Strona główna » Historia wersji » Mała Księgowość

Historia wersji programu Mała Księgowość

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.246.2019(2019-02-08)
 • Umożliwiono dodawanie do rejestru VAT sprzedaży dokumentów zawierających wewnątrzwspólntową dostawę towarów lub usług dla kontrahentów nie posiadających nadanego numeru europejskiego numeru NIP (bez przedrostka kraju). W takim przypadku program wyświetla wyłącznie ostrzeżenie umożliwiając dodanie takiego dokumentu. Wówczas dokument taki nie podlega wykazaniu w deklaracjach VAT-UE oraz VAT-UEK.
Zmiany w wersji 3.245.2019(2019-02-01)
 • Uaktualniono wartości poszczególnych składek ZUS dla 2019 roku w Podatki - Składki ZUS - ZUS...
 • Umożliwiono firmom rozliczającym podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wybór jaki procent kosztów eksploatacji pojazdu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podczas księgowania wydatków za samochód od strony ewidencji VAT zakupów. Możliwość wyboru uzależniona jest od zaznaczenia na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów przełącznika "50% kosztów".
 • W firmach rozliczających podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na oknie dodawania lub edycji kosztu w księdze przychodów i rozchodów przy polu "Pozostałe wydatki" dodano przycisk umożliwiający automatyczne wyliczenie procenta kosztów za eksploatację pojazdu od wskazanej wartości.
Zmiany w wersji 3.244.2019(2019-01-17)
 • W firmach rozliczających podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) na oknie dodawania lub edycji wpisu do księgi przy polu "Pozostałe wydatki [zł]" dodano przycisk z ikonką pojazdu. Wciśnięcie przycisku otwiera okienko umożliwiające automatyczne wyliczenie 75% wpisanej wartości tytułem kosztów eksploatacji pojazdu.
 • W firmach rozliczających podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) dodano obsługę formularzy PIT-36 (26) oraz PIT-36L (15) umożliwiające rozliczenie roku 2018.
 • W firmach rozliczających podatek na podstawie ewidencji przychodów (ryczałtu) umożliwiono rozliczenie roczne poszczególnych wspólników spółek formularzem PIT-28 oraz dodano obsługę załącznika PIT-28B. Rozliczenie dostępne jest w Podatki - Rozliczenie roczne - [ rok ] - [ imię i nazwisko wspólnika ] - PIT-28...
Zmiany w wersji 3.243.2019(2019-01-11)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.242.2019(2019-01-08)
 • Podatnikom rozliczającym podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów umożliwiono automatyczne wyliczanie 75% kosztów związanych z eksploatacją pojazdu. Dokument taki należy księgować od strony VAT zakupy zaznaczając opcję "Odliczaj 50% VAT". Wówczas dokument taki traktowany jest jako dokumentujący wydatek związany z eksploatacją pojazdu i do księgi jako wartość pozostałych wydatków zapisywane jest 75% wpisanej kwoty.
 • Podatnikom rozliczającym podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego umożliwiono zamknięcie roku poprzez umożliwienie wygenerowania formularza PIT-28/PIT-28S za 2018 rok w wersji 21. Formularz dostępny jest w Podatki - Rozliczenie roczne (PIT-28)... lub Podatki - Rozliczenia roczne - 2018 - PIT-28...
 • Wprowadzono rozwiązania w zakresie grafiki znacznie poprawiające wyświetlanie okienek przy korzystaniu w Windows z czcionek o większym niż standardowe 96 DPI lub pracy w trybie Hi-DPI.
Zmiany w wersji 3.241.2019(2018-12-23)
 • Użytkownikom zdefiniowanym w Konfiguracji - Użytkownicy, którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano również dostęp do Słowników.
Zmiany w wersji 3.240.2019(2018-11-30)
 • Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ - najczęściej zadawanych pytań bezpośrednio z poziomu aplikacji. Opcja dostępna jest w menu głównym Pomoc - FAQ... lub pod skrótem klawiszowym Alt+F.
 • Dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Zmiany w wersji 3.239.2018(2018-11-23)
 • W firmach ryczałtowych zintegrowanych z programami Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn oraz Rachunek umożliwiono księgowanie dokumentów zawierających kartoteki dla których wskazano jako kolumnę księgowania stawkę 12,5%.
Zmiany w wersji 3.238.2018(2018-11-09)
 • W celu poprawienia estetyki wydruków umożliwiono opcjonalne drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu (płynne przejście z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego). W celu włączenia drukowania gradientu w nagłówkach należy w Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" włączyć opcję "Nagłówki w formie gradientu". Zmiana dotyczy wszystkich wydruków w których zawarte są jakiekolwiek tabele, ale nie dotyczy wydruków formularzy podatkowych takich jak np. VAT-7.
Zmiany w wersji 3.237.2018(2018-10-28)
 • Na oknie potwierdzenia generowania lub wysyłki pliku JPK oraz e-Deklaracji dodano opcje "Sprawdź zgodność pliku JPK ze schematem" oraz "Sprawdź zgodność formularza ze schematem" umożliwiające opcjonalne wyłączenie weryfikacji zgodności plików JPK lub e-Deklaracji ze schematem.
 • Dodano informacje o stosowanej metodzie amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna) na wydruku dokumentu przyjęcia środka trwałego (OT).
Zmiany w wersji 3.236.2018(2018-10-22)
 • Na oknie Podatki - Składki ZUS... w sekcji "Składka na ubezpieczenie zdrowotne" dodano pole "Kwota odliczenia od podatku [zł]" w której należy podać kwotę zmniejszenia podatku dochodowego za opłaconą składkę zdrowotną. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składek. W przypadku włączonej opcji Konfiguracji "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS" w zakładce "ZUS" pole to automatycznie jest wypełniane kwotą przysługującego odliczenia w danym okresie rozliczeniowym.
Zmiany w wersji 3.235.2018(2018-10-12)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.234.2018(2018-10-06)
 • Umożliwiono wysyłkę drugiej korekty JPK. Na oknie potwierdzenia utworzenia lub wysyłki JPK do listy cel złożenia dodano możliwość wyboru opcji "Druga korekta".
Zmiany w wersji 3.233.2018(2018-09-21)
 • Dla podatników rozliczających podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego wprowadzono opcjonalnie obsługę stawki 12,5% stosowaną w przypadku najmu długoterminowego powyżej przychodu 100 tys. zł osiągniętego w roku kalendarzowym. Obsługa stawki domyślnie jest niedostępna. Aby użyć tej funkcjonalności należy w Konfiguracji w zakładce "Ryczałt i podatek od przychodów" włączyć przełącznik "Stosuj stawkę 12,5%". Włączenie opcji skutkuje pojawieniem się na oknie "Ryczałt" oraz na wydrukach stawki 12,5%.
Zmiany w wersji 3.232.2018(2018-09-14)
 • Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZT stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o przyśpieszenie zwrotu podatku VAT.
Zmiany w wersji 3.231.2018(2018-08-31)
 • Wprowadzono mechanizmy sprawdzania zgodności plików JPK oraz e-Deklaracji ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku lub deklaracji na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
Zmiany w wersji 3.230.2018(2018-08-18)
 • Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZZ stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o zwrot podatku na konto podatnika w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Zmiany w wersji 3.229.2018(2018-08-16)
 • Wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Zmiany w wersji 3.228.2018(2018-08-10)
 • Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.227.2018(2018-08-03)
 • Wprowadzono obsługę nowych formularzy VAT-7 (18) i VAT-7K (12), które należy składać za okresy począwszy od lipca 2018.
Zmiany w wersji 3.226.2018(2018-07-29)
 • Wprowadzono możliwość modyfikacji poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK bezpośrednio przed wysyłką. Dotychczas możliwa była modyfikacja wartości wyłączenie w tabelach, a nie samodzielnych pól. W celu modyfikacji wartości należy na oknie podglądu pliku JPK kliknąć dwukrotnie na modyfikowaną wartość lub spod prawego przycisku myszy wybrać opcję "Zmień".
Zmiany w wersji 3.225.2018(2018-07-20)
 • Umożliwiono ingerencję bezpośrednio w pliki JPK przed dokonaniem wysyłki w celu ewentualnej poprawy lub modyfikacji danych. Na oknie podglądu jednolitego pliku kontrolnego JPK pod prawym przyciskiem myszy naciśniętym w obszarze tabeli danych dodano opcję "Zmień", która dostępna jest również poprzez podwójne kliknięcie myszką. Powoduje to wywołanie okna edycji w którym można wskazać kolumnę danych i zmodyfikować wartość w tabeli.
 • Zmodyfikowano okno dodawania oraz edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży. Dodano sekcję "Opcje dodatkowe" do której przeniesiono przełączniki takie jak "Transakcja trójstronna" oraz "Sprzedaż towarów" i "Świadczenie usług", które zastąpiły dotychczasowe pole wyboru.
 • Na oknie dodawania oraz edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży dodano opcję "Nabywca usługi zobowiązany do zapłaty VAT". Należy ją zaznaczyć w przypadku gdy transakcja ma dokumentować czynności wykonywane poza terytorium kraju o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Zaznaczenie przełącznika skutkuje wykazaniem transakcji w polach 12 deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz w jednolitym pliku kontrolnym JPK_VAT.
Zmiany w wersji 3.224.2018(2018-06-20)
 • Umożliwiono rozliczanie sprzedaży mieszanej proporcją. W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano parametr "Współczynnik dla sprzedaży mieszanej [%]" domyślnie przyjmujący wartość 100. Przez podany w tym miejscu procent mnożona jest podstawa opodatkowania i wartość podatku naliczonego wprowadzanego do rejestru VAT zakupów w zakładce "Zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej" na oknie edycji dokumentu. Tak przemnożone wartości wprowadzone w tejże zakładce przenoszone są do JPK i deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
 • Wyszukiwanie danych kontrahenta po numerze NIP podczas dodawania nowych kontrahentów lub bezpośrednio na dokumencie zrealizowano z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS co gwarantuje pewność co do aktualności danych, niezawodność usługi i dostęp do aktualnych danych wszystkich funkcjonujących w Polsce podmiotów.
Zmiany w wersji 3.223.2018(2018-06-12)
 • Umożliwiono wyksięgowywanie z rejestru VAT sprzedaży dokumentów nierozliczonych dla których upłynęło 150 dni od terminu zapłaty czyli stosowanie tzw. "ulgi za złe długi". Na oknie rejestru VAT sprzedaży pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zastosuj dla dokumentu ulgę za złe długi". Użycie opcji powoduje ponowne zaksięgowanie dokumentu w innej wybranej dacie lecz z ujemnymi kwotami. Skutkiem tego jest pomniejszenie na deklaracji VAT-7, VAT-7K i w JPK_VAT podatku należnego w miesiącu lub kwartale zastosowania ulgi.
 • Umożliwiono ponowne księgowanie do rejestru VAT sprzedaży rozliczonych dokumentów dla, których zastosowano wcześniej tzw. "ulgę za złe długi". Na oknie rejestru VAT sprzedaży pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Ponownie zaksięguj opłacony dokument". Opcja dostępna jest tylko dla dokumentów dla których zastosowano wcześniej ulgę za złe długi. Użycie opcji dla dokumentu powoduje ponowne zaksięgowanie tego dokumentu w innej wybranej dacie lecz z dodatnimi kwotami. Skutkiem tego jest powiększenie na deklaracji VAT-7, VAT-7K i w JPK_VAT podatku należnego w miesiącu lub kwartale ponownego zaksięgowania dokumentu.
 • Umożliwiono wyksięgowywanie z rejestru VAT zakupów dokumentów nierozliczonych dla których upłynęło 150 dni od terminu zapłaty. Na oknie rejestru VAT zakupów pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Wyksięguj z powodu nieuregulowania należności w terminie". Użycie opcji dla dokumentu powoduje ponowne zaksięgowanie tego dokumentu w innej wybranej dacie lecz z ujemnymi kwotami. Tak zaksięgowany dokument wykazywany jest w polu 49 deklaracji VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT.
 • Umożliwiono ponowne księgowanie do rejestru VAT zakupów dokumentów, które wcześniej zostały wyksięgowane z uwagi na nieuregulowanie należności po 150 dniach od terminu zapłaty. Na oknie rejestru VAT zakupów pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zaksięguj dokument ponownie". Użycie opcji dla dokumentu powoduje ponowne zaksięgowanie tego dokumentu w innej wybranej dacie lecz z dodatnimi kwotami. Tak zaksięgowany dokument wykazywany jest w polu 50 deklaracji VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT.
 • Umożliwiono sprawdzanie czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT w kraju oraz VAT-UE. Na oknie edycji dokumentów w rejestrach VAT sprzedaży i zakupów przy polu NIP dodano przycisk z ikoną lupy umożliwiający sprawdzenie statusu podatnika o wpisanym w pole NIP identyfikatorze. Program sprawdza status podatnika w bazie Ministerstwa Finansów oraz w bazie VIES.
 • Zabezpieczono wklejanie skopiowanych elementów ze schowka, aby nie można było wkleić elementów w zamknięte okresy.
Zmiany w wersji 3.222.2018(2018-06-02)
 • Uniemożliwiono dodanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT z datami sprzed 2010 roku.
Zmiany w wersji 3.221.2018(2018-06-02)
 • Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie dostępu do zasobów bazy danych.
Zmiany w wersji 3.220.2018(2018-05-17)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.219.2018(2018-05-17)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.218.2018(2018-05-13)
 • Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Zmiany w wersji 3.217.2018(2018-04-27)
 • W związku ze zmianą od kwietnia 2018 wartości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe z 1,80% na 1,67% uaktualniono składki na ubezpieczenie społeczne w Podatki - Składki ZUS - Składki - 2018...
