Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace

Historia wersji programu Kadry i Płace

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.174.2019(2019-02-13)
 • Na oknie dodawania lub edycji pracowników dodano pole "Numer paszportu obcokrajowca".
 • Dodano generowanie raportów RSA (raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek) do pliku generowanego dla Płatnika.
 • Zmodyfikowano wydruki zbiorczych i indywidualnych list płac poprzez dodanie wiersza z informację o formie płatności wynagrodzenia: gotówka lub przelew.
Zmiany w wersji 3.173.2019(2019-02-08)
 • Na oknie "Pracownicy, umowy" pod przyciskiem "Drukuj" dodano opcję "Drukuj informację o pracowniku". Opcja umożliwia wydruk danych pojedynczego pracownika w formie tabeli. Kolejność i dostępność wierszy jest zgodna z kolejnością i dostępnością kolumn w tabeli głównego widoku. W celu dostosowania wydruku do indywidualnych potrzeb należy użyć opcji "Widok" z paska przycisków.
Zmiany w wersji 3.172.2019(2019-01-30)
 • Uaktualniono na 2019 rok płacę minimalną, minimalną podstawę chorobowego oraz współczynnik ekwiwalentu urlopowego.
 • Dodano na rachunkach za umowę zlecenia informacje o zajęciach komorniczych, dodatkowych ubezpieczeniach oraz innych.
Zmiany w wersji 3.171.2019(2019-01-16)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.170.2019(2019-01-14)
 • Na oknie dodawania lub edycji umowy o dzieło w zakładce "Warunki" w sekcji "Wynagrodzenie" dodano pole "Termin płatności [dni]" umożliwiające określenie ilości dni terminu płatności za wykonanie umowy.
Zmiany w wersji 3.169.2019(2019-01-11)
 • Uaktualniono formularze PIT-11 do wersji 23 oraz PIT-4R do wersji 8.
Zmiany w wersji 3.168.2019(2019-01-08)
 • Umożliwiono wystawianie formularzy PIT-11 oraz PIT-4R za 2018 rok. Formularze dostępne są na oknie "Listy płac" pod przyciskiem "PIT".
 • Wprowadzono rozwiązania w zakresie grafiki znacznie poprawiające wyświetlanie okienek przy korzystaniu w Windows z czcionek o większym niż standardowe 96 DPI lub pracy w trybie Hi-DPI.
Zmiany w wersji 3.167.2019(2018-12-22)
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano opcję "Uwzględniaj dodatki do płacy przy pomniejszeniu wynagrodzenia za okres choroby" (domyślnie włączona). Wyłączenie opcji powoduje nie uwzględnianie dodatków do płacy przy wyliczaniu wynagrodzenia za okres choroby i nie traktowanie ich jako stałego elementu wynagrodzenia.
 • Użytkownikom zdefiniowanym w Konfiguracji - Użytkownicy, którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano również dostęp do Słowników.
Zmiany w wersji 3.166.2019(2018-12-19)
 • Na oknie dodawania lub edycji umowy w zakładce "Ustawienia" dodano pole "Kod tytułu ubezpieczenia".
Zmiany w wersji 3.165.2019(2018-12-12)
 • Umożliwiono tworzenie i eksport dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA do Płatnika. Na oknie "Listy płac" na panelu przycisków dodano przycisk "Płatnik". Ta sama opcja znajduje się w menu głównym "Dane" i w menu podręcznym pod pozycją "Eksport danych do płatnika". Po wybraniu opcji w danym miesiącu należy podać nazwę dla pliku KEDU do którego zostaną wyeksportowane dane z list płac. Utworzony w ten sposób plik należy zaimportować w Płatniku korzystając z opcji Narzędzia - Import dokumentów... Uwaga! W przypadku gdy ubezpieczonym jest również właściciel firmy należy w Konfiguracji w zakładce "Właściciel" podać podstawę wymiaru składek ZUS właściciela.
 • W Konfiguracji w zakładce "Właściciel" dodano pola związane ze składkami odprowadzanymi przez właściciela.
Zmiany w wersji 3.164.2019(2018-11-30)
 • Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ - najczęściej zadawanych pytań bezpośrednio z poziomu aplikacji. Opcja dostępna jest w menu głównym Pomoc - FAQ... lub pod skrótem klawiszowym Alt+F.
 • Dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Zmiany w wersji 3.163.2018(2018-11-23)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.162.2018(2018-11-09)
 • Uaktualniono kalendarz dni roboczych za 2018 z uwagi na niespodziewane ustanowienie dnia 12. listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy. Dokonanie aktualizacji jest niezbędne do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia za listopad 2018.
 • W celu poprawienia estetyki wydruków umożliwiono opcjonalne drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu czyli płynnego przejścia z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego. W celu włączenia drukowania gradientu w nagłówkach należy w Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" włączyć opcję "Nagłówki w formie gradientu". Zmiana dotyczy wszystkich wydruków w których zawarte są jakiekolwiek tabele, ale nie dotyczy wydruków formularzy podatkowych PIT-11 lub PIT-4R.
Zmiany w wersji 3.161.2018(2018-09-21)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.160.2018(2018-08-31)
 • Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności PIT-11 i PIT-4R ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku do systemu e-Deklaracje lub podczas zapisu pliku z deklaracją na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
 • Wprowadzono usprawnienie ergonomiczne przy otwieraniu deklaracji PIT-11 i PIT-4R z użyciem przycisku "PITy" na oknie "Listy płac". Usprawnienie polega na wyświetlaniu dodatkowego podmenu pozwalającego otworzyć deklaracje z lat poprzednich lub deklaracje przyszłoroczną w przypadku grudniowej listy płac przy wypłacaniu wynagrodzeń w miesiącu następującym po miesiącu pracy.
Zmiany w wersji 3.159.2018(2018-07-27)
 • Zmieniono sposób zachowania aplikacji podczas propozycji sporządzenia zapasowej kopii danych. Dotychczas okno z wyborem folderu docelowego otwierało się zawsze na najwyższym poziomie drzewa. Obecnie aplikacja zapamiętuje miejsce ostatniego zapisu i przy kolejnej propozycji otwiera okno dialogowe na tym samym folderze.
Zmiany w wersji 3.158.2018(2018-06-04)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.157.2018(2018-05-14)
 • Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Zmiany w wersji 3.156.2018(2018-04-16)
 • W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników. Rejestrowane są między innymi takie operacje jak otwarcie i zamknięcie programu oraz otwarcia okien. Rejestrowanie zdarzeń odbywa się w kontekście użytkowników, okien i konkretnych danych. Oprócz użytkownika i operacji rejestrowany jest czas zdarzenia. Okno rejestru operacji dostępne jest w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy" pod opcją "Rejestr operacji" dostępną spod prawego przycisku myszy. Rejestrowanie zdarzeń domyślnie jest wyłączone. Aby je uaktywnić należy włączyć opcję "Rejestruj operacje użytkowników" w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy".
Zmiany w wersji 3.155.2018(2018-04-10)
 • Wprowadzono wymaganie co do haseł użytkowników, aby składało się z co najmniej ośmiu znaków, zawierało co najmniej po jednej małej i wielkiej literze oraz cyfrę i znak specjalny. Podczas dodawania lub modyfikacji danych użytkownika w Konfiguracji w zakładce Użytkownicy jest to wymagane, aby zapisać zmiany. Zaleca się modyfikację istniejących haseł według powyższych kryteriów co wynika z wymagań stawianych przez RODO.
Zmiany w wersji 3.154.2018(2018-04-10)
 • Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.153.2018(2018-04-06)
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Stosuj standardowy procent składki na ubezpieczenie wypadkowe". W przypadku włączenia opcji stosowana jest standardowa obowiązująca stopa na ubezpieczenie wypadkowe. W przypadku wyłączenia opcji aktywne staje się pole "Procent skł. na ubezp. wypadkowe [%]" pozwalające na zdefiniowanie innej wartości stopy procentowej.
 • Uaktualniono wartość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe z 1,80% na obowiązującą od kwietnia 2018 wartość 1,67%.
