Strona główna » Historia wersji » Księga

Historia wersji programu Księga

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.251.2019(2019-03-20)

Wprowadzono poprawki w części programu dotyczącej wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Zmiany w wersji 3.250.2019(2019-03-17)

Uaktualniono dane urzędów skarbowych.

Zmiany w wersji 3.249.2019(2019-03-09)

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.

Zmiany w wersji 3.248.2019(2019-02-26)

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.247.2019(2019-02-21)

Wprowadzono obsługę nowego formularza VAT-7 (19) oraz dodano funkcję polegającą na pobieraniu daty wpłynięcia dokumentu poprzez system e-Deklaracje lub bramkę JPK w przypadku dodania dokumentu poprzez zewnętrzny numer referencyjny.

Zmiany w wersji 3.246.2019(2019-02-08)

Umożliwiono dodawanie do rejestru VAT sprzedaży dokumentów zawierających wewnątrzwspólntową dostawę towarów lub usług dla kontrahentów nie posiadających nadanego numeru europejskiego numeru NIP.

Zmiany w wersji 3.245.2019(2019-02-01)

Uaktualniono wartości poszczególnych składek ZUS dla 2019 roku oraz umożliwiono wybór procenta kosztów eksploatacji pojazdu jakie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Zmiany w wersji 3.244.2019(2019-01-17)

Dodano przycisk umożliwiający szybkie wyliczenie 75% kosztów eksploatacji pojazdu oraz dodano formularze PIT-36 za 2018 rok.

Zmiany w wersji 3.243.2019(2019-01-11)

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.242.2019(2019-01-08)

Umożliwiono automatyczne wyliczanie 75% kosztów związanych z eksploatacją pojazdu oraz poprawiono wyświetlanie okienek przy korzystaniu z czcionek o większej rozdzielczości.

Zmiany w wersji 3.241.2019(2018-12-23)

Użytkownikom którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano dostęp do Słowników.

Zmiany w wersji 3.240.2019(2018-11-30)

Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.

Zmiany w wersji 3.239.2018(2018-11-23)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.238.2018(2018-11-09)

Zmodyfikowano opcjonalnie wygląd wydruków poprzez możliwość drukowania wypełnienia nagłówków tabel w formie gradientu czyli płynnego przejścia z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego.

Zmiany w wersji 3.237.2018(2018-10-28)

Umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji zgodności pliku JPK lub formularza e-Deklaracji ze schematem.

Zmiany w wersji 3.236.2018(2018-10-22)

Dodano możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty przysługującego odliczenia części opłaconej składki zdrowotnej od podatku.

Zmiany w wersji 3.235.2018(2018-10-12)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.234.2018(2018-10-06)

Umożliwiono wysyłkę drugiej korekty JPK.

Zmiany w wersji 3.233.2018(2018-09-21)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.232.2018(2018-09-14)

Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZT stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o przyśpieszenie zwrotu podatku VAT.

Zmiany w wersji 3.231.2018(2018-08-31)

Wprowadzono mechanizmy sprawdzania zgodności plików JPK oraz e-Deklaracji ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku lub deklaracji na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.

Zmiany w wersji 3.230.2018(2018-08-18)

Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZZ stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o zwrot podatku na konto podatnika w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Zmiany w wersji 3.229.2018(2018-08-16)

Wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.

Zmiany w wersji 3.228.2018(2018-08-10)

Poprawiono stabilność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.227.2018(2018-08-03)

Wprowadzono obsługę nowych formularzy VAT-7 (18) i VAT-7K (12), które należy składać za okresy począwszy od lipca 2018.

Zmiany w wersji 3.226.2018(2018-07-29)

Umożliwiono modyfikację poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK.

Zmiany w wersji 3.225.2018(2018-07-20)

Umożliwiono edycję tabel danych w plikach JPK oraz zmieniono układ okna edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży. Ponadto umożliwiono księgowanie transakcji o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Zmiany w wersji 3.224.2018(2018-06-20)

Umożliwiono rozliczanie sprzedaży mieszanej proporcją oraz zrealizowano pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS.

Zmiany w wersji 3.223.2018(2018-06-12)

Umożliwiono wyksięgowywanie oraz ponowne księgowanie z i do rejestrów VAT sprzedaży i zakupów dokumentów nierozliczonych dla których upłynęło 150 dni od terminu zapłaty. Ponadto umożliwiono sprawdzanie czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT w kraju oraz VAT-UE oraz zmodyfikowano działanie schowka.

Zmiany w wersji 3.222.2018(2018-06-02)

Uniemożliwiono dodanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z datami sprzed 2010 roku.

Zmiany w wersji 3.221.2018(2018-06-02)

Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie dostępu do zasobów bazy danych.

Zmiany w wersji 3.220.2018(2018-05-17)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.219.2018(2018-05-17)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.218.2018(2018-05-13)

Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.

Zmiany w wersji 3.217.2018(2018-04-27)

W związku ze zmianą od kwietnia 2018 wartości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe uaktualniono wartości składek na ubezpieczenie społeczne.

Zmiany w wersji 3.216.2018(2018-04-25)

Zmieniono sposób określania okresu ujęcia księgowania dokumentów w rejestrach VAT zakupów oraz wprowadzono mechanizm zabezpieczający możliwość zmiany numerów Lp w zamkniętych okresach.

Zmiany w wersji 3.215.2018(2018-04-13)

W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.

