Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace

Historia wersji programu Kadry i Płace

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.177.2019(2019-04-06)

Uaktualniono dane urzędów skarbowych.

Zmiany w wersji 3.176.2019(2019-03-31)

Umożliwiono wyłączenie ewidencji czasu pracy z zakresem godzin pracy oraz wprowadzono mechanizm automatycznej zmiany oznaczenia nieobecności w przypadku całodziennej opieki nad dzieckiem. Ponadto umożliwiono zmianę numerów rachunków dla umów zleceń i umów o dzieło.

Zmiany w wersji 3.175.2019(2019-03-16)

Umożliwiono określanie zakresu godzin pracy na listach obecności i w harmonogramie czasu pracy w umowach oraz umożliwiono przypisanie umowom o pracę numerów paszportu. Ponadto umożliwiono samodzielne definiowanie numerów rachunków dla umów zlecenia i umów o dzieło.

Zmiany w wersji 3.174.2019(2019-02-13)

Umożliwiono zdefiniowanie w danych pracowników numerów paszportów oraz dodano raporty RSA przy eksporcie do Płatnika. Ponadto dodano do wydruków list płac informacje o formie płatności wynagrodzenia.

Zmiany w wersji 3.173.2019(2019-02-08)

Umożliwiono wydruk danych pojedynczego pracownika w formie tabeli.

Zmiany w wersji 3.172.2019(2019-01-30)

Uaktualniono na 2019 rok płacę minimalną, minimalną podstawę chorobowego oraz współczynnik ekwiwalentu urlopowego. Ponadto dodano na rachunkach za umowę zlecenia informacje o zajęciach komorniczych, dodatkowych ubezpieczeniach oraz innych.

Zmiany w wersji 3.171.2019(2019-01-16)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.170.2019(2019-01-14)

Umożliwiono określenie ilości dni terminu płatności na umowach o dzieło.

Zmiany w wersji 3.169.2019(2019-01-11)

Uaktualniono formularze PIT-11 do wersji 23 oraz PIT-4R do wersji 8.

Zmiany w wersji 3.168.2019(2019-01-08)

Uaktualniono formularze PIT-11 i PIT-4R oraz poprawiono wyświetlanie okienek przy korzystaniu z czcionek o większej rozdzielczości.

Zmiany w wersji 3.167.2019(2018-12-22)

Dodano możliwość nie uwzględniania dodatków do płacy przy wyliczaniu wynagrodzenia za okres chorobowy oraz zablokowano dostęp do Słowników użytkownikom, którym nie nadano prawa korzystania z Konfiguracji.

Zmiany w wersji 3.166.2019(2018-12-19)

Dodano możliwość przypisania do umowy kodu tytułu ubezpieczenia.

Zmiany w wersji 3.165.2019(2018-12-12)

Umożliwiono tworzenie i eksport dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA do Płatnika w formie pliku KEDU.

Zmiany w wersji 3.164.2019(2018-11-30)

Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.

Zmiany w wersji 3.163.2018(2018-11-23)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.162.2018(2018-11-09)

Uaktualniono kalendarz dni roboczych za 2018 z uwagi na niespodziewane ustanowienie dnia 12. listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy oraz umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu.

Zmiany w wersji 3.161.2018(2018-09-21)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.160.2018(2018-08-31)

Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności PIT-11 i PIT-4R ze schematem oraz wprowadzono usprawnienie ergonomiczne przy otwieraniu deklaracji PIT.

Zmiany w wersji 3.159.2018(2018-07-27)

Zmieniono sposób zachowania aplikacji podczas propozycji sporządzenia zapasowej kopii danych. Dotychczas okno z wyborem folderu docelowego otwierało się zawsze na najwyższym poziomie drzewa. Obecnie aplikacja zapamiętuje miejsce ostatniego zapisu i przy kolejnej propozycji otwiera okno dialogowe na tym samym folderze.

Zmiany w wersji 3.158.2018(2018-06-04)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.157.2018(2018-05-14)

Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.

Zmiany w wersji 3.156.2018(2018-04-16)

W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników.

Zmiany w wersji 3.155.2018(2018-04-10)

Wprowadzono wymaganie co do mocy hasła użytkowników, aby zawierało małe i wielkie litery oraz znaki specjalne.

Zmiany w wersji 3.154.2018(2018-04-10)

Poprawiono stabilność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.153.2018(2018-04-06)

Uaktualniono wartość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe z 1,80% na obowiązującą od kwietnia 2018 wartość 1,67%.

Zmiany w wersji 3.152.2018(2018-03-27)

Umożliwiono generowanie pliku poleceń przelewów dla bankowości elektronicznej oraz przeorganizowano układ konfiguracji.

Zmiany w wersji 3.151.2018(2018-03-16)

Przyśpieszono działanie algorytmu wyliczającego płace w przypadku stosowania wynagrodzenia godzinowego.

Zmiany w wersji 3.150.2018(2018-03-01)

Dokonano modyfikacji niektórych algorytmów mające na celu przyśpieszenie działania aplikacji w zakresie wyliczania płac.

