Strona główna » Historia wersji » Rachunek

Historia wersji programu Rachunek

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.197.2019(2019-02-01)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.196.2019(2019-01-11)
 • Wprowadzono nowy parametr do schematu własnych numeracji o oznaczeniu %RR. Zastosowanie parametru w schemacie numeracji powoduje podstawienie w jego miejsce bezwzględnego numeru roku odpowiadającemu dacie wystawienia dokumentu w formacie dwucyfrowym. Czyli w przypadku dokumentu wystawionego w dniu 11. stycznia 2019 w miejsce parametru %RR podstawiona zostanie wartość 19. Tutaj znajduje się więcej informacji na temat własnej numeracji dokumentów.
Zmiany w wersji 3.195.2019(2018-12-22)
 • Umożliwiono import samych kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Na oknie "Kontrahenci" w menu głównym "Dane" dodano opcję "Pobierz zewnętrzne dane" umożliwiającą wskazanie wyeksportowanej wcześniej bazy. Użycie opcji powoduje przeniesienie listy kontrahentów ze wskazanej bazy danych.
 • Usprawniono algorytm odpowiedzialny za pobieranie kursów walut NBP dla rachunków walutowych. Obecnie przy zmianie daty sprzedaży na rachunku walutowym przy pobieraniu daty kursu uwzględniane są dni świąteczne w tym również święta ruchome takie jak np. poniedziałek wielkanocny.
 • Użytkownikom zdefiniowanym w Konfiguracji - Użytkownicy, którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano również dostęp do Słowników.
Zmiany w wersji 3.194.2019(2018-11-30)
 • Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ - najczęściej zadawanych pytań bezpośrednio z poziomu aplikacji. Opcja dostępna jest w menu głównym Pomoc - FAQ... lub pod skrótem klawiszowym Alt+F.
 • Dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Zmiany w wersji 3.193.2018(2018-11-23)
 • Na oknie dodawania lub edycji towaru lub usługi w zakładce "Księgowanie" dodano do listy wyboru "Stawka ryczałtu" pozycję "12,5%". Wskazanie stawki skutkuje księgowaniem tak określonych towarów lub usług wskazanych na rachunkach do kolumny 12,5% ewidencji przychodów. Aby zakładka "Księgowanie" dla ryczałtu była dostępna program musi być połączony z aplikacją Ryczałt lub Mała Księgowość ze wskazaną firmą rozliczającą się według ryczałtu.
Zmiany w wersji 3.192.2018(2018-11-09)
 • Dodano możliwość wystawiania rachunków proforma oraz rachunków proforma walutowych. Rachunki proforma mają oddzielną numerację i nie wchodzą w skład zestawień sprzedaży. Użycie opcji "Rozlicz" dla rachunku proforma powoduje automatyczne utworzenie normalnego rachunku i opcjonalne usunięcie proformy. Możliwość wystawiania proform jest domyślnie zablokowana. W celu udostępnienia tej możliwości należy w Konfiguracji w zakładce "Rachunki" włączyć opcję "Wystawianie rachunków walutowych oraz rachunków proforma".
 • Na oknie generowania plików JPK_FA dodano opcję "Sprawdź zgodność pliku JPK ze schematem" (domyślnie włączoną) umożliwiającą wyłączenie sprawdzania zgodności wygenerowanego pliku ze schematem.
 • W celu poprawienia estetyki wydruków umożliwiono opcjonalne drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu czyli płynnego przejścia z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego. W celu włączenia drukowania gradientu w nagłówkach należy w Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" włączyć opcję "Nagłówki w formie gradientu".
Zmiany w wersji 3.191.2018(2018-10-12)
 • Umożliwiono wysyłanie drugiej korekty JPK. Na oknie potwierdzenia wysyłki JPK do listy "Sposób wysyłki" dodano opcję "Druga korekta".
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.190.2018(2018-09-28)
 • Do zestawień dodano raport "Zestawienie sprzedaży wg odbiorców". Wartość sprzedaży w zadanym okresie grupowana jest według odbiorców rachunków. Jeśli w danym rachunku nie zdefiniowano odbiorcy wówczas pobierana jest nazwa kontrahenta.
Zmiany w wersji 3.189.2018(2018-09-21)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.188.2018(2018-09-09)
 • Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności pliku JPK_FA ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
Zmiany w wersji 3.187.2018(2018-08-18)
 • Wprowadzono możliwość kopiowania pozycji na rachunkach. Na oknie dodawania lub edycji rachunku, do menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszy dodano opcje Wytnij, Kopiuj oraz Wklej pod które przypisano skróty klawiszowe odpowiednio Ctrl + X, Ctrl C, Ctrl V. Użycie w odpowiednich kolejnościach opcji powoduje wycięcie lub skopiowanie pozycji. Możliwe jest także kopiowanie pozycji pomiędzy różnymi rachunkami.
 • Wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Zmiany w wersji 3.186.2018(2018-07-27)
 • Wprowadzono możliwość modyfikacji poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK bezpośrednio przed wysyłką. Dotychczas możliwa była modyfikacja wartości wyłączenie w tabelach, a nie samodzielnych pól. W celu modyfikacji wartości należy na oknie podglądu pliku JPK kliknąć dwukrotnie na modyfikowaną wartość lub spod prawego przycisku myszy wybrać opcję "Zmień".
Zmiany w wersji 3.185.2018(2018-06-26)
 • Wyszukiwanie danych kontrahenta po numerze NIP podczas dodawania nowych kontrahentów lub bezpośrednio na rachunku zrealizowano z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS co gwarantuje pewność co do aktualności danych, niezawodność usługi i dostęp do aktualnych danych wszystkich funkcjonujących w Polsce podmiotów.
Zmiany w wersji 3.184.2018(2018-06-01)
 • Wprowadzono zabezpieczenie polegające na uniemożliwienie wpisanie daty wystawienia i sprzedaży dokumentów z rokiem starszym niż 2010.
Zmiany w wersji 3.183.2018(2018-05-24)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.182.2018(2018-05-13)
 • Rozszerzono działanie schowka (opcja Edycja - Kopiuj, pod skrótem klawiszowym Ctrl + C). Obecnie dane do schowka kopiowane są też do systemowego schowka tekstowego co umożliwia ich użycie w zewnętrznych aplikacjach, np. w Excelu lub Notatniku. Kopiowane są zawsze zaznaczone wiersze więc w przypadku okien umożliwiających zaznaczenie wielu wierszy możliwe jest skopiowanie całych serii danych. Zawsze w pierwszym wierszu umieszczane są nazwy kolumn rozdzielone tabulatorem, a następnie znajdują się kolejne wiersze danych zaznaczonych kursorem. Kopiowane są wyłącznie te kolumny, które znajdują się w Widoku. Konfigurację kolumn można zmienić w opcją Widok (niebieska ikona na pasku przycisków).
 • Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Zmiany w wersji 3.181.2018(2018-04-17)
 • W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników. Rejestrowane są między innymi takie operacje jak otwarcie i zamknięcie programu oraz otwarcia okien. Rejestrowanie zdarzeń odbywa się w kontekście użytkowników, okien i konkretnych danych. Oprócz użytkownika i operacji rejestrowany jest czas zdarzenia. Okno rejestru operacji dostępne jest w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy" pod opcją "Rejestr operacji" dostępną spod prawego przycisku myszy. Rejestrowanie zdarzeń domyślnie jest wyłączone. Aby je uaktywnić należy włączyć opcję "Rejestruj operacje użytkowników" w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy".
 • Wprowadzono wymaganie co do haseł użytkowników, aby składało się z co najmniej ośmiu znaków, zawierało co najmniej po jednej małej i wielkiej literze oraz cyfrę i znak specjalny. Podczas dodawania lub modyfikacji danych użytkownika w Konfiguracji w zakładce Użytkownicy jest to wymagane, aby zapisać zmiany. Zaleca się modyfikację istniejących haseł według powyższych kryteriów co wynika z wymagań stawianych przez RODO.
Zmiany w wersji 3.180.2018(2018-03-29)
 • Umożliwiono sortowanie pozycji na rachunkach względem dowolnej kolumny. W celu posortowania zawartości rachunku należy kliknąć na oknie edycji rachunku w nazwę kolumny względem, której mają zostać posortowane dane. Pierwsze kliknięcie powoduje posortowanie zawartości w kierunku rosnącym, a ponowne w kierunku malejącym.
 • Dodano możliwość dokonania rozliczenia rachunków z poziomu okna "Zestawienie nierozliczonych rachunków" dostępnego spod prawego przycisku myszy na oknie "Rejestr rachunków". Na pasku przycisków okna zestawienia nierozliczonych dokumentów dodano przycisk "Rozlicz" umożliwiający rozliczenie zaznaczonego rachunku.
 • Zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów dostępnego z menu głównego "Dane". Modyfikacja polega na zmianie wyglądu i zachowania tabeli z danymi, wprowadzeniu możliwości modyfikacji parametrów wyświetlanych kolumn oraz zmianie przycisku generującego UPO.
Zmiany w wersji 3.179.2018(2018-03-16)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.178.2018(2018-02-28)
 • Umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dostępnego na oknie potwierdzenia wysyłki pod przyciskiem "Podgląd danych".
Zmiany w wersji 3.177.2018(2018-01-30)
 • Uaktualniono słownik urzędów skarbowych.
Zmiany w wersji 3.176.2018(2018-01-11)
 • Na oknie edycji dokumentów wprowadzono obsługę skrótu klawiszowego Ctrl + K umożliwiającego szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.
 • Wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK. Obecnie przy opcjach menu podano w nawiasie typ pliku JPK jaki będzie wygenerowany po kliknięciu opcji.