Zmiany w wersji 3.214.2018(2018-03-23)

Umożliwiono księgowanie w rejestrze VAT zakupu dokumentów będących korektą nabycia środków trwałych oraz dodano możliwość opcjonalnego usuwania wpisów w księdze przy grupowym księgowaniu dokumentów z rejestru VAT. Ponadto zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK oraz na oknie podglądu JPK dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.

Zmiany w wersji 3.213.2018(2018-03-17)

Umożliwiono oznaczanie zakupu środków trwałych w ewidencji VAT zakupów.

Zmiany w wersji 3.212.2018(2018-03-08)

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.211.2018(2018-03-01)

Zmodyfikowano działanie opcji przenumerowywania wpisów. W przypadku przekroczenia zakresu dostępnej numeracji numery spoza dopuszczalnego zakresu nie są widoczne w kolumnie liczby porządkowej "Lp.".

Zmiany w wersji 3.210.2018(2018-02-22)

Dodano opcję umożliwiającą konwersję paragonów na dobowe raporty fiskalne oraz zmieniono algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z kwotami i progami obowiązującymi w 2018 roku. Ponadto umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu danych z JPK.

Zmiany w wersji 3.209.2018(2018-02-20)

Podczas wyboru opcji tworzenia JPK wprowadzono okno zawierające ostrzeżenie o tym, że strukturą podlegającą obowiązkowej wysyłce jest jedynie JPK_VAT oraz umożliwiono dodanie i sprawdzanie statusu dokumentów wysłanych przy użyciu danych autoryzujących.

Zmiany w wersji 3.208.2018(2018-02-18)

Wprowadzono niezbędne poprawki w zakresie wysyłania jednolitych plików kontrolnych JPK z użyciem podpisu na platformie ePUAP oraz danych autoryzujących.

Zmiany w wersji 3.207.2018(2018-02-18)

Umożliwiono wysyłkę JPK z użyciem danych autoryzujących oraz wprowadzono możliwość śledzenia statusu wysyłki dokumentów JPK za pomocą posiadanego numeru referencyjnego.

Zmiany w wersji 3.206.2018(2018-02-15)

Umożliwiono dodawanie do rejestru VAT podatku naliczonego dokumentów potwierdzających import usług spoza Unii Europejskiej oraz dodano okno z numerem referencyjnym wysyłanych JPK.

Zmiany w wersji 3.205.2018(2018-02-05)

Umożliwiono księgowanie importu towarów zgodnie z art. 33a oraz dodano przyciski szybkiego przeliczania podatku na oknach wyliczania podatków.

Zmiany w wersji 3.204.2018(2018-02-02)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.203.2018(2018-02-01)

Wprowadzono obsługę struktury JPK_VAT (3) oraz uaktualniono składki ZUS za rok 2018.

Zmiany w wersji 3.202.2018(2018-01-23)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.201.2018(2018-01-14)

Wprowadzono niewidoczne dla Użytkowników zmiany w zakresie wysyłki JPK z użyciem ePUAP.

Zmiany w wersji 3.200.2018(2018-01-09)

Wprowadzono możliwość wygenerowania formularzy PIT-36 i PIT-36L za 2017 rok.

Zmiany w wersji 3.199.2018(2018-01-05)

W Konfiguracji w dodano pole służące do zdefiniowania Indywidualnego numeru rachunku składkowego oraz zmieniono wzór druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dla składek ZUS. Ponadto umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy z plików ZBD oraz wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK.

Zmiany w wersji 3.198.2018(2018-01-02)

Dostosowano e-Deklaracje do formatu danych obowiązującym w 2018 roku.

Zmiany w wersji 3.197.2018(2017-12-20)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.196.2018(2017-12-18)

Wprowadzono możliwość wypełniania księgi przychodów i rozchodów danymi z plików JPK_VAT oraz możliwość automatycznego księgowania sprzedaży do księgi na podstawie sumy rejestru VAT sprzedaży.

Zmiany w wersji 3.195.2017(2017-11-28)

Uaktualniono deklarację VAT-8 do wersji 8 oraz umożliwiono kopiowanie danych do zewnętrznych aplikacji, np. do Excela lub Notatnika.

Zmiany w wersji 3.194.2017(2017-11-17)

Wprowadzono możliwość miesięcznego numerowania wpisów w KPiR oraz wprowadzono zabezpieczenie przed ponownym dodaniem kontrahenta o takim samym numerze NIP. Ponadto poprawiono wygodę użycia opcji Znajdź oraz wpisywania tekstów składających się z wielu wierszy, a także poprawiono wyświetlanie nazw certyfikatów przy wysyłce e-Deklaracji i JPK dla których nie ustawiono przyjaznej nazwy.

Zmiany w wersji 3.193.2017(2017-10-31)

Wprowadzono możliwość jednoczesnego dodawania dokumentów do miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego i do rejestru VAT zakupów.

Zmiany w wersji 3.192.2017(2017-10-13)

Umożliwiono wygenerowanie korekty formularza VAT-UE.

Zmiany w wersji 3.191.2017(2017-09-22)

Wprowadzono możliwość podpisywania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) profilem zaufanym na platformie ePUAP.

Zmiany w wersji 3.190.2017(2017-09-16)

Wprowadzono mechanizm, który w przypadku próby modyfikacji wystawionej wcześniej deklaracji VAT wykryje już po jej wygenerowaniu ingerencje w zawartość rejestrów VAT wyświetli komunikat informujący o dokonanej zmianie z propozycją ponownego wyliczenia deklaracji.