Zmiany w wersji 3.149.2018(2018-02-16)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.148.2018(2018-02-05)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.147.2018(2018-01-30)

Uaktualniono słownik urzędów skarbowych.

Zmiany w wersji 3.146.2018(2018-01-23)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.145.2018(2018-01-16)

Wprowadzono niewidoczne dla Użytkowników zmiany w zakresie wysyłki formularzy PIT-11 oraz PIT-4R poprzez e-Deklaracje.

Zmiany w wersji 3.144.2018(2018-01-07)

Umożliwiono opcjonalne usuwanie z wydruków list płac pracowników z zerowym wynagrodzeniem w danym miesiącu.

Zmiany w wersji 3.143.2018(2018-01-05)

Uaktualniono formularze PIT-11 i PIT-4R za 2017 rok.

Zmiany w wersji 3.142.2018(2017-12-06)

Umożliwiono wydruk zaświadczeń o zarobkach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych oraz umożliwiono drukowanie zbiorczych list płac oraz zbiorczych list obecności tylko dla wybranych działów lub stanowisk służbowych. Ponadto umożliwiono kopiowanie danych z widoków tabel do systemowego schowka tekstowego.

Zmiany w wersji 3.141.2017(2017-11-20)

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.140.2017(2017-11-17)

Poprawiono wyświetlanie nazw certyfikatów przy wysyłce JPK dla których nie ustawiono przyjaznej nazwy oraz wygodę użycia opcji Znajdź i wpisywania tekstów składających się z wielu wierszy.

Zmiany w wersji 3.139.2017(2017-10-31)

Umożliwiono stosowanie 20% stawki podatku dochodowego dla cudzoziemców oraz wyliczanie zasiłku macierzyńskiego płatnego 80%. Ponadto umożliwiono wybór rodzaju umów podczas aneksowania.

Zmiany w wersji 3.138.2017(2017-10-13)

Na wydrukach pustych list obecności wyszarzono pola w dniach wolnych według harmonogramu oraz wprowadzono czerwoną czcionkę dat w przypadku przekroczenia terminów kolejnego badania lekarskiego lub szkolenia BHP. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie w rozliczanej firmie działów oraz stanowisk służbowych i zaszeregowywanie pracowników do odpowiednich działów lub stanowisk.

Zmiany w wersji 3.137.2017(2017-09-29)

Umożliwiono podanie na umowach cywilnoprawnych daty następnego szkolenia BHP oraz daty okresowego badania lekarskiego.

Zmiany w wersji 3.136.2017(2017-09-08)

Umożliwiono wiązanie ze sobą umów tego pracownika w celu zachowania ciągłości danych w zestawieniach i deklaracjach PIT.

Zmiany w wersji 3.135.2017(2017-09-06)

Wprowadzono możliwość wyliczania list płac dla przypadków gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca

Zmiany w wersji 3.134.2017(2017-08-25)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.133.2017(2017-08-13)

Na oknach programu oraz wydrukach związanych z listami płac wyodrębniono składnik z kwotą wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Zmiany w wersji 3.132.2017(2017-06-16)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.131.2017(2017-06-09)

Przyśpieszono algorytm wyliczania wynagrodzeń oraz poprawiono stabilność programu.

Zmiany w wersji 3.130.2017(2017-06-02)

Wprowadzono mechanizm weryfikacji sum kontrolnych plików podczas pobierania aktualizacji co ma na celu wyeliminowanie potencjalnych błędów podczas transmisji danych.

Zmiany w wersji 3.129.2017(2017-05-23)

Umożliwiono tworzenie umów zlecenia nie zawierających ewidencji czasu pracy.

Zmiany w wersji 3.128.2017(2017-05-14)

Umożliwiono zmianę średniego wynagrodzenia z ostatniego kwartału na wydruku zaświadczenia o zarobkach.

Zmiany w wersji 3.127.2017(2017-05-02)

Wprowadzono możliwość wyliczania zasiłku rehabilitacyjnego oraz wyliczania zasiłków po 14-dniach nieobecności dla pracowników powyżej 50-tego roku życia.

Zmiany w wersji 3.126.2017(2017-04-14)

Wprowadzono możliwość ewidencjonowania czasu pracy w umowach zlecenie.

Zmiany w wersji 3.125.2017(2017-03-30)

Wprowadzono sortowanie nazwisk w kolejności alfabetycznej na wydrukach list obecności, zbiorczej listy płac oraz ewidencji czasu pracy.

Zmiany w wersji 3.124.2017(2017-03-14)

Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11 i PIT-4R do systemu e-Deklaracje autoryzowanych z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz umożliwiono wykluczenie z wydruków list płac umów cywilno-prawnych.

Zmiany w wersji 3.123.2017(2017-03-10)

Usprawniono działanie przycisku "Pokazuj nieaktywne" na oknie "Pracownicy, umowy".

Zmiany w wersji 3.122.2017(2017-02-21)

Dodano obsługę nieobecności z powodu leczenia szpitalnego płatne 70% podstawy wymiaru.