Zmiany w wersji 3.175.2018(2017-12-07)
 • Umożliwiono konwersję rachunków do formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Program umożliwia zapis pliku JPK w formie XML na dysku lokalnym komputera lub automatyczne wysłanie pliku na serwer Ministerstwa Finansów. W przypadku automatycznej wysyłki niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP. Aby utworzyć lub wysłać JPK należy na oknie "Rejestr rachunków" w kontekście zaznaczonych rachunków użyć opcji "Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)" dostępnej z głównego menu "Dane" lub z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy.
 • Dodano rejestr wysłanych dokumentów JPK. Na oknie "Rejestr rachunków" w menu głównym "Dane" dodano opcję "Rejestr wysłanych dokumentów JPK". Okno zawiera listę wszystkich rozpoczętych sesji wysyłania dokumentów wraz ze statusem oraz umożliwia podejrzenie pliku XML oraz pobranie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed ponownym dodaniem kontrahenta o istniejącym w bazie numerze NIP. W przypadku próby ponownego dodania kontrahenta o tym samym numerze NIP program wyświetla komunikat.
 • Dodano nowe zestawienie - Wartość sprzedaży według NIP kontrahenta.
 • Usprawniono działanie opcji "Znajdź" na wszystkich głównych oknach programu. Usprawnienie polegało na poprawie ergonomiczności i wygody użycia. Wciśnięcie klawisza Enter na polu wpisywania słowa kluczowego powoduje automatyczne przejście do klawisza "Szukaj", a podczas szukania kursor z ostatniego znalezionego wiersza na liście przesuwa się z powrotem do pierwszego, który spełnia kryteria wyszukiwania.
 • Usprawniono działanie klawisza Enter na wielolinijkowych polach edycyjnych. Dotychczas wciśnięcie klawisza Enter powodowało przejście do kolejnego pola edycyjnego co utrudniało wpisywanie ciągów znaków wielolinijkowych, bo wymagała stosowania kombinacji Shift i Enter.
 • Rozszerzono działanie schowka (opcja Edycja - Kopiuj, pod skrótem klawiszowym Ctrl + C). Obecnie dane do schowka kopiowane są też do systemowego schowka tekstowego co umożliwia ich użycie w zewnętrznych aplikacjach, np. w Excelu lub Notatniku. Kopiowane są zawsze zaznaczone wiersze więc w przypadku okien umożliwiających zaznaczenie wielu wierszy możliwe jest skopiowanie całych serii danych. Zawsze w pierwszym wierszu umieszczane są nazwy kolumn rozdzielone tabulatorem, a następnie znajdują się kolejne wiersze danych zaznaczonych kursorem. Kopiowane są wyłącznie te kolumny, które znajdują się w Widoku. Konfigurację kolumn można zmienić w opcją Widok (niebieska ikona na pasku przycisków).
Zmiany w wersji 3.174.2017(2017-10-20)
 • Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka (Ctrl + V).
Zmiany w wersji 3.173.2017(2017-09-22)
 • Na oknie "Zestawienia" dodano zestawienie "Wartość sprzedaży według identyfikatorów towarów i usług". Jest to zestawienie tożsame z istniejącym zestawieniem "Wartość sprzedaży według towarów i usług" z tym, że w tym przypadku zamiast nazw towarów podane są jego identyfikatory.
Zmiany w wersji 3.172.2017(2017-09-01)
 • Dodano dwa nowe raporty w zestawieniach - wartościowa sprzedaż według kategorii oraz ilościowa sprzedaż według kategorii.
Zmiany w wersji 3.171.2017(2017-08-25)
 • Poprawiono automatyczne księgowanie rachunków do aplikacji Księga, Ryczałt oraz Mała Księgowość. Dotychczas w przypadku przenoszenia rachunków zawierających pozycje nie wybrane z okna "Towary i usługi" księgowały się one zawsze jako "Sprzedaż towarów i usług" lub bez określonej stawki podatku ryczałtowego. Powodowało to konieczność ręcznego poprawiania wpisów w programach księgowych. Obecnie pozycje nie wybrane z listy dla których nie określono księgowania w "Towarach i usługach" w sekcji "Księgowanie" księgowane są zgodnie z ustawieniami parametrów Konfiguracji programów księgowych "Domyślna kolumna dla przychodów", "Domyślne zdarzenie gospodarcze dla przychodów" lub "Domyślna stawka ryczałtu" z zakładek "Księga i podatek dochodowy" lub "Ryczałt i podatek od przychodów".
Zmiany w wersji 3.170.2017(2017-07-21)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.169.2017(2017-07-07)
 • Wprowadzono poprawki optymalizacyjne mające na celu poprawę szybkości działania aplikacji na dużych zbiorach danych.
Zmiany w wersji 3.168.2017(2017-06-09)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.167.2017(2017-06-02)
 • Wprowadzono mechanizm weryfikacji sum kontrolnych plików podczas pobierania aktualizacji co ma na celu wyeliminowanie potencjalnych błędów podczas transmisji danych.
Zmiany w wersji 3.166.2017(2017-05-18)
 • Dodano możliwość utworzenia zestawienia sprzedaży według form płatności. Raport dostępny jest pod opcją "Zestawienia" dostępną z głównego okna programu.
 • Dodano możliwość utworzenia zestawienia sprzedaży według walut w jakich wystawiano rachunki. Raport dostępny jest pod opcją "Zestawienia" dostępną z głównego okna programu.
 • Dodano możliwość utworzenia zestawienia sprzedaży według osób wystawiających rachunki. Raport dostępny jest pod opcją "Zestawienia" dostępną z głównego okna programu.
Zmiany w wersji 3.165.2017(2017-05-12)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.164.2017(2017-03-10)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.163.2017(2017-02-21)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.162.2017(2017-02-11)
 • Umożliwiono drukowanie rachunków walutowych w języku szwedzkim. Język wydruku można wybrać z listy rozwijanej "Język na wydruku" dostępnej na oknie potwierdzenia wydruku.
Zmiany w wersji 3.161.2017(2017-01-19)
 • Umożliwiono dowolne przedefiniowanie nazwy adresata na wydruku. W Konfiguracji w zakładce "Ustawienia druku rachunku" dodano pole "Nazwa adresata na wydruku" umożliwiające wpisanie tam dowolnego identyfikatora. Pole to zawiera domyślnie nazwę "Adresat".
Zmiany w wersji 3.160.2017(2017-01-06)
 • Usprawniono mechanizm kopiowania rachunków. Dotychczas kopiowane rachunki zachowywały daty rachunków kopiowanych. Obecnie podczas wklejania dokumentów ze schowka rachunki wklejone mają nadawane aktualne daty wystawienia oraz sprzedaży jak również względem aktualnej daty liczona jest data terminu płatności.
Zmiany w wersji 3.159.2017(2016-12-16)
 • Umożliwiono zaznaczanie kilku dat lub elementów na drzewach filtrów bocznych na oknach "Rejestr rachunków" oraz "Kartoteki i usługi". Aby zaznaczyć więcej niż jeden element na liście i drzewie należy go kliknąć z wciśniętym na klawiaturze klawiszem Ctrl lub Shift.
 • Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.
Zmiany w wersji 3.158.2017(2016-12-02)
 • Na oknie wysyłania rachunku e-mailem przez program obok pola adresata wiadomości dodano przełącznik "Wyślij kopię wiadomości do siebie". Wysłanie wiadomości z zaznaczonym polem powoduje wysłanie wiadomości nie tylko do adresata lecz również kopii do nadawcy pod adres zdefiniowany w konfiguracji aplikacji.
Zmiany w wersji 3.157.2016(2016-11-25)
 • Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie zapisania rachunku z istniejącym numerem.
 • Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików (8,5" x 11" przy 72 DPI) oraz ustanowienie rozdzielczości logo na 600 DPI.
Zmiany w wersji 3.156.2016(2016-11-18)
 • Wprowadzono ściślejszą walidację adresu e-mail podawanego podczas wysyłania dokumentów e-mailem przez program z wykorzystaniem opcji "Wyślij" w kontekście zaznaczonego dokumentu na oknie "Rejestr rachunków".
 • W Konfiguracji w zakładce "Archiwizacja" dodano przycisk "Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej". Po wciśnięciu przycisku otwarta zostaje lista zawierająca wszystkie automatycznie zachowane kopie danych. Menadżer umożliwia przywrócenie danych z kopii poprzez użycie przycisku "Przywróć" lub podwójne kliknięcie danego wpisu oraz usunięcie wybranych kopii. W przypadku wybrania opcji przywracania danych sporządzana jest również kopia aktualnej bazy.
 • W przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych lub na komputerze z niewłaściwie funkcjonującymi sterownikami bazy danych na oknie z komunikatem o błędzie pojawiły się przycisku "Importuj" oraz "Archiwum". Pierwszy umożliwia wczytanie bazy z posiadanej kopii zewnętrznej drugi natomiast otwiera opisany wyżej Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej.
Zmiany w wersji 3.155.2016(2016-10-14)
 • Umożliwiono zmianę numeru wystawianych lub edytowanych rachunków w przypadku stosowania własnej numeracji faktur według wzorca. W przypadku próby modyfikacji numeru wyświetlane jest okno, które umożliwia modyfikację numeru zgodnie ze zdefiniowanym w ustawieniach dokumentów schematem.
Zmiany w wersji 3.154.2016(2016-10-04)
 • Umożliwiono kopiowanie wielu rachunków na raz w przypadku jednoczesnego zaznaczenia wielu rachunków. W celu zaznaczenia kursorem więcej niż jednego rachunku należy klikać je myszą z jednocześnie wciśniętym przyciskiem Ctrl na klawiaturze lub przesuwać podświetlenie klawiszami kursora na klawiaturze z jednocześnie wciśniętym klawiszem Shift. Kopiowanie odbywa się poprzez wciśnięcie najpierw kombinacji klawiszy Ctrl i C, a następnie Ctrl i V lub poprzez użycie opcji Edycja - Kopiuj, a następnie Edycja - Wklej.