Zmiany w wersji 3.189.2017(2017-09-12)

Na oknach dodawania lub edycji dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży i zakupów dodano przycisk umożliwiający czasowe wyłączenie automatycznego wyliczania wartości netto, VAT, brutto.

Zmiany w wersji 3.188.2017(2017-08-25)

Poprawiono automatyczne księgowanie dokumentów z aplikacji Rachunek, Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn.

Zmiany w wersji 3.187.2017(2017-08-18)

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.186.2017(2017-08-05)

Uaktualniono formularz VAT-UE do wersji 4.

Zmiany w wersji 3.185.2017(2017-07-21)

Poprawiono algorytm generowania jednolitych plików kontrolnych JPK.

Zmiany w wersji 3.184.2017(2017-07-11)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.183.2017(2017-07-03)

Umożliwiono wysyłanie korekt Jednolitych Plików Kontrolnych JPK oraz uaktualniono deklarację VAT-27 do wersji 2.

Zmiany w wersji 3.182.2017(2017-06-29)

Umożliwiono import zewnętrznych danych z plików XML (pochodzących np. z innych programów księgowych) w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Ponadto umożliwiono podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne bezpośrednio od dochodu.

Zmiany w wersji 3.181.2017(2017-06-23)

Umożliwiono opcjonalne podpowiadanie aktualnych dat podczas dodawania nowych dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży i zakupu.

Zmiany w wersji 3.180.2017(2017-06-05)

Umożliwiono włączanie i wyłączanie dostępności poszczególnych rodzajów ewidencji VAT.

Zmiany w wersji 3.179.2017(2017-06-02)

Wprowadzono mechanizm wykrywania zmian w ewidencjach VAT w przypadku prób edycji deklaracji VAT za miesiące w których dokonano zmian. Ponadto dodano nowe predefiniowane rejestry VAT zakupów i sprzedaży.

Zmiany w wersji 3.178.2017(2017-05-18)

Usprawniono mechanizm dokonujący aktualizacji w celu szybszego pobierania plików i wyeliminowania potencjalnych błędów podczas transmisji danych.

Zmiany w wersji 3.177.2017(2017-05-12)

Umożliwiono sporządzanie wydruków księgi przychodów i rozchodów według starego wzoru sprzed 8. kwietnia 2016 roku.

Zmiany w wersji 3.176.2017(2017-05-07)

Wprowadzono automatyczne umieszczanie numeru referencyjnego na poprawnie wysłanych deklaracjach VAT.

Zmiany w wersji 3.175.2017(2017-03-20)

Poprawiono stabilność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.174.2017(2017-03-14)

Umożliwiono wysyłkę e-deklaracji autoryzowanej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zmiany w wersji 3.173.2017(2017-03-10)

Umożliwiono generowanie comiesięcznych deklaracji VAT-27 i VAT-UE w przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT. Ponadto wprowadzono mechanizm walidacji danych w księdze w przypadku generowania jednolitego pliku kontrolnego JPK.

Zmiany w wersji 3.172.2017(2017-02-26)

Umożliwiono określenie czy dokument w rejestrze VAT sprzedaży z odwrotnym obciążeniem dotyczy wykonania usługi czy dostawy towarów.

Zmiany w wersji 3.171.2017(2017-02-24)

Umożliwiono wyłączenie wyliczania zaliczek na podatek dochodowy według nowych zasad obowiązujących od 2017 roku.

Zmiany w wersji 3.170.2017(2017-02-15)

Na oknie dodawania lub edycji dokumentu do rejestru VAT zakupów dodano pole "Import usług". Zaznaczenie tego pola powoduje jednoczesne dodanie dokumentu do rejestru VAT sprzedaży oraz wpisanie tego typu dokumentów do pól 29 i 30 deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Zmiany w wersji 3.169.2017(2017-02-11)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.168.2017(2017-02-04)

Umożliwiono wprowadzanie do rejestru VAT sprzedaży dokumentów zawierających wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług oraz dostosowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy do nowej kwoty wolnej od podatku obowiązującej od stycznia 2017 roku. Ponadto przy dowodach wewnętrznych księgowanych do księgi przychodów i rozchodów dodano adres firmy.

Zmiany w wersji 3.167.2017(2017-02-02)

Wprowadzono obsługę formularza VAT-27 oraz umożliwiono wysyłkę formularzy VAT-UE poprzez e-Deklaracje.

Zmiany w wersji 3.166.2017(2017-01-24)

Wprowadzono mechanizmy wymuszenia podania wymaganych danych w Konfiguracji przed rozpoczęciem tworzenia deklaracji VAT oraz jednolitego pliku kontrolnego JPK. Ponadto umożliwiono usuwanie wpisów z rejestru wysłanych dokumentów oraz umożliwiono wydruk UPO.

Zmiany w wersji 3.165.2017(2017-01-19)

Wprowadzono możliwość przywrócenia domyślnych wartości w deklaracjach VAT oraz uaktualniono składki ZUS na 2017.

Zmiany w wersji 3.164.2017(2017-01-12)

Dodano formularze PIT-36 i PIT-36L do rocznego rozliczenia podatku za 2016 rok.

Zmiany w wersji 3.163.2017(2017-01-06)

Wprowadzono możliwość wysyłania deklaracji VAT-7 i VAT-7K poprzez e-Deklaracje. Na oknie edycji formularzy dodano przyciski "Wyślij przez e-Deklaracje" oraz "Rejestr wysłanych dokumentów". Ponadto rozszerzono Konfigurację o zakładkę "Dane firmy" oraz uaktualniono schematy według, których generowane są JPK.

