Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace

Historia wersji programu Kadry i Płace

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.183.2019(2019-06-23)
Dodano opcję umożliwiającą ponowne pobranie harmonogramu czasu pracy z umowy pracownika na listę obecności w danym miesiącu.
Zmiany w wersji 3.182.2019(2019-06-05)
Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności "Zasiłek rehabilitacyjny 75%".
Zmiany w wersji 3.181.2019(2019-05-25)
W związku ze zmianą zakresu danych osobowych pracowników, które mogą być pozyskiwane i przetwarzane z wydruku świadectwa pracy usunięto informacje o imionach rodziców pracownika. Wprowadzona zmiana wynika ze zmian w ustawie, która weszła w życie 4 maja 2019.
Zmiany w wersji 3.180.2019(2019-05-24)
Zmieniono wydruk umowy o pracę poprzez dostosowanie go do aktualnie obowiązujących wytycznych.
Zmiany w wersji 3.179.2019(2019-05-19)
Wprowadzono oznaczenia dni wolnych na wydrukach list obecności oraz dodano informacje o kwocie dodatku za pracę w porze nocnej. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie sądu pracy na wydruku świadectwa pracy.
Zmiany w wersji 3.178.2019(2019-04-27)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Zmiany w wersji 3.177.2019(2019-04-06)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Zmiany w wersji 3.176.2019(2019-03-31)
Umożliwiono wyłączenie ewidencji czasu pracy z zakresem godzin pracy oraz wprowadzono mechanizm automatycznej zmiany oznaczenia nieobecności w przypadku całodziennej opieki nad dzieckiem. Ponadto umożliwiono zmianę numerów rachunków dla umów zleceń i umów o dzieło.
Zmiany w wersji 3.175.2019(2019-03-16)
Umożliwiono określanie zakresu godzin pracy na listach obecności i w harmonogramie czasu pracy w umowach oraz umożliwiono przypisanie umowom o pracę numerów paszportu. Ponadto umożliwiono samodzielne definiowanie numerów rachunków dla umów zlecenia i umów o dzieło.
Zmiany w wersji 3.174.2019(2019-02-13)
Umożliwiono zdefiniowanie w danych pracowników numerów paszportów oraz dodano raporty RSA przy eksporcie do Płatnika. Ponadto dodano do wydruków list płac informacje o formie płatności wynagrodzenia.