Zmiany w wersji 3.153.2016(2016-09-24)
 • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.152.2016(2016-09-16)
 • Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.151.2016(2016-09-08)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.150.2016(2016-09-02)
 • Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Zmiany w wersji 3.149.2016(2016-08-12)
 • Na oknie "Zestawienie nierozliczonych rachunków" dostępnym w menu "Dane" na "Rejestrze rachunków" dodano z lewej strony okna filtr dat w formie drzewa umożliwiający ograniczanie wyświetlanych danych według wskazanego zakresu terminów płatności. Dostępność filtra można ustawić w opcji głównego menu "Widok".
 • Na wydruku rejestru rachunków (Rejestr rachunków - Drukuj - Drukuj rejestr dokumentów) dodano informacje o wybranym zakresie dat i rodzaju dokumentów z jakich sporządzany jest wydruk.
 • Na wydruku listy towarów i usług (Towary i usługi - Drukuj - Drukuj rejestr dokumentów) dodano informacje o wybranej kategorii towarów i usług z jakiej sporządzany jest wydruk.
Zmiany w wersji 3.148.2016(2016-07-22)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.147.2016(2016-07-01)
 • W Konfiguracji w zakładce "Rachunki" dodano opcję "Na rachunkach walutowych pokazuj dodatkowo kwotę do zapłaty w złotówkach" (domyślnie wyłączoną). Włączenie opcji powoduje wyświetlanie na oknie edycji rachunku walutowego oraz na wydrukach rachunków oprócz kwoty do zapłaty w walucie to kwoty do zapłaty przeliczonej na złotówki według podanego kursu.
 • Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę. Zmiana ma na celu dostosowanie programu do wymogów stawianych przez specyfikacje Jednolitego Pliku Kontrolnego, który to plik wymaga stosowania tych informacji.
Zmiany w wersji 3.146.2016(2016-06-10)
 • Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Zmiany w wersji 3.145.2016(2016-05-21)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.144.2016(2016-05-20)
 • Na oknie "Rejestr rachunków" do tabeli dodano kolumnę "Wysłano e-mailem" zawierającą informację czy dokument został wysłany e-mailem przy użyciu opcji "Wyślij rachunek e-mailem...".
Zmiany w wersji 3.143.2016(2016-05-06)
 • Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Zmiany w wersji 3.142.2016(2016-04-29)
 • Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól dodatkowych dla kontrahentów. Opcja ma na celu uelastycznienie aplikacji poprzez możliwość nadawania kontrahentom cech i atrybutów charakterystycznych dla różnych branż biznesowych jak również zindywidualizowanie programu do potrzeb poszczególnych Użytkowników.

  Do menu pod przyciskiem "Słowniki" dodano opcję "Pola dodatkowe dla kontrahentów". Wejście w opcję powoduje otwarcie okna umożliwiającego zdefiniowanie pól dodatkowych dla kontrahentów. Pola dodatkowe mogą przyjmować jeden z kilku typów: krótki tekst, liczba, data, logiczny (tak/nie) lub długi tekst. Ponadto możliwe jest ustanowienie pola wymaganym oraz wyłączenie go, aby było niedostępne. W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych pojawiają się one jako nowe kolumny w widoku danych na oknie "Kontrahenci". Ponadto na oknie dodawania lub edycji kontrahenta pojawia się zakładka "Pola dodatkowe" po wejściu w którą znajdują się nowe pola edycyjne zdefiniowane jako pola dodatkowe.
 • Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Zmiany w wersji 3.141.2016(2016-04-15)
 • Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu.
 • Zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Zmiany w wersji 3.140.2016(2016-04-12)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.139.2016(2016-03-31)
 • Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Zmiany w wersji 2.138.2016(2016-03-18)
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Zmiany w wersji 2.137.2016(2016-03-11)
 • Na druku wpłaty gotówkowej dodano adres zleceniodawcy i zleceniobiorcy przelewu.
 • Zmieniono algorytm naliczania odsetek w notach odsetkowych oraz uaktualniono stopy procentowe w notach odsetkowych.
Zmiany w wersji 2.136.2016(2016-03-04)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem rekordu zawierającego najdłuższą wartość w danej kolumnie. Aby automatycznie dostosować szerokość kolumny należy kursor myszy ustawić na łączeniu kolumn w nagłówku i dokonać szybkiego dwukrotnego kliknięcia. Funkcjonalność działa analogicznie jak w arkuszach kalkulacyjnych, np. Excelu lub OpenOffice Calc.
Zmiany w wersji 2.135.2016(2016-02-22)
 • Zastosowano nową, napisaną od podstaw, bibliotekę do generowania plików PDF (Portable Document Format). Obecnie wydruki zapisywane do PDF są w pełni zgodne zarówno z podglądem wydruku jak i z wydrukiem rzeczywistym wysyłanym do drukarki. Ponadto wydruki PDF posiadają szare nagłówki tabel, a kolory oraz kroje czcionek są zgodne z ustawieniami w Konfiguracji. Plik wynikowy poddawany jest kompresji przez co ma mniejszą objętość. W testach nie wykryto problemów z brakiem możliwości otwarcia wygenerowanych plików, a także problemów z wyświetlaniem czcionek na urządzeniach Apple. Generowanie plików trwa zauważalnie szybciej, a aplikacja ma zwiększoną stabilność objawiającą się brakiem problemów z generowaniem błędów podczas zapisu do PDF. Z uwagi na krótszy i prostszy kod źródłowy biblioteki aplikacja ma zmniejszony rozmiar wynikowego pliku wykonywalnego EXE.
Zmiany w wersji 2.134.2016(2016-02-03)
 • W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Zmiany w wersji 2.133.2016(2016-02-01)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy z aplikacją.
Zmiany w wersji 2.132.2016(2016-01-22)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.131.2016(2016-01-11)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.130.2016(2015-12-28)
 • Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania.
 • Dostosowano program do pracy w roku 2016 roku.
Zmiany w wersji 2.129.2015(2015-12-16)
 • Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.
 • Zmieniono oznaczenia na oknie edycji dokumentu i wydruku z "Adresat" na "Odbiorca".
Zmiany w wersji 2.128.2015(2015-11-27)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.126.2015(2015-11-13)
 • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
Zmiany w wersji 2.125.2015(2015-11-06)
 • W Konfiguracji w zakładce "Konta bankowe" umożliwiono podanie kodów SWIFT dla wystawcy rachunków.
 • W widoku tabeli na oknie "Rejestr rachunków" dodano kolumnę SWIFT zawierającą kody SWIFT banku poszczególnych dokumentów.
 • Na wydruku rachunków walutowych dodano kod SWIFT.
Zmiany w wersji 2.124.2015(2015-10-16)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.123.2015(2015-10-09)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.122.2015(2015-10-02)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.121.2015(2015-09-10)
 • Umożliwiono bezpośrednie wysyłanie maili z aplikacji z poziomu okna "Rejestr dokumentów" oraz "Kontrahenci" z pominięciem programu pocztowego zainstalowanego w systemie. Aby wysyłka maili była możliwa należy w Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" podać adres e-mail z którego mają być wysyłane wiadomości z programu. Wyboru czy maile mają być wysyłane bezpośrednio z programu czy poprzez domyślny program pocztowy zdefiniowany w systemie dokonuje się parametrem "Do wysyłania wiadomości korzystaj z zewnętrznego domyślnego programu pocztowego" w Konfiguracji w zakładce Kontrahenci.
Zmiany w wersji 2.120.2015(2015-08-28)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.119.2015(2015-08-25)
 • W Konfiguracji w zakładce "Rachunki" dodano opcję "Możliwość wystawiania rachunków w walutach obcych". Jeśli opcja jest włączona to wówczas podczas dodawania nowego dokumentu pojawia się okno wyboru rodzaju dokumentu jaki ma zostać wystawiony - Rachunek lub Rachunek walutowy. Parametry waluty definiuje się na oknie edycji rachunku w zakładce "Waluta".
 • Na oknie "Rejestr rachunków" dodano kolumny "Suma", "Waluta", "Kurs", "Numer tabeli kursowej", "Data kursu walutowego". Kolumny te zawierają dane wyłącznie przy dokumentach wystawionych w walucie obcej.
Zmiany w wersji 2.118.2015(2015-07-17)
 • Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora. Administrator ma pełne prawa, których nie można zmienić.
 • Wprowadzono do programu możliwość zalogowania się na Administratora poprzez hasło serwisowe. Mechanizm ma zastosowanie w przypadku utraty hasła. Hasło serwisowe jest generowane automatycznie w oparciu o aktualną datę i licencję programu. Jest więc unikalne dla każdej licencji i zależy od aktualnej daty. Dzięki temu jest ważne tylko jeden dzień i unikalne dla każdego użytkownika. W celu wygenerowania tymczasowego hasła serwisowego należy zwrócić się do Działu Pomocy Technicznej. Wygenerowanie hasła serwisowego jest bezpłatne dla Użytkowników posiadających wykupione aktualizacje i wsparcie lub dla których nie upłynął rok od zakupu licencji.
Zmiany w wersji 2.117.2015(2015-07-10)
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
 • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych i prawa do usuwania danych. Prawa definiuje w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień.
 • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...
Zmiany w wersji 2.116.2015(2015-06-26)
 • Umożliwiono sporządzanie druczków wpłat gotówkowych i poleceń przelewów. Na oknie "Rejestr rachunków" w menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w kontekście danego rachunku dodano w sekcji "Inne wydruki" opcję "Drukuj polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej...". Wywołanie opcji powoduje wydruk w dwóch egzemplarzach druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej do banku lub na poczcie.
Zmiany w wersji 2.115.2015(2015-06-19)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.114.2015(2015-06-03)
 • Poprawiono stabilność pracy aplikacji w zakresie podglądu wydruków.