Zmiany w wersji 3.162.2017(2016-12-16)

Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.

Zmiany w wersji 3.161.2017(2016-12-02)

Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików.

Zmiany w wersji 3.160.2016(2016-11-18)

Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.

Zmiany w wersji 3.159.2016(2016-11-07)

Dodano słownik urzędów skarbowych w Polsce oraz umożliwiono wskazanie w Konfiguracji urzędów skarbowych z listy. Ponadto zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie niewykorzystywanych plików dzięki czemu proces aktualizacji przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar.

Zmiany w wersji 3.158.2016(2016-10-14)

Usprawniono działanie opcji pobierania danych z zewnętrznego źródła oraz zmodyfikowano działanie opcji "Odliczaj 50% VAT" dostępnej na oknie dodawania lub edycji dokumentu z poziomu rejestru VAT zakupów.

Zmiany w wersji 3.157.2016(2016-09-30)

Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji poprzez wprowadzenie mechanizmu weryfikacji sum kontrolnych pobranych plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.

Zmiany w wersji 3.156.2016(2016-09-19)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 3.155.2016(2016-09-16)

Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.

Zmiany w wersji 3.154.2016(2016-09-14)

Uaktualniono deklaracje VAT7 do wersji 17 i VAT-7K do wersji 11. Nowe wzory obowiązują od sierpnia lub trzeciego kwartału 2016 roku.

Zmiany w wersji 3.153.2016(2016-09-08)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 3.152.2016(2016-08-24)

Wprowadzono rejestr wysłanych dokumentów JPK oraz możliwość pobrania UPO. Ponadto na oknach podsumowań dodano informacje o ilości sumowanych wierszy.

Zmiany w wersji 3.151.2016(2016-08-12)

Umożliwiono automatyczne umieszczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na serwerze ministerstwa.

Zmiany w wersji 3.150.2016(2016-07-22)

Umożliwiono wizualizację generowanych plików JPK oraz podgląd źródła XML oraz usprawniono mechanizmy, które podczas dodawania kolejnych wpisów weryfikują czy dany dokument został już wcześniej zaksięgowany.

Zmiany w wersji 3.149.2016(2016-07-01)

Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę oraz umożliwiono tworzenie na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Rejestrów VAT plików XML według schematu Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zmiany w wersji 3.148.2016(2016-06-14)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 3.147.2016(2016-06-10)

Umożliwiono dodatkowe stosowanie 7% stawki podatku VAT w rejestrach VAT zakupów oraz umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.

Zmiany w wersji 3.146.2016(2016-05-16)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 3.145.2016(2016-05-16)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 3.144.2016(2016-05-13)

Dostosowano aplikację do nowego wzoru Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów obowiązującego od 8. kwietnia 2016 roku oraz wprowadzono uwzględnianie przy wyliczaniu zaliczek na PDOF ewentualnej straty z lat ubiegłych.

Zmiany w wersji 3.143.2016(2016-05-06)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 3.142.2016(2016-04-29)

Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.

Zmiany w wersji 3.141.2016(2016-04-25)

Uaktualniono formularz VAT-7K do wersji 10.

Zmiany w wersji 3.140.2016(2016-04-15)

Wprowadzano deklarację VAT-8 oraz wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu. Ponadto zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.

Zmiany w wersji 3.139.2016(2016-04-04)

Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".

Zmiany w wersji 2.138.2016(2016-03-18)

Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.

Zmiany w wersji 2.137.2016(2016-03-11)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.136.2016(2016-03-04)

Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).

Zmiany w wersji 2.135.2016(2016-02-26)

Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF oraz umożliwiono zapis wydruków deklaracji VAT do plików PDF.

Zmiany w wersji 2.134.2016(2016-02-12)

W Księdze wprowadzono mechanizm podpowiadania danych kontrahenta po wpisaniu pierwszej litery nazwy oraz dodano w widoku kolumnę z informacją czy dokument został zaksięgowany w rejestrach VAT. Ponadto uaktualniono deklarację VAT-7 do wersji 16.

Zmiany w wersji 2.133.2016(2016-02-03)

W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.

Zmiany w wersji 2.132.2016(2016-02-01)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 2.131.2016(2016-01-26)

Uaktualniono kwoty ubezpieczeń społecznych (Podatki - Składki ZUS - Składki) na 2016 rok.

Zmiany w wersji 2.130.2016(2016-01-22)

Dodano formularz rozliczenia rocznego PIT-36 za 2015 rok oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 2.129.2016(2016-01-19)

Dodano PIT-36L (11) umożliwiający dokonanie rocznego rozliczenia dochodu za 2015 rok podatnikowi rozliczającemu podatek dochodowy według stawki liniowej.

Zmiany w wersji 2.128.2016(2016-01-13)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.127.2016(2015-12-28)

Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania. Ponadto dostosowano program do pracy w roku 2016.

Zmiany w wersji 2.126.2015(2015-12-09)

Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.

Zmiany w wersji 2.125.2015(2015-11-27)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.124.2015(2015-11-26)

Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.

Zmiany w wersji 2.123.2015(2015-10-30)

Do rejestrów VAT dodano kolumnę dotyczącą sprzedaży w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz umożliwiono księgowanie nabyć wewnątrzwspólnotowych. Wprowadzano również deklarację VAT-UE stanowiącą integralną część programu oraz umożliwiono podsumowywanie księgi tylko w okresach miesięcznych.