Zmiany w wersji 3.216.2018(2018-04-25)
 • Zmieniono sposób określania okresu ujęcia księgowania dokumentów w rejestrach VAT zakupów. Dotychczas nie można było wskazać konkretnej daty lecz wyłącznie miesiąc lub kwartał oraz rok. Zamiast pól roku i miesiąca lub kwartału wprowadzono pole wyboru konkretnej daty.
 • Przyśpieszono algorytm nadawania numerów liczb porządkowych oraz wprowadzono mechanizm zabezpieczający możliwość zmiany numerów w zamkniętych okresach.
Zmiany w wersji 3.215.2018(2018-04-13)
 • W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników. Rejestrowane są między innymi takie operacje jak otwarcie i zamknięcie programu oraz otwarcia okien. Rejestrowanie zdarzeń odbywa się w kontekście użytkowników, okien i konkretnych danych. Oprócz użytkownika i operacji rejestrowany jest czas zdarzenia. Okno rejestru operacji dostępne jest w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy" pod opcją "Rejestr operacji" dostępną spod prawego przycisku myszy. Rejestrowanie zdarzeń domyślnie jest wyłączone. Aby je uaktywnić należy włączyć opcję "Rejestruj operacje użytkowników" w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy".
 • Wprowadzono wymaganie co do haseł użytkowników, aby składało się z co najmniej ośmiu znaków, zawierało co najmniej po jednej małej i wielkiej literze oraz cyfrę i znak specjalny. Podczas dodawania lub modyfikacji danych użytkownika w Konfiguracji w zakładce Użytkownicy jest to wymagane, aby zapisać zmiany. Zaleca się modyfikację istniejących haseł według powyższych kryteriów co wynika z wymagań stawianych przez RODO.
Zmiany w wersji 3.214.2018(2018-03-23)
 • Umożliwiono księgowanie w rejestrze VAT zakupu dokumentów będących korektą nabycia środków trwałych. Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupu dodano przełącznik "Korekta nabycia środka trwałego". Zaznaczenie przełącznika skutkuje zakwalifikowaniem dokumentu do pól "Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych" w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K oraz w pliku JPK_VAT.
 • Dodano możliwość opcjonalnego usuwania wpisów z księgi lub ewidencji przychodów podczas użycia opcji "Zaksięguj sprzedaż w księdze" lub "Zaksięguj sprzedaż w ewidencji przychodów" dostępnej spod prawego przycisku myszy na oknie "VAT sprzedaż". W przypadku użycia opcji tworzony jest zbiorczy wpis do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów stanowiący sumę wartości netto z rejestru VAT sprzedaży z danego okresu, a wszystkie powiązane z rejestrem VAT sprzedaży wpisy są z księgi lub ewidencji przychodów usuwane.
 • Zmieniono sposób zachowania programu podczas dodawania nowych wpisów do księgi, do ewidencji przychodów oraz do rejestrów VAT. Dotychczas podpowiadane były daty będące pierwszym dniem miesiąca lub kwartału spod, którego wybrano dodanie wpisu. Obecnie podpowiadane są daty wskazane na poprzednio dodanym wpisie.
 • Zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów dostępnego z menu głównego "Dane". Modyfikacja polega na zmianie wyglądu i zachowania tabeli z danymi, wprowadzeniu możliwości modyfikacji parametrów wyświetlanych kolumn oraz zmianie przycisku generującego UPO.
 • Na oknie podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.
Zmiany w wersji 3.213.2018(2018-03-17)
 • Na oknie edycji dokumentu w ewidencji VAT zakupów w sekcji "Opcje dodatkowe" dodano przełącznik "Środek trwały". Włączenie tego parametru skutkuje wliczaniem wartości dokumentu do pozycji 43 i 44 na deklaracji VAT-7 oraz JPK_VAT.
Zmiany w wersji 3.212.2018(2018-03-08)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.211.2018(2018-03-01)
 • Zmodyfikowano działanie opcji "Zmień LP" na oknach "Księga", "Ryczałt", "VAT zakupy" oraz "VAT sprzedaż". W przypadku przekroczenia zakresu dostępnej numeracji numery spoza dopuszczalnego zakresu nie są widoczne w kolumnie liczby porządkowej "Lp.".
Zmiany w wersji 3.210.2018(2018-02-22)
 • W menu "Dane" oraz pod prawym przyciskiem myszy na oknie "VAT sprzedaż" dodano opcję "Konwertuj paragony na dobowe raporty fiskalne". Wywołanie opcji powoduje zgrupowanie względem dat dokumentów z rejestru "Paragony" i zapisanie ich jako dobowe raporty fiskalne w rejestrze "Dobowe raporty fiskalne" oraz w księdze przychodów i rozchodów. Paragony na podstawie, których utworzone zostają raporty mogą być opcjonalnie usunięte.
 • Wprowadzono kwotę wolną od podatku obowiązującą w 2018 roku i zmianę algorytmu wyliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z aktualnymi kwotami i progami.
 • Umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dostępnego na oknie potwierdzenia wysyłki pod przyciskiem "Podgląd danych".
Zmiany w wersji 3.209.2018(2018-02-20)
 • Podczas wyboru opcji tworzenia JPK wprowadzono okno zawierające ostrzeżenie o tym, że strukturą podlegającą obowiązkowej wysyłce jest jedynie rejestr VAT. Okno to zawiera również opcje wyboru pozwalające wybrać inną strukturę do utworzenia z zawsze domyślnie zaznaczonym rejestrem VAT (JPK_VAT).
 • Na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów JPK" umożliwiono dodanie i sprawdzanie statusu dokumentów wysłanych przy użyciu danych autoryzujących.
Zmiany w wersji 3.208.2018(2018-02-18)
 • Wprowadzono niezbędne poprawki w zakresie wysyłania jednolitych plików kontrolnych JPK z użyciem podpisu na platformie ePUAP oraz danych autoryzujących.
Zmiany w wersji 3.207.2018(2018-02-18)
 • Wprowadzono ułatwienia dla wysyłki jednolitych plików kontrolnych JPK poprzez formularz na stronie Ministerstwa Finansów przy użyciu danych autoryzujących. Na oknie wysyłki JPK dodano trzecią opcję "Wysyłka z użyciem danych autoryzujących". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna w którym w pierwszym kroku należy wskazać miejsce zapisu pliku JPK na dysku lokalnym komputera, w kolejnym poprzez link wejść na stronę https://mikro-jpk.mf.gov.pl i wysłać poprzez formularz utworzony plik, a następnie wkleić uzyskany numer referencyjny dokumentu. Po pobraniu numeru referencyjnego możliwe jest już śledzenie statusu wysyłki dokumentu z poziomu programu z użyciem opcji Dane - Rejestr wysłanych dokumentów...
 • Umożliwiono śledzenie statusu zewnętrznych dokumentów JPK lub e-Deklaracji. Na oknie Dane - Rejestr wysłanych dokumentów... dodano opcję "Dodaj dokument" po wywołaniu, której należy podać posiadany numer referencyjny dokumentu. W przypadku dodania prawidłowego dokumentu dopisywany jest on do listy i przy każdorazowym wejściu w rejestr pobierany jest jego status, a w przypadku wysyłki zakończonej sukcesem możliwe jest pobranie UPO.
Zmiany w wersji 3.206.2018(2018-02-15)
 • Na oknie dodawania i edycji dokumentu z poziomu okna "VAT zakupy" dodano przełącznik "Import spoza UE". Zaznaczenie przełącznika powoduje jednoczesne dodanie dokumentu do rejestru podatku należnego i zaewidencjonowanie dokumentu w kolumnach 27 i 28 na deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz JPK_VAT.
 • Zmieniono identyfikatory przełączników na oknie dodawania i edycji z poziomu okna "VAT zakupy" na bardziej przyjazne użytkownikowi. Obecne oznaczenia to "Import towarów spoza UE", "Import towarów z UE (WNT)", "Import usług spoza UE", "Import usług z UE".
 • Dodano nowe okno pojawiające się po wysłaniu JPK zawierające numer referencyjny wysłanego dokumentu. Po każdej wysyłce zalecane jest zachowanie tego numeru w celu możliwości późniejszego sprawdzenia statusu dokumentu.
 • Umożliwiono rozliczenie PIT-36 i PIT-36L osobno dla każdego ze wspólników z uwzględnieniem rodzaju płaconego podatku dochodowego (liniowego lub progresywnego).
Zmiany w wersji 3.205.2018(2018-02-05)
 • Na oknie dodawania lub edycji dokumentu od strony rejestru VAT zakupów wprowadzono opcję "Import towarów (art. 33a)". Zaznaczenie przełącznika powoduje równoległe dodanie dokumentu również do rejestru VAT podatku należnego i odnotowywanie tego dokumentu w odpowiednich polach deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
 • W firmach rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych na oknie wyliczania podatku dochodowego w Podatki - Podatek dochodowy - Dodaj... lub Zmień... przy kwocie dodano przycisk z zieloną ikoną powodujący ponowne przeliczenie podatku.
 • W firmach rozliczających podatek na zasadzie ryczałtu na oknie wyliczania podatku ryczałtowego w Podatki - Podatek ryczałtowy - Dodaj... lub Zmień... przy kwocie dodano przycisk z zieloną ikoną powodujący ponowne przeliczenie podatku.
 • Na oknie wyliczania podatku VAT w Podatki - Podatek VAT - Dodaj... lub Zmień... przy kwocie dodano przycisk z zieloną ikoną powodujący ponowne przeliczenie podatku.
 • Na oknie formularzy VAT i PIT (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-27) dodano przycisk "Przelicz formularz" powodujący ponowne przeliczenie wartości i danych w formularzu.
Zmiany w wersji 3.204.2018(2018-02-02)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.203.2018(2018-02-01)
 • Wprowadzono obsługę struktury JPK_VAT w wersji 3 dla jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla ewidencji VAT.
 • Uaktualniono składki ZUS za rok 2018 dostępne w Podatki - Składki ZUS - Składki - 2018...
Zmiany w wersji 3.202.2018(2018-01-23)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.201.2018(2018-01-14)
 • W firmach rozliczających ryczałt do formularza PIT-28 dodano możliwość uzupełnienia go o załącznik PIT-28/A. Zarówno formularz jak i załącznik dostępne są w podmenu opcji Podatki - Rozliczenie roczne... Aby załącznik był dołączony do e-Deklaracji należy w polu zawierającym informację o ilości załączników PIT-28/A wpisać ilość.
 • Wprowadzono nową Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016) dostępną w Słownikach lub na oknie dodawania lub edycji środka trwałego pod przyciskiem przy polu "Symbol KŚT". Stosowanie zaktualizowanych symboli wymagane jest od stycznia 2018.
 • Wprowadzono niewidoczne dla Użytkowników zmiany w zakresie wysyłki JPK z użyciem ePUAP.
Zmiany w wersji 3.200.2018(2018-01-09)
 • Wprowadzono możliwość wygenerowania formularzy PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L za 2017 rok. W zależności od ustawień rodzaju płaconego podatku dochodowego w Konfiguracji (ryczałt, progresywny lub liniowy) dostępny jest formularz PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L. Odpowiedni formularz dostępny jest z poziomu głównego paska przycisków Podatki - Rozliczenie roczne - 2017... Aby na liście był widoczny 2017 rok musi istnieć w księdze lub ewidencji przychodów co najmniej jeden wpis z datą ujęcia w 2017 roku.
Zmiany w wersji 3.199.2018(2018-01-05)
 • Dla firm rozliczających podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego wprowadzono możliwość wygenerowania formularza PIT-28 za 2017 rok.
 • W Konfiguracji w zakładce "ZUS" dodano pole "Indywidualny numer rachunku składkowego".
 • Zmieniono wzór druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dla składek ZUS na oknie Podatki - Składki ZUS - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu lub wpłaty gotówkowej... Dotychczasowe trzy druki zastąpiono jednym zawierającym indywidualny numer rachunku składkowego i zbiorczą kwotę ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy i zdrowotnego.
 • Umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Opcja pozwala na import plików ZBD uzyskiwanych w wyniku eksportu baz danych z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. W celu zaimportowania kontrahentów należy użyć opcji Kontrahenci - Dane - Pobierz zewnętrzne dane... i wskazać plik z bazą danych programu (Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn, Rachunek, Księga, Ryczałt, Mała Księgowość lub Kreator Pism i Terminarz Kontaktowy).
 • Wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK. Obecnie przy opcjach menu podano w nawiasie typ pliku JPK jaki będzie wygenerowany po kliknięciu opcji (JPK_VAT, JPK_KPIR, JPK_EWP).
Zmiany w wersji 3.198.2018(2018-01-02)
 • Dostosowano e-Deklaracje do formatu danych obowiązującym w 2018 roku.
Zmiany w wersji 3.197.2018(2017-12-20)
 • W firmach rozliczających podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego na oknie wyliczania podatku ryczałtowego (Podatki - Podatek ryczałtowy - Dodaj... lub Zmień...) dodano pola "Pomniejszenie podstawy opodatkowania za poprzedni miesiąc (kwartał) [zł]" oraz "Kwota obniżenia podstawy opodatkowania w kolejnym miesiącu (kwartale) [zł]" zawierające informacje o ujemnej podstawie opodatkowania, jeśli taka wystąpiła, w poprzednim oraz aktualnym miesiącu w wyniku nadwyżki zapłaconej składki na ubezpieczenie społeczne nad przychodem.
Zmiany w wersji 3.196.2018(2017-12-18)
 • Dla firm rozliczających się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów wprowadzono możliwość automatycznego wypełniania księgi przychodów i rozchodów danymi pochodzącymi z plików JPK_VAT. Podczas importu pliku JPK_VAT od strony rejestrów VAT (Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku...) program pyta czy wypełnić również księgę przychodów i rozchodów. W przypadku potwierdzenia z jednolitego pliku kontrolnego przenoszone są dane zarówno do rejestrów VAT jak i do księgi wraz z zachowaniem powiązania dokumentów. Kolumny do jakich wstawiane są zdarzenia gospodarcze zależą od ustawień domyślnych kolumn w Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek dochodowy".