Zmiany w wersji 3.152.2018(2018-03-27)
 • Umożliwiono generowanie pliku dla bankowości elektronicznej zawierającego polecenia przelewów za wynagrodzenia, składki ZUS oraz podatki. Opcja umożliwia szybkie realizowanie płatności po wygenerowaniu pliku i zaimportowaniu go w banku. Na oknie "Listy płac" dodano przycisk "Bank" umożliwiający wygenerowanie poleceń przelewów za dany miesiąc. Plik może opcjonalnie zawierać polecenia wypłat wynagrodzeń, składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pola "Urząd skarbowy", "Numer konta urzędu skarbowego" oraz "Indywidualne konto płatnika składek ZUS". Dane te są niezbędne w celu umożliwienia generowania pliku poleceń przelewów.
 • W Konfiguracji dodano zakładkę "Dane kontaktowe" do której przeniesiono z zakładki "Dane firmy" dane kontaktowe firmy takie jak telefon, faks, e-mail i adres firmowej strony www.
Zmiany w wersji 3.151.2018(2018-03-16)
 • Przyśpieszono działanie algorytmu wyliczającego płace w przypadku stosowania wynagrodzenia godzinowego.
Zmiany w wersji 3.150.2018(2018-03-01)
 • Dokonano modyfikacji niektórych algorytmów mające na celu przyśpieszenie działania aplikacji w zakresie wyliczania płac.
Zmiany w wersji 3.149.2018(2018-02-16)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.148.2018(2018-02-05)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.147.2018(2018-01-30)
 • Uaktualniono słownik urzędów skarbowych.
Zmiany w wersji 3.146.2018(2018-01-23)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.145.2018(2018-01-16)
 • Wprowadzono niewidoczne dla Użytkowników zmiany w zakresie wysyłki formularzy PIT-11 oraz PIT-4R poprzez e-Deklaracje.
Zmiany w wersji 3.144.2018(2018-01-07)
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano opcję "Na wydrukach zbiorczych list płac pomiń pracowników z zerowym wynagrodzeniem". Włączenie opcji powoduje wyłączenie z wydruków list płac pracowników dla których w danych miesiącach płaca brutto wynosi zero.
Zmiany w wersji 3.143.2018(2018-01-05)
 • Uaktualniono formularze PIT-11 i PIT-4R za 2017 rok.
Zmiany w wersji 3.142.2018(2017-12-06)
 • Umożliwiono wydruk zaświadczeń o zarobkach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych oraz rocznych. Dotychczas zaświadczenia były drukowane wyłącznie kwartalne. Po wybraniu opcji "Drukuj" na oknie "Pracownicy, umowy" lub "Listy płac" pozycja "Drukuj zaświadczenie o zarobkach" zawiera podmenu umożliwiające wskazanie okresu.
 • Umożliwiono drukowanie zbiorczych list płac oraz zbiorczych list obecności tylko dla pracowników uwidocznionych w widoku tabeli. Możliwe jest więc drukowanie odrębnych list tylko dla zaznaczonych na drzewach bocznych działów lub stanowisk służbowych. Włączenie filtra w formie drzew bocznych dla stanowisk służbowych lub działów można dokonać w menu głównym "Widok".
 • Rozszerzono działanie schowka (opcja Edycja - Kopiuj, pod skrótem klawiszowym Ctrl + C). Obecnie dane do schowka kopiowane są też do systemowego schowka tekstowego co umożliwia ich użycie w zewnętrznych aplikacjach, np. w Excelu lub Notatniku. Kopiowane są zawsze zaznaczone wiersze więc w przypadku okien umożliwiających zaznaczenie wielu wierszy możliwe jest skopiowanie całych serii danych. Zawsze w pierwszym wierszu umieszczane są nazwy kolumn rozdzielone tabulatorem, a następnie znajdują się kolejne wiersze danych zaznaczonych kursorem. Kopiowane są wyłącznie te kolumny, które znajdują się w Widoku. Konfigurację kolumn można zmienić w opcją Widok (niebieska ikona na pasku przycisków).
Zmiany w wersji 3.141.2017(2017-11-20)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.140.2017(2017-11-17)
 • Usprawniono działanie opcji "Znajdź" na wszystkich głównych oknach programu. Usprawnienie polegało na poprawie ergonomiczności i wygody użycia. Wciśnięcie klawisza Enter na polu wpisywania słowa kluczowego powoduje automatyczne przejście do klawisza "Szukaj", a podczas szukania kursor z ostatniego znalezionego wiersza na liście przesuwa się z powrotem do pierwszego, który spełnia kryteria wyszukiwania.
 • Usprawniono działanie klawisza Enter na wielolinijkowych polach edycyjnych. Dotychczas wciśnięcie klawisza Enter powodowało przejście do kolejnego pola edycyjnego co utrudniało wpisywanie ciągów znaków wielolinijkowych, bo wymagała stosowania kombinacji Shift i Enter.
 • Podczas wysyłki e-deklaracji na oknie wyboru certyfikatu w przypadku posiadania certyfikatu dla którego nie ustawiono nieobowiązkowej przyjaznej nazwy certyfikatu wyświetlana jest pełna nazwa certyfikatu.
Zmiany w wersji 3.139.2017(2017-10-31)
 • Na oknie "Pracownicy, umowy" podczas dodawania lub edycji umowy o dzieło lub umowy zlecenie w zakładce "Ustawienia" umożliwiono wybranie stawki podatku dochodowego jako "20% (cudzoziemcy)". Wskazanie takiej stawki podatku powoduje wyliczanie podatku ryczałtem w stawce 20% bez uwzględniania kwoty wolnej, kosztów uzyskania oraz odliczania części składki zdrowotnej.
 • Umożliwiono wyliczanie zasiłku macierzyńskiego płatnego w 80%. Na oknie edycji list obecności dodano nowy rodzaj nieobecności "Urlop macierzyński (płatne z ZUS 80%)", a dotychczasowy urlop macierzyński zmienił nazwę na "Urlop macierzyński (płatne z ZUS 100%)".
 • Umożliwiono wskazanie rodzaju umowy podczas tworzenia aneksów do umów na oknie "Pracownicy, umowy". W przypadku użycia opcji na umowach cywilnoprawnych zamiast aneksów tworzą się nowe umowy z przepisanymi danymi pracownika.
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano opcję "Drukuj na pustych listach obecności zakres godzin pracy i wyszarzone pola dni wolnych" (domyślnie włączone). Wyłączenie opcji powoduje usunięcie z list obecności informacji o zakresie godzin pracy w danym dniu oraz nie wyszarzanie na wydrukach dni wolnych.
 • Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka (Ctrl + V).
Zmiany w wersji 3.138.2017(2017-10-13)
 • Zmodyfikowano wydruk pustej listy obecności. Pola dla dni w których pracownik według harmonogramu nie pracuje są wyszarzone. Ponadto w rogu każdego pola drobnym drukiem w dniach pracujących umieszczono zakres godzin pracy.
 • W przypadku przekroczenia terminu badań lekarskich lub szkolenia BHP czcionka daty z terminem kolejnego badania lub szkolenia jest pogrubiona i w kolorze czerwonym. Aby alerty był widoczny musi być włączona dostępność kolumn "Termin kolejnego badania lekarskiego" oraz "Termin kolejnego szkolenia BHP" na oknie "Pracownicy, umowy".
 • Na głównym pasku przycisków dodano przycisk "Słowniki" (ikona z brązową książką) pod którym znajduje się menu zawierające dwa nowe słowniki: "Działy lub jednostki organizacyjne" oraz "Stanowiska służbowe". Słowniki umożliwiają wprowadzenie w rozliczanej firmie struktury organizacyjnej oraz podziału na stanowiska służbowe.
 • Na oknie dodawania lub edycji nowej umowy lub aneksu dodano pola wyboru umożliwiające przypisanie pracownika do działu lub jednostki organizacyjnej oraz do stanowiska służbowego. Aplikacja nie zawiera predefiniowanych działów ani stanowisk dlatego w przypadku chęci korzystania z tej funkcjonalności należy sobie we własnym zakresie w słownikach stworzyć potrzebne struktury.