Zmiany w wersji 2.122.2015(2015-10-16)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.121.2015(2015-10-09)

Wprowadzono automatyczne włączanie filtrowania rodzaju kontrahentów w zależności od miejsca z którego okno zostało wywołane. Jeśli z poziomu przychodu lub rejestru VAT sprzedaży wówczas filtr zostaje automatycznie ustawiony na "Odbiorcy". Jeśli natomiast z poziomu rozchodu lub rejestru VAT zakupów to filtr zostaje automatycznie ustawiony na "Dostawcy" oraz "Urzędy".

Zmiany w wersji 2.120.2015(2015-10-02)

Dodano nowe rodzaje rejestrów VAT zakupów: Faktury walutowe, Korekty faktur walutowych, Nabycia wewnątrzwspólnotowe.

Zmiany w wersji 2.119.2015(2015-09-10)

Umożliwiono wysyłkę e-maili bezpośrednio z aplikacji zamiast poprzez domyślnego klienta pocztowego.

Zmiany w wersji 2.118.2015(2015-08-20)

Na oknie edycji deklaracji VAT-7 dodano przycisk "Drukuj stronę" umożliwiający wydruk aktualnie edytowanej strony.

Zmiany w wersji 2.117.2015(2015-08-14)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.116.2015(2015-08-07)

Wprowadzono do programu deklaracje VAT-7 i VAT-7K w pełni zintegrowane z programem i stanowiące jego integralną część.

Zmiany w wersji 2.114.2015(2015-07-17)

Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora oraz wprowadzono mechanizm nadawania tymczasowego hasła serwisowego w przypadku utraty hasła.

Zmiany w wersji 2.113.2015(2015-07-10)

Umożliwiono wystawianie w programie not księgowych oraz wprowadzono możliwość zdefiniowania w programie nieograniczonej liczby użytkowników oraz nadawanie odrębnych praw korzystania z programu poszczególnym użytkownikom.

Zmiany w wersji 2.112.2015(2015-06-26)

Umożliwiono wydruk druczków wpłaty na pocztę lub do banku tytułem ZUSu, podatku dochodowego lub podatku VAT. Ponadto umożliwiono określenie zdarzenia gospodarczego dla dowodów wewnętrznych oraz umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji REGONU firmy i kont urzędów skarbowych.

Zmiany w wersji 2.111.2015(2015-05-29)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.

Zmiany w wersji 2.110.2015(2015-05-15)

Uaktualniono instrukcję obsługi oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 2.109.2015(2015-05-12)

Poprawiono algorytm generowania podglądu wydruku co skutkuje szybszym generowaniem podglądu i mniejszym zapotrzebowaniem na pamięć RAM.

Zmiany w wersji 2.108.2015(2015-04-29)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.107.2015(2015-04-23)

Wprowadzono rzeczywisty podgląd wydruku oraz zbiorczą listę błędów reorganizacji bazy danych.

Zmiany w wersji 2.106.2015(2015-04-15)

Zaktualizowano stawki składek ZUS za okres od kwietnia 2015 do grudnia 2015 w związku ze zmianą stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe z 1,93% na 1,80%.

Zmiany w wersji 2.105.2015(2015-04-10)

Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych. Ponadto wprowadzono możliwość szybkiego wywołania opcji Zmień klawiszem Enter z poziomu dowolnego widoku tabeli na wszystkich oknach programu.

Zmiany w wersji 2.103.2015(2015-03-13)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.102.2015(2015-03-06)

Wprowadzono możliwość importu zewnętrznych danych do automatycznego księgowania z niektórych programów sprzedażowych innych producentów.

Zmiany w wersji 2.101.2015(2015-02-20)

Wprowadzono zmiany w algorytmie wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Zmiany w wersji 2.100.2015(2015-01-30)

Dodano deklarację VAT-7 z datą na 2015 rok.

Zmiany w wersji 2.99.2015(2015-01-21)

Wprowadzono podział widoku oknie "Dowody wewnętrzne" na miesiące oraz dodano do programu nowe stawki ubezpieczeń ZUS obowiązujące przedsiębiorców w 2015 roku. Ponadto dodano nowe formularze podatkowe PIT za 2014 rok.

Zmiany w wersji 2.98.2015(2015-01-04)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.97.2015(2014-12-23)

Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok oraz poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.96.2014(2014-12-05)

Na oknach edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów i rejestrze VAT sprzedaży wprowadzono mechanizm automatycznego wyliczania wartości brutto dokumentu w oparciu o wprowadzane wartości brutto z rozbicia na poszczególne stawki VAT.

Zmiany w wersji 2.95.2014(2014-10-30)

Na oknach rejestrów VAT w sekcji zawierającej podsumowania kolumn tabeli dodano pole zawierające sumę wartości netto.

Zmiany w wersji 2.94.2014(2014-10-17)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.93.2014(2014-10-03)

Na oknach edycji kilometrówki dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika oraz wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne księgowanie faktur VAT-RR podczas synchronizacji.

Zmiany w wersji 2.92.2014(2014-09-26)

Umożliwiono wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy w oparciu o faktycznie opłacone składki ZUS. Ponadto rozszerzono okno podatku o pola zawierające poszczególne składniki używane do wyliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Zmiany w wersji 2.91.2014(2014-09-16)

Umożliwiono rozliczanie wielu pojazdów w kilometrówce oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.

Zmiany w wersji 2.90.2014(2014-08-21)

Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.