 • Dla firm rozliczających się w oparciu o ewidencję przychodów wprowadzono możliwość automatycznego wypełniania ewidencji przychodów danymi pochodzącymi z plików JPK_VAT. Podczas importu pliku JPK_VAT od strony rejestrów VAT (Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku...) program pyta czy wypełnić również ewidencję przychodów. W przypadku potwierdzenia z jednolitego pliku kontrolnego przenoszone są dane zarówno do rejestrów VAT jak i do ewidencji przychodów wraz z zachowaniem powiązania dokumentów. Kolumny do jakich wstawiane są pozycje ewidencji zależą od ustawień domyślnych kolumn w Konfiguracji w zakładce "Ryczałt i podatek od przychodów".
 • Dla firm rozliczających się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów wprowadzono możliwość automatycznego księgowania całkowitej miesięcznej lub kwartalnej sprzedaży do księgi przychodów i rozchodów na podstawie rejestru VAT sprzedaży. Na oknie rejestru VAT sprzedaży pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zaksięguj sprzedaż w księdze", którego wciśnięcie powoduje zaksięgowanie sprzedaży jedną pozycją do księgi. Kolumna do jakiej wstawiana jest pozycja zależy od ustawień domyślnej kolumny w Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek dochodowy".
 • Dla firm rozliczających się w oparciu o ewidencję przychodów wprowadzono możliwość automatycznego księgowania całkowitej miesięcznej lub kwartalnej sprzedaży do księgi ewidencji przychodów na podstawie rejestru VAT sprzedaży. Na oknie rejestru VAT sprzedaży pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zaksięguj sprzedaż w księdze", którego wciśnięcie powoduje zaksięgowanie sprzedaży jedną pozycją do ewidencji przychodów. Kolumna do jakiej wstawiane są pozycje ewidencji zależą od ustawienia domyślnej kolumny w Konfiguracji w zakładce "Ryczałt i podatek od przychodów".
Zmiany w wersji 3.195.2017(2017-11-28)
 • Uaktualniono deklarację VAT-8 do wersji formularza o numerze 8.
 • Rozszerzono działanie schowka (opcja Edycja - Kopiuj, pod skrótem klawiszowym Ctrl + C). Obecnie dane do schowka kopiowane są też do systemowego schowka tekstowego co umożliwia ich użycie w zewnętrznych aplikacjach, np. w Excelu lub Notatniku. Kopiowane są zawsze zaznaczone wiersze więc w przypadku okien umożliwiających zaznaczenie wielu wierszy możliwe jest skopiowanie całych serii danych. Zawsze w pierwszym wierszu umieszczane są nazwy kolumn rozdzielone tabulatorem, a następnie znajdują się kolejne wiersze danych zaznaczonych kursorem. Kopiowane są wyłącznie te kolumny, które znajdują się w Widoku. Konfigurację kolumn można zmienić w opcją Widok (niebieska ikona na pasku przycisków).
Zmiany w wersji 3.194.2017(2017-11-17)
 • Wprowadzono możliwość numerowania księgi miesięcznie, aby każdy kolejny miesiąc rozpoczynał się numerem 1. W Konfiguracji na oknie "Księga i podatek dochodowy" dodano parametr "Stosuj roczną numerację wpisów" (domyślnie włączony). Odznaczenie opcji powoduje stosowanie numeracji miesięcznej.
 • Podczas wysyłki e-deklaracji lub JPK na oknie wyboru certyfikatu w przypadku posiadania certyfikatu dla którego nie ustawiono nieobowiązkowej przyjaznej nazwy certyfikatu wyświetlana jest pełna nazwa certyfikatu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed ponownym dodaniem kontrahenta o istniejącym w bazie numerze NIP. W przypadku próby ponownego dodania kontrahenta o tym samym numerze NIP program wyświetla komunikat.
 • Usprawniono działanie opcji "Znajdź" na wszystkich głównych oknach programu. Usprawnienie polegało na poprawie ergonomiczności i wygody użycia. Wciśnięcie klawisza Enter na polu wpisywania słowa kluczowego powoduje automatyczne przejście do klawisza "Szukaj", a podczas szukania kursor z ostatniego znalezionego wiersza na liście przesuwa się z powrotem do pierwszego, który spełnia kryteria wyszukiwania.
 • Usprawniono działanie klawisza Enter na wielolinijkowych polach edycyjnych. Dotychczas wciśnięcie klawisza Enter powodowało przejście do kolejnego pola edycyjnego co utrudniało wpisywanie ciągów znaków wielolinijkowych, bo wymagała stosowania kombinacji Shift i Enter.
Zmiany w wersji 3.193.2017(2017-10-31)
 • Wprowadzono możliwość jednoczesnego dodawania dokumentów do miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego i do rejestru VAT zakupów. Po zapisie dokumentu w miesięcznym zestawieniu kosztów eksploatacji program proponuje automatyczne dodanie dokumentu także do rejestru VAT zakupów. Ponadto po zapisie dokumentu w rejestrze VAT zakupów dla którego zaznaczono opcję "Odliczaj 50% VAT" program proponuje automatyczne dodanie dokumentów także do miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji. Zaleca się jednak dodawanie dokumentów związanych z wydatkami na samochód od strony miesięcznego zestawienia kosztów.
 • Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka (Ctrl + V).
Zmiany w wersji 3.192.2017(2017-10-13)
 • Umożliwiono wygenerowanie formularza VAT-UEK (korekta VAT-UE). Formularz dostępny jest w Podatki - Podatek VAT - Dodaj / Zmień - Edytuj deklaracje VAT - VAT-UEK.
Zmiany w wersji 3.191.2017(2017-09-22)
 • Wprowadzono możliwość wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) autoryzowanych przy pomocy podpisu dokonywanego za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. W przypadku autoryzacji poprzez profil zaufany należy wskazać miejsce zapisu pliku z żądaniem autoryzacyjnym, zalogować się do platformy ePUAP, tam podpisać plik, pobrać podpisany plik z powrotem na dysk i w kolejnym kroku wysyłki wskazać miejsce pobrania podpisanego żądania autoryzacyjnego.
Zmiany w wersji 3.190.2017(2017-09-16)
 • Wprowadzono mechanizm, który w przypadku próby modyfikacji wystawionej wcześniej deklaracji VAT wykryje już po jej wygenerowaniu ingerencje w zawartość rejestrów VAT wyświetli komunikat informujący o dokonanej zmianie z propozycją ponownego wyliczenia deklaracji.
Zmiany w wersji 3.189.2017(2017-09-12)
 • Na oknach dodawania lub edycji dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży i zakupów dodano przycisk (ikona kalkulatora) umożliwiający czasowe wyłączenie automatycznego wyliczania wartości netto, VAT, brutto. Stan przycisku nie jest zapamiętywany po zapisaniu dokumentu. Przycisk dostępny jest tylko w przypadku włączenia w Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" opcji "Automatycznie wyliczaj wartości na oknie edycji rejestru VAT sprzedaży" oraz "Automatycznie wyliczaj wartości na oknie edycji rejestru VAT zakupów".
Zmiany w wersji 3.188.2017(2017-08-25)
 • Poprawiono automatyczne księgowanie dokumentów z aplikacji Rachunek, Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn. Dotychczas w przypadku przenoszenia dokumentów zawierających pozycje nie wybrane z okna "Towary i usługi" księgowały się one zawsze jako "Sprzedaż towarów i usług", "Pozostałe wydatki" (w przypadku faktur zakupowych z programu Sprzedaż i Magazyn) lub bez określonej stawki podatku ryczałtowego. Powodowało to konieczność ręcznego poprawiania wpisów. Obecnie pozycje nie wybrane z listy dla których nie określono księgowania w "Towarach i usługach" w zakładce "Księgowanie" księgowane są zgodnie z ustawieniami parametrów Konfiguracji "Domyślna kolumna dla przychodów", "Domyślne zdarzenie gospodarcze dla przychodów" (oraz "Domyślna kolumna dla rozchodów" i "Domyślne zdarzenie gospodarcze dla rozchodów" w przypadku faktur zakupowych z programu Sprzedaż i Magazyn) lub "Domyślna stawka ryczałtu" z zakładek "Księga i podatek dochodowy" lub "Ryczałt i podatek od przychodów".
Zmiany w wersji 3.187.2017(2017-08-18)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.186.2017(2017-08-05)
 • Uaktualniono formularz deklaracji VAT-UE do wersji 4. Formularze deklaracji dla podatku VAT dostępne są w Podatki - Podatek VAT - Deklaracje...
Zmiany w wersji 3.185.2017(2017-07-21)
 • Poprawiono algorytm generowania jednolitych plików kontrolnych JPK.
Zmiany w wersji 3.184.2017(2017-07-11)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.183.2017(2017-07-03)
 • Wprowadzono możliwość wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) w formie korekty. Na oknie generowania JPK dostępnego z poziomu okien "Księga", "Ryczałt", "Rejestr VAT sprzedaży" oraz "Rejestr VAT zakupów" dodano listę rozwijaną pozwalającą wybrać czy dokument ma zostać wygenerowany lub wysłany z oznaczeniem jako pierwsza wysyłka czy jako korekta.
 • Uaktualniono deklarację VAT-27 do wersji 2, która obowiązuje od czerwca.
Zmiany w wersji 3.182.2017(2017-06-29)
 • Umożliwiano wprowadzanie ulepszeń środków trwałych. Na oknie dodawania lub edycji środka trwałego dodano zakładkę "Ulepszenia" umożliwiającą zdefiniowanie ulepszeń w dowolnym okresie amortyzacji lub po zakończeniu amortyzacji. Program nie zawiera ograniczeń co do ilości wprowadzonych ulepszeń.
 • W firmach rozliczających podatek na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów umożliwiono import zewnętrznych danych księgowych z plików XML w formacie JPK_PKPIR. W celu importu danych należy wybrać z głównego menu "Dane" opcję Pobierz zewnętrzne dane - Pobierze z pliku... Na oknie wyboru pliku należy wskazać format "Jednolity Plik Kontrolny (*.xml)".
 • W firmach rozliczających podatek na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego umożliwiono import zewnętrznych danych ewidencji przychodów z plików XML w formacie JPK_EWP. W celu importu danych należy wybrać z głównego menu "Dane" opcję Pobierz zewnętrzne dane - Pobierze z pliku... Na oknie wyboru pliku należy wskazać format "Jednolity Plik Kontrolny (*.xml)".
 • Umożliwiono import zewnętrznych danych ewidencji VAT sprzedaży i zakupów z plików XML w formacie JPK_VAT. W celu importu danych należy wybrać z głównego menu "Dane" opcję Pobierz zewnętrzne dane - Pobierze z pliku... Na oknie wyboru pliku należy wskazać format "Jednolity Plik Kontrolny (*.xml)".
 • W Konfiguracji firm rozliczających podatek na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w zakładce "ZUS" dodano opcję "Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane bezpośrednio od dochodu". Włączenie opcji powoduje brak możliwości zaksięgowania zdefiniowanych składek ZUS do księgi przychodów i rozchodów z poziomu okna Podatki - Składki ZUS..., pojawienie się dodatkowej kolumny "Suma składek na ubezpieczenie społeczne" na oknie Podatki - Podatek dochodowy... oraz pola o tej samej nazwie na oknie wyliczania podatku za dany miesiąc lub kwartał. Podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy pole to zawiera sumę zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie społeczne i kwota ta odliczana jest od dochodu pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania.
Zmiany w wersji 3.181.2017(2017-06-23)
 • Umożliwiono amortyzowanie środków trwałych metodą degresywną oraz uproszczono wprowadzanie do ewidencji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo. Na oknie dodawania lub edycji środka trwałego dodano pole "Metoda amortyzacji" umożliwiające wybór metody amortyzacji: liniową, degresywną, jednorazową. W przypadku wyboru metody degresywnej aktywne staje się opcjonalne pole "Współczynnik podwyższający".
 • W kolumnie tabeli okna "Ewidencja środków trwałych" dodano kolumny "Metoda" oraz "Współczynnik podwyższający". Kolumna metoda zawiera informacje o metodzie amortyzacji danego środka trwałego natomiast kolumna "Współczynnik podwyższający" zawiera informację o wartości tegoż współczynnika w przypadku środka trwałego amortyzowanego metodą degresywną.
 • Umożliwiono opcjonalne podpowiadanie aktualnych dat podczas dodawania nowych dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży i zakupu. W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano parametr "Podczas dodawania wpisów podpowiadaj aktualne daty dokumentów". Włączenie opcji powoduje, że domyślnie podpowiadane będą aktualne daty. W przeciwnym wypadku podpowiada jest data pierwszego dnia miesiąca do którego dodawany jest dokument.
Zmiany w wersji 3.180.2017(2017-06-05)
 • Umożliwiono włączanie i wyłączanie dostępności poszczególnych rodzajów ewidencji VAT. Dostępność można włączyć w Słowniki -> Rodzaje rejestrów VAT sprzedaży oraz Słowniki -> Rodzaje rejestrów VAT zakupów...
Zmiany w wersji 3.179.2017(2017-06-02)
 • Wprowadzono mechanizm wykrywania zmian w ewidencjach VAT. Uaktywnia się on w przypadku próby edycji deklaracji VAT za miesiące w których dokonano zmian w rejestrach VAT od czasu ostatnich zmian w formularzach deklaracji. Mechanizm ma na celu zapobieżenia sytuacjom w których w wyniku naniesionych zmian mogłaby powstać niespójność pomiędzy rejestrami VAT, a deklaracjami podatkowymi.
 • W firmach ryczałtowych w Konfiguracji w zakładce "Ryczałt i podatek od przychodów" dodano opcję "Wyliczając podatek ryczałtowy uwzględniaj przeniesienia podatku z poprzednich okresów". Wyłączenie przełącznika powoduje nie przenoszenie nadwyżek podatku na kolejne okresy rozliczeniowe.