 • Na oknie dodawania lub edycji wzorca umowy o pracę na oknie dodano pola wyboru umożliwiające wskazanie dla szablonu umowy działu lub jednostki organizacyjnej oraz stanowiska służbowego, którego szablon dotyczy. Aplikacja nie zawiera predefiniowanych działów ani stanowisk dlatego w przypadku chęci korzystania z tej funkcjonalności należy sobie we własnym zakresie w słownikach stworzyć potrzebne struktury.
 • Na oknach "Pracownicy, umowy", "Listy obecności", "Listy płac" oraz "Wzorce umów" dodano w widoku tabeli kolumny "Dział lub jednostka organizacyjna" oraz "Stanowisko służbowe".
 • Na oknach "Pracownicy, umowy", "Listy obecności", "Listy płac" oraz "Wzorce umów" dodano drzewa boczne umożliwiające filtrowanie danych w tabelach na podstawie działu lub jednostki organizacyjnej oraz stanowisk służbowych. Dostępność drzew można włączyć w menu głównym "Widok".
Zmiany w wersji 3.137.2017(2017-09-29)
 • Na oknie dodawania lub edycji umowy zlecenia lub umowy o dzieło dodano zakładkę "Badania i szkolenia", a na niej pola "Data badania okresowego" oraz "Data szkolenia BHP" umożliwiające określenie daty następnego szkolenia BHP oraz daty następnego okresowego badania lekarskiego.
Zmiany w wersji 3.136.2017(2017-09-08)
 • Na oknie "Pracownicy, umowy" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Powiąż umowę" służącą do wiązania ze sobą umów tego samego pracownika. Może się zdarzyć tak, że pracownik najpierw zatrudniony był na umowę zlecenie lub o dzieło, a potem na umowę o pracę. Wówczas kolejne umowy nie powstają jako aneksy do istniejących umów lecz jako nowe umowy co powoduje potem brak ciągłości danych w zestawieniach lub deklaracjach PIT. Połączenie umów sprawia, że umowy są ze sobą powiązane i jest potem ciągłość na ww. dokumentach. Aby scalić ze sobą umowy należy wskazać niepołączoną umową, wybrać opcję "Połącz umowy", a następnie z listy wybrać umowę z którą ma wybrana umowa zostać związana.
Zmiany w wersji 3.135.2017(2017-09-06)
 • Wprowadzono możliwość wyliczania list płac dla przypadków gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca. W takiej sytuacji należy włączyć parametr "Zasiłek opiekuńczy oraz chorobowy powyżej 33 dni wypłaca pracodawca" z Konfiguracji z zakładki "Preferencje użytkownika".
Zmiany w wersji 3.134.2017(2017-08-25)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.133.2017(2017-08-13)
 • Na listach płac z płacy wyodrębniono składnik informujący osobno o wysokości wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach płatnych 50% i płatnych 100%. Konsekwencją tego jest pojawienie się nowej kolumny "Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach [zł]" w widoku danych na oknie "Lista płac" oraz pola edycyjnego o tej samej nazwie na oknie edycji płacy. Ponadto na wydrukach zbiorczej listy płac, indywidualnej listy płac oraz zestawieniu składników i kosztów pozapłacowych dodano również wiersz (pozycję) z kwotą wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.
Zmiany w wersji 3.132.2017(2017-06-16)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.131.2017(2017-06-09)
 • Wprowadzono zmiany w algorytmie wyliczania płac skutkiem czego jest szybsze wyliczanie wynagrodzeń szczególnie w przypadku baz danych z większą liczbą pracowników.
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.130.2017(2017-06-02)
 • Wprowadzono mechanizm weryfikacji sum kontrolnych plików podczas pobierania aktualizacji co ma na celu wyeliminowanie potencjalnych błędów podczas transmisji danych.
Zmiany w wersji 3.129.2017(2017-05-23)
 • Umożliwiono tworzenie umów zlecenia bez ewidencji czasu pracy. Aby nowotworzone umowy były bez ewidencji należy wyłączyć opcję "Stosuj umowy zlecenia umożliwiające ewidencję czasu pracy" w Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika".
Zmiany w wersji 3.128.2017(2017-05-14)
 • Na oknie wydruku zaświadczenia o zarobkach dostępnym z poziomu okien "Pracownicy, umowy" oraz "Listy płac" po naciśnięciu przycisku "Drukuj" dodano przycisk "Edycja" umożliwiający zmianę średniego wynagrodzenia z trzech ostatnich miesięcy, które ujęte jest na zaświadczeniu.
Zmiany w wersji 3.127.2017(2017-05-02)
 • Wprowadzono możliwość wyliczania zasiłku rehabilitacyjnego. W tym celu należy na listach obecności zaznaczyć w okresie, kiedy pracownik przebywał na tymże zasiłku nieobecność "Zasiłek rehabilitacyjny".
 • Wprowadzono możliwość wyliczania zasiłku po 14-dniach nieobecności dla pracowników powyżej 50-tego roku życia. W tym celu należy takim pracownikom na oknie edycji umowy w zakładce "Ustawienia" włączyć opcję "Zasiłek wypłacany po 14 dniach choroby".
Zmiany w wersji 3.126.2017(2017-04-14)
 • Wprowadzono możliwość ewidencjonowania czasu pracy w umowach zlecenie. Wszystkie nowe umowy zlecenie mają możliwość ustanowienia maksymalnego dziennego limitu czasu pracy oraz ustanowienia tygodniowego harmonogramu czasu pracy. Ponadto nowe umowy zlecenie pojawiają się na listach obecności i mają możliwość ewidencjonowania czasu pracy oraz nieobecności.
Zmiany w wersji 3.125.2017(2017-03-30)
 • Wprowadzono sortowanie nazwisk w kolejności alfabetycznej na wydrukach list obecności, zbiorczej listy płac oraz ewidencji czasu pracy.
Zmiany w wersji 3.124.2017(2017-03-14)
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11 i PIT-4R do systemu e-Deklaracje autoryzowanych z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Na oknie potwierdzenia wysyłki deklaracji dodano pole "Metoda autoryzacji" pozwalające wskazać czy deklaracja ma być autoryzowana danymi podatnika i jego przychodem w latach ubiegłych czy z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano opcję "Na liście płac nie drukuj umów cywilno-prawnych". Zaznaczenie opcji powoduje nie umieszczanie na wydrukach list płac wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.
Zmiany w wersji 3.123.2017(2017-03-10)
 • Usprawniono działanie przycisku "Pokazuj nieaktywne" na oknie "Pracownicy, umowy". Obecnie przy wyłączonym przycisku wyświetlane są tylko umowy aktywne te same, które w bieżącej liście płac i liście obecności.
Zmiany w wersji 3.122.2017(2017-02-21)
 • Dodano nowe rodzaje nieobecności z powodu leczenia szpitalnego: "choroba pracownika płatne 70%" oraz "choroba pracownika płatne 70% przez ZUS".
Zmiany w wersji 3.121.2017(2017-02-16)
 • Umożliwiono wybór zakresu dat na wydruku zestawienia kosztów pracodawcy z jakiego ma być sporządzony wydruk. Wydruk dostępny jest na oknie "Listy płac" pod przyciskiem "Drukuj".
Zmiany w wersji 3.120.2017(2017-02-08)
 • Umożliwiono ręczne modyfikowanie składników płacowych, odliczeń i kosztów pozapłacowych. Na oknie edycji płacy pracownika z poziomu okna "Listy płac" dodano w zakładkach "Odliczenia" i "Koszty pozapłacowe" przełącznik "Ręczne wprowadzanie odliczeń i kosztów pozapłacowych" (domyślnie wyłączony). Wyłączenie przełącznika daje możliwość ręcznej zmiany wartości, których program nie modyfikuje.
 • Umożliwiono zmianę średniego wynagrodzenia branego do wyliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby. W przypadku gdy na oknie edycji płacy pracownika na oknie "Listy płac" wypełnione zostanie pole "Wynagrodzenie za okres choroby" lub "Zasiłek" przy polach pojawia się niebieska ikona. Wybranie opcji powoduje możliwość zmiany średniej.