Zmiany w wersji 2.89.2014(2014-07-30)

W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano opcję "Przy odliczeniu 50% VAT pokazuj na rejestrze 50% wartości netto". Opcja umożliwiono wybór sposobu wyświetlania i drukowania podstawy opodatkowania na ewidencji VAT zakupów faktur dla których przysługuje 50% odliczenia podatku VAT.

Zmiany w wersji 2.88.2014(2014-07-12)

W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto przeorganizowano moduł kontrahentów poprzez możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów oraz wprowadzenie podziału kontrahentów na dostawców, odbiorców i urzędowych.

Zmiany w wersji 2.87.2014(2014-06-27)

Wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych oraz przed dokonywaniem aktualizacji.

Zmiany w wersji 2.86.2014(2014-06-09)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.85.2014(2014-05-26)

Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na rachunku.

Zmiany w wersji 2.84.2014(2014-05-09)

Umożliwiono księgowanie faktur w rejestrze VAT zakupów dla których podatek rozlicza nabywca oraz faktur związanych z wydatkami na samochód. Ponadto dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV.

Zmiany w wersji 2.83.2014(2014-04-25)

Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.

Zmiany w wersji 2.82.2014(2014-03-28)

Zmodyfikowano rejestry VAT sprzedaży poprzez usunięcie kolumny i pola "Bezrachunkowa sprzedaż brutto" oraz poprzez dodanie kolumn i pól "Data powstania obowiązku podatkowego" oraz "Sprzedaż dla której podatnikiem jest nabywca".

Zmiany w wersji 2.81.2014(2014-02-07)

Na oknach podatku dochodowego, podatku VAT i opłaconych składek ZUS wprowadzono możliwość ograniczania widoku do poszczególnych lat. Zaktualizowano również formularze VAT-7 i VAT-7K oraz wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.

Zmiany w wersji 2.80.2014(2014-01-27)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.79.2014(2014-01-22)

Dodano składki ZUS za 2014 rok oraz dodano podsumowanie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy za zeszły rok.

Zmiany w wersji 2.78.2014(2014-01-15)

Dodano formularze PIT-36 i PIT-36L za 2013 rok oraz poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.77.2014(2013-12-20)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.76.2014(2013-12-13)

Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.

Zmiany w wersji 2.75.2013(2013-12-09)

Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.

Zmiany w wersji 2.74.2013(2013-11-22)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.73.2013(2013-11-14)

Wprowadzono skrót klawiszowy CTRL + Z dla opcji zamknięcia i otwarcia miesiąca oraz umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.

Zmiany w wersji 2.72.2013(2013-10-31)

Uaktualniono deklarację VAT-UE do nowej wersji oraz wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UEK. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz umożliwiono szybkie wybranie opcji podsumowania wartości w widokach tabel.

Zmiany w wersji 2.71.2013(2013-09-20)

W celu przyśpieszenia pracy z programem wprowadzono automatyczne pobieranie pełnych danych kontrahentów z internetowej bazy danych. Ponadto przeorganizowano Konfigurację programu poprzez dodanie nowych zakładek.

Zmiany w wersji 2.70.2013(2013-09-06)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.69.2013(2013-08-16)

Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF oraz umożliwiono nie uwzględnianie przy wyliczaniu podatku dochodowego kwoty wolnej.

Zmiany w wersji 2.68.2013(2013-08-02)

Wprowadzono automatyczne pobieranie dokumentów PW i RW podczas synchronizacji z programem Sprzedaż i Magazyn oraz zmieniono sposób generowania zbiorczego podsumowania księgi za dany rok w przypadku kwartalnego rozliczania podatku dochodowego. Ponadto zmieniono sposób oznaczania rozliczonych wpisów.

Zmiany w wersji 2.67.2013(2013-06-28)

Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz przyśpieszono synchronizację z programami Rachunek, Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn. Ponadto poprawiono stabilność działania wersji portable.

Zmiany w wersji 2.66.2013(2013-06-07)

W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Dodatkowa stawka VAT w rej. zakupów" zawierająca do wyboru dwie wartości 5% i 7% (do rozliczania faktur VAT-RR). W zależności od ustawienia tego parametru rejestr VAT zakupów zawiera kolumnę dla stawki 5% lub 7%.

Zmiany w wersji 2.65.2013(2013-05-17)

Umożliwiono księgowanie dokumentów w księdze w innych miesiącach (kwartałach) niż wynika to z daty zdarzenia gospodarczego oraz umożliwiono wydruk struktury zakupów.

Zmiany w wersji 2.64.2013(2013-05-09)

Wprowadzono obsługę nowych deklaracji VAT-7 (14) oraz VAT-7K (8).

Zmiany w wersji 2.63.2013(2013-04-17)

Na oknie struktury zakupów dostępnym z poziomu rejestrów VAT dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie struktury zakupów.

Zmiany w wersji 2.61.2013(2013-02-28)

Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz wprowadzano opcję wyliczania struktury sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT. Ponadto zaktualizowano PIT-36 do wersji 18.

Zmiany w wersji 2.60.2013(2013-02-18)

Na oknach zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, podatku VAT oraz składek ZUS dodano podsumowanie zapłaconego podatku lub zaliczek w bieżącym roku.

Zmiany w wersji 2.59.2013(2013-02-13)

Wprowadzono nowe formularze VAT-7 (13) oraz VAT-7K (6).

Zmiany w wersji 2.58.2013(2013-01-28)

Dodano nowe stawki składek ZUS za 2013 rok. Nowe, aktualne stawki widoczne są w Podatki - Składki ZUS - Składki...