 • Dodano nowe predefiniowane rejestry VAT sprzedaży, aby zachować spójność z aplikacjami Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn. Dodano następujące nowe rodzaje rejestrów VAT: Faktury wewnętrzne, Faktury odwrotne obciążenie korekty, Faktury odwrotne obciążenie walutowe, Faktury odwrotne obciążenie walutowe korekty, Faktury uproszczone, Korekty dostaw wewnątrzwspólnotowych, Korekty paragonów, Faktury zaliczkowe walutowe, Faktury końcowe walutowe, Faktury zaliczkowe korekty, Faktury zaliczkowe walutowe korekty, Faktury procedura marża korekty.
 • Dodano nowe predefiniowane rejestry VAT zakupów, aby zachować spójność z aplikacją Sprzedaż i Magazyn. Dodano następujące nowe rodzaje rejestrów VAT: Rachunki, Faktury VAT-RR, Rachunki korekty, Nabycia wewnątrzwspólnotowe korekty
Zmiany w wersji 3.178.2017(2017-05-18)
 • Usprawniono mechanizm dokonujący aktualizacji w celu szybszego pobierania plików i wyeliminowania potencjalnych błędów podczas transmisji danych.
Zmiany w wersji 3.177.2017(2017-05-12)
 • W firmach rozliczających podatek na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów umożliwiono sporządzanie wydruków księgi według starego wzoru sprzed kwietnia 2016 roku. W Konfiguracji w zakładce "Księga" dodano przełącznik "Użyj starego wzoru księgi przychodów i rozchodów sprzed kwietnia 2016". Włączenie przełącznika powoduje generowanie wydruków według wzorca sprzed zmian.
Zmiany w wersji 3.176.2017(2017-05-07)
 • Wprowadzono automatyczne umieszczanie numeru referencyjnego na poprawnie wysłanych deklaracjach podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-UE, VAT-27, PIT-28) w przypadku odebrania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
Zmiany w wersji 3.175.2017(2017-03-17)
 • Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.174.2017(2017-03-14)
 • Umożliwiono wysyłkę e-deklaracji autoryzowanej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Na oknie potwierdzenia wysyłki deklaracji dodano pole "Metoda autoryzacji" pozwalające wskazać czy deklaracja ma być autoryzowana danymi podatnika i jego przychodem w latach ubiegłych czy z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Zmiany w wersji 3.173.2017(2017-03-10)
 • Umożliwiono generowanie comiesięcznych deklaracji VAT-27 oraz VAT-UE w przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT. Po wybraniu opcji generowania któregoś z ww. formularzy deklaracji VAT otwiera się dodatkowe menu pozwalające wskazać dodatkowo miesiąc danego kwartału za który ma zostać otwarta lub wygenerowana deklaracja.
 • Wprowadzono mechanizm walidacji danych w księdze w przypadku generowania jednolitego pliku kontrolnego JPK. Program nie dopuści do wygenerowania JPK jeśli w zadanym okresie istnieje chociaż jedno zdarzenie gospodarcze bez wskazanego kontrahenta lub danych adresowych.
Zmiany w wersji 3.172.2017(2017-02-26)
 • Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży dodano przy pozycji "Odwrotne obciążenie" listę z możliwością wyboru czy jest to usługa czy dostawa towarów. Ustawienie tego parametru ma wpływ na w której sekcji deklaracji VAT-27 transakcja zostanie wykazana oraz w których polach deklaracji VAT-7.
Zmiany w wersji 3.171.2017(2017-02-24)
 • W Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek dochodowy" dodano przełącznik "Podczas wyliczania zaliczek stosuj kwotę wolną obowiązującą od 2017 roku". W zależności od ustawienia przełącznika program oblicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy według nowych lub starych zasad.
Zmiany w wersji 3.170.2017(2017-02-15)
 • Na oknie dodawania lub edycji dokumentu do rejestru VAT zakupów dodano pole "Import usług". Zaznaczenie tego pola powoduje jednoczesne dodanie dokumentu do rejestru VAT sprzedaży oraz wpisanie tego typu dokumentów do pól 29 i 30 deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
Zmiany w wersji 3.169.2017(2017-02-11)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.168.2017(2017-02-04)
 • Umożliwiono wprowadzanie do rejestru VAT sprzedaży dokumentów zawierających wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Wprowadzone wartości uwzględnione są zarówno w tabeli danych na oknie rejestru VAT sprzedaży jak i w deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz wyszczególnione są w deklaracji VAT-UE.
 • Dostosowano algorytm wyliczania zaliczek na comiesięczny podatek dochodowy do nowej kwoty wolnej od podatku obowiązującej od stycznia 2017 roku.
 • Przy dowodach wewnętrznych księgowanych do księgi przychodów i rozchodów z poziomu okna "Dowody wewnętrzne" dodano adres firmy.
Zmiany w wersji 3.167.2017(2017-02-02)
 • Wprowadzono obsługę formularza VAT-27 wraz z możliwością wysyłki go poprzez e-Deklaracje. Formularz dostępny jest na oknie Podatki - Podatek VAT... po kliknięciu opcji "Deklaracja VAT" z zaznaczonym wpisem za dany miesiąc lub na oknie edycji wpisu podatkowego pod przyciskiem "Edytuj deklaracje VAT".
 • Dla firm rozliczających ryczałt wprowadzono obsługę formularza PIT-28 wraz z możliwością wysyłki go poprzez e-Deklaracje. Formularz dostępny jest na oknie Podatki - Rozliczenie roczne (PIT-28)...
 • Umożliwiono wysyłkę formularza VAT-UE poprzez e-Deklaracje. Opcja wysyłki dostępna jest na oknie edycji formularza.
Zmiany w wersji 3.166.2017(2017-01-24)
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania UPO - urzędowego poświadczenia odbioru. Opcja dostępna jest pod przyciskiem "Pobierz UPO" dostępnym na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów..." dostępnym spod głównego menu "Dane" z poziomu okien "Księga", "Ryczałt", "VAT sprzedaż" oraz "VAT zakupy".
 • Dodano przycisk "Usuń" umożliwiający usuwanie wpisów na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów..." dostępnym spod głównego menu "Dane" z poziomu okien "Księga", "Ryczałt", "VAT sprzedaż" oraz "VAT zakupy".
 • Wprowadzono mechanizm wymuszenia podania wymaganych danych w Konfiguracji przed rozpoczęciem tworzenia deklaracji VAT. W przypadku gdy w Konfiguracji nie zostały uzupełnione urząd skarbowy dla podatku VAT oraz dane właściciela program uniemożliwi utworzenie deklaracji.
 • Wprowadzono mechanizm wymuszenia podania wymaganych danych w Konfiguracji przed rozpoczęciem procesu tworzenia jednolitego pliku kontrolnego JPK. W przypadku gdy w Konfiguracji nie zostały uzupełnione dane firmy łącznie z województwem, powiatem i gminą oraz gdy nie zostały wskazane urzędy skarbowe dla podatku VAT i dochodowego program uniemożliwi utworzenie jednolitego pliku kontrolnego.
Zmiany w wersji 3.165.2017(2017-01-19)
 • Wprowadzono możliwość przywrócenia domyślnych wartości w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-UE. Na oknie edycji deklaracji VAT dostępnych z poziomu okna Podatki - Podatek VAT - Dodaj... lub Zmień... - Deklaracje VAT... dodano u góry po prawej stronie przycisk czyszczący formularz. Użycie opcji powoduje bezpowrotne usunięcie wprowadzonych zmian i wypełnienie deklaracji domyślnymi wartościami.
 • Uaktualniono składki ZUS na 2017 dostępne w Podatki - Składki ZUS - Składki - 2017...
Zmiany w wersji 3.164.2017(2017-01-12)
 • Dla podatników stosujących rozliczanie podatku na zasadach ogólnych dodano formularze rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 według skali PIT-36 w wersji 23 oraz dla rozliczania liniowego PIT-36L w wersji 12.
 • Dla podatników stosujących ryczałt dodano formularz PIT-28 w wersji 19 do rocznego rozliczenia podatku od przychodów ewidencjonowanych za rok 2016.
 • Na oknie dodawania lub edycji środka trwałego dodano przełącznik "Amortyzacja podlega odliczeniu od podatku" (domyślnie zaznaczony). Odznaczenie przełącznika powoduje nie sumowanie środka trwałego w pozycjach "Suma odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym" oraz "Suma miesięcznych odpisów amortyzacyjnych".
Zmiany w wersji 3.163.2017(2017-01-06)
 • Wprowadzono możliwość wysyłania deklaracji VAT-7 i VAT-7K poprzez e-Deklaracje.
 • Na oknie edycji formularzy VAT-7 dodano przycisk "Wyślij przez e-Deklaracje". Wciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wysyłkę bądź zapis formularza do pliku XML. Po wybraniu opcji wysyłki wyświetlane jest okno żądania podania danych autoryzacyjnych. Wysłany dokument umieszczany jest w rejestrze dokumentów wysłanych z poziomu, którego można wygenerować UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
 • Na oknie edycji formularzy VAT-7 dodano przycisk "Rejestr wysłanych dokumentów". Lista zawiera listę wszystkich formularzy wysłanych do e-Deklaracje. Rejestr zawiera informacje o numerze referencyjnym, statusie, rodzaju dokumentu, czasie wysłania, czasie ostatniej weryfikacji statusu oraz informację czy dostępne jest UPO. Możliwe jest również podejrzenie źródła dokumentu w formacie XML oraz wygenerowanie UPO.
 • Uaktualniono struktury według, których generowane są dane JPK (Jednolity Plik Kontrolny).
Zmiany w wersji 3.162.2017(2016-12-17)
 • Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.
Zmiany w wersji 3.161.2017(2016-12-02)
 • Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików (8,5" x 11" przy 72 DPI).
Zmiany w wersji 3.160.2016(2016-11-18)
 • W Konfiguracji w zakładce "Archiwizacja" dodano przycisk "Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej". Po wciśnięciu przycisku otwarta zostaje lista zawierająca wszystkie automatycznie zachowane kopie danych. Menadżer umożliwia przywrócenie danych z kopii poprzez użycie przycisku "Przywróć" lub podwójne kliknięcie danego wpisu oraz usunięcie wybranych kopii. W przypadku wybrania opcji przywracania danych sporządzana jest również kopia aktualnej bazy.
 • W przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych lub na komputerze z niewłaściwie funkcjonującymi sterownikami bazy danych na oknie z komunikatem o błędzie pojawiły się przycisku "Importuj" oraz "Archiwum". Pierwszy umożliwia wczytanie bazy z posiadanej kopii zewnętrznej drugi natomiast otwiera opisany wyżej Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej.
Zmiany w wersji 3.159.2016(2016-11-07)
 • W "Słowniki" dodano listę wszystkich urzędów skarbowych w Polsce. Lista zawiera nazwy urzędów, adresy, numery telefonów, a w niektórych przypadkach również adresy e-mail.
 • W Konfiguracji w zakładkach "Księga i podatek od dochodowy", "Ryczałt i podatek od przychodów" oraz "Rejestry i podatek VAT" umożliwiono wskazanie urzędów skarbowych na potrzeby rozliczania ww. podatków ze słownika urzędów skarbowych.
 • Zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Dzięki temu proces aktualizacji programu przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar.
Zmiany w wersji 3.158.2016(2016-10-14)
 • Zmodyfikowano działanie opcji pobierania danych z zewnętrznego źródła dostępnej z głównego menu Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku... Modyfikacja polega na znacznym przyśpieszeniu i usprawnieniu procesu pobierania danych.
 • Zmodyfikowano działanie opcji "Odliczaj 50% VAT" dostępnej na oknie dodawania lub edycji dokumentu z poziomu rejestru VAT zakupów. Dotychczas do księgi przychodów i rozchodów kwota netto powiększona o połowę podatku naliczonego księgowana była do kolumny zgodnej z domyślną kolumną dla kosztów zdefiniowaną w Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek dochodowy". Teraz tego typu koszt księgowany jest zawsze bezwzględnie do kolumny trzynastej "Pozostałe wydatki".
Zmiany w wersji 3.157.2016(2016-09-30)
 • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
 • Wprowadzono mechanizm skracania nazwy firmy widniejącej w belce tytułowej aplikacji w przypadku gdy nazwa ta jest na tyle długa, że uniemożliwia odczytanie miesiąca lub kwartału aktualnego widoku.
Zmiany w wersji 3.156.2016(2016-09-19)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.155.2016(2016-09-16)
 • Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.154.2016(2016-09-14)
 • Uaktualniono deklaracje VAT7 do wersji 17 i VAT-7K do wersji 11. Nowe wzory obowiązują od sierpnia lub trzeciego kwartału 2016 roku.
Zmiany w wersji 3.152.2016(2016-08-24)
 • Wprowadzono rejestrowanie wysłanych do serwera Ministerstwa Finansów dokumentów JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz wprowadzono możliwość pobierania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Na oknach ewidencji przychodów, księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT w menu głównym "Dane" oraz pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Rejestr wysłanych JPK...". Wejście w opcje powoduje otwarcie okna rejestru w którym zapisane będą wszystkie poprawnie wysłane i odebrane (ale nie zweryfikowane i potwierdzone) dokumenty JPK. Na oknie znajdują się przycisku umożliwiające odświeżenie widoku, pobranie UPO oraz podgląd dokumentu XML.
 • Na oknach "Podsumowanie wartości" dodano parametr "Ilość wierszy" wyświetlający ilość zaznaczonych do sumowania wierszy.