Zmiany w wersji 3.119.2017(2017-02-06)
 • Umożliwiono ręczną zmianę średniego wynagrodzenia branego do wyliczania podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego oraz do ekwiwalentu urlopowego.
Zmiany w wersji 3.118.2017(2017-02-04)
 • Podwyższono podstawę wymiaru chorobowego w 2017 roku dla pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie.
Zmiany w wersji 3.117.2017(2017-01-31)
 • Wprowadzono możliwość zastosowania nieobecności tytułem urlopu ojcowskiego. Nowy rodzaj nieobecności dostępny jest na oknie edycji listy obecności dostępnej oraz pod przyciskiem "Wpisz nieobecności" z poziomu widoku "Listy obecności".
 • Uaktualniono wzór świadectwa pracy wedle wzoru obowiązującego od stycznia 2017 roku. Świadectwo pracy dostępne jest na oknie "Pracownicy, umowy" pod przyciskiem "Drukuj".
 • Rozszerzono wydruki ewidencji czasu pracy dostępne z poziomu okna "Listy obecności" o podsumowania urlopów rodzicielskich i ojcowskich.
 • Wprowadzono wyliczanie zasiłków chorobowych w przypadku stosowania nieobecności z powodu choroby płatnych przez ZUS.
Zmiany w wersji 3.116.2017(2017-01-24)
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania UPO - urzędowego poświadczenia odbioru. Opcja dostępna jest pod przyciskiem "Pobierz UPO" dostępnym na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów..." dostępnym z poziomu okna edycji deklaracji PIT-11 i PIT-4R.
 • Dodano przycisk "Usuń" umożliwiający usuwanie wpisów na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów..." dostępnym z poziomu okna edycji deklaracji PIT-11 i PIT-4R.
Zmiany w wersji 3.115.2017(2017-01-19)
 • Wprowadzono możliwość przywrócenia domyślnych wartości w deklaracjach PIT-11 i PIT-4R. Na oknie edycji deklaracji podatkowych PIT dostępnych z poziomu okna "Listy płac" dodano u góry po prawej stronie przycisk czyszczący formularz. Użycie opcji powoduje bezpowrotne usunięcie wprowadzonych zmian i wypełnienie deklaracji domyślnymi wartościami.
 • Wprowadzono szereg drobnych poprawek mających na celu poprawę stabilności, ergonomiczności i poprawności działania programu.
Zmiany w wersji 3.114.2017(2017-01-12)
 • Poprawiono generowanie formularza PIT-4R.
Zmiany w wersji 3.113.2017(2017-01-06)
 • Wprowadzono możliwość wysyłania deklaracji PIT-11 i PIT-4R poprzez e-Deklaracje.
 • Na oknie edycji formularzy PIT dodano przycisk "Wyślij przez e-Deklaracje". Wciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wysyłkę bądź zapis formularza do pliku XML. Po wybraniu opcji wysyłki wyświetlane jest okno żądania podania danych autoryzacyjnych. Wysłany dokument umieszczany jest w rejestrze dokumentów wysłanych z poziomu, którego można wygenerować UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
 • Na oknie edycji formularzy PIT dodano przycisk "Rejestr wysłanych dokumentów". Lista zawiera listę wszystkich formularzy wysłanych do e-Deklaracje. Rejestr zawiera informacje o numerze referencyjnym, statusie, rodzaju dokumentu, czasie wysłania, czasie ostatniej weryfikacji statusu oraz informację czy dostępne jest UPO. Możliwe jest również podejrzenie źródła dokumentu w formacie XML oraz wygenerowanie UPO.
 • Na potrzeby e-Deklaracji rozszerzono Konfigurację o zakładkę "Dane właściciela". W przypadku gdy płatnikiem podatku jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarzą należy tam podać dane właściciela firmy. Jeśli zostały one podane do e-Deklaracji brane są dane właściciela w przeciwnym razie dane firmy z zakładki "Dane firmy".
Zmiany w wersji 3.112.2017(2016-12-30)
 • Poprawiono stabilność, ergonomiczność oraz szybkość pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.111.2017(2016-12-16)
 • Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.
Zmiany w wersji 3.110.2017(2016-12-02)
 • Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików (8,5" x 11" przy 72 DPI).
Zmiany w wersji 3.109.2016(2016-11-18)
 • Na oknie "Pracownicy, umowy" umożliwiono filtrowanie danych po dacie rozpoczęcia pracy. Filtr na stałe można włączyć korzystając z opcji "Widok" - "Pokazuj daty zatrudnienia". Filtr ma formę drzewa widocznego z lewej strony okna. Zaznaczenie na liście danego roku, miesiąca lub dnia powoduje ograniczenie głównego widoku tylko do umów zawartych w zaznaczonym zakresie dat.
 • Na oknie "Pracownicy, umowy" umożliwiono filtrowanie danych po rodzajach zatrudnienia. Filtr na stałe można włączyć korzystając z opcji "Widok" - "Pokazuj rodzaje zatrudnienia". Filtr ma formę listy widocznej z lewej strony. Zaznaczenie na liście danego rodzaju zatrudnienia powoduje ograniczenie głównego widoku tylko do zaznaczonego rodzaju zatrudnienia.
 • W Konfiguracji w zakładce "Archiwizacja" dodano przycisk "Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej". Po wciśnięciu przycisku otwarta zostaje lista zawierająca wszystkie automatycznie zachowane kopie danych. Menadżer umożliwia przywrócenie danych z kopii poprzez użycie przycisku "Przywróć" lub podwójne kliknięcie danego wpisu oraz usunięcie wybranych kopii. W przypadku wybrania opcji przywracania danych sporządzana jest również kopia aktualnej bazy.
 • W przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych lub na komputerze z niewłaściwie funkcjonującymi sterownikami bazy danych na oknie z komunikatem o błędzie pojawiły się przycisku "Importuj" oraz "Archiwum". Pierwszy umożliwia wczytanie bazy z posiadanej kopii zewnętrznej drugi natomiast otwiera opisany wyżej Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej.
Zmiany w wersji 3.108.2016(2016-11-04)
 • Na oknie dodawania lub edycji danych pracownika w sekcji "Ustawienia" dodano pole "Stawka podatku dochodowego" umożliwiającego wskazanie czy podatek dochodowy za pracownika ma być odprowadzany w stawce 18% czy 32%.
 • Na oknie "Pracownicy, umowy" dodano kolumnę "Stawka podatku" zawierającą informację o stawce podatku dochodowego odprowadzanego za pracownika.
 • Na oknie dodawania lub edycji danych pracownika w sekcji "Dane pracownika" dodano pole "Urząd skarbowy" umożliwiającego wskazanie urzędu skarbowego w którym pracownik rozlicza podatek dochodowy. Informacja wskazana w tym miejscu pobierana jest do formularzy PIT-11.
 • Do widoku tabeli na oknie "Pracownicy, umowy" dodano kolumnę "Urząd skarbowy" z informacją o urzędzie skarbowym pracownika.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pole "Urząd skarbowy" umożliwiające wskazanie urzędu skarbowego pracodawcy. Informacja w skazana w tym miejscu pobierana jest do formularzy PIT-4R.
 • Zarówno na oknie edycji pracownika jak i w Konfiguracji możliwe jest wskazanie urzędu skarbowego z gotowej listy. Lista zawiera wszystkie polskie urzędy skarbowe.
Zmiany w wersji 3.107.2016(2016-10-14)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z aplikacją.
Zmiany w wersji 3.106.2016(2016-09-30)
 • Wprowadzono obsługę nowych rodzajów nieobecności: nieobecność usprawiedliwiona płatna oraz nieobecność usprawiedliwiona bezpłatna. Powyższe nieobecności można wskazywać na listach obecności jak również o informacje o powyższych nieobecnościach zostały rozszerzone wydruki.
 • Wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie wyliczania na oknach oczekiwania na wyliczenie wynagrodzeń oraz podsumowania nieobecności.
Zmiany w wersji 3.105.2016(2016-09-23)
 • Do wydruku rachunku do umowy zlecenia lub umowy o dzieło dodano PESEL pracownika.
 • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.104.2016(2016-09-16)
 • Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.103.2016(2016-09-08)
 • Na oknie dodawania oraz edycji pracownika w zakładce "Zatrudnienie" dodano sekcję "Potrącenia", a tam pole "Zajęcie komornicze" umożliwiające podania kwoty, która w każdym miesiącu będzie potrącana z płacy danego pracownika tytułem zajęcia komorniczego.
 • Na oknie "Pracownicy, umowy" dodano do widoku danych kolumnę "Zajęcie komornicze [zł]".
 • Na oknie edycji płacy pracownika na oknie "Listy płac" dodano do sekcji "Potrącenia" pole "Zajęcie komornicze". Wpisane tam kwoty przepisywane są w każdym miesiącu z kartoteki pracownika i odejmowane są od wyliczonej kwoty do wypłaty.
 • Na oknie "Listy płac" do widoku danych dodano kolumnę "Zajęcie komornicze [zł]".
 • Na wydruku zaświadczenia o zarobkach dodano informacje o zajęciach komorniczych.
 • Na wydruku indywidualnej listy płac dodano pozycję z informacją o kwocie zajęcia komorniczego.
 • Na wydruku zbiorczej listy płac dodano pozycję z informacją o kwocie zajęcia komorniczego.
 • Na wydruku składników płacowych dodano pozycję z informacją o kwocie zajęcia komorniczego.
Zmiany w wersji 3.101.2016(2016-08-30)
 • Na oknach podsumowania wartości dostępnych spod prawego przycisku myszy dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Zmiany w wersji 3.100.2016(2016-08-12)
 • Poprawiono stabilność i szybkość pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.99.2016(2016-07-22)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.98.2016(2016-07-01)
 • Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę.
Zmiany w wersji 3.97.2016(2016-06-03)
 • Umożliwiono zdefiniowanie dodatkowego paragrafu z dowolnymi informacjami dodatkowymi na umowie zlecenie i umowie o dzieło. Na oknie dodawania i edycji umowy o dzieło lub umowy zlecenie na oknach "Pracownicy, umowy" oraz "Wzorce umów" dodano zakładkę "Inne postanowienia szczegółowe". Jeśli zawarta tam jest jakaś informacja jest ona drukowana na umowie. W przypadku braku punkt jest pomijany na wydruku.
Zmiany w wersji 3.96.2016(2016-05-27)
 • Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
 • Wprowadzono obsługę godzinowej płatnej opieki nad dzieckiem. Na oknie edycji dnia na listach obecności dodano pola "Płatna opieka nad dzieckiem". Rozszerzono także o te informacje wydruki list obecności.
Zmiany w wersji 3.95.2016(2016-05-06)
 • Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Zmiany w wersji 3.94.2016(2016-04-15)
 • Wprowadzono nadawanie numerów księgowych w księdze przychodów i rozchodów podczas księgowania list płac. Listy płac księgowane są w formacie [miesiąc] / [rok].
 • Dodano wydruk "Zestawienie składników płacowych, odliczeń i kosztów pozapłacowych" na oknie "Listy płac".
 • Dodano informację o dacie wygaśnięcia umowy na wydruku zaświadczenia o zarobkach w przypadku gdy umowa jest na czas określony.
 • Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu.
 • Zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Zmiany w wersji 3.93.2016(2016-03-31)
 • Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Zmiany w wersji 2.92.2016(2016-03-18)
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Zmiany w wersji 2.91.2016(2016-03-11)
 • Na świadectwie pracy dodano pole oznaczone numerem 7 zatytułowane "Informacje dodatkowe". W celu zdefiniowania wartości w polu należy wcisnąć przycisk "Edytuj" na oknie potwierdzenia wydruku świadectwa pracy.
Zmiany w wersji 2.90.2016(2016-03-03)
 • Wprowadzono możliwość zmiany daty wystawienia świadectwa pracy oraz miejsca jego wystawienia. Możliwość taka znajduję się pod opcją "Edytuj" dostępną na oknie potwierdzenia wydruku świadectwa pracy.
 • Do umowy o pracę dodano punkt 4: "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy" (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10. listopada 2015).
 • Na oknie dodawania lub edycji pracownika lub umowy w zakładce "Umowa" dodano pole "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy".
 • Na oknie dodawania lub edycji wzorca umowy dodano pole "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy".
 • Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem rekordu zawierającego najdłuższą wartość w danej kolumnie. Aby automatycznie dostosować szerokość kolumny należy kursor myszy ustawić na łączeniu kolumn w nagłówku i dokonać szybkiego dwukrotnego kliknięcia. Funkcjonalność działa analogicznie jak w arkuszach kalkulacyjnych, np. Excelu lub OpenOffice Calc.
Zmiany w wersji 2.89.2016(2016-02-22)
 • Zastosowano nową, napisaną od podstaw, bibliotekę do generowania plików PDF (Portable Document Format). Obecnie wydruki zapisywane do PDF są w pełni zgodne zarówno z podglądem wydruku jak i z wydrukiem rzeczywistym wysyłanym do drukarki. Ponadto wydruki PDF posiadają szare nagłówki tabel, a kolory oraz kroje czcionek są zgodne z ustawieniami w Konfiguracji. Plik wynikowy poddawany jest kompresji przez co ma mniejszą objętość. W testach nie wykryto problemów z brakiem możliwości otwarcia wygenerowanych plików, a także problemów z wyświetlaniem czcionek na urządzeniach Apple. Generowanie plików trwa zauważalnie szybciej, a aplikacja ma zwiększoną stabilność objawiającą się brakiem problemów z generowaniem błędów podczas zapisu do PDF. Z uwagi na krótszy i prostszy kod źródłowy biblioteki aplikacja ma zmniejszony rozmiar wynikowego pliku wykonywalnego EXE.
 • Umożliwiono zapis wydruków deklaracji PIT do plików PDF. Na oknie edycji deklaracji umieszczono przycisk "Zapisz do PDF" umożliwiający zrzut wydruku deklaracji.
Zmiany w wersji 2.88.2016(2016-02-12)
 • Na oknie edycji list obecności dodano zakładkę "Do wykorzystania". Zawarto tam informacje na temat pozostałych do wykorzystania dni urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego oraz na żądanie.
 • Dodano wydruk zbiorczej rocznej ewidencji czasu pracy. Wydruk dostępny jest poprzez opcję "Drukuj zbiorczą roczną ewidencję czasu pracy..." dostępną po naciśnięciu przycisku "Drukuj" z poziomu widoku okna "Listy obecności".
 • Na rachunku do umowy o dzieło i umowę zlecenia dodano pozycje "Zaliczka na podatek dochodowy" oraz "Pobrana zaliczka na podatek dochodowy", a usunięto "Zaliczka do urzędu skarbowego".
Zmiany w wersji 2.87.2016(2016-02-03)
 • W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Zmiany w wersji 2.86.2016(2016-02-01)
 • Na oknie "Listy płac" dodano przycisk PIT umożliwiający szybkie przejście do formularzy PIT-11 oraz PIT-4R.
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.85.2016(2016-01-26)
 • Dodano formularz PIT-11 w wersji 23 (Listy płac - prawy przycisk myszy: Deklaracje podatkowe - PIT-11 (23)...).
 • Umożliwiono wybór zakresu dat dla wydruku karty wynagrodzeń pracownika (Listy płac - Drukuj - Drukuj kartę wynagrodzeń pracownika...).
 • Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.84.2016(2016-01-22)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.83.2016(2016-01-15)
 • Uaktualniono deklaracje PIT-11 do wersji 22 i PIT-4R do wersji 6. W ramach uaktualnienia dokumenty te są od teraz w pełni zintegrowane z programem i stanowią jego integralną część. Są także automatycznie wypełniane w oparciu o wprowadzone do programu dane.
Zmiany w wersji 2.82.2016(2015-12-28)
 • Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania.
 • Na oknach list obecności wprowadzono podsumowanie ilości dni urlopu rodzicielskiego.
 • Dostosowano program do pracy w roku 2016 roku.
Zmiany w wersji 2.81.2015(2015-12-05)
 • Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.
Zmiany w wersji 2.80.2015(2015-11-27)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.79.2015(2015-11-24)
 • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
 • Poprawiono algorytmy wyliczania wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik przebywał w danym miesiącu najpierw na zwolnieniu chorobowym płatnym przez pracodawcę, a później płatnym przez ZUS.