Zmiany w wersji 2.57.2013(2013-01-04)

Przy korzystaniu z opcji importu danych wprowadzono okno dialogowe z pytaniem czy na pewno dokonać importu danych.

Zmiany w wersji 2.56.2013(2012-12-14)

Dodano podsumowania na oknach zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS oraz dodano formularze PIT-36 i PIT-36L za 2012 rok.

Zmiany w wersji 2.55.2012(2012-11-22)

Zmodyfikowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dostosowując go do zmian w przepisach. Obecnie zaliczka na podatek dochodowy za listopad nie jest wyliczana podwójnie.

Zmiany w wersji 2.54.2012(2012-11-19)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.53.2012(2012-10-11)

Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.52.2012(2012-09-27)

W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Na zbiorczym podsumowaniu księgi za dany rok uwzględniaj tylko zamknięte miesiące". Włączenie przełącznika powoduje uwzględnanie na wydruku zbiorczego podsumowania księgi za dany rok wyłącznie tych miesięcy, które zostały w programie zamknięte.

Zmiany w wersji 2.51.2012(2012-09-07)

Na oknie wyliczania podatku VAT dodano pole "Nadwyżka podatku" zawierającego ewentualnę nadwyżkę podatku. Wartość z tego pola przenoszona jest na kolejne miesiące rozliczeniowe. Zmieniono również zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych.

Zmiany w wersji 2.50.2012(2012-08-21)

Na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano kolumnę "Cel wydatku". Ponadto umożliwiono wskazanie czy dowód wewnętrzny jest przychodem czy kosztem.

Zmiany w wersji 2.49.2012(2012-07-30)

Wprowadzono możliwość automatycznego księgowania dowodów wewnętrznych, dodano predefiniowany rejestr VAT sprzedaży dla paragonów oraz poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.48.2012(2012-07-11)

Umożliwiono automatyczne księgowanie kosztów wynikających z kilometrówki w księdze. Ponadto dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu zastosowano certyfikat Windows Code Signing.

Zmiany w wersji 2.47.2012(2012-06-21)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.46.2012(2012-06-05)

Umożliwiono zmianę grubości krawędzi tabel na wydrukach.

Zmiany w wersji 2.45.2012(2012-05-23)

Dołączono do programu plik ze szczegółową instrukcją obsługi opisującą wszystkie jego funkcjonalności. Wprowadzono również możliwość wystawiania w programie dowodów wewnętrznych.

Zmiany w wersji 2.44.2012(2012-05-09)

Poprawiono stabilność pracy programu oraz wyeliminowane błędy interfejsu w nowych szablonach.

Zmiany w wersji 2.43.2012(2012-04-10)

Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu. Ponadto poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.

Zmiany w wersji 1.42.2012(2012-03-12)

Dodano do kilometrówki wydruk zestawienia porównawczego wydatków rzeczywistych i ryczałtowych z tytułu używania pojazdu osobowego oraz dodano przycisk błyskawicznego księgowania składek ZUS. Ponadto wprowadzono formularz rocznej deklaracji podatkowej PIT-36.

Zmiany w wersji 1.41.2012(2012-02-13)

Dodano nowy, predefiniowany rodzaj rejestru VAT: "Faktury VAT-MP". Do tego rejestru przenoszone są automatycznie faktury VAT-MP z programu Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT.

Zmiany w wersji 1.40.2012(2012-01-19)

Dodano do programu składki ZUS na 2012 rok oraz dodano możliwość edycji formularza PIT-36L.

Zmiany w wersji 1.39.2012(2011-12-23)

Poprawiono stabilność pracy programu w obszarze synchronizacji z pozostałymi programami z Pakietu Przedsiębiorcy.

Zmiany w wersji 1.38.2011(2011-11-29)

Umożliwiono księgowanie dokumentów do rejestrów VAT zakupów w dowolnym okresie bez względu na ich datę otrzymania.

Zmiany w wersji 1.37.2011(2011-11-14)

Na oknie zestawień sprzedaży w widoku tabelarycznym dodano podsumowanie wartości w tabeli oraz uaktualniono algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Zmiany w wersji 1.36.2011(2011-10-26)

Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UE oraz umożliwiono wybór wyposażenia na podstawie dokumentu zakupu. Dodano również przyciski szybkiego przełączania się pomiędzy okresami księgowymi oraz poprawiono księgowanie faktur VAT zaliczkowych i końcowych.

Zmiany w wersji 1.35.2011(2011-09-12)

Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie ewidencji wyposażenia oraz poprawiono wygląd okienek w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.

Zmiany w wersji 1.34.2011(2011-08-08)

Wprowadzono mechanizmy informowania o ponownym wprowadzeniu dokumentów wcześniej już wprowadzonych oraz dodano 9 nowych zestawień związanych z kilometrówką.

Zmiany w wersji 1.33.2011(2011-07-06)

Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-7K dla firm rozliczających podatek VAT kwartalnie oraz poprawiono zestawienia dochodów.

Zmiany w wersji 1.32.2011(2011-05-30)

Umożliwiono księgowanie dokumentów w rejestrach VAT sprzedaży w okresach nie pokrywających się z datą wystawienia dokumentu. Wprowadzono również możliwość tworzenia deklaracji VAT-7 oraz umożliwiono księgowanie dokumentów za zakup paliwa.

Zmiany w wersji 1.31.2011(2011-05-17)

Wprowadzono możliwość nieuwzględniania w wyliczeniach zaliczek na podtek dochodowy odliczenia części składki zdrowotnej. Ponadto poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z programem.