Zmiany w wersji 3.151.2016(2016-08-12)
 • Umożliwiono automatyczne umieszczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na serwerze ministerstwa. Na oknie tworzenia jednolitego pliku kontrolnego dostępnego z poziomu okien "Księga", "Ryczałt", "VAT sprzedaż" i "VAT zakupy" pod opcją Dane - Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)... dodano opcje "Wyślij JPK na serwer Ministerstwa Finansów" oraz "Zapisz JPK na dysku tego komputera" pozwalające dokonać wyboru czy plik ma być wysłany do serwera czy zapisany na dysku. W przypadku wyboru opcji wysyłki do serwera wyświetlane jest okno wyboru certyfikatu do podpisu, a następnie plik wysyłany jest zgodnie z protokołem wysyłki wymaganym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wyboru automatycznej wysyłki wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zestawu do jego składania. W komputerze z którego realizowana jest wysyłka musi być zainstalowany stosowny certyfikat. Wymóg ten stawiany jest przez Ministerstwo Finansów. Uwaga! Do realizowania automatycznej wysyłki wymagane jest posiadanie biblioteki .NET Framework 4.0. U użytkowników posiadających starsze wersje systemu Windows może zajść konieczność doinstalowania tego komponentu do systemu.
Zmiany w wersji 3.150.2016(2016-07-22)
 • Na oknie generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dodano przycisk "Podgląd danych" po naciśnięciu, którego otwiera się okno wizualizujące generowany plik XML zgodnie ze schematem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów oraz umożliwiające podgląd treści pliku XML.
 • Usprawniono mechanizmy, które podczas dodawania kolejnych wpisów weryfikują czy dany dokument został już wcześniej wpisany do księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, rejestru VAT sprzedaży i rejestru VAT zakupów.
Zmiany w wersji 3.149.2016(2016-07-01)
 • Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę. Zmiana ma na celu dostosowanie programu do wymogów stawianych przez specyfikacje Jednolitego Pliku Kontrolnego, który to plik wymaga stosowania tych informacji.
 • Umożliwiono tworzenie na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów pliku XML według schematu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Opcja dostępna jest na oknie "Księga" w menu Dane - Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)... oraz w menu podręcznym spod prawego przycisku myszy.
 • Umożliwiono tworzenie na podstawie Ewidencji Przychodów pliku XML według schematu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Opcja dostępna jest na oknie "Ryczałt" w menu Dane - Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)... oraz w menu podręcznym spod prawego przycisku myszy.
 • Umożliwiono tworzenie na podstawie Rejestrów VAT pliku XML według schematu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Opcja dostępna jest na oknach "VAT Sprzedaż" i "VAT zakupy" w menu Dane - Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)... oraz w menu podręcznym spod prawego przycisku myszy.
Zmiany w wersji 3.148.2016(2016-06-14)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.147.2016(2016-06-10)
 • Usunięto z Konfiguracji parametr "Dodatkowa stawka VAT w rej. zakupów", a zamiast tego dodano przełącznik "Stosuj przy zakupach dodatkową stawkę VAT w wysokości 7%". W przypadku zaznaczenia ww. parametru na oknie dodawania i edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów pojawiają się pola wartości netto, VAT i brutto dla stawki 7% oraz na wydruku pojawiają się dodatkowe kolumny dla stawki VAT w wysokości 7%.
 • Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Zmiany w wersji 3.146.2016(2016-05-16)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.145.2016(2016-05-16)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.144.2016(2016-05-13)
 • Dokonano zmian w aplikacji w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów. Od dnia 8 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Dotychczasowy akt prawny z 2014 roku (Dz.U. 2014, poz. 1037) został zastąpiony przez nowe rozporządzenie (Dz.U. 2016, poz. 467). Wobec powyższego w aplikacji dokonano następujących zmian:

  - Na oknie dodawania lub edycji kosztowego zdarzenia gospodarczego dodano sekcję "Koszty działalności badawczo-rozwojowej" zawierającą pola "Opis kosztu" oraz "Wartość".

  - Do tabeli danych okna "Księga" dodano kolumny "Opis kosztu" i "Wartość".

  - Zmodyfikowano wydruk Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów poprzez dodanie kolumny 16 "Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym" dzielącą się na podkolumny "opis kosztu" i "wartość".

  - Zmodyfikowano wydruk Zbiorczego Podsumowania Księgi Przychodów i Rozchodów poprzez dodanie kolumny "Wartość kosztów działalności badawczo-rozwojowej".
 • Na oknie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc lub kwartał dodano pole "Strata z lat ubiegłych". O wartość podaną w tym polu pomniejszana jest podstawa opodatkowania.
Zmiany w wersji 3.143.2016(2016-05-06)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.142.2016(2016-04-29)
 • Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Zmiany w wersji 3.141.2016(2016-04-25)
 • Uaktualniono formularz VAT-7K do wersji 10.
Zmiany w wersji 3.140.2016(2016-04-15)
 • W Podatki - Podatek VAT - Dodaj (Zmień) - Deklaracje VAT... wprowadzano możliwość wygenerowania formularza VAT-8.
 • Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu.
 • Zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Zmiany w wersji 3.139.2016(2016-04-04)
 • Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Zmiany w wersji 2.138.2016(2016-03-18)
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Zmiany w wersji 2.137.2016(2016-03-11)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.136.2016(2016-03-04)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem rekordu zawierającego najdłuższą wartość w danej kolumnie. Aby automatycznie dostosować szerokość kolumny należy kursor myszy ustawić na łączeniu kolumn w nagłówku i dokonać szybkiego dwukrotnego kliknięcia. Funkcjonalność działa analogicznie jak w arkuszach kalkulacyjnych, np. Excelu lub OpenOffice Calc.
Zmiany w wersji 2.135.2016(2016-02-26)
 • Zastosowano nową, napisaną od podstaw, bibliotekę do generowania plików PDF (Portable Document Format). Obecnie wydruki zapisywane do PDF są w pełni zgodne zarówno z podglądem wydruku jak i z wydrukiem rzeczywistym wysyłanym do drukarki. Ponadto wydruki PDF posiadają szare nagłówki tabel, a kolory oraz kroje czcionek są zgodne z ustawieniami w Konfiguracji. Plik wynikowy poddawany jest kompresji przez co ma mniejszą objętość. W testach nie wykryto problemów z brakiem możliwości otwarcia wygenerowanych plików, a także problemów z wyświetlaniem czcionek na urządzeniach Apple. Generowanie plików trwa zauważalnie szybciej, a aplikacja ma zwiększoną stabilność objawiającą się brakiem problemów z generowaniem błędów podczas zapisu do PDF. Z uwagi na krótszy i prostszy kod źródłowy biblioteki aplikacja ma zmniejszony rozmiar wynikowego pliku wykonywalnego EXE.
 • Umożliwiono zapis wydruków deklaracji VAT do plików PDF. Na oknie edycji deklaracji umieszczono przycisk "Zapisz do PDF" umożliwiający zrzut wydruku deklaracji.
Zmiany w wersji 2.134.2016(2016-02-12)
 • Na oknie dodawania nowego lub edycji zdarzenia gospodarczego na oknie "Księga" zmieniono pole "Imię i nazwisko (firma)" na listę rozwijaną zawierającą nazwy wprowadzonych do programu kontrahentów. Podanie w polu edycyjnym litery powoduje automatyczne uzupełnienie (podpowiedź) pola o pierwszą firmę pasującą do wzorca.
 • Do tabeli widoku "Księga" dodano kolumnę "Rejestr VAT". Zawiera ona informację czy dany wpis (zdarzenie gospodarcze) zostało zaksięgowane w ewidencji VAT zakupów lub sprzedaży.
 • Uaktualniono deklarację VAT-7 do wersji 16.
Zmiany w wersji 2.133.2016(2016-02-03)
 • W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Zmiany w wersji 2.132.2016(2016-02-01)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.131.2016(2016-01-26)
 • Uaktualniono kwoty ubezpieczeń społecznych (Podatki - Składki ZUS - Składki) na 2016 rok.
Zmiany w wersji 2.130.2016(2016-01-22)
 • Dodano formularz rozliczenia rocznego PIT-36 za 2015 rok oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.129.2016(2016-01-19)
 • Dodano PIT-36L (11) umożliwiający dokonanie rocznego rozliczenia dochodu za 2015 rok podatnikowi rozliczającemu podatek dochodowy według stawki liniowej.
 • Dodano PIT-28 (19) umożliwiający dokonanie rocznego rozliczenia podatku ryczałtowego za 2015 rok.
Zmiany w wersji 2.128.2016(2016-01-13)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.127.2016(2015-12-28)
 • Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania.
 • Zmieniono aplikację startową programu z wyborem firm.
 • Dostosowano program do pracy w roku 2016 roku.
Zmiany w wersji 2.126.2015(2015-12-10)
 • Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.
Zmiany w wersji 2.125.2015(2015-11-27)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.124.2015(2015-11-26)
 • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
Zmiany w wersji 2.123.2015(2015-10-30)
 • W Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek dochodowy" dodano opcję "W każdym miesiącu podsumowanie księgi od początku roku" (domyślnie włączoną). Wyłączenie opcji powoduje wyświetlanie podsumowania miesięcznego w widoku i na wydrukach, a nie od początku roku.
 • Na oknie tabeli i na wydruku rejestru VAT sprzedaży dodano kolumnę "WDT" (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).
 • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT sprzedaży dodano pole "WDT" (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).
 • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT sprzedaży dodano pole "Transakcja trójstronna".
 • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT zakupów dodano pole (przełącznik) "WNT" (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Dodanie dokumentu z włączoną opcją WNT powoduje zaksięgowanie dokumentu również w rejestrze VAT sprzedaży w celu naliczenia podatku VAT.
 • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT zakupów dodano pole "Transakcja trójstronna".
 • Wprowadzono deklaracje VAT-UE jako integralną część programu dzięki czemu deklaracja VAT-UE jest automatycznie wypełniana na podstawie danych z programu.
Zmiany w wersji 2.122.2015(2015-10-16)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.121.2015(2015-10-09)
 • Wprowadzono automatyczne włączanie filtrowania rodzaju kontrahentów w zależności od miejsca z którego okno zostało wywołane. Jeśli z poziomu przychodu lub rejestru VAT sprzedaży wówczas filtr zostaje automatycznie ustawiony na "Odbiorcy". Jeśli natomiast z poziomu rozchodu lub rejestru VAT zakupów to filtr zostaje automatycznie ustawiony na "Dostawcy" oraz "Urzędy".
Zmiany w wersji 2.120.2015(2015-10-02)
 • Dodano nowe rodzaje rejestrów VAT zakupów: Faktury walutowe, Korekty faktur walutowych, Nabycia wewnątrzwspólnotowe.
 • Na oknie dodawania lub edycji środka trwałego umożliwiono wybór z księgi lub rejestru VAT zakupów dokumentu potwierdzającego nabycie.
Zmiany w wersji 2.119.2015(2015-09-10)
 • Umożliwiono bezpośrednie wysyłanie maili z aplikacji z poziomu okna "Rejestr dokumentów" oraz "Kontrahenci" z pominięciem programu pocztowego zainstalowanego w systemie. Aby wysyłka maili była możliwa należy w Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" podać adres e-mail z którego mają być wysyłane wiadomości z programu. Wyboru czy maile mają być wysyłane bezpośrednio z programu czy poprzez domyślny program pocztowy zdefiniowany w systemie dokonuje się parametrem "Do wysyłania wiadomości korzystaj z zewnętrznego domyślnego programu pocztowego" w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu i preferencje".
Zmiany w wersji 2.118.2015(2015-08-20)
 • Na oknie edycji deklaracji VAT-7 dodano przycisk "Drukuj stronę" umożliwiający wydruk aktualnie edytowanej strony.
Zmiany w wersji 2.117.2015(2015-08-14)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.116.2015(2015-08-07)
 • Uaktualniono deklaracje VAT-17 do wersji 15 i VAT-7K do wersji 9.
 • Wprowadzono do programu deklaracje VAT-7 i VAT-7K w pełni zintegrowane z programem i stanowiące jego integralną część. Deklaracje są teraz automatycznie wypełniane w oparciu o wprowadzone do programu dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano parametr "Stosuj deklaracje VAT zintegrowane z programem" (domyślnie włączony). W przypadku wyłączenia wyżej opisanego parametru deklaracje VAT będą w formie zewnętrznych interaktywnych plików PDF.
Zmiany w wersji 2.115.2015(2015-07-22)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.114.2015(2015-07-17)
 • Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora. Administrator ma pełne prawa, których nie można zmienić.
 • Wprowadzono do programu możliwość zalogowania się na Administratora poprzez hasło serwisowe. Mechanizm ma zastosowanie w przypadku utraty hasła. Hasło serwisowe jest generowane automatycznie w oparciu o aktualną datę i licencję programu. Jest więc unikalne dla każdej licencji i zależy od aktualnej daty. Dzięki temu jest ważne tylko jeden dzień i unikalne dla każdego użytkownika. W celu wygenerowania tymczasowego hasła serwisowego należy zwrócić się do Działu Pomocy Technicznej. Wygenerowanie hasła serwisowego jest bezpłatne dla Użytkowników posiadających wykupione aktualizacje i wsparcie lub dla których nie upłynął rok od zakupu licencji.
Zmiany w wersji 2.113.2015(2015-07-10)
 • Umożliwiono wystawianie w programie not księgowych. Na głównym pasku przycisków pod przyciskiem "Dokumenty" dodano opcję "Noty księgowe", która powoduje otwarcie okna zawierającego spis wszystkich wystawionych w programie not księgowych oraz opcje umożliwiające dokonywanie operacji na wystawionych notach.
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
 • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...
 • Do widoku tabeli na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano kolumnę "Rodzaj" określającą czy dany dowód wewnętrzny jest przychodowy czy kosztowy.
Zmiany w wersji 2.112.2015(2015-06-26)
 • W Słowniki - Towary, opłaty, wydatki... umożliwiono wskazanie do jakiej kolumny księgi i z jakim opisem zdarzenia gospodarczego ma być księgowany dowód wewnętrzny zawierający dany towar, opłatę lub wydatek.
 • W Słowniki - Towary, opłaty, wydatki... umożliwiono wskazanie procentowej stawki ryczałtu i uwag z jakimi mają być księgowane dowody wewnętrzne zawierające dany towar, opłatę lub wydatek.