Zmiany w wersji 2.78.2015(2015-11-06)
 • Umożliwiono sporządzenie wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy osobno dla każdego pracownika. Wydruk dostępny jest w Lista obecności - Drukuj - Drukuj miesięczną ewidencję czasu pracy...
 • Wprowadzono w listach obecności możliwość wyboru nieobecności z powodu "Urlop rodzicielski" (Art. 182.1a Kodeksu Pracy).
 • Na oknie dodawania lub edycji umowy zlecenia w zakładce "Ustawienia" dodano parametr "W umowach do 200 zł stosuj zryczałtowany podatek dochodowy". Jeśli opcja jest włączona to przy umowach zlecenie i umowach o dzieło poniżej 200 zł podstawą opodatkowania jest kwota 200 zł.
Zmiany w wersji 2.77.2015(2015-10-09)
 • W oknie widoku i na edycji pracownika, umowy oraz na oknie widoku i na edycji szablonu umowy dodano kolumnę i pole "Maksymalna ilość godzin pracy". Zawartość tego pola jest drukowana na umowie pod "Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 § 1 Kodeksu Pracy".
Zmiany w wersji 2.76.2015(2015-10-02)
 • Umożliwiono wskazanie na kalkulatorze wynagrodzeń rodzajów kosztów uzyskania przychodu.
Zmiany w wersji 2.75.2015(2015-09-10)
 • Umożliwiono własne zdefiniowanie na liście płac nazw dla pól dotyczących "Innych potrąceń". W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano pola "Oznaczenie innego potrącenia z płacy 1" (domyślnie: "Składka grupowego ubezpieczenia na życie") oraz "Oznaczenie innego potrącenia z płacy 1" (domyślnie: "Inne") umożliwiające przedefiniowanie znaczenia pól.
Zmiany w wersji 2.74.2015(2015-08-28)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.73.2015(2015-08-20)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.72.2015(2015-08-05)
 • Na oknie edycji umowy o pracę dodano przełącznik "Przy wyliczaniu chorobowego uwzględniaj minimalną podstawę chorobowego" (domyślnie włączony). Wyłączenie opcji powoduje nie uwzględnianie przy wyliczaniu wynagrodzenia za okres niezdolności o pracę minimalnej podstawy zasiłku wynoszącego w 2015 roku 1510.07 zł.
Zmiany w wersji 2.71.2015(2015-07-17)
 • Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora. Administrator ma pełne prawa, których nie można zmienić.
 • Wprowadzono do programu możliwość zalogowania się na Administratora poprzez hasło serwisowe. Mechanizm ma zastosowanie w przypadku utraty hasła. Hasło serwisowe jest generowane automatycznie w oparciu o aktualną datę i licencję programu. Jest więc unikalne dla każdej licencji i zależy od aktualnej daty. Dzięki temu jest ważne tylko jeden dzień i unikalne dla każdego użytkownika. W celu wygenerowania tymczasowego hasła serwisowego należy zwrócić się do Działu Pomocy Technicznej. Wygenerowanie hasła serwisowego jest bezpłatne dla Użytkowników posiadających wykupione aktualizacje i wsparcie lub dla których nie upłynął rok od zakupu licencji.
Zmiany w wersji 2.70.2015(2015-07-10)
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
 • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...
Zmiany w wersji 2.69.2015(2015-06-19)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.68.2015(2015-06-12)
 • Na oknie dodawania lub edycji umowy w sekcji "Warunki zatrudnienia" dodano pole "Forma płatności wynagrodzenia". Pole umożliwia wybór płatności w formie przelewu lub gotówki.
 • Na oknach "Pracownicy, umowy" oraz "Listy płac" dodano pole "Forma płatności wynagrodzenia".
 • Wprowadzono miesięczne numerowanie rachunków za umowy zlecenia i umowy o dzieło. Numeracja ma format NR / MM / RRRR. Gdzie "NR" to numer kolejnego rachunku na liście płac w danym miesiącu.
Zmiany w wersji 2.67.2015(2015-05-29)
 • Uaktualniono wydruki skierowań na badania lekarskie zgodnie z nowym wzorcem oraz umożliwiono ingerencję w wydruk skierowania poprzez dodanie przycisku "Edycja" na oknie potwierdzenia wydruku.
Zmiany w wersji 2.66.2015(2015-05-15)
 • Umożliwiono zaznaczanie wielu wpisów na oknach: Pracownicy i umowy, Listy obecności oraz Listy płac. Aby zaznaczyć kursorem kilka wpisów należy klikać je z wciśniętym lewy klawiszem CTRL lub przesuwać kursor klawiaturą z wciśniętymi jednocześnie klawiszami Shift i CTRL. Zaznaczanie wielu pozycji ma na celu umożliwienie dokonywania grupowych wydruków.
 • Uaktualniono instrukcję obsługi oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.65.2015(2015-05-12)
 • Umożliwiono integrację programu z aplikacją Mała Księgowość. W Konfiguracji w zakładce "Księgowanie" po wybraniu z listy "Program księgowy" aplikacji Mała Księgowość pojawiają się pola "Folder programu księgowego" w którym należy wskazać folder instalacyjny w którym znajdują się bazy danych aplikacji Mała Księgowość (program sam stara się wykryć odpowiedni folder) oraz pole "Firma" w której należy określić firmę do której księgowane będą listy płac.
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano opcję "Powyżej 33 dni chorobowe wypłaca pracodawca" (domyślnie nieaktywne). Włączenie opcji powoduje nie sprawdzanie przez program podczas wpisywania chorobowego czy pracownik wykorzystał w danym roku kalendarzowym 33 dni chorobowego.
 • Poprawiono algorytm generowania podglądu wydruku co skutkuje szybszym generowaniem podglądu i mniejszym zapotrzebowaniem na pamięć RAM.
Zmiany w wersji 2.64.2015(2015-05-04)
 • Na oknie "Pracownicy, umowy" dodano przycisk "Aneks" umożliwiający szybkie wystawienie aneksu do ostatniej umowy pracownika w kontekście, którego wywołano opcję.
 • Na oknie "Pracownicy, umowy" dodano w tabeli kolumnę "Aneks" określającą czy dany wiersz tabeli jest umową czy aneksem do umowy.
 • Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku. Dotychczas podgląd wydruku miał charakter wyłącznie poglądowy i nie odzwierciedlał dokładnie rzeczywistego wydruku. Obecnie podgląd wydruku ma charakter rzeczywisty i dokładnie odzwierciedla wydruk.
 • Zmieniono sposób informowania użytkownika o błędach podczas reorganizacji bazy danych. Dotychczas okna z błędami pojawiały się sukcesywnie w miarę postępu reorganizacji. Obecnie błędy nie są wyświetlane na bieżąco lecz na liście zbiorczej po zakończeniu reorganizacji. Ponadto raport z błędami zrzucany jest do pliku do folderu instalacyjnego.
Zmiany w wersji 2.63.2015(2015-04-15)
 • W związku ze zmianami w kwietniu 2015 zaktualizowano stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe z 1,93% na 1,80%.
Zmiany w wersji 2.62.2015(2015-04-09)
 • Wprowadzono możliwość szybkiego wywołania opcji Zmień klawiszem Enter z poziomu dowolnego widoku tabeli na wszystkich oknach programu. Skrót ten działa tylko na oknach nie będących oknami wyboru danych.
Zmiany w wersji 2.61.2015(2015-04-03)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.60.2015(2015-03-18)
 • Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.
Zmiany w wersji 2.59.2015(2015-03-11)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.58.2015(2015-03-06)
 • W zakładce "Zwolnienie" na oknie dodawania i edycji umowy dodano pole "Podstawa prawna zwolnienia" aktywne w przypadku gdy pracownik został zwolniony. Pole umożliwia podanie podstawy prawnej zwolnienia.
 • Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności w listach obecności - "Dzień wolny za pracę w dzień ustawowo wolny od pracy".