Zmiany w wersji 1.30.2011(2011-03-31)

Wprowadzono mechanizmy pozwalające na integrację programu z programem fakturowo-magazynowym Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn.

Zmiany w wersji 1.29.2011(2011-03-15)

Umożliwiono wyłączenie walidacji sum na dokumentach w rejestrach VAT oraz poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.28.2011(2011-02-23)

Umożliwiono podpowiadanie aktualnej daty dokumentu podczas dodawania nowych dokumentów oraz wprowadzono zapamiętywanie ostatnio dodanych opisów zdarzeń gospodarczych.

Zmiany w wersji 1.27.2011(2011-02-10)

W tabeli ze składkami ZUS za 2011 rok dodano nową kolumnę z preferencyjnymi składkami społecznymi. Wprowadzono także walidację kwot podczas edycji dokumentów z poziomu rejestrów VAT oraz usprawniono synchronizację z innymi programami z serii Pakiet Przedsiębiorcy.

Zmiany w wersji 1.26.2011(2011-01-26)

Zmodyfikowano okno wprowadzania remanentu początkowego i końcowego oraz uzupełniono bazę danych o nowe stawki ZUS obowiązująceg w 2011 roku. Ponadto znacznie poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.25.2010(2011-01-14)

Umożliwiono wprowadzenie remanentu początkowego oraz utworzenie rejestru zawierającego dokumenty ze starymi stawkami VAT.

Zmiany w wersji 1.24.2011(2011-01-03)

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.23.2010(2010-12-08)

Dostosowano program do obsługi nowych stawek VAT (5%, 8% i 23%) po nowym roku. Poprawiono również stabilność oraz ergonomiczność programu.

Zmiany w wersji 1.22.2010(2010-11-29)

Wprowadzono możliwość otwierania i zamykania okresów rozliczeniowych oraz możliwość wyliczania zaliczek na podatek dochodowy w oparciu o 19% stawkę podatku liniowego. Umożliwiono również wyświetlenie całorocznej tabeli zawierającej odliczenia dla najniższych składek ZUS oraz poprawiono mechanizmy integracji programowej.

Zmiany w wersji 1.21.2010(2010-11-05)

Rozszerzono pola "adres kontrahenta" w Księdze oraz Rejestrach VAT oraz poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.20.2010(2010-10-25)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.19.2010(2010-10-14)

Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego.

Zmiany w wersji 1.18.2010(2010-10-12)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.17.2010(2010-09-28)

Umożliwiono synchronizację pomiędzy aplikacjami Rachunek lub Faktura VAT za pomocą plików ZBD wyeksportowanych z tych programów. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.16.2010(2010-09-08)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.15.2010(2010-08-30)

Wprowadzono możliwość automatycznego wyliczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5). Dodano również kilka nowych zestawień oraz poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.14.2010(2010-08-24)

Umożliwiono również szybkie kopiowanie danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Ponadto wprowadzono możliwość szybkiego zgłaszania błędów oraz sugestii nowych funkcjonalności.

Zmiany w wersji 1.13.2010(2010-08-16)

Wprowadzono mechanizmy automatycznego podpowiadania wysokości koniecznych do opłacenia składek ZUS. Ponadto wprowadzono rejestry VAT dla faktur walutowych oraz poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.12.2010(2010-07-26)

Wprowadzono możliwość prowadzenia Ewidencji Przebiegu Pojazdu Osobowego oraz umożliwiono dowolne zdefiniowanie nazwy dla kolumny piętnastej Księgi Przychodów i Rozchodów. Ponadto umożliwiono w ewidencjonowanie w programie opłaconych składek ZUS.

Zmiany w wersji 1.11.2010(2010-07-14)

Poprawiono mechanizmy tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do plików PDF. Ponadto na rejestrach VAT zakupu wprowadzono stawkę VAT 3% oraz wprowadzono detekcję obecności w systemie innych aplikacji z serii Pakiet Przedsiębiorcy.

Zmiany w wersji 1.10.2010(2010-06-14)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.6.2010(2010-06-02)

Umożliwiono prowadzenie w programie ewidencji na potrzeby VAT (podatku od towarów i usług). Program umożliwia prowadzenie rejestrów dla firm rozliczających podatek VAT miesięcznie i kwartalnie.

Zmiany w wersji 1.5.2010(2010-04-15)

Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisania szukanego ciągu w oknie programu. Wprowadzono również znacznik aktywności filtrów oraz usprawniono dodawanie nowych elementów do drzewa kategorii kontrahentów.

Zmiany w wersji 1.5.2010(2010-03-30)

Umożliwiono wprowadzenie stanu Księgi sprzed dnia rozpoczęcia pracy z programem oraz poprawiono ogólną stabilność oraz ergonomię programu. Ponadto usprawniono proces wyszukiwanie danych.

Zmiany w wersji 1.4.2010(2010-03-22)

Dodano okno służące do wprowadzenia początkowych wartości Księgi sprzed momentu rozpoczęcia pracy z programem. Okno wartości początkowych dostępne jest z Konfiguracji - Dane firmy lub z poziomu menu lokalnego wywoływanego poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na obszarze podsumowania księgi na oknie "Księga"

Zmiany w wersji 1.3.2010(2010-03-12)

Zmodyfikowano wydruk poprzez dodanie na każdej stronie podsumowań częściowych oraz zmieniono domyślny układ kolumn w podglądzie księgi.

Zmiany w wersji 1.2.2010(2010-03-11)

Pierwsza wersja programu Księga. Jest to program przeznaczony dla firm rozliczających podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.