Zmiany w wersji 2.113.2015(2015-05-15)
 • Usunięto z Konfiguracji zakładki "Preferencje użytkownika" i "Uwagi dodawane do rachunku" oraz dodano nowe zakładki "Konta bankowe", "Rachunki", "Księgowanie", "Kontrahenci", "Towary i usługi", "Ustawienia druku pozycji rachunków" oraz "Uwagi i elementy graficzne na wydruku".
 • Uaktualniono instrukcję obsługi.
Zmiany w wersji 2.112.2015(2015-05-12)
 • Umożliwiono integrację programu z aplikacją Mała Księgowość. W Konfiguracji w zakładce "Księgowanie" po wybraniu z listy "Program księgowy" aplikacji Mała Księgowość pojawiają się pola "Folder programu księgowego" w którym należy wskazać folder instalacyjny w którym znajdują się bazy danych aplikacji Mała Księgowość (program sam stara się wykryć odpowiedni folder) oraz pole "Firma" w której należy określić firmę do której księgowane będą rachunki.
Zmiany w wersji 2.111.2015(2015-04-28)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.110.2015(2015-04-24)
 • Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku. Dotychczas podgląd wydruku miał charakter wyłącznie poglądowy i nie odzwierciedlał dokładnie rzeczywistego wydruku. Obecnie podgląd wydruku ma charakter rzeczywisty i dokładnie odzwierciedla wydruk.
 • Zmieniono sposób informowania użytkownika o błędach podczas reorganizacji bazy danych. Dotychczas okna z błędami pojawiały się sukcesywnie w miarę postępu reorganizacji. Obecnie błędy nie są wyświetlane na bieżąco lecz na liście zbiorczej po zakończeniu reorganizacji. Ponadto raport z błędami zrzucany jest do pliku do folderu instalacyjnego.
Zmiany w wersji 2.109.2015(2015-04-17)
 • Wprowadzono możliwość dowolnego ustalania kolejności kolumn w tabeli z pozycjami rachunku. W Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" przy polach określających parametry wydruku danej kolumny dodano przyciski "góra" i "dół" umożliwiające zmianę kolejności.
Zmiany w wersji 2.108.2015(2015-04-10)
 • Wprowadzono możliwość szybkiego wywołania opcji Zmień klawiszem Enter z poziomu dowolnego widoku tabeli na wszystkich oknach programu. Skrót ten działa tylko na oknach nie będących oknami wyboru danych.
Zmiany w wersji 2.107.2015(2015-04-03)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.106.2015(2015-03-27)
 • Poprawiono szybkość i stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.105.2015(2015-03-13)
 • Wydruki wezwań do zapłaty w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 • Wydruk noty odsetkowej w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.104.2015(2015-02-27)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano opcję "Zamiast daty terminu płatności drukuj ilość dni terminu płatności". Opcja umożliwia włączenie opcjonalnego podawania na fakturze z odroczonym terminem zapłaty ilość dni terminu płatności zamiast daty terminu płatności.
 • Zmieniono sposób formatowania liczb w wynikach zestawień ilościowych. Dotychczas liczby podawane były zawsze z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obecnie liczby formatowane są z ilością miejsc po przecinku zgodną z ustawieniami parametru "Ilość miejsc po przecinku w JM" w Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika"
Zmiany w wersji 2.103.2015(2015-02-20)
 • Wprowadzono zmiany w niektórych algorytmach wyliczeniowych mające na celu znaczne przyśpieszenie działania programu na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 2.102.2015(2015-01-30)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.101.2015(2015-01-08)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.100.2015(2015-01-03)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.99.2015(2014-12-22)
 • Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok.
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.98.2014(2014-12-05)
 • Wprowadzono automatyczne uaktualnianie danych kontrahentów w programach Księga i Ryczałt.
 • Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.97.2014(2014-11-21)
 • Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie integracji z aplikacjami Księga i Ryczałt.
Zmiany w wersji 2.96.2014(2014-11-10)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania rachunków.
 • Do konfiguracji dodano nową zakładkę "Księgowanie". W sekcji tej umieszczono opcje służące do konfigurowania zasad współpracy z programem Księga do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub Ryczałt do ewidencji przychodów.
 • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano zakładkę "Księgowanie" w której można określić do jakiej kolumny KPiR lub stawki ryczałtu zostanie zaksięgowany dokument z danym towarem lub usługą. Można w tym miejscu również zdefiniować opis zdarzenia gospodarczego lub uwagi.
 • Na oknie "Rejestr rachunków" dodano przycisk "Zaksięguj" ("Wyksięguj") służący do ręcznego księgowania (wyksięgowywania) rachunków. Stan przycisku zależny jest od tego czy rachunek został już zaksięgowany.
Zmiany w wersji 2.95.2014(2014-10-30)
 • Do tabeli okna "Kontrahenci" dodano kolumnę PESEL.
 • Na oknie dodawania i edycji kontrahenta dodano przycisk umożliwiający przełączenie się pomiędzy numerem NIP i PESEL.
 • Na oknie edycji rachunku i korekty rachunku w sekcji "Kontrahent" dodano przycisk umożliwiający przełączanie się pomiędzy numerem NIP i PESEL. W zależności od ustawienia stanu przycisku na rachunku drukowany jest NIP lub PESEL kontrahenta.
Zmiany w wersji 2.94.2014(2014-10-17)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.93.2014(2014-10-03)
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania nazwy banku i oddziału oraz kodu SWIFT na podstawie podanego numeru rachunku bankowego.
 • Opcję "Znajdź" dostępną z poziomu okna "Rejestr rachunków" rozszerzono o możliwość wyszukiwania rachunków również na podstawie nazwy pozycji na rachunkach.
Zmiany w wersji 2.92.2014(2014-09-26)
 • Wprowadzono zabezpieczenie polegające na wyświetleniu ostrzeżenia o nie podaniu numeru rachunku bankowego w przypadku wybrania przelewu jako formę płatności.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano przełącznik "Stosuj kontrahentów z hierarchicznym podziałem na rodzaje i z identyfikatorami". Włączenie opcji powoduje przywrócenie działania starej wersji widoku kontrahentów.
Zmiany w wersji 2.91.2014(2014-08-29)
 • Na oknie "Rejestr rachunków" do menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy i do sekcji głównego menu "Edycja" dodano opcję "Zaznacz wszystko CTRL + A". Wybranie opcji powoduje zaznaczanie wszystkich widocznych w tabeli rachunków.
Zmiany w wersji 2.90.2014(2014-08-21)
 • Umożliwiono drukowanie dokumentów KP (Kasa Przyjęła) dla wystawionych rachunków. Opcja dostępna jest na oknie "Rejestr rachunków" pod prawym przyciskiem myszy w Inne wydruki - Drukuj dokument kasowy KP... oraz w menu głównym Dane - Inne wydruki - Drukuj dokument kasowy KP...
 • Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Uwaga! Pakiet nie tworzy skrótu uruchomieniowego do aplikacji Archiwum na Pulpicie i w menu Windows START. Aplikację należy uruchamiać bezpośrednio z folderu instalacyjnego (domyślnie Komputer - Dysk lokalny C: - Rachunek).
Zmiany w wersji 2.89.2014(2014-07-25)
 • Wprowadzono możliwość stosowania dowolnego formatu numeracji rachunków. W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" rozszerzono listę wyboru "Rodzaj numeracji dokumentów" o pozycję "Numeracja inna". Wybranie pozycji "Numeracja inna" powoduje uaktywnienie pola "Maska dla genereatora numeru rachunku". W polu tym należy określić schemat nadawanych numerów. Pole może zawierać dowolny ciąg znaków w którym można zawrzeć znaczniki, które podczas dodawania kolejnych dokumentów będą przyjmować określone wartości. Maska może zawierać dowolne ciągi znaków, które zostaną przepisane do numeru, a odpowiednimi numerami zostaną zastąpione wyłącznie tagi. Możliwe jest stosowanie następujących znaczników:

  %R - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym rokiem
  %r - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w roku wystawienia
  %M - powoduje zastąpienie znacznika numerem aktualnego miesiąca
  %m - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w miesiącu wystawienia
  %D - powoduje zastąpienie znacznika numerem aktualnego dnia miesiąca
  %d - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w dniu wystawienia

  Przykłady:

  Jeśli wpisana maska to: %R / %M / %m wówczas, np. w dniu 25. lipca 2014 piętnasty dokument w miesiącu otrzyma numer 2014 / 7 / 15.

  Jeśli wpisana maska to SK/%R/%M/%D/%d wówczas, np. w dniu 25. lipca 2014 trzeci dokument w tym dniu otrzyma numer SK/2014/7/25/3
 • Wprowadzono możliwość tworzenia wydruków w języku rosyjskim. W Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano w parametrze "Język na wydruku" umożliwiono wybór języka rosyjskiego.
 • Usunięto możliwość dowolnego definiowania kategorii kontrahentów w strukturze drzewiastej. Z okna "Kontrahenci" usunięto listy wyboru kategorii kontrahenta.
 • Dodano możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów.
 • W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Do listy wyboru "Zakres dat" dodano pozycje: "Ostatni kwartał", "Aktualny kwartał" oraz "Poprzedni kwartał".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Proponuj archiwizację na zewnętrzny dysk" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu wyświetlany zostaje monit z przypomnieniem o konieczności sporządzenia kopii danych na zewnętrzny nośnik. Zalecane jest, aby w takim przypadku kopia danych zapisywana była na zewnętrznym nośniku danych, np. na pendrive.
 • Wprowadzono opcję automatycznego tworzenia kopii danych na dysku lokalnym do wybranej lokalizacji przy określonych czynnościach. W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono parametr "Folder do automatycznej archiwizacji" (domyślnie "C:\ProgramData\rachunek"). Parametr określa lokalizację na dysku lokalnym do której będą archiwizowane dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj po zamknięciu programu" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj przed dokonaniem importu" oraz "Archiwizuj przed dokonaniem aktualizacji". Przy włączonych opcjach przed dokonaniem importu lub przed dokonaniem aktualizacji tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
Zmiany w wersji 2.88.2014(2014-06-20)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.87.2014(2014-05-26)
 • Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na rachunku.