 • Na oknie edycji dowodu wewnętrznego dodano sekcję "Księgowanie" umożliwiającą określenie kolumny księgi i opis zdarzenia gospodarczego pod jakim zostanie zaksięgowany dokument po użyciu opcji "Zaksięguj".
 • Na oknie edycji dowodu wewnętrznego dodano sekcję "Księgowanie" umożliwiającą określenie procentowej stawki ryczałtu i uwag z jakimi zostaną zaksięgowane dokumenty po użyciu opcji "Zaksięguj".
 • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pole "REGON".
 • W Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek dochodowy" dodano pola "Organ pobierający podatek dochodowy" oraz "Numer konta organu podatkowego". Pola służą do określenia Urzędu Skarbowego i numer konta na jaki odprowadzany jest podatek dochodowy tytułem PIT-5, PIT-36 lub PIT-36L.
 • W Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek od przychodów" dodano pola "Nazwa urzędu skarbowego " oraz "Numer konta organu podatkowego". Pola służą do określenia Urzędu Skarbowego i numer konta na jaki odprowadzany jest podatek od przychodów.
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano pola "Organ podatkowy dla podatku VAT" oraz "Numer konta organu podatkowego". Pola służą do określenia Urzędu Skarbowego i numer konta na jaki odprowadzany jest podatek od towarów i usług.
 • Umożliwiono wydruk druczka wpłaty gotówkowej na pocztę lub do banku dla składek ZUS. Opcja dostępna jest w Podatki - Składki ZUS - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej...
 • Umożliwiono wydruk druczka wpłaty gotówkowej na pocztę lub do banku dla podatku dochodowego. Opcja dostępna jest w Podatki - Podatek dochodowy - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej...
 • Umożliwiono wydruk druczka wpłaty gotówkowej na pocztę lub do banku dla podatku od przychodów. Opcja dostępna jest w Podatki - Podatek dochodowy - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej...
 • Umożliwiono wydruk druczka wpłaty gotówkowej na pocztę lub do banku dla podatku VAT. Opcja dostępna jest w Podatki - Podatek VAT - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej...
Zmiany w wersji 2.111.2015(2015-05-29)
 • W firmach rozliczających podatek w formie ryczałtu na oknie wyliczania podatku ryczałtowego za dany miesiąc dodano pola "Przeniesienie podatku z poprzedniego miesiąca" oraz "Przeniesienie podatku na następny miesiąc". W przypadku gdy ryczałt jest w danym miesiącu ujemny kwota nadmiaru wpisywana jest do pola "Przeniesienie podatku na następny miesiąc". Wówczas podczas wyliczania podatku w kolejnym miesiącu pole "Przeniesienie podatku z poprzedniego miesiąca" zawiera wartość nadmiaru z poprzedniego miesiąca i o tę kwotę pomniejszany jest ryczałt w kolejnym miesiącu.
 • W firmach rozliczających podatek w formie ryczałtu do tabeli danych okna Podatki - Podatek ryczałtowy... dodano kolumny "Przeniesienie podatku z poprzedniego miesiąca" oraz "Przeniesienie podatku na następny miesiąc".
 • Wprowadzono alfabetyczne sortowanie listy wyboru firm na oknie uruchomieniowym programu.
Zmiany w wersji 2.110.2015(2015-05-15)
 • Uaktualniono instrukcję obsługi oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.109.2015(2015-05-12)
 • Wprowadzono możliwość zmiany firmy z poziomu aplikacji. Na głównym pasku przycisków jako ostatni przycisk dodano przycisk "Zmień firmę". Naciśnięcie przycisku powoduje natychmiastowe zamknięcie aplikacji i wywołanie okna wyboru firmy z możliwością ponownego uruchomienia aplikacji w kontekście innej firmy.
 • Poprawiono algorytm generowania podglądu wydruku co skutkuje szybszym generowaniem podglądu i mniejszym zapotrzebowaniem na pamięć RAM.
Zmiany w wersji 2.108.2015(2015-04-29)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.107.2015(2015-04-23)
 • Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku. Dotychczas podgląd wydruku miał charakter wyłącznie poglądowy i nie odzwierciedlał dokładnie rzeczywistego wydruku. Obecnie podgląd wydruku ma charakter rzeczywisty i dokładnie odzwierciedla wydruk.
 • Zmieniono sposób informowania użytkownika o błędach podczas reorganizacji bazy danych. Dotychczas okna z błędami pojawiały się sukcesywnie w miarę postępu reorganizacji. Obecnie błędy nie są wyświetlane na bieżąco lecz na liście zbiorczej po zakończeniu reorganizacji. Ponadto raport z błędami zrzucany jest do pliku do folderu instalacyjnego.
Zmiany w wersji 2.106.2015(2015-04-15)
 • Zaktualizowano stawki składek ZUS za okres od kwietnia 2015 do grudnia 2015 w związku ze zmianą stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe z 1,93% na 1,80%.
Zmiany w wersji 2.105.2015(2015-04-10)
 • Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.
 • Wprowadzono możliwość szybkiego wywołania opcji Zmień klawiszem Enter z poziomu dowolnego widoku tabeli na wszystkich oknach programu. Skrót ten działa tylko na oknach nie będących oknami wyboru danych.
Zmiany w wersji 2.103.2015(2015-03-12)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.102.2015(2015-03-06)
 • Wprowadzono możliwość importu zewnętrznych danych do automatycznego księgowania z niektórych programów sprzedażowych innych producentów. Importu pliku dokonuje się w Księga lub Ryczałt - Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku (CTRL + K)... Przed wskazaniem pliku należy z listy formatów wskazać format importowanych danych (źródło pochodzenia pliku).
Zmiany w wersji 2.101.2015(2015-02-20)
 • Wprowadzono zmiany w algorytmie wyliczania zaliczek na podatek dochodowy i ryczałtowy.
Zmiany w wersji 2.100.2015(2015-01-30)
 • Dodano deklarację VAT-7 z datą na 2015 rok.
Zmiany w wersji 2.99.2015(2015-01-21)
 • Na oknie "Dowody wewnętrzne" wprowadzono podział widoku na miesiące z możliwością szybkiego przełączania się pomiędzy okresami analogicznie jak rozwiązane jest to w oknach księgi i ewidencji VAT.
 • Dodano do programu nowe stawki ubezpieczeń ZUS obowiązujące przedsiębiorców w 2015 roku.
 • Dodano do programu nowe formularze podatkowe PIT-36, PIT-36L i PIT-28 za 2014 rok.
 • W Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu" dodano przełącznik "Stosuj kontrahentów z hierarchicznym podziałem i z identyfikatorami" umożliwiający pracę w programie z widokiem kontrahentów sprzed zmian.
Zmiany w wersji 2.98.2015(2015-01-04)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.97.2015(2014-12-23)
 • Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok.
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.96.2014(2014-12-05)
 • Na oknach edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów i rejestrze VAT sprzedaży wprowadzono mechanizm automatycznego wyliczania wartości brutto dokumentu w oparciu o wprowadzane wartości brutto z rozbicia na poszczególne stawki VAT. Warunkiem działania opcji jest włączenie w Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" opcji "Automatycznie wyliczaj wartości na oknie edycji rejestru VAT sprzedaży" oraz "Automatycznie wyliczaj wartości na oknie edycji rejestru VAT zakupów"
Zmiany w wersji 2.95.2014(2014-10-30)
 • Na oknie rejestru VAT sprzedaży w sekcji zawierającej podsumowania kolumn tabeli dodano pole zawierające sumę wartości sprzedaży netto.
 • Na oknie rejestru VAT zakupów w sekcji zawierającej podsumowania kolumn tabeli dodano pole zawierające sumę wartości zakupu netto.
Zmiany w wersji 2.94.2014(2014-10-17)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.93.2014(2014-10-03)
 • Na oknie edycji ewidencji przebiegu pojazdu dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika.
 • Na oknie edycji ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika.
 • Wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne księgowanie faktur VAT-RR z aplikacji Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn.
Zmiany w wersji 2.92.2014(2014-09-26)
 • W Konfiguracji dodano zakładkę "Właściciele" umożliwiającą wprowadzenie do programu poszczególnych właścicieli/wspólników firmy wraz z określeniem procentowej liczby posiadanych udziałów w firmie. W przypadku gdy zdefiniowano co najmniej dwóch właścicieli to w oknach "Podatek dochodowy" oraz "Składki ZUS" pojawia się przycisk "Właściciele", który umożliwia przełączanie okna pomiędzy poszczególnymi właścicielami. Wysokość podatku dochodowego liczona jest proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez poszczególnych właścicieli.
 • W Konfiguracji w zakładce "ZUS" dodano opcję "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS". Włączenie opcji powoduje automatyczne odliczanie od wyliczanej zaliczki na podatek dochodowy lub podatek ryczałtowy minimalnej obowiązującej części składki zdrowotnej. Gdy opcja jest wyłączona program odlicza część składki w oparciu o wartości wprowadzone w opłaconych składkach ZUS w Podatki - Składki ZUS... W związku z powyższym gdy ww. parametr jest wyłączony prawidłowe wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy wymaga zawsze uzupełnienia opłaconych składek ZUS.
 • Na oknie edycji zaliczki na podatek dochodowy lub podatek ryczałtowy (Podatki - Podatek dochodowy - Dodaj... lub Podatki - Podatek dochodowy - Zmień...) dodano pola "Suma przychodów od początku roku", "Suma kosztów uzyskania przychodu od początku roku", "Suma zapłaconych zaliczek w poprzednich miesiącach/kwartałach", "Suma odliczeń od zapłaconych składek zdrowotnych" oraz "Przychód w wybranym miesiącu/kwartale", "Suma zapłaconych składek ZUS" "Suma odliczeń od zapłaconych składek zdrowotnych". Program umożliwia dynamiczną zmianę powyższych wartości co skutkuje automatycznym przeliczeniem wartości w polu "Podstawa opodatkowania" oraz "Kwota zaliczki" lub "Kwota ryczałtu".
 • Widok okna zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy rozszerzono o kolumny "Suma przychodów", "Suma kosztów", "Dochód" oraz "Suma odliczeń" oraz "Przychód", "Składki ZUS" oraz "Odliczenie zdrowotnej".
Zmiany w wersji 2.91.2014(2014-09-16)
 • Umożliwiono rozliczanie wielu pojazdów w kilometrówce.
 • Dodano nowy słownik "Pojazdy osobowe" umożliwiający zdefiniowanie wszystkich rozliczanych w programie pojazdów.
 • Na oknach ewidencji przebiegu pojazdu osobowego oraz ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu osobowego dodano przycisk "Zmień pojazd" umożliwiający wybór rozliczanego pojazdu. Każdy pojazd rozliczany jest w osobnym oknie.
 • Na oknach edycji ewidencji przebiegu pojazdu osobowego oraz ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu osobowego dodano pole "Pojazd" umożliwiające określenie, którego pojazdu dotyczy dodawany lub modyfikowany wpis.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.
Zmiany w wersji 2.90.2014(2014-08-21)
 • Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Uwaga! Pakiet nie tworzy skrótu uruchomieniowego do aplikacji Archiwum na Pulpicie i w menu Windows START. Aplikację należy uruchamiać bezpośrednio z folderu instalacyjnego (domyślnie Komputer - Dysk lokalny C: - Mala Ksiegowosc).
Zmiany w wersji 2.89.2014(2014-07-30)
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano opcję "Przy odliczeniu 50% VAT pokazuj na rejestrze 50% wartości netto". Opcja umożliwiono wybór sposobu wyświetlania i drukowania podstawy opodatkowania na ewidencji VAT zakupów faktur dla których przysługuje 50% odliczenia podatku VAT.
Zmiany w wersji 2.88.2014(2014-07-12)
 • W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Do listy wyboru "Zakres dat" dodano pozycje: "Ostatni kwartał", "Aktualny kwartał" oraz "Poprzedni kwartał".
 • Usunięto możliwość dowolnego definiowania kategorii kontrahentów w strukturze drzewiastej. Z okna "Kontrahenci" usunięto listy wyboru kategorii kontrahenta.
 • Dodano możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów.
 • Wprowadzono podział kontrahentów na: dostawców, odbiorców i urzędowych. Na oknie edycji kontrahenta wprowadzono listę wyboru rodzaju kontrahenta, a na liście kontrahentów wprowadzono przyciski: "Dostawcy", "Odbiorcy" i "Urzędowi" pozwalające na szybkie filtrowanie widoku na podstawie wybranych rodzajów kontrahentów.
Zmiany w wersji 2.87.2014(2014-06-27)
 • Do wydruku ewidencji środków trwałych wprowadzono drukowanie numeru inwentarzowego. Numer inwentarzowy drukowany jest tylko wtedy jeśli został określony.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Proponuj archiwizację na zewnętrzny dysk" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu wyświetlany zostaje monit z przypomnieniem o konieczności sporządzenia kopii danych na zewnętrzny nośnik. Zalecane jest, aby w takim przypadku kopia danych zapisywana była na zewnętrznym nośniku danych, np. na pendrive.
 • Wprowadzono opcję automatycznego tworzenia kopii danych na dysku lokalnym do wybranej lokalizacji przy określonych czynnościach. W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono parametr "Folder do automatycznej archiwizacji" (domyślnie "C:\ProgramData\mala-ksiegowosc"). Parametr określa lokalizację na dysku lokalnym do której będą archiwizowane dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj po zamknięciu programu" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj przed dokonaniem importu" oraz "Archiwizuj przed dokonaniem aktualizacji". Przy włączonych opcjach przed dokonaniem importu lub przed dokonaniem aktualizacji tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
Zmiany w wersji 2.86.2014(2014-06-09)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.85.2014(2014-05-26)
 • Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na rachunku.