Zmiany w wersji 3.121.2017(2017-02-16)

Umożliwiono wybór zakresu dat na wydruku zestawienia kosztów pracodawcy.

Zmiany w wersji 3.120.2017(2017-02-08)

Umożliwiono ręczne modyfikowanie składników płacowych, odliczeń i kosztów pozapłacowych oraz umożliwiono zmianę średniego wynagrodzenia branego do wyliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby.

Zmiany w wersji 3.119.2017(2017-02-06)

Umożliwiono ręczną zmianę średniego wynagrodzenia branego do wyliczania podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego oraz do ekwiwalentu urlopowego.

Zmiany w wersji 3.118.2017(2017-02-04)

Podwyższono podstawę wymiaru chorobowego w 2017 roku dla pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie.

Zmiany w wersji 3.117.2017(2017-01-31)

Wprowadzono możliwość zastosowania nieobecności tytułem urlopu ojcowskiego oraz uaktualniono wzór świadectwa pracy wedle wzoru obowiązującego od stycznia 2017 roku. Ponadto rozszerzono wydruki ewidencji czasu pracy o podsumowania urlopów rodzicielskich i ojcowskich oraz wprowadzono wyliczanie zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS.

Zmiany w wersji 3.116.2017(2017-01-24)

Wprowadzono możliwość wydrukowania urzędowego poświadczenia odbioru UPO oraz umożliwiono usuwanie wpisów na oknie rejestru wysłanych dokumentów.

Zmiany w wersji 3.115.2017(2017-01-19)

Wprowadzono możliwość przywrócenia domyślnych wartości w deklaracjach PIT-11 i PIT-4R oraz wprowadzono poprawki mające na celu poprawę niezawodności programu.

Zmiany w wersji 3.114.2017(2017-01-12)

Poprawiono generowanie formularza PIT-4R.

Zmiany w wersji 3.113.2017(2017-01-06)

Wprowadzono możliwość wysyłania deklaracji PIT-11 i PIT-4R poprzez e-Deklaracje. Na oknie edycji formularzy PIT dodano przyciski "Wyślij przez e-Deklaracje" oraz "Rejestr wysłanych dokumentów". Ponadto rozszerzono Konfigurację o zakładkę "Dane firmy".

Zmiany w wersji 3.112.2017(2016-12-30)

Poprawiono stabilność, ergonomiczność oraz szybkość pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.111.2017(2016-12-16)

Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.

Zmiany w wersji 3.110.2017(2016-12-02)

Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików.

Zmiany w wersji 3.109.2016(2016-11-18)

Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum. Ponadto umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.

Zmiany w wersji 3.108.2016(2016-11-04)

Na oknie edycji danych pracownika umożliwiono wskazanie stawki PDOF odprowadzanej za pracownika oraz wskazanie urzędu skarbowego w którym pracownik rozlicza tenże podatek. Ponadto również w Konfiguracji umożliwiono wskazanie urzędu skarbowego pracodawcy. Dodano również listę wszystkich polskich urzędów skarbowych.

Zmiany w wersji 3.107.2016(2016-10-14)

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z aplikacją.

Zmiany w wersji 3.106.2016(2016-09-30)

Wprowadzono obsługę nowych rodzajów nieobecności: nieobecność usprawiedliwiona płatna oraz nieobecność usprawiedliwiona bezpłatna oraz wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie wyliczania na oknach oczekiwania na wyliczenie wynagrodzeń oraz podsumowania nieobecności.

Zmiany w wersji 3.105.2016(2016-09-23)

Do wydruku rachunku do umowy zlecenia lub umowy o dzieło dodano PESEL pracownika oraz zmodyfikowano sposób aktualizacji programu.

Zmiany w wersji 3.104.2016(2016-09-16)

Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.

Zmiany w wersji 3.103.2016(2016-09-08)

Dodano możliwość zdefiniowania dla każdego z pracowników miesięcznej kwoty tytułem potrącenia komorniczego. Ponadto wszelkie wydruki na których zawarte jest zestawienie składników płacowych zostały rozszerzone o pozycje dotyczące potrąceń.

Zmiany w wersji 3.101.2016(2016-08-30)

Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.

Zmiany w wersji 3.100.2016(2016-08-12)

Poprawiono stabilność i szybkość pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.99.2016(2016-07-22)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 3.98.2016(2016-07-01)

Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę.

Zmiany w wersji 3.97.2016(2016-06-03)

Umożliwiono zdefiniowanie dodatkowego paragrafu z dowolnymi informacjami dodatkowymi na umowie zlecenie i umowie o dzieło.

Zmiany w wersji 3.96.2016(2016-05-27)

Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach. oraz wprowadzono obsługę godzinowej płatnej opieki nad dzieckiem.

Zmiany w wersji 3.95.2016(2016-05-06)

Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.

Zmiany w wersji 3.94.2016(2016-04-15)

Wprowadzono nadawanie numerów księgowych w księdze przychodów i rozchodów podczas księgowania list płac oraz dodano wydruk zestawienia składników płacowych, odliczeń i kosztów pozapłacowych. Ponadto dodano informację o dacie wygaśnięcia umowy na wydruku zaświadