rejestrów VAT".
 • Rozszerzono pole "Stawka za 1km przebiegu" na oknie i wydruku Ewidencji Przebiegu Pojazdu Osobowego do czterech miejsc po przecinku.
 • Wprowadzono nowe zestawienia: - Podatek VAT naliczony według dni - Podatek VAT naliczony według miesięcy - Podatek VAT naliczony według lat - Podatek VAT do odliczenia według dni - Podatek VAT do odliczenia według miesięcy - Podatek VAT do odliczenia według lat - Zapłacony podatek VAT według miesięcy - Zapłacony podatek VAT według lat
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.14.2010(2010-08-24)
 • Na zestawieniach tabelarycznych dodano do menu głównego opcje "Kopiuj (CTRL + C)" i "Zaznacz wszystko (CTRL + A)". Wartości odpowiadające zaznaczonemu wierszowi są kopiowane do schowka co umożliwia szybkie przeniesienie ich do arkusza kalkulacyjnego (Open Office Calc lub Microsoft Excel). Umożliwiono również zaznaczanie wielu wierszy. Dokonuje się tego z wciśniętym klawiszem CTRL. Wybranie opcji "Zaznacz wszystko" powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich wierszy widocznych w tabeli.
 • Wprowadzono możliwość szybkiego zgłaszania błędu z poziomu programu. W menu głównym Pomoc dodano opcję "Zgłoś błąd". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna przeglądarki oraz strony z formularzem kontaktu do producenta programu. Formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz numer wersji programu.
 • Wprowadzono możliwość zgłaszania sugestii nowych funkcjonalności do programu z poziomu programu. W menu głównym Pomoc dodano opcję "Zaproponuj nową funkcjonalność". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna przeglądarki oraz strony z formularzem kontaktu do producenta programu. Formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz nazwę programu.
Zmiany w wersji 1.13.2010(2010-08-16)
 • Wprowadzono nowe rodzaje rejestrów VAT sprzedaży: Faktury VAT walutowe, Korekty faktur VAT walutowych, faktury eksportowe oraz dostawy wewnątrzwspólnotowe.
 • W Konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" wprowadzono nowy parametr "Płatnik jako nowa firma korzysta z preferencyjnych składek ZUS".
 • W Konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" wprowadzono nowy parametr "Płatnik opłaca składki ZUS z dobrowolnym chorobowym".
 • Wprowadzono automatyczne podpowiadanie wysokości koniecznych do opłacenia w danym miesiącu składek ZUS w "Podatki - Składki ZUS". Wysokość podpowiadanych składek zależy od ustawień ww. parametrów w konfiguracji.
 • Poprawiono wydruk kwartalnej księgi oraz import dokumentów walutowych.
Zmiany w wersji 1.12.2010(2010-07-26)
 • Dodano Ewidencję Przebiegu Pojazdu Osobowego. Na głównym pasku przycisków dodano przycisk "Kilometrówka" otwierający okno ewidencji. Program umożliwia prowadzenie ewidencji jednego pojazdu. Przy pierwszym otwarciu okna Kilometrówki pojawia się okno służące do wprowadzenia danych pojazdu. Dane pojazdu można również uzupełnić w konfiguracji w sekcji "Dane pojazdu". Okno zorganizowane jest na tej samej zasadzie co okna rejestrów VAT i Ryczałtu.
 • Wprowadzono słownik Tras na potrzeby prowadzenia Ewidencji Przebiegu Pojazdu Osobowego. Słownik umożliwia zdefiniowanie nieograniczonej ilości tras. Słownik tras dostępny jest pod Słowniki - Trasy...
 • Umożliwiono prowadzenie w programie ewidencji zapłaconych składek ZUS (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz składek na fundusz emerytur pomostowych). Funkcjonalność dostępna jest z głównego paska przycisków Podatki - Składki ZUS.
 • Wprowadzono nową sekcję w konfiguracji "Preferencje użytkownika". Do sekcji tej przeniesieno parametr "Domyślna stawka ryczałtu".
Zmiany w wersji 1.11.2010(2010-07-14)
 • Poprawiono mechanizm tworzenia kopii bezpieczeństwa. Teraz użytkownik wskazuje do jakiej lokalizacji ma być zapisana kopia bezpieczeństwa. Kopia tworzona jest poprzez generowanie pliku ZBD będącego wyeksportowaną bazą danych. Aby przywrócić dane z kopii należy po prostu zaimportować bazę danych poprzez opcję Dane - Import bazy danych. Tym samym usunięto z Konfiguracji z zakładki Bezpieczeństwo opcję "Przywróć dane z kopii".
 • Poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do PDF.
 • Na wszystkich oknach potwierdzenia wydruku dodano przycisk "Zapisz do PDF". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego zapisu do pliku oraz zapis aktualnego wydruku to pliku PDF.
 • Wprowadzono możliwość ewidencjonowania w programie zapłaconych składek ZUS (Podatki - Składki ZUS).
 • Na rejestrach VAT zakupu wprowadzono stawkę VAT 3%.
 • Usprawniono importowanie z programu Faktura VAT dokumentu Faktura VAT marża.
 • Wprowadzono autodetekcję zainstalowania aplikacji Rachunek lub Faktura VAT. W przypadku wykrycia obecności w systemie jednej z tych dwóch aplikacji program informuje o tym użytkownika i proponuję zintegrowanie obu programów. Integracja odbywa się w sposób maksymalnie uproszczony.
Zmiany w wersji 1.10.2010(2010-06-14)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.6.2010(2010-06-02)
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów. Aby włączyć prowadzenie rejestrów w programie należy podczas podawania danych firmy przy pierwszym uruchomieniu programu zaznaczyć pole "Firma jest płatnikiem VAT" lub włączyć parametr w konfiguracji w Danych firmy o tej samej nazwie.
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia rejestru VAT zakupów. Na głównym oknie dodano przycisk "VAT zakupy" otwierający okno rejestru VAT zakupów.
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia rejestru VAT sprzedaży. Na głównym oknie dodano przycisk "VAT sprzedaż" otwierający okno rejestru VAT sprzedaży.
 • Umożliwiono dodanie dowolnej ilości odrębnych rejestrów VAT sprzedaży. W menu głównym "Słowniki" dodano słownik "Rodzaje rejestrów VAT sprzedaży". Zmiany rodzaju rejestru dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku "Rodzaj" na oknie rejestru VAT sprzedaży.
 • Umożliwiono dodanie dowolnej ilości odrębnych rejestrów VAT zakupów. W menu głównym "Słowniki" dodano słownik "Rodzaje rejestrów VAT zakupów". Zmiany rodzaju rejestru dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku "Rodzaj" na oknie rejestru VAT zakupów.
 • Podczas dodawania wpisu do Ewidencji Przychodów program proponuje dodanie wprowadzanego dokumentu do rejestru VAT sprzedaży podpowiadając wartości wpisane do ewidencji. Tak dodane wpisy są wzajemnie powiązane i usunięcie lub zmiana wartości jest spójne w ksiedze i rejestrze.
 • Podczas dodawania wpisu do rejestru VAT sprzedaży program proponuje dodanie wprowadzanego dokumentu do Ewidencji Przychodów podpowiadając wartości wpisane w rejestrze. Tak dodane wpisy są wzajemnie powiązane i usunięcie lub zmiana wartości jest spójne w ewidencji i rejestrze.
 • Umożliwiono import rejestrów VAT z programu do fakturowania Faktura VAT.
 • Umożliwiono aktualizowanie programu z poziomu aplikacji. W menu głównym "Pomoc" dodano opcję "Aktualizuj program". Wybranie opcji powoduje sprawdzenie przez Internet dostępności nowej wersji i w zależności od reakcji Użytkownika umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
 • W menu START systemu Windows w sekcji Wszystkie programy - Ryczałt dodano skrót do programu aktualizującego aplikację. Uruchomienie programu wskazywanego przez skrót umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
 • Usprawniono aktualizacje programów przez Internet.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.5.2010(2010-04-15)
 • Pierwsza wersja programu Ryczałt. Jest to program przeznaczony dla firm rozliczających podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie w oparciu o ryczałt ewidencjonowany.