Zmiany w wersji 2.86.2014(2014-05-09)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.85.2014(2014-04-29)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.84.2014(2014-04-25)
 • Na oknie "Rejestr rachunków" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zestawienie nierozliczonych rachunków". Jest to lista wszystkich nieopłaconych drachunków z możliwością wyszukiwania i filtrowania po kontrahentach.
 • W całym programie zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Zmiany w wersji 2.83.2014(2014-03-28)
 • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pola "KRS" oraz "Kapitał zakładowy" pozwalające na zdefiniowanie tych danych dla firm będących spółkami. Informacje te, jeśli zostaną zdefiniowane, są umieszczane na rachunku w danych sprzedawcy.
Zmiany w wersji 2.82.2014(2014-03-14)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.81.2014(2014-02-07)
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy w Konfiguracji z internetowej bazy danych firm na podstawie podanego numeru NIP. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Umożliwiono automatyczne pobieranie danych firmy z Internetu podczas pierwszego uruchomienia programu. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.
Zmiany w wersji 2.80.2014(2014-01-15)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.79.2014(2014-01-10)
 • Zmieniono na wydruku opis "Data sprzedaży" na "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi". Data ta drukowana jest wyłącznie w sytuacji gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia rachunku.
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano parametr "Bezwzględnie drukuj datę sprzedaży". Zaznaczenie tej opcji powoduje bezwzględne drukowanie na rachunku daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi nawet jeśli jest ona taka sama jak data sprzedaży.
Zmiany w wersji 2.78.2014(2014-01-01)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano pole "Treść stopki pod tabelą". Domyślnie w tym polu znajduje się tekst o treści: "Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)". Pole to określa treść tekstu jaka będzie znajdować się na wydruku tuż pod tabelą z pozycjami na rachunku. Parametr ten zastąpił dotychczasowy przełącznik "Drukuj Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (...)".
Zmiany w wersji 2.77.2014(2013-12-20)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.76.2013(2013-12-11)
 • Wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci. Do Pakietu dodano aplikację służącą do łatwego i szybkiego konfigurowania połączenia z bazą danych w innej lokalizacji niż standardowa. Aplikację stanowi plik ConnectionConfig.exe, który dodany został do folderu programu: Komputer - Dysk twardy C: - Rachunek. Uwaga! U niektórych Użytkowników mających program dostosowany do pracy w sieci może zdarzyć się błąd polegający na braku możliwości nawiązania połączenia z bazą danych. W takim przypadku należy uruchomić aplikację ConnectionConfig.exe i jeszcze raz "ręcznie" wskazać lokalizację pliku bazy danych na dysku lokalnym lub sieciowym.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.75.2013(2013-12-06)
 • Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 2.74.2013(2013-11-14)
 • Dodano możliwość drukowania not odsetkowych dla wybranych rachunków. W celu wydrukowania noty należy zaznaczyć rachunek lub rachunki na oknie "Rejestr rachunków", a następnie z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Drukuj notę odsetkową".
 • Umożliwiono drukowanie zbiorczych wezwań do zapłaty dla wielu rachunków. W celu wydrukowania zbiorczego wezwania do zapłaty należy zaznaczyć rachunki tego samego kontrahenta na oknie "Rejestr rachunków", a następnie z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Drukuj wezwanie do zapłaty".
 • Na oknie edycji rachunku pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Ustaw rabat na wszystko" (skrót klawiszowy CTRL + R). Opcja umożliwia szybkie ustawienie rabatu dla całego rachunku.
 • Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Zmiany w wersji 2.73.2013(2013-10-18)
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
 • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.
Zmiany w wersji 2.72.2013(2013-10-04)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.71.2013(2013-09-20)
 • Podczas dodawania nowego kontrahenta z poziomu okna "Kontrahenci" wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta z Internetu w przypadku podania numeru NIP. Po opuszczeniu pola edycji "NIP" następuje próba automatycznego pobrania pozostałych danych z internetowej bazy firm.
 • Podczas dodawania nowego towaru z poziomu okna "Towary i usługi" wprowadzono automatyczne pobieranie pełnej nazwy towaru z Internetu w przypadku podania numeru kodu kreskowego. Po opuszczeniu pola edycji "Kod kreskowy" następuje próba automatycznego pobrania nazwy towaru z internetowej bazy towarów.
 • W celu przyśpieszenia wystawiania dokumentów wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP. Podczas tworzenia nowego dokumentu i wpisaniu oraz opuszczeniu pola "NIP" następuje próba odnalezienia pozostałych danych kontrahenta w spisie Kontrahentów. Jeśli to się nie powiedzie następuje próba odnalezienia danych we wcześniej wystawionych rachunkach. Na końcu następuje próba pobrania danych kontrahenta z internetowej bazy firm.
Zmiany w wersji 2.70.2013(2013-09-06)
 • Umożliwiono zaznaczanie kursorem wielu rachunków na raz na oknie "Rejestr rachunków". Aby zaznaczyć więcej niż jeden rachunek należy kliknąć kursorem myszy w te rachunki z jednocześnie wciśniętym klawiszem CTRL. Zaznaczenie więcej niż jednego rachunku powoduje wyświetlanie na pasku podsumowania widoku sumy wszystkich zaznaczonych rachunków.
 • Wprowadzono możliwość grupowego drukowania rachunków. W przypadku zaznaczenia wielu rachunków i wciśnięciu przycisku "Drukuj" do drukarki wysyłane są wszystkie zaznaczone rachunki i drukowane jednocześnie.
 • Wprowadzono możliwość grupowego zapisu rachunków do plików PDF. W przypadku zaznaczenia wielu rachunków i wybraniu opcji "Zapisz do PDF" dostępnej pod prawym przyciskiem myszy generowane są grupowo pliki PDF zawierające zaznaczone dokumenty.
Zmiany w wersji 2.69.2013(2013-08-16)
 • Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
 • Rozszerzono ilość dopuszczalnych znaków w nazwie towaru lub usługi na oknie "Towary i usługi".
 • Rozszerzono ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług w pozycjach rachunków.
Zmiany w wersji 2.68.2013(2013-08-02)
 • Wprowadzono możliwość generowania korekt do wystawionych rachunków. Na oknie "Rejestr rachunków" dodano przycisk "Koryguj". Wybranie opcji powoduje wygenerowanie korekty dla zaznaczonego rachunku.
 • Wprowadzono warunkowe drukowanie rachunku po zapisie w przypadku włączonego jakiegokolwiek filtru. W przypadku gdy dodany rachunek nie spełnia kryteriów wyświetlania nałożonych przez filtr program wyświetla komunikat z propozycją wyłączenia filtru i dokonania wydruku.
 • Zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych oraz zapłaconych w tabeli na oknie "Rejestr rachunków". Dotychczas dokumenty rozliczone oraz zapłacone zawierały w kolumnie napis "Tak", który obecnie zamieniony został na zieloną ikonę.
Zmiany w wersji 2.67.2013(2013-06-28)
 • Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości zestawienia.
 • Poprawiono stabilność działania wersji na pendrive (portable).
Zmiany w wersji 2.66.2013(2013-06-07)
 • Dodano kolumnę "Ilość dni po terminie" w widoku danych na oknie "Rejestr faktur" zawierającą informację o ilości dni jakie upłynęły od ostatniego dnia terminu płatności dla faktur z odroczonym terminem zapłaty.
 • Dodano możliwość wydruku dla danej faktury wezwania do zapłaty. Dotychczas możliwe było wydrukowanie wyłącznie przedsądownego wezwania do zapłaty. W menu pod prawym przyciskiem myszy dodano podmenu "Drukuj wezwania do zapłaty" zawierające opcje "Drukuj wezwanie do zapłaty" oraz "Drukuj przedsądowne wezwanie do zapłaty".
Zmiany w wersji 2.65.2013(2013-05-17)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.64.2013(2013-04-23)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.63.2013(2013-03-29)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
Zmiany w wersji 2.62.2013(2013-01-28)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.61.2013(2013-01-04)
 • Przy korzystaniu z opcji importu danych wprowadzono okno dialogowe z pytaniem czy na pewno dokonać importu danych.
Zmiany w wersji 2.60.2013(2012-12-27)
 • Wprowadzono nowe predefiniowane jednostki miar: metr kwadratowy (m2), metr sześcienny (m3), metr bieżący (mb), strona (str.), tona (t), usługa (usł.), zgrzewka (zgrz.).
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.59.2012(2012-11-30)
 • Dodano nową, predefiniowaną formę zapłaty "Kompensata".
Zmiany w wersji 2.58.2012(2012-10-31)
 • Na oknie edycji pozycji rachunku dodano pole "Rabat [%]". Jest to rabat wyrażony w procentach jaki będzie odjęty od wartości podanej w polu "Cena [zł].
 • Na oknie edycji rachunku do tabeli z pozycjami rachunku dodano kolumnę "Rabat [%]".
 • Na wydruku rachunku do tabeli z pozycjami rachunku dodano kolumnę "Rabat [%]".
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano pole pozwalające określić szerokość kolumny "Rabat [%]" na wydruku oraz przełącznik umożliwiający całkowite wyłączenie umieszczenia na wydruku tejże kolumny.
 • Wprowadzono mechanizm polegający na autoukrywaniu kolumn w tabeli pozycji na oknie edycji rachunku i na wydruku. Ukrywane są te kolumny dla których nie zdefiniowano żadnych wartości w jakiejkolwiek pozycji. Ukrywaniu podlegają kolumny "Cecha", "PKWiU" oraz "Rabat [%]".