Zmiany w wersji 2.84.2014(2014-05-09)
 • Umożliwiono księgowanie faktur w rejestrze VAT zakupów dla których podatek rozlicza nabywca (odwrotne obciążenie). Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów dodano sekcję "Opcje dodatkowe" oraz przełącznik "Odwrotne obciążenie". Zaznaczenie opcji skutkuje automatycznym zaksięgowaniem dokumentu również do rejestru VAT sprzedaży do rejestru "Faktury odwrotne obciążenie".
 • Umożliwiono księgowanie faktur w rejestrze VAT zakupów związanych z wydatkami eksploatacyjnymi na samochód wykorzystywany do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do użytku prywatnego dla których jest możliwość odliczenia 50% podatku naliczonego. Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów dodano sekcję "Opcje dodatkowe" oraz przełącznik "Odliczaj 50% VAT". Zaznaczenie opcji skutkuje wpisaniem do kolumny "Wartość podatku" połowy wartości wyliczonego podatku do odliczenia.
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
Zmiany w wersji 2.83.2014(2014-04-25)
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy z internetowej bazy firm podczas zakładania nowej firmy.
 • Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Zmiany w wersji 2.82.2014(2014-03-28)
 • Zmodyfikowano rejestry VAT sprzedaży: usunięto kolumnę i pole "Bezrachunkowa sprzedaż brutto" oraz dodano kolumny i pola "Data powstania obowiązku podatkowego" oraz "Sprzedaż dla której podatnikiem jest nabywca" (*).
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano przełącznik "Użyj nowego wzoru rejestru VAT sprzedaży", który domyślnie jest włączony. Wyłączenie przełącznika wprowadza program w tryb sprzed zmian (*).
 • Zmieniono sposób przełączania lat na oknach "Podatek dochodowy", "Podatek VAT" oraz "Składki ZUS".
Zmiany w wersji 2.81.2014(2014-02-07)
 • Zaktualizowano formularze VAT-7 i VAT-7K na 2014 rok.
 • Dla firm ryczałtowych wprowadzono możliwość wydrukowania zbiorczego podsumowania ewidencji przychodów za dany rok. Wydruk dostępny jest na oknie "Ryczałt" po wybraniu opcji "Drukuj".
 • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... wprowadzono po lewej stronie listę zawierającą lata podatkowe. Zaznaczenie danego roku na liście powoduje ograniczenie widoczności wpisów w oknie głównym tylko do zaznaczonego roku.
 • Na oknie Podatki - Podatek VAT... wprowadzono po lewej stronie listę zawierającą lata podatkowe. Zaznaczenie danego roku na liście powoduje ograniczenie widoczności wpisów w oknie głównym tylko do zaznaczonego roku.
 • Na oknie Podatki - Składki ZUS... wprowadzono po lewej stronie listę zawierającą lata w których opłacane były składki. Zaznaczenie danego roku na liście powoduje ograniczenie widoczności wpisów w oknie głównym tylko do zaznaczonego roku.
 • Na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano przycisk "Zaksięguj" umożliwiający automatyczne księgowanie dowodów wewnętrznych dokumentujących przychód.
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy w Konfiguracji z internetowej bazy danych firm na podstawie podanego numeru NIP. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Umożliwiono automatyczne pobieranie danych firmy z Internetu podczas pierwszego uruchomienia programu. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.
Zmiany w wersji 2.80.2014(2014-01-27)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.79.2014(2014-01-22)
 • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... dodano podsumowanie zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych za cały ubiegły rok.
 • Dodano składki ZUS za 2014 rok.
Zmiany w wersji 2.78.2014(2014-01-15)
 • Dodano formularze PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 za 2013 rok.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.77.2014(2013-12-20)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.76.2014(2013-12-13)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.75.2013(2013-12-09)
 • Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 2.74.2013(2013-11-22)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.73.2013(2013-11-14)
 • Wprowadzono skrót klawiszowy CTRL + Z dla opcji "Zamknij miesiąc (kwartał)" oraz "Otwórz miesiąc (kwartał)".
 • Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Zmiany w wersji 2.72.2013(2013-10-31)
 • W "Słowniki" dodano nowy słownik "Klasyfikacja środków trwałych". Słownik zawiera aktualną klasyfikację środków trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi.
 • Uaktualniono deklarację VAT-UE do wersji 3.
 • Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UEK.
 • Na oknie edycji środka trwałego przy polu "KST" dodano przycisk wywołujący słownik zawierający klasyfikację środków trwałych. Wybranie środka trwałego ze słownika powoduje przepisanie kodu środka trwałego oraz stawki amortyzacyjnej.
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
 • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.
Zmiany w wersji 2.71.2013(2013-09-19)
 • Podczas dodawania nowego kontrahenta z poziomu okna "Kontrahenci" wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta z Internetu w przypadku podania numeru NIP. Po opuszczeniu pola edycji "NIP" następuje próba automatycznego pobrania pozostałych danych z internetowej bazy firm.
 • W celu przyśpieszenia wprowadzania dokumentów do rejestrów VAT wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP. Podczas wpisywania dokumentu i wpisaniu oraz opuszczeniu pola "Numer identyfikacyjny" następuje próba odnalezienia pozostałych danych kontrahenta w spisie Kontrahentów. Jeśli to się nie powiedzie następuje próba odnalezienia danych we wcześniej wprowadzonych dokumentach. Na końcu następuje próba pobrania danych kontrahenta z internetowej bazy firm.
 • W celu przyśpieszenia wystawiania not korygujących wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP. Podczas tworzenia nowej noty i wpisaniu oraz opuszczeniu pola "NIP" następuje próba odnalezienia pozostałych danych kontrahenta w spisie Kontrahentów. Jeśli to się nie powiedzie następuje próba odnalezienia danych we wcześniej wystawionych notach. Na końcu następuje próba pobrania danych kontrahenta z internetowej bazy firm.
 • Przeorganizowano Konfigurację poprzez usunięcie zakładki "Preferencje użytkownika" i rozdzielenie znajdujących się tam parametrów konfiguracyjnych do nowych zakładek: "Ryczałt i podatek od przychodów", "Księga i podatek dochodowy", "Rejestry i podatek VAT" oraz "ZUS".
 • Zmieniono zachowanie programu w zakresie przenoszenia z programów Faktura VAT lub Sprzedaż i Magazyn faktur zaliczkowych i końcowych. Obecnie faktury zaliczkowe nie są przenoszone do księgi lub ewidencji przychodów, a faktury końcowe są przenoszone do księgi na łączną sumę pobranych zaliczek i rozliczenia końcowego.
 • Dodano dwie predefiniowane kategorie Kontrahentów: "Urzędy" oraz "Firmy usługowe".
Zmiany w wersji 2.70.2013(2013-09-06)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.69.2013(2013-08-16)
 • Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Uwzględniaj kwotę wolną od podatku". Wyłączenie parametru powoduje nie uwzględnianie przy wyliczaniu podatku dochodowego kwoty wolnej.
 • Na oknie edycji środka trwałego dodano pole "Numer dokumentu OT".
 • Umożliwiono wydruk dokumentu OT dla środka trwałego. Opcja dostępna jest pod przyciskiem "Drukuj" na oknie Składniki majątku - Środki trwałe.
Zmiany w wersji 2.68.2013(2013-08-05)
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie dokumentów PW i RW podczas synchronizacji z programem Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn.
 • Zmieniono sposób generowania zbiorczego podsumowania księgi za dany rok w przypadku kwartalnego rozliczania podatku dochodowego. Obecnie zestawienie podzielone jest nie na miesiące lecz na kwartały.
 • Zmieniono sposób oznaczania rozliczonych wpisów na oknach Podatki - Podatek VAT, Podatki - Podatek dochodowy, Podatki - Składki ZUS. Dotychczas wpisy rozliczone zawierały w kolumnie napis "Tak", który obecnie zamieniony został na zieloną ikonę.
Zmiany w wersji 2.67.2013(2013-06-28)
 • Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości zestawienia.
 • Przyśpieszono proces synchronizacji danych z programami Rachunek, Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn.
 • Poprawiono stabilność działania wersji na pendrive (portable).
Zmiany w wersji 2.66.2013(2013-06-07)
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Dodatkowa stawka VAT w rej. zakupów" zawierająca do wyboru dwie wartości 5% i 7% (do rozliczania faktur VAT-RR). W zależności od ustawienia tego parametru rejestr VAT zakupów zawiera kolumnę dla stawki 5% lub 7%.
Zmiany w wersji 2.65.2013(2013-05-17)
 • Dla firm na księdze przychodów i rozchodów umożliwiono księgowanie dokumentów w księdze w innych miesiącach (kwartałach) niż wynika to z daty zdarzenia gospodarczego. Na oknie edycji dokumentu w księdze dodano pola "Miesiąc (kwartał) księgowania) oraz "Rok księgowania".
 • Umożliwiono sporządzenie wydruku struktury zakupów. Na oknie "Struktura zakupów" dostępnym z poziomu okien rejestrów VAT dodano opcję "Drukuj".
Zmiany w wersji 2.64.2013(2013-05-09)
 • Wprowadzono obsługę nowych deklaracji VAT-7 (14) oraz VAT-7K (8).
Zmiany w wersji 2.63.2013(2013-04-17)
 • Na oknie struktury zakupów dostępnym z poziomu rejestrów VAT dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie struktury zakupów.
Zmiany w wersji 2.61.2013(2013-02-28)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
 • Dodano możliwość wyliczania struktury sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT na podstawie struktury zakupów i podanej wartości sprzedaży. Opcja dostępna jest z poziomu rejestrów VAT zakupów i sprzedaży w menu Dane -> Struktura zakupów...
 • Zaktualizowano PIT-36 do wersji 18.
 • Poprawiono stabilność pracy programów.
Zmiany w wersji 2.60.2013(2013-02-18)
 • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... dodano podsumowanie zaliczek zapłaconych w bieżącym roku.
 • Na oknie Podatki - Podatek VAT... dodano podsumowanie podatku zapłaconego w bieżącym roku.
 • Na oknie Podatki - Składki ZUS... dodano podsumowanie składek ZUS zapłaconych w bieżącym roku.
Zmiany w wersji 2.59.2013(2013-02-13)
 • Wprowadzono nowe formularze VAT-7 (13) oraz VAT-7K (6).
Zmiany w wersji 2.58.2013(2013-01-28)
 • Dodano nowe stawki składek ZUS za 2013 rok. Nowe, aktualne stawki widoczne są w Podatki - Składki ZUS - Składki...
Zmiany w wersji 2.57.2013(2013-01-04)
 • Przy korzystaniu z opcji importu danych wprowadzono okno dialogowe z pytaniem czy na pewno dokonać importu danych.
 • Dla firm na ryczałcie na oknie zestawień dodano dodatkowe pole wyboru przy polu wyboru rodzaju zestawienia pozwalające określić według jakiej stawki ryczałtu ma zostać wygenerowane dane zestawienie. Wybranie danej stawki powoduje wygenerowanie zestawienia wyłącznie w oparciu o przychód opodatkowany daną stawką.
Zmiany w wersji 2.56.2013(2012-12-14)
 • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... dodano podsumowanie wszystkich zapłaconych zaliczek.
 • W tabeli danych na oknie Podatki - Składki ZUS... dodano kolumnę "Razem ZUS" stanowiącą sumę wszystkich opłaconych w danym miesiącu składek ZUS.
 • Na oknie Podatki -> Składki ZUS... dodano podsumowanie wszystkich zapłaconych składek ZUS.
 • Dodano formularze deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28 za 2012 rok. Formularze dostępne są w Podatki -> Rozliczenie roczne... (Rozliczenia roczne...).
Zmiany w wersji 2.55.2012(2012-11-22)
 • Zmodyfikowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dostosowując go do zmian w przepisach. Obecnie zaliczka na podatek dochodowy za listopad nie jest wyliczana podwójnie.
Zmiany w wersji 2.54.2012(2012-11-19)
 • Na oknie edycji środka trwałego dodano zakładkę "Dane dodatkowe" na której znajdują się szczegółowe dane dotyczące środka trwałego.
 • Dla środków trwałych dodano nowy wydruk "Karta środka trwałego".
Zmiany w wersji 2.53.2012(2012-10-11)
 • Umożliwiono import baz danych pochodzących z programu Pakiet Przedsiębiorcy Księga lub Pakiet Przedsiębiorcy Ryczałt (Dane - Import bazy danych).
 • Poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.52.2012(2012-09-27)
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Na zbiorczym podsumowaniu księgi za dany rok uwzględniaj tylko zamknięte miesiące". Włączenie przełącznika powoduje uwzględnanie na wydruku zbiorczego podsumowania księgi za dany rok wyłącznie tych miesięcy, które zostały w programie zamknięte.
Zmiany w wersji 2.51.2012(2012-09-07)
 • Na oknie Podatki - Podatek VAT dodano pole "Nadwyżka podatku". Podczas wyliczania należnego do zapłaty podatku VAT w pole to wpisywana jest nadwyżka pomiędzy podatkiem do odliczenia, a podatkiem naliczonym. Nadwyżki przenoszone są na kolejne okresy rozliczeniowe.
 • Zmieniono zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych. Dotychczas filtr przepuszczał tylko te wpisy, które rozpoczynały się od wpisanego ciągu znaków. Obecnie filtr przepuszcza również wpisy które zawierają w środku szukany ciąg znaków.
Zmiany w wersji 2.50.2012(2012-08-21)
 • Podczas dodawania dowodów wewnętrznych umożliwiono wybór czy dodawany dowód wewnętrzny stanowi przychód czy koszt. W zależności od rodzaju dowodu po wciśnięciu przycisku "Zaksięguj" księgowany jest on jako przychód lub jako koszt.
 • Na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano kolumnę "Cel wydatku".
Zmiany w wersji 2.49.2012(2012-07-30)
 • Na oknie dowodów wewnętrznych wprowadzono przycisk "Zaksięguj", którego wciśnięcie powoduje automatyczne zaksięgowanie dowodu wewnętrznego w księdze przychodów i rozchodów.