 • Wprowadzono zmiany mające na celu przyśpieszenie działania programy na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 2.57.2015(2015-02-27)
 • Na oknie edycji umowy o pracę w zakładce "Harmonogram pracy" dodano pole "Data szkolenia BHP".
Zmiany w wersji 2.56.2015(2015-02-20)
 • Wprowadzono modyfikacje w algorytmie wyliczania list płac mające na celu przyśpieszenie działania programu na zbiorach danych.
Zmiany w wersji 2.55.2015(2015-01-30)
 • Na oknie edycji umowy o pracę w zakładce "Harmonogram pracy" dodano pole "Data badania okresowego".
 • Na wydruku karty wynagrodzeń dodano kolumnę "Kwota odliczenia zdrowotnej".
Zmiany w wersji 2.54.2015(2015-01-07)
 • Wprowadzono aktualne formularze podatkowe PIT-4R (5) oraz PIT-11 (21).
 • Na oknie "Listy płac" dodano kolumnę "Rodzaj umowy" zawierającą informację jaki rodzaj umowy posiada pracownik.
Zmiany w wersji 2.53.2015(2014-12-12)
 • Poprawiono stabilność pracy programu oraz dostosowano go do zmian przepisów na 2015 rok.
Zmiany w wersji 2.52.2014(2014-12-11)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.51.2014(2014-12-05)
 • Umożliwiono dodawanie własnych komentarzy tekstowych przy poszczególnych dniach na liście obecności dla pracownika (Listy obecności - [ pracownik ] - Zmień - [ dzień ] - Zmień). Komentarz przeznaczony jest wyłącznie dla użytkownika/operatora aplikacji i nie jest umieszczany na żadnych wydrukach.
 • Umożliwiono wpisywanie i edycję własnych danych na świadectwach pracy. Podczas wyboru opcji wydruku świadectwa pracy wyświetlane jest okno z niektórymi polami ze świadectwa pracy z możliwością ingerencji w zawartość tychże pól.
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano opcję "Wypowiedzenie na umowach zlecenia liczone w..." z możliwością wyboru opcji tygodniowej lub miesięcznej. W zależności od zdefiniowanej tu wartości wypowiedzenie liczone jest w tygodniach lub miesiącach
Zmiany w wersji 2.50.2014(2014-11-25)
 • Dokonano znacznej optymalizacji szybkości przetwarzania danych podczas wyliczania wynagrodzeń oraz podsumowywania list obecności.
 • Wprowadzono okno z paskiem postępu informującym o statusie przetwarzania danych podczas wyliczania wynagrodzeń i podsumowywania list obecności.
Zmiany w wersji 2.49.2014(2014-11-14)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.48.2014(2014-11-07)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania list płac do księgi przychodów i rozchodów.
 • Do konfiguracji dodano nową zakładkę "Księgowanie". W sekcji tej umieszczono opcje służące do konfigurowania zasad współpracy z programem Księga do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Na oknie "Listy płac" dodano przycisk "Zaksięguj" ("Wyksięguj") służący do ręcznego księgowania (wyksięgowywania) wypłat z księgi przychodów i rozchodów. Stan przycisku zależny jest od tego czy dany miesiąc został już zaksięgowany.
Zmiany w wersji 2.47.2014(2014-10-30)
 • Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności - Dzień wolny za święto wypadające w sobotę.
Zmiany w wersji 2.46.2014(2014-10-17)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.45.2014(2014-10-03)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.44.2014(2014-09-25)
 • Umożliwiono wyłączenie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Na oknie umowy w zakładce "Ustawienia" dodano przełączniki "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie emerytalne", "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie rentowe", "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie zdrowotne" oraz "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie wypadkowe".
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano przełącznik "Uwzględnij ZUS na umowach zlecenie". Wyłączenie opcji powoduje domyślne wyłączenie na nowo dodawanych umowach zlecenie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.
Zmiany w wersji 2.43.2014(2014-09-08)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.42.2014(2014-08-27)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.41.2014(2014-08-21)
 • Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Uwaga! Pakiet nie tworzy skrótu uruchomieniowego do aplikacji Archiwum na Pulpicie i w menu Windows START. Aplikację należy uruchamiać bezpośrednio z folderu instalacyjnego (domyślnie Komputer - Dysk lokalny C: - Kadry i place).
Zmiany w wersji 2.40.2014(2014-08-13)
 • Na oknie edycji pracownika (umowy o pracę) dodano zakładkę "Harmonogram". Umożliwia on określenie dla poszczególnych dni tygodnia stałego, godzinowego harmonogramu pracy.
 • Na oknie edycji czasu pracy dla danego dnia w liście obecności dodano przełącznik "Wpisz godziny pracy zgodnie z harmonogramem". Przełącznik jest aktywny tylko wówczas gdy wybrano, że pracownik jest w tym dniu obecny w pracy. W przypadku gdy ww. opcja jest włączona to dla danego dnia wpisywana jest liczba godzin pracy zgodna ze zdefiniowanym harmonogramem, w przeciwnym razie wpisywana jest liczba godzin pracy zdefiniowana w polu "Czas pracy według normy dziennej".
 • Na oknie umowy edycji umowy o dzieło i umowy zlecenie dodano przełącznik "Ukryj pracownika na liście umów". Włączenie opcji powoduje nie wyświetlanie pracownika przy wyłączonym filtrze "Pokazuj aktywne".
 • W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Do listy wyboru "Zakres dat" dodano pozycje: "Ostatni kwartał", "Aktualny kwartał" oraz "Poprzedni kwartał".
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.39.2014(2014-06-27)
 • Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości zamieszkania pracownika na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Proponuj archiwizację na zewnętrzny dysk" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu wyświetlany zostaje monit z przypomnieniem o konieczności sporządzenia kopii danych na zewnętrzny nośnik. Zalecane jest, aby w takim przypadku kopia danych zapisywana była na zewnętrznym nośniku danych, np. na pendrive.
 • Wprowadzono opcję automatycznego tworzenia kopii danych na dysku lokalnym do wybranej lokalizacji przy określonych czynnościach. W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono parametr "Folder do automatycznej archiwizacji" (domyślnie "C:\ProgramData\kadry-i-place"). Parametr określa lokalizację na dysku lokalnym do której będą archiwizowane dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj po zamknięciu programu" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj przed dokonaniem importu" oraz "Archiwizuj przed dokonaniem aktualizacji". Przy włączonych opcjach przed dokonaniem importu lub przed dokonaniem aktualizacji tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
Zmiany w wersji 2.38.2014(2014-06-09)
 • Na liście obecności umożliwiono wybór jako przyczyny nieobecności urlopu na żądanie.
 • Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy.
Zmiany w wersji 2.37.2014(2014-05-09)
 • Na oknie "Listy płac" dodano kolumnę "Ekwiwalent urlopowy". Wyliczanie ekwiwalentu na oknie edycji płacy jest możliwe tylko dla pracowników dla których w danym miesiącu przypada ostatnia płaca. Przy polu "Ekwiwalent urlopowy" umieszczony jest przycisk, którego kliknięcie umożliwia podanie ilości dni urlopu za które wyliczony ma zostać ekwiwalent.
 • Na oknie wpisywania nieobecności dodano dwa nowe rodzaje nieobecności: "Choroba pracownika (płatne z ZUS 80%)" oraz "Choroba pracownika (płatne z ZUS 100%)".
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.36.2014(2014-04-26)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.35.2014(2014-04-25)
 • Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Zmiany w wersji 2.34.2014(2014-04-02)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.33.2014(2014-03-28)
 • Dodano możliwość zdefiniowania umów zlecenie i umów o dzieło we wzorcach umów.
 • Dodano przycisk "Wzorce umów" do głównego paska przycisków.
 • Dodano nowy rodzaj nieobecności - "Choroba pracownika (płatne 100%)".
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.32.2014(2014-03-14)
 • Wprowadzono obsługę umów zlecenia i umów o dzieło.
Zmiany w wersji 2.31.2014(2014-02-27)
 • Zaktualizowano formularze PIT-4R, PIT-11 i PIT-11K.
Zmiany w wersji 2.30.2014(2014-02-07)
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy w Konfiguracji z internetowej bazy danych firm na podstawie podanego numeru NIP. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Umożliwiono automatyczne pobieranie danych firmy z Internetu podczas pierwszego uruchomienia programu. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.