Zmiany w wersji 2.57.2012(2012-10-11)
 • Poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.56.2012(2012-09-27)
 • Umożliwiono wyłączenie wyświetlania na czerwono rachunków nierozliczonych dla których upłynął termin płatności. Aby rachunki takie nie były wyróżniane należy wyłączyć w Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" parametr "Wyróżnij czerwoną czcionką rachunki nierozlicone po terminie płatności".
Zmiany w wersji 2.55.2012(2012-09-07)
 • W rejestrze rachunków wyróżniono czerwoną czcionką rachunki z odroczonym terminem płatności dla których minął termin zapłaty i które nie zostały rozliczone przy pomocy opcji "Rozlicz".
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Możliwość ręcznego poprawiania numeru rachunków" (domyślnie wyłączony). Włączenie opcji powoduje możliwość zmiany numeru rachunku na oknie edycji rachunku.
 • Na oknie "Kontrahenci" dodano pod prawym przyciskiem myszy opcję "Pokaż rachunki wystawione dla kontrahenta". Funkcjonalność ta umożliwia otwarcie okna rejestru rachunków zawierającego wyłącznie rachunki przypisane do tego kontrahenta.
 • Zmieniono zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych. Dotychczas filtr przepuszczał tylko te wpisy, które rozpoczynały się od wpisanego ciągu znaków. Obecnie filtr przepuszcza również wpisy które zawierają w środku szukany ciąg znaków.
Zmiany w wersji 2.54.2012(2012-08-20)
 • W Konfiguracji w zakładce "Uwagi dodawane do rachunku" dodano parametr "Wyrównanie uwag na wydruku". Parametr ten pozwala na określenie sposóbu wyrównania uwag na wydruku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu
Zmiany w wersji 2.53.2012(2012-07-30)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.52.2012(2012-07-11)
 • W przypadku gdy program pracuje w trybie automatycznego nadawania numerów rachunków wprowadzono mechanizm, który aktualizuje numer rachunku po zmianie daty wystawienia.
 • Dla wszystkich plików wykonywalnych zawartych w pakiecie zastosowano certyfikowany podpis Windows Code Signing. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja ich autentyczności na poziomie systemu Windows co uniemożliwia uruchomienie tych plików w przypadku zainfekowania złośliwym oprogramowaniem.
Zmiany w wersji 2.51.2012(2012-06-05)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" dodano parametr "Drukuj pogrubioną linię w tabelach". Od ustawienia tego parametru zależy grubość krawędzi tabel na wydrukach.
Zmiany w wersji 2.50.2012(2012-05-25)
 • W menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy z poziomu okna "Rejestr rachunków" dodano opcję "Drukuj wezwanie do zapłaty". Wybranie opcji powoduje wydruk wezwania do zapłaty dla rachunku, który został zazanczony i dla którego zostało wywołane menu.
 • Na oknie "Kontrahenci" dodano przycisk "Należności". Wciśnięcie przycisku otwiera okno z listą należności kontrahenta dla którego została wywołana opcja. Dotychczas opcja ta była dostępna wyłącznie z poziomu menu otwieranego prawym przyciskiem myszy.
 • Umożliwiono wydruk listy należności kontrahenta z poziomu okna Kontrahenci - Pokaż należności kontrahenta. Na oknie tym dodano przycisk "Drukuj". Opcja ta umożliwia sporządzenie wydruku aktualnej listy należności lub wezwania do zapłaty.
Zmiany w wersji 2.49.2012(2012-05-10)
 • Na oknie "Rejestr rachunków" dodano przycisk "E-mail". Wciśnięcie przycisku powoduje automatyczne wygenerowanie oryginału zaznaczonego rachunku do PDF i otwarcie okna edycji wiadomości w domyślnym programie pocztowym. Otwarta wiadomość zawiera jako załącznik wygenerowany PDF.
 • W konfiguracji dodano zakładkę "Elementy graficzne na wydruku". Przeniesiono tam elementy związane z dodawaniem własnego logo do wydruku.
 • W konfiguracji w zakładce "Elementy graficzne na wydruku" dodano możliwość wczytania pieczęci graficznej.
 • Umożliwiono wybór wyrównania logo oraz pieczęci na wydruku. Możliwe jest równanie logo do lewej krawędzi strony, do prawej krawędzi strony lub jego wyśrodkowanie.
 • Umożliwiono wczytywanie plików graficznych w formatach JPG, PNG, GIF.
Zmiany w wersji 2.48.2012(2012-04-19)
 • Unowocześniono wygląd niektórych elementów graficznych programu takich jak kursory, strzałki w widokach drzew, przyciski, elementy podglądu wydruku.
 • Wprowadzono mechanizm pozwalający na zmianę "skórek" programu. Wyboru można dokonać spośród dziewięciu dostępnych szablonów graficzno-kolorystycznych. W tym celu dodano do konfiguracji zakładkę "Wygląd programu" w której można dokonać wyboru odpowiedniego schematu.
 • Poprawiono formatowanie wartości liczbowych i dat na wydrukach.
 • Poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Zmiany w wersji 1.47.2012(2012-03-12)
 • Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie Windows. Zdarzało się, że na niektórych konfiguracjach systemu Windows daty były wyświetlane w formacie innym niż RRRR-MM-DD.
Zmiany w wersji 1.46.2012(2012-02-13)
 • W konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano parametr "Umieszczaj na rachunku Oryginał i Kopia" (domyślnie włączony). Wyłączenie parametru powoduje nie umiszczanie na wydrukach rachunków etykiet "Oryginał", "Kopia".
Zmiany w wersji 1.45.2012(2011-12-22)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.44.2011(2011-11-28)
 • Do tabeli okna "Towary i usługi" dodano kolumnę "Kod kreskowy".
 • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano pole "Kod kreskowy".
 • Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie "Towary i usługi". Zczytanie kodu kreskowego czytnikiem powoduje szybkie ustawienie kursora na towarze, któremu przyporządkowany jest dany kod.
 • Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie edycji rachunku. Jeśli kursor jest aktywny w tabeli z pozycjami rachunku to zczytanie kodu kreskowego powoduje dodanie nowej pozycji do rachunku odpowiadającej towarowi z danym kodem kreskowym. Domyślnie przyjmowana jest pierwsza zdefiniowana cena oraz ilość 1.
Zmiany w wersji 1.43.2011(2011-11-14)
 • Na oknie należności kontrahenta dostępnego z poziomu okna kontrahentów w spisie dokumentów dodano kolumnę "Numer dokumentu".
 • Na oknie zestawień sprzedaży w widoku tabelarycznym dodano podsumowanie wartości w tabeli.
 • W konfiguracji dodano zakładkę "Uwagi na wydruku rachunku". Zdefiniowane tam uwagi są automatycznie umieszczane na każdym wydruku rachunku.
Zmiany w wersji 1.42.2011(2011-10-18)
 • Dodano możliwość wyszczególnienia rachunków nierozliczonych dla danego kontrahenta. Pod prawym przyciskiem myszy w oknie "Kontrahenci" dodano opcję "Pokaż należności kontrahenta". Wybranie opcji powoduje wyświetlenie listy wszystkich nierozliczonych rachunków danego kontrahenta.
 • Dodano możliwość drukowania rachunków czcionką Calibri. Wyboru czcionki dokonuje się w konfiguracji w zakładce "Styl wydruków".
Zmiany w wersji 1.41.2011(2011-09-12)
 • Poprawiono wygląd okienek w przypadku pracy w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.
Zmiany w wersji 1.40.2011(2011-08-08)
 • Zmieniono oznaczenie waluty dolara amerykańskiego ze znaku "$" na "USD".
Zmiany w wersji 1.39.2011(2011-07-06)
 • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według towarów i usług".
 • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według jednostek miar".
 • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według cechy...".
 • Zmodyfikowano sposób wyświetlania danych w zestawieniach tabelarycznych.
 • Na oknie "Rejestr rachunków" wprowadzono nową kolumnę "Płatność po terminie". Wartość "Tak" oznacza, że dokument nie został rozliczony poprzez opcję "Rozlicz" i jednocześnie minął jego termin zapłaty.
Zmiany w wersji 1.38.2011(2011-05-30)
 • W konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" dodano opcjonalny parametr "Podczas zapisu rachunku proponuj dodanie kontrahenta do bazy". Włączenie parametru daje możliwość zapisu kontrahenta do bazy danych z poziomu okna edycji rachunku.
Zmiany w wersji 1.37.2011(2011-05-16)
 • Zmieniono sposób wyliczania daty terminu płatności liczonego w oparciu o ilość dni terminu na oknie edycji dokumentu. Obecnie termin liczony jest względem daty wystawienia dokumentu.
 • Na wydruku duplikatu rachunku wprowadzono pole "Data duplikatu". Data duplikatu podawana jest w momencie wydruku duplikatu. Domyślnie podawana jest bieżąca data systemowa.
Zmiany w wersji 1.36.2011(2011-03-21)
 • Poszerzono pola PKWiU w bazie towarów i usług oraz na pozycjach dokumentów. Obecnie możliwe jest wprowadzanie PKWiU mających długość do 250 znaków.
 • W konfiguracji w sekcji "Styl wydruków" dodano pola służące do ustawienia rozmiaru marginesów wyrażonych w procentach w stosunku do szerokości lub wysokości strony. Marginesy ustawiane w tym miejscu odnoszą się do wszystkich wydruków w programie.
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność programu.
Zmiany w wersji 1.35.2011(2011-02-16)
 • Umożliwiono wydruk dokumentów na drukach samokopiujących. Wówczas dokument drukowany jest w jednym egzemplarzu bez umieszczania na nim informacji o oryginale lub kopii. Aby włączyć możliwość wydruku na drukach samokopiujących należy wyłączyć parametr konfiguracji "Drukuj osobno oryginał i kopię" w sekcji "Styl druku dokumentów".