 • Dodano nowy, predefiniowany rejestr VAT sprzedaży dla paragonów.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.48.2012(2012-07-11)
 • Na oknie ewidencji przebiegu pojazdu osobowego dodano przycisk "Zaksięguj". Wciśnięcie przycisku powoduje zaksięgowanie kosztów wynikających z kilometrówki w księdze dla aktualnie ustawionego miesiąca.
 • Na oknie ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu osobowego dodano przycisk "Zaksięguj". Wciśnięcie przycisku powoduje zaksięgowanie kosztów wynikających z kilometrówki w księdze dla aktualnie ustawionego miesiąca.
 • Na oknie ewidencji środków trwałych i amortyzacji dodano przycisk "Zaksięguj". Wciśnięcie przycisku powoduje zaksięgowanie kosztu amortyzacji zaznaczonego środka trwałego w księdze dla aktualnie ustawionego miesiąca.
 • Parametry konfiguracji "Domyślne zdarzenie gospodarcze dla przychodów" oraz "Domyślne zdarzenie gospodarcze dla rozchodów" przeniesiono z zakładki "Integracja programowa" do "Preferencje użytkownika".
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano dwa nowe parametry "Domyślna kolumna dla przychodów" oraz "Domyślna kolumna dla kosztów". Od ustawień powyższych pól zależy w które kolumny będą wpisywane wartości podczas synchronizacji danych z innymi programami Pakiet Przedsiębiorcy oraz przy wprowadzaniu dokumentu powiązanego do księgi od strony rejestrów VAT.
 • Uaktualniono instrukcję obsługi programu.
 • Dla wszystkich plików wykonywalnych zawartych w pakiecie zastosowano certyfikowany podpis Windows Code Signing. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja ich autentyczności na poziomie systemu Windows co uniemożliwia uruchomienie tych plików w przypadku zainfekowania złośliwym oprogramowaniem.
Zmiany w wersji 2.47.2012(2012-06-21)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.46.2012(2012-06-05)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" dodano parametr "Drukuj pogrubioną linię w tabelach". Od ustawienia tego parametru zależy grubość krawędzi tabel na wydrukach.
Zmiany w wersji 2.45.2012(2012-05-23)
 • Przeorganizowano górny pasek przycisków. Dodano nowe przyciski: "Rejestry VAT", "Składniki majątku", "Dokumenty". Dotychczasowe przyciski "VAT sprzedaż" oraz "VAT zakupy" weszły w skład przycisku "Rejestry VAT" natomiast "Wyposażenie" oraz "Środki trwałe" weszły w skład przycisku "Składniki majątku". W skład przycisku "Dokumenty" weszły dwie nowe funkcjonalności opisane niżej, tj. "Dowody wewnętrzne" oraz "Noty korygujące".
 • Wprowadzono możliwość wystawiania dowodów wewnętrznych. Na górnym pasku dodano opcję Dokumenty - Dowody wewnętrzne...
 • W Słowniki - Towary, wydatki, opłaty... dodano słownik dla dowodów wewnętrznych.
 • Wprowadzono możliwość wystawiania not korygujących. Na górnym pasku dodano opcję Dokumenty - Noty korygujące...
Zmiany w wersji 2.44.2012(2012-05-09)
 • Poprawiono stabilność pracy programu oraz wyeliminowane błędy interfejsu w nowych szablonach.
Zmiany w wersji 2.43.2012(2012-04-03)
 • Unowocześniono wygląd niektórych elementów graficznych programu takich jak kursory, strzałki w widokach drzew, przyciski, elementy podglądu wydruku.
 • Wprowadzono mechanizm pozwalający na zmianę "skórek" programu. Wyboru można dokonać spośród dziewięciu dostępnych szablonów graficzno-kolorystycznych. W tym celu dodano do konfiguracji zakładkę "Wygląd programu" w której można dokonać wyboru odpowiedniego schematu.
 • Poprawiono formatowanie wartości liczbowych i dat na wydrukach.
 • Poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Zmiany w wersji 1.42.2012(2012-03-12)
 • Dodano możliwość prowadzenia w programie ewidencji środków trwałych i obliczania amortyzacji. Na głównym pasku przycisków wprowadzono przycisk "Środki trwałe". Otwierający moduł środków trwałych.
 • Na oknach kilometrówki dla "Ewidencji przebiegu pojazdu osobowego" oraz "Miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego" dodano pod przyciskiem "Drukuj" wydruk "Zestawienia porównawczego wydatków rzeczywistych i ryczałtowych z tytułu używania pojazdu osobowego". Wydruk generowany jest ten sam bez względu na to z poziomu, którego okna został wywołany.
 • Dla firm rozliczających podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów na oknie ewidencji zapłaconych składek ZUS dodano przycisk "Zaksięguj". Naciśnięcie przycisku powoduje zaksięgowanie w księdze zapłaconych składek za dany miesiąc.
 • Dla firm rozliczających podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów i płacących podatek dochodowy według stawek progresywnych dodano do programu interaktywny formularz deklaracji rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT-36 w Podatki - Rozliczenie roczne (PIT-36).
 • Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie Windows. Zdarzało się, że na niektórych konfiguracjach systemu Windows daty były wyświetlane w formacie innym niż RRRR-MM-DD.
Zmiany w wersji 1.41.2012(2012-02-13)
 • Dodano nowy, predefiniowany rodzaj rejestru VAT: "Faktury VAT-MP". Do tego rejestru przenoszone są automatycznie faktury VAT-MP z programu Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT.
Zmiany w wersji 1.40.2012(2012-01-19)
 • Dodano nowe stawki składek ZUS w 2012 roku. Nowe, aktualne stawki widoczne są w Podatki - Składki ZUS - Składki...
 • Dodano do programu interaktywny formularz deklaracji rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT-36L w Podatki - Rozliczenie roczne (PIT-36L). Edycja formularza jest możliwa tylko dla firm płacących podatek dochodowy według stawki liniowej.
 • Dodano do programu interaktywny formularz deklaracji rocznego rozliczenia podatku ryczałtowego PIT-28 w Podatki - Rozliczenie roczne (PIT-28).
Zmiany w wersji 1.39.2012(2011-12-23)
 • Poprawiono stabilność pracy programu w obszarze synchronizacji z pozostałymi programami z Pakietu Przedsiębiorcy.
Zmiany w wersji 1.38.2011(2011-11-29)
 • Na oknie edycji dokumentu w rejestrach VAT zakupów wprowadzono pola "Miesiąc księgowania" ("Kwartał księgowania") oraz "Rok księgowania". Funkcjonalność ta umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnym okresie bez względu na ich datę otrzymania.
Zmiany w wersji 1.37.2011(2011-11-14)
 • Uaktualniono algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.
 • Na oknie zestawień sprzedaży w widoku tabelarycznym dodano podsumowanie wartości w tabeli.
Zmiany w wersji 1.36.2011(2011-10-26)
 • Na oknie edycji wpłaty za podatek VAT (Podatki - Podatek VAT) dodano możliwość tworzenia i edycji deklaracji VAT-UE.
 • W Ewidencji Wyposażenia umożliwiono wybór wyposażenia z księgi przychodów i rozchodów lub rejestru VAT zakupów na podstawie zaksięgowanego wcześniej dokumentu zakupu.
 • Na oknie księgi, ewidencji przychodów, rejestrów VAT oraz kilometrówki dodano przyciski szybkiego przełączania okresów. Przyciski dostępne są w postaci strzałek na pasku przycisków po lewej i prawej stronie przycisku wyboru okresu.
 • Poprawiono księgowanie faktur zaliczkowych i końcowych przenoszonych automatycznie z programów Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT oraz Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn.
 • Na zestawieniach tabelarycznych dodano informację stanowiącą podsumowanie wartości tabeli.
Zmiany w wersji 1.35.2011(2011-09-12)
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie Ewidencji Wyposażenia. Funkcjonalność dostępna jest z głównego paska menu pod przyciskiem "Wyposażenie".
 • Poprawiono wygląd okienek w przypadku pracy w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.
Zmiany w wersji 1.34.2011(2011-08-08)
 • W księdze, rejestrach VAT oraz kilometrówce wprowadzono mechanizm informowania użytkownika o próbie ponownego wprowadzenia dokumentu już wprowadzonego.
 • Wprowadzono nowe zestawienia dotyczące kilometrówki: Ilość przejechanych kilometrów według dni, Ilość przejechanych kilometrów według miesięcy, Ilość przejechanych kilometrów według lat, Koszt przejazdów według dni, Koszt przejazdów według miesięcy, Koszt przejazdów według lat, Koszty eksploatacji pojazdu według dni, Koszty eksploatacji pojazdu według miesięcy, Koszty eksploatacji pojazdu według lat.
Zmiany w wersji 1.33.2011(2011-07-06)
 • Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-7K dla firm rozliczających podatek VAT kwartalnie. Możliwość edycji deklaracji dostępna jest na oknie Podatki - Podatek VAT - Dodaj/Zmień.
 • Poprawiono zestawienia dochodów dla firm rozliczających podatek dochodowy w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Zmiany w wersji 1.32.2011(2011-05-30)
 • Na oknie edycji dokumentu w rejestrach VAT sprzedaży wprowadzono pola "Miesiąc księgowania" ("Kwartał księgowania") oraz "Rok księgowania". Funkcjonalność ta umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnym okresie bez względu na ich datę wystawienia.
 • W konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" wprowadzono parametr "Automatycznie obliczaj wartości na oknie rejestru VAT zakupów". Parametr umożliwia wyłączenie automatycznego obliczania kwot netto, VAT i brutto na oknie edycji dokumentu w rejestrach VAT zakupów. Funkcjonalność ta pozwala np. na księgowanie zakupów paliwa.
 • Wprowadzono możliwość tworzenia, edycji i ewidencjonowania deklaracji VAT-7. Dostęp do deklaracji odbywa się poprzez okno Podatki - Podatek VAT. Aby można było edytować deklaracje wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu pozwalającego na przeglądanie PDFów. Do tego celu zalecany jest program Adobe Reader 9.0 PL. Można go pobrać za darmo z Internetu.
 • Pobrawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy z programem.
Zmiany w wersji 1.31.2011(2011-05-17)
 • W opcji wyliczania zaliczki na podatek dochodowy (Podatki - Podatek dochodowy) wprowadzono możliwość nieuwzględniania przy wyliczeniach odpisu części składki zdrowotnej. Aby składka zdrowotna nie była uwzględniana należy wyłączyć parametr "Płatnik opłaca ubezpieczenie zdrowotne" w konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika".
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z programem.
Zmiany w wersji 1.30.2011(2011-04-08)
 • Wprowadzono mechanizmy pozwalające na integrację programu z programem fakturowo-magazynowym Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn.
 • Umieszczono nazwę firmy na wydruku ewidencji przychodów.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.29.2011(2011-03-15)
 • W konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Podczas zapisu dokumentu sprawdzaj zgodność sum w rejestrach VAT", który umożliwia wyłączenie sprawdzania sum podczas zapisywania dokumentów z poziomu rejestrów VAT zakupu lub sprzedaży. Sprawdzanie domyślnie jest wyłączone.
 • Poprawiono mechanizmaktywacji programu.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.28.2011(2011-02-23)
 • Umożliwiono podpowiadanie aktualnej daty dokumentu podczas dodawania nowych dokumentów do programu. Aby podpowiadana była aktualna data należy włączyć parametr "Podczas dodawania wpisów podpowiadaj aktualne daty dokumentów" w konfiguracji z sekcji "Preferencje użytkownia".
 • Dla firm rozliczających podatek na podstawie KPiR wprowadzono zapamiętywanie ostatnio dodanych zdarzeń gospodarczych w księdze. Podczas dodawania nowego wpisu do księgi podpowiadany jest opis zdarzenia gospodarczego, który użyte był we wcześniejszym wpisie dla danego zdarzenia.
 • Wprowadzono sortowanie alfabetyczne firm w liście wyboru firm na oknie uruchomieniowym programu.
 • W konfiguracji dodano sekcję "Firmy" z poziomu której możliwe jest dodawanie nowych firm oraz usuwanie istniejących już firm.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.27.2011(2011-02-10)
 • W tabeli ze składkami ZUS na 2011 rok dodano kolumnę z preferencyjnymi składkami społecznymi z dobrowolnym chorobowym.
 • Podczas zapisywania dokumentów z poziomu rejestrów VAT wprowadzono walidację kwot netto i VATu z wartością brutto dokumentu.
 • Usprawniono synchronizację z programami Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek oraz Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT polegającą na opcjonalnej możliwości nie ingerowania drugi raz w raz przeniesione dokumenty.
Zmiany w wersji 1.26.2011(2011-01-26)
 • Zmodyfikowano okno wprowadzania remanentu początkowego i końcowego.
 • Uzupełniono bazę danych o nowe stawki ZUS obowiązujące w 2011 roku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.25.2010(2011-01-14)
 • Umożliwiono wprowadzanie remanentu w KPiR. Możliwość wprowadzania remanentów pojawia się w pierwszym i ostatnim miesiącu lub kwartale roku.
 • Umożliwiono wyłączenie obsługi nowych stawek VAT obowiązujących od 2011 roku. W konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Użyj nowych stawek VAT obowiązujących od 2011 roku" (domyślnie włączony). Użycie parametru umożliwia wprowadzenie w nowym roku dokumentów jeszcze ze starymi stawkami VAT.
Zmiany w wersji 1.24.2011(2011-01-03)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.23.2010(2010-12-14)
 • Od dziś użytkownikom udostępniono nowy produkt o nazwie Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość. Jest to program, który powstał w oparciu o aplikacje Ryczałt i Księga z serii Pakiet Przedsiębiorcy. Pozwala na prowadzenie nieograniczonej ilości firm rozliczających podatek dochodowy na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ryczałtu Ewidencjonowanego.