Zmiany w wersji 2.29.2014(2014-01-15)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.28.2014(2013-12-20)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.27.2013(2013-12-18)
 • Umożliwiono rozliczanie pracowników na podstawie stawki godzinowej. Na oknie dodawania lub edycji nowej umowy w "Pracownicy, umowy" oraz w Słowniki - Wzorce umów dodano przełącznik rodzaju wynagrodzenia: "Wynagrodzenie miesięczne" oraz "Wynagrodzenie godzinowe" oraz pole "Stawka za godzinę pracy [zł]".
 • W widoku tabeli na oknach "Pracownicy, umowy" oraz Słowniki - Wzorce umów dodano pola "Stawka za godzinę [zł]". W polach tych są widoczne wartości wynagrodzenia godzinowego w przypadku gdy pracownik rozliczany jest w oparciu o stawkę godzinową.
Zmiany w wersji 2.26.2013(2013-12-12)
 • Wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci. Do Pakietu dodano aplikację służącą do łatwego i szybkiego konfigurowania połączenia z bazą danych w innej lokalizacji niż standardowa. Aplikację stanowi plik ConnectionConfig.exe, który dodany został do folderu programu: Komputer - Dysk twardy C: - Rachunek. Uwaga! U niektórych Użytkowników mających program dostosowany do pracy w sieci może zdarzyć się błąd polegający na braku możliwości nawiązania połączenia z bazą danych. W takim przypadku należy uruchomić aplikację ConnectionConfig.exe i jeszcze raz "ręcznie" wskazać lokalizację pliku bazy danych na dysku lokalnym lub sieciowym.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.25.2013(2013-11-14)
 • Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Zmiany w wersji 2.24.2013(2013-10-21)
  knie edycji umowy w zakładce "Ustawienia" dodano parametr "Przysługująca ilość dni urlopu w roku". Domyślnie parametr przyjmuje wartość 26.
 • Podczas wpisywania nieobecności pracownikowi wprowadzono mechanizm informowania o przekroczeniu w danym roku ilości dni dostępnego urlopu.
 • Na oknie edycji listy obecności w zakładce "Liczba dni nieobecności w pracy" dodano sekcję "Liczba dni nieobecności w pracy z powodu (od początku roku)" zawierającą podsumowania dni nieobecności od początku roku w rozbiciu na przyczyny nieobecności.
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
 • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.
Zmiany w wersji 2.23.2013(2013-09-16)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.22.2013(2013-08-23)
 • Umożliwiono usuwanie pracownika dla którego utworzone były już listy obecności oraz listy płac. Usunięcie pracownika skutkuje usunięciem list obecności i list płac tego pracownika.
Zmiany w wersji 2.21.2013(2013-08-16)
 • Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
Zmiany w wersji 2.20.2013(2013-08-02)
 • Zmieniono sposób oznaczania wartości w kolumnach tabel typu logicznego. Dotychczas wpisy takie zawierały napis "Tak", który obecnie zamieniony został na zieloną ikonę.
Zmiany w wersji 2.19.2013(2013-06-28)
 • Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości zestawienia.
 • Poprawiono stabilność działania wersji na pendrive (portable).
Zmiany w wersji 2.18.2013(2013-06-14)
 • Na oknie edycji umowy o pracę dodano przełączniki "Odprowadzaj składki na Fundusz Pracy" oraz "Odprowadzaj składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych". Zastąpiły one dotychczasowy przełącznik "Odprowadzaj składki na Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz Fundusz Pracy".
 • Poprawiono algorytm wyliczania wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym.
Zmiany w wersji 2.17.2013(2013-06-05)
 • W menu głownym Pomoc - Pomoc... dodano instrukcję obsługi.
 • Podczas dodawania nowej umowy w oknie "Pracownicy, umowy" wprowadzano zabezpieczenie polegające na informowaniu użytkownika o niepodaniu daty rozpoczęcia.
 • W kalkulatorze płac umożliwiono wyliczanie składników płacowych również od kwoty wynagrodzenia netto.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.16.2013(2013-05-17)
 • W tabeli danych na oknie "Lista obecności" dodano kolumnę "Przepracowane dni" zawierającą całkowitą liczbę przepracowanych dni w danym miesiącu.
 • Na oknie edycji listy obecności pracownika w zakładce "Faktyczna liczba godzin pracy" dodano pole "Całkowita liczba przepracowanych dni w miesiącu".
Zmiany w wersji 2.15.2013(2013-05-07)
 • Na oknie edycji umowy dodano pole "Numer rachunku bankowego".
 • Dotychczas wydruk indywidualnej listy płac zawierał aktualną datę. Obecnie drukowana jest data ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy drukowana lista.
Zmiany w wersji 2.14.2013(2013-03-27)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.13.2013(2013-03-12)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
 • Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.12.2013(2013-03-08)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.11.2013(2013-02-28)
 • Poprawiono działanie Kalkulatora wynagrodzeń.
Zmiany w wersji 2.10.2013(2013-01-31)
 • Na oknie edycji umowy w załadce "Ustawienia" dodano parametr "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie chorobowe". Odznaczenie parametru skutkuje nie uwzględnianiem przy wyliczaniu płacy składki na ubezpieczenie chorobowe.
Zmiany w wersji 2.9.2013(2013-01-28)
 • Na oknie edycji umowy w zakładce "Ustawienia" dodano parametr "Koszty uzyskania przychodów". Można ustawić jeden z czterech wariantów: nie uwzględnianie kosztów uzyskania przychodów, stosowanie standardowych kosztów uzyskania przychodów, stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów o dojazdy do pracy, stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców.
 • Przy korzystaniu z opcji importu danych wprowadzono okno dialogowe z pytaniem czy na pewno dokonać importu danych.
Zmiany w wersji 2.8.2013(2013-01-10)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.7.2013(2012-12-27)
 • Na oknie "Listy płac" dodano opcję do menu lokalnego "Deklaracje podatkowe". Dodano tam możliwość utworzenia dla pracowników i edycji formularzy PIT-11, PIT-11K oraz PIT-4R.
 • Na oknie wynagrodzenia pracownika dodano przycisk szybkiego wywołania ewidencji czasu pracy (przycisk z zieloną ikoną).
Zmiany w wersji 2.6.2012(2012-12-10)
 • Na oknie edycji Umowy w zakładce "Ustawienia" dodano parametr "Odprowadzaj składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych". Wyłączenie parametru powoduje nie uwzględnianie przy wyliczaniu kosztów pracodawcy składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Parametr ten widoczny jest tylko dla kobiet po 55 roku życia lub mężczyzn po 60 roku życia.
 • Dodano wydruk "Zestawienie kosztów pracodawcy". Wydruk dostępny jest z menu spod przycisku "Drukuj" dostępnego z poziomu okna "Listy płac".
Zmiany w wersji 2.5.2012(2012-11-23)
 • Wprowadzono automatyczne przeliczanie płac w otwartych miesiącach w przypadku wykrycia zmian w Konfiguracji.
Zmiany w wersji 2.4.2012(2012-11-16)
 • Na oknie edycji umowy o pracę dodano zakładkę "Ustawienia". W zakładce tej dodano przełącznik "Koszty uzyskania przychodów powiększaj z tytułu dojazdów do pracy". Zaznaczenie w umowie tego parametru skutkować będzie stosowaniem przy wyliczaniu płacy powiększonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy.
 • Na oknie edycji umowy w zakładce "Ustawienia". W zakładce tej dodano przełącznik "Uwzględniaj kwotę wolną od podatku". Zaznaczenie w umowie tego parametru skutkować będzie pomniejszaniem podstawy opodatkowania o kwotę wolną od podatku.
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Procent skł. na ubezp. wypadkowe [%]". Wartość tego parametru określa procent składki na ubezpieczenie wypadkowe płacone przez Pracodawcę przy wyliczaniu listy płac.
Zmiany w wersji 2.3.2012(2012-11-13)
 • Dodano wydruk karty wynagrodzeń pracowników
Zmiany w wersji 2.2.2012(2012-11-12)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.