Zmiany w wersji 1.34.2011(2011-01-03)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z programem.
Zmiany w wersji 1.33.2010(2010-12-08)
 • Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.32.2010(2010-11-26)
 • Umożliwiono tworzenie wydruków w języku niemieckim (Konfiguracja - Styl druku rachunku - Język na wydruku)
 • Umożliwiono podsumowywanie wartości liczbowych w oknach. Opcja "Podsumowanie wartości" dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy.
 • Unowocześniono instalator programu oraz zmienioną domyślną ścieżkę instalacji z C:\Program Files\Rachunek na C:\Rachunek. Zmiana wynika z problemów z aktualizowanie programu przy włączonej funkcji ochrony konta użytkownika systemu Windows.
Zmiany w wersji 1.31.2010(2010-11-19)
 • Umożliwiono umieszczenie w danych kontrahenta numeru PESEL zamiast numeru NIP. W celu umożliwienia podawania numeru PESEL należy włączyć parametr "Do identyfikacji kontrahentów używaj numeru PESEL zamiast NIP" z "Konfiguracji" z sekcji "Preferencje użytkownika".
 • Poprawiono ergonomiczność programu.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.31.2010(2010-11-04)
 • Umożliwiono umieszczenie w danych kontrahenta numeru PESEL zamiast numeru NIP. W celu umożliwienia podawania numeru PESEL należy włączyć parametr "Do identyfikacji kontrahentów używaj numeru PESEL zamiast NIP" z "Konfiguracji" z sekcji "Preferencje użytkownika".
 • Poprawiono ergonomiczność programu.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.30.2010(2010-09-29)
 • Umożliwiono usunięcie z wydruku sekcji dotyczącej podpisów osób wystawiającej i odbierającej rachunek. W konfiguracji w sekcji "Styl druku rachunku" dodano przełączniki "Drukuj miejsce na podpis odbiorcy dokumentu" oraz "Drukuj miejsce na podpis wystawcy dokumentu" (domyślnie zaznaczone). Odznaczenie odpowiednich przełączników powoduje nie umieszczanie na wydruku odpowiednich miejsc do podpisów.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.29.2010(2010-09-09)
 • W Konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Wymagaj podania danych kontrahenta", który domyślnie jest zaznaczony. Odznaczenie parametru powoduje wyłączenie konieczności podania danych kontrahenta podczas edycji rachunku. W przypadku nie wpisania danych kontrahenta z wydruku usuwana jest sekcja "Dane nabywcy". Funkcjonalność umożliwia wystawianie rachunków bez imiennych.
 • Poprawiono wydruki rachunków oraz zapis wydruku do PDF.
Zmiany w wersji 1.28.2010(2010-08-24)
 • Na zestawieniach tabelarycznych dodano do menu głównego opcje "Kopiuj (CTRL + C)" i "Zaznacz wszystko (CTRL + A)". Wartości odpowiadające zaznaczonemu wierszowi są kopiowane do schowka co umożliwia szybkie przeniesienie ich do arkusza kalkulacyjnego (Open Office Calc lub Microsoft Excel). Umożliwiono również zaznaczanie wielu wierszy. Dokonuje się tego z wciśniętym klawiszem CTRL. Wybranie opcji "Zaznacz wszystko" powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich wierszy widocznych w tabeli.
 • Wprowadzono możliwość szybkiego zgłaszania błędu z poziomu programu. W menu głównym Pomoc dodano opcję "Zgłoś błąd". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna przeglądarki oraz strony z formularzem kontaktu do producenta programu. Formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz numer wersji programu.
 • Wprowadzono możliwość zgłaszania sugestii nowych funkcjonalności do programu z poziomu programu. W menu głównym Pomoc dodano opcję "Zaproponuj nową funkcjonalność". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna przeglądarki oraz strony z formularzem kontaktu do producenta programu. Formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz nazwę programu.
Zmiany w wersji 1.27.2010(2010-08-16)
 • Umożliwiono odznaczanie rachunków, które zostały już rozliczone (za które użytkownik otrzymał należność). Na pasku przycisków w oknie "Rejestr rachunków" dodano przycisk "Rozlicz". Opcja ta widoczna jest również w menu lokalnym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy oraz w menu głównym "Dane". Rozliczenie umożliwia zdefiniowanie niezależnych od rachunku parametrów: "Rachunek rozliczony", "Data rozliczenia", "Forma rozliczenia" oraz "Numer rozliczenia" (numer dokumentu KP lub KW, numer przelewu).
 • Wprowadzono możliwość umieszczenia na wydruku w danych sprzedawcy: telefonu, faksu, adresu e-mail i adresu strony www. Aby dane były umieszczone na wydruku należy wypełnić odpowiednie pola w konfiguracji. W konfiguracji w sekcji "Dane firmy" dodano pola: "Numer telefonu", "Numer faksu", "Adres e-mail", "Adres strony www".
 • Umożliwiono wybór ilości miejsc po przecinku dla jednostek miar (JM) na rachunku. Wyboru ilości miejsc po przecinku należy dokonać w Konfiguracji. W Konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Ilość miejsc po przecinku w JM". Jednostka miary może być reprezentowana maksymalnie do czterech miejsc po przecinku.
 • Umożliwiono zdefiniowanie dodatkowej numeracji rachunków (numery zamówień, numery zleceń, itd. itp.). Aby dodatkowy numer rachunku był widoczny na oknie edycji rachunku oraz na wydruku należy wypełnić parametr "Ozn. dodatkowego numeru "Dotyczy..."" w Konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika". Należy zwrócić uwagę na wpisanie rzeczownika w odpowiedniej formie: Dotyczy "zamówienia", Dotyczy "zlecenia" itd. itp. Numery nie są nadawane automatycznie lecz przez użytkownika i mogą zawierać dowolny ciąg znaków.
 • W tabeli danych na oknie "Rejestr rachunków" wprowadzono nowe kolumny: "Dodatkowy numer rachunku", "Rachunek rozliczony", "Data rozliczenia", "Forma rozliczenia", "Numer dokumentu potwierdzającego rozliczenie".
 • Umożliwiono wydruk rachunku w języku angielskim. W Konfiguracji w sekcji "Styl druku rachunku" dodano parametr "Język na wydruku". Na język angielski tłumaczone są stałe elementy rachunku oraz domyślne formy płatności i jednostki miar.
 • Paramatr konfiguracji "Rodzaj numeracji dokumentów" przeniesiono z sekcji "Dane firmy" do sekcji "Preferencje użytkownika".
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.26.2010(2010-07-15)
 • Umożliwiono pracę programu w innych walutach niż polski złoty. W "Konfiguracji" na zakładce "Preferencje" dodano pole wyboru "Waluta na której operuje program", które umożliwia zmianę waluty. Program można skonfigurować tak, aby mógł wystawiać dokumenty w następujących walutach: - Polski złoty (PLN) - Dolar amerykański (USD) - Euro (EUR) - Forint (HUF) - Frank szwajcarski (CHF) - Funt szterling (GBP) - Hrywna (UAH) - Jen (JPY) - Korona czeska (CZK) - Korona duńska (DKK) - Korona estońska (EEK) - Korona islandzka (ISK) - Korona norweska (NOK) - Korona szwedzka (SEK) - Kuna chorwacka (HRK) - Lej rumuński (RON) - Lew bułgarski (BGN) - Lit litewski (LTL) - Łat łotewski (LVL) - Rubel rosyjski (RUB) Domyślną walutą po zainstalowaniu programu pozostaje polski złoty (PLN).
 • W przypadku gdy program zostanie skonfigurowany do pracy w innej walucie niż polski złoty (PLN) na głównym pasku przycisku pojawia się opcja "Kursy walut". Okno "Kursy walut" prezentuje średnie kursy walut NBP pobierane na bieżąco z Internetu. Pole "Data" pozwala sprawdzić kursy walut w dowolnym dniu.
 • Poprawiono mechanizm tworzenia kopii bezpieczeństwa. Teraz użytkownik wskazuje do jakiej lokalizacji ma być zapisana kopia bezpieczeństwa. Kopia tworzona jest poprzez generowanie pliku ZBD będącego wyeksportowaną bazą danych. Aby przywrócić dane z kopii należy po prostu zaimportować bazę danych poprzez opcję Dane - Import bazy danych. Tym samym usunięto z Konfiguracji z zakładki Bezpieczeństwo opcję "Przywróć dane z kopii".
 • Poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do PDF.
 • Na wszystkich oknach potwierdzenia wydruku dodano przycisk "Zapisz do PDF". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego zapisu do pliku oraz zapis aktualnego wydruku to pliku PDF.
 • W menu głównym oraz kontekstowym w rejestrze rachunków dodano opcje "Zapisz fakturę do PDF". Wybór opcji powoduje otwarcie okna dialogowego zapisu do pliku oraz zapis zaznaczonego dokumentu do pliku PDF.
Zmiany w wersji 1.25.2010(2010-06-16)
 • Rozszerzono pole Uwagi na dokumencie. Dotychczas maksymalnie można było wpisać tekst o długości do 255 znaków. Obecnie pole to nie ma ograniczeń co do długości.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.24.2010(2010-06-04)
 • Umożliwiono drukowanie tylko miesiąca sprzedaży zamiast pełnej daty. Aby na wydruku umieszczany był tylko miesiąc sprzedaży należy zaznaczyć pole "Drukuj tylko miesiąc sprzedaży" w zakładce "Styl druku rachunku".
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.23.2010(2010-05-24)
 • W konfiguracji zmieniono nazwę sekcji "Towary i usługi" na "Preferencje użytkownika".
 • Umożliwiono automatycznie otwieranie listy kontrahentów podczas dodawania nowego rachunku w celu określenia kontrahenta dla którego ma być wystawiony rachunek. Aby lista kontrahentów była automatycznie otwierana przed dodaniem rachunku należy włączyć parametr "Przed dodaniem rachunku automatycznie pokaż okno wyboru kontrahenta" w konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika".
 • Umożliwiono automatycznie otwieranie listy towarów i usług podczas dodawania nowej pozycji do rachunku. Aby lista towarów i usług była automatycznie otwierana przed dodaniem nowej pozycji należy włączyć parametr "Podczas dodawania nowych pozycji automatycznie otwieraj listę towarów i usług" w konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika".
 • Umożliwiono zmianę nazwy wystawcy dokumentu na wydruku na dowolną nazwę zdefiowaną przez Użytkownika (np. na "Wynajmujący"). W konfiguracji w sekcji "Styl wydruku rachunku" dodano pole "Nazwa odbiorcy dok. na wydruku" (domyślnie "Sprzedawca"). Nazwa wpisana w tym polu umieszczana jest na wydruku w danych wystawcy dokumentu.
 • Umożliwiono zmianę nazwy odbiorcy dokumentu na wydruku na dowolną nazwę zdefiowaną przez Użytkownika (np. na "Najemca"). W konfiguracji w sekcji "Styl wydruku rachunku" dodano pole "Nazwa odbiorcy dok. na wydruku" (domyślnie "Sprzedawca"). Nazwa wpisana w tym polu umieszczana jest na wydruku w danych odbiorcy dokumentu.
 • Umożliwiono aktualizowanie programu z poziomu aplikacji. W menu głównym "Pomoc" dodano opcję "Aktualizuj program". Wybranie opcji powoduje sprawdzenie przez Internet dostępności nowej wersji i w zależności od reakcji Użytkownika umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
 • W menu START systemu Windows w sekcji Wszystkie programy - Rachunek dodano skrót do programu aktualizującego aplikację. Uruchomienie programu wskazywanego przez skrót umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
 • Usprawniono aktualizacje programów przez Internet.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.22.2010(2010-04-13)
 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania nazwy banków przy numerach kont w Konfiguracji na zakładce Dane firmy lub na okienku definiowania danych firmy.
 • W tabeli okna rejestru rachunków umożliwiono wyświetlenie kolumny nazwa banku.
Zmiany w wersji 1.21.2010(2010-04-06)
 • Umożliwiono zmianę nazwy dokumentu na wydruku. W konfiguracji w sekcji "Styl wydruku rachunku" dodano pole "Nazwa dokumentu na wydruku" (domyślnie Rachunek). Nazwa wpisana w tym polu umieszczana jest na wydruku. Funkcjonalność ma na celu umożliwienie wykorzystania programu do wydruku dokumentów innych niż Rachunki, np. Dowody Dostawy, Dowody Wewnętrzne, Wydanie na zewnątrz, itp.
 • Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisywania szukanego ciągu w oknach programu. Wyszukiwanie odbywa się według danych z kolumny dla której ustawiono sortowanie. Przy wpisywaniu kursor danych ustawia się automatycznie na pierwszym wpisie pasującym do wpisywanego ciągu.
 • Wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Jeśli jakikolwiek filtr został włączony dla danego okna to w dolnej części okna pojawia się informacja o aktywności filtru wraz z przyciskiem umożliwiającym szybkie wyłączenie wszystkich filtrów.
 • Poprawiono dodawanie kategorii kontrahentów oraz kategorii towarów i usług. Obecnie po dodaniu nowego elementu do drzewa kursor automatycznie ustawia się na nowo dodawanym elemencie.
 • Usprawniono działanie opcji Kopiuj-Wytnij-Wklej. Opcja umożliwia szybkie dublowanie zaznaczonych dokumentów, kontrahentów oraz towarów i usług. W celu zdublowania wpisu należy ustawić się na danym wpisie, wcisnąć CTRL + C (Edycja - Kopiuj) lub CTRL + X (Edycja - Wytnij), a następnie wcisnąć CTRL + V (Edycja - Wklej).
Zmiany w wersji 1.20.2010(2010-02-20)
 • Dodano możliwość przywrócenia domyślnego ustawienia szerokości kolumn na wydruku. W konfiguracji w sekcji "Styl druku rachunku" dodano przycisk "Przywróć domyślne wartości", którego naciśnięcie powoduje przywrócenie domyślnych szerokości kolumn.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.19.2010(2010-02-10)
 • Na wydruku rachunku pod zestawieniem pozycji dokumentu dodano podsumowanie kolumny "Wartość [zł]" oznaczoną jako "Razem [zł]:".
 • Umożliwiono wydruk rejestru rachunków. Na oknie "Rejestr rachunków" dodano opcję menu lokalnego "Drukuj rejestr rachunków (CTRL + R)". Wydruk zawiera te same kolumny co widok rejestru rachunków.
 • Umożliwiono eksport oraz import bazy danych z poziomu programu. Opcja służy do przenoszenia danych pomiędzy komputerami.
 • W menu głównym Dane dodano opcję "Eksport danych (CTRL + E)". Po wybraniu opcji należy wskazać lokalizację gdzie ma zostać zapisana baza danych (np. nośnik PenDrive). Baza danych archiwizowana jest w formacie *.ZBD (Zarchiwizowana Baza Danych).
 • W menu głównym Dane dodano opcję "Import danych (CTRL + I)". Po wybraniu opcji należy wskazać lokalizację gdzie znajduje się plik z wyeksportowaną wcześniej bazą danych w formacie *.ZBD (Zarchiwizowana Baza Danych). Uwaga: W wyniku importu nadpisywana jest istniejąca baza danych. Dane po imporcie mają więc dokładnie tę samą zawartość co w momencie eksportu. Nie następuje więc synchronizacja danych.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.18.2010(2010-01-31)
 • Poprawiono stabilność pracy programu pod systemem Windows 7.
 • Umożliwiono zapis wydruków do plików w formacie PDF (Portable Document Format). Na oknie podglądu wydruków zmieniono znaczenie przycisku "Zapisz". Dotychczas plik zapisywany był w formacie JPG lub BMP. Obecnie plik zapisywany jest wyłącznie do formatu PDF.
Zmiany w wersji 1.17.2009(2009-12-21)
 • Dodano 3 nowe zestawienia:
 • "Zestawienie sprzedaży według miesięcy" grupujące sprzedaż w podziale na poszczególne miesiące roku z wybranego zakresu dat.
 • "Zestawienie sprzedaży według lat" grupujące sprzedaż w podziale na poszczególne lata z wybranego zakresu dat.
 • "Zestawienie sprzedaży według miejscowości" grupujące sprzedaż w podziale na miejscowości z których pochodzą kontrahenci.
 • Zautomatyzowano proces aktualizacji programu. W przypadku pojawienia się nowych wersji program sam dokonuje aktualizacji przez Internet.
Zmiany w wersji 1.16.2009(2009-12-02)
 • Zautomatyzowano proces aktualizacji programu. W przypadku pojawienia się nowych wersji program sam dokonuje aktualizacji przez Internet.
 • Poprawiono pobieranie uwag ze słownika na oknie edycji rachunku.
Zmiany w wersji 1.15.2009(2009-10-27)
 • W Konfiguracji w sekcji Styl druku rachunku dodano przełączniki umożliwiające włączenie lub wyłączenie wyświetlania określonych kolumn na wydruku.
 • Poprawiono ogólną stabilność programu.
Zmiany w wersji 1.14.2009(2009-10-09)
 • Dodano słownik uwag do rachunku (Słowniki - Słownik uwag do rachunku)
 • Umożliwiono szybki wybór uwag ze słownika podczas edycji dokumentów. Na oknie edycji dokumentu w sekcji "Uwagi" dodano przycisk "Użyj z listy". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie słownika uwag i możliwość wyboru uwagi ze słownika.
 • Zmieniono sekcję "Dane firmy" w konfiguracji. Dane firmy widoczne są teraz bezpośrednio w oknie konfiguracji.
 • Usunięto sekcję "Rachunek" z konfiguracji. Pole "Dodatkowe uwagi drukowane pod rachunkiem" zastąpione zostało słownikiem uwag. Pole "Rodzaj numeracji" zostało przeniesione do sekcji "Dane firmy".
 • Usprawniono wyświetlanie etykiet przy zestawieniach słupkowych. Dotychczas tekst eytkiet nie był łamany co powodowało, że długie nazwy nachodziły na siebie utrudniając odczyt.
 • Zmodyfikowano działanie instalatora w przypadku reinstalacji programu. Dotychczas baza danych była bez ostrzeżenia nadpisywana nową bazą. Obecnie w przypadku wykrycia poprzedniej instalacji program pyta czy zostawić starą bazę czy zastąpić ją nową pustą.
Zmiany w wersji 1.13.2009(2009-09-21)
 • Umożliwiono dodanie własnego logo firmy na wydruku rachunku.
 • W konfiguracji w sekcji "Styl druku rachunku" dodano przycisk "Wczytaj plik z logo firmy". Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego pozwalającego wczytać plik graficzny zawierający logo w formacie .bmp
 • W konfiguracji w sekcji "Styl druku rachunku" dodano przełącznik "Drukuj własne logo firmy". Włączenie przełącznika powoduje umieszczenie na wydruku własnego logo.
Zmiany w wersji 1.12.2009(2009-09-19)
 • Umożliwiono manipulację wydrukami poprzez możliwość ustawienia dowolnego kroju czcionki, rozmiaru, koloru oraz możliwość wyłączenia cieniowania nazw kolumn tabeli. W tym celu dodano nową sekcję w konfiguracji "Styl wydruku".
Zmiany w wersji 1.11.2009(2009-09-14)
 • Poprawiono błąd: Jeśli nazwa płatnika lub adresata składała się z kilku linii to na niektórych systemach z rodziny Windows XP program zamiast załamywać linię na wydruku drukował dwa nieokreślone znaki niezałamując przy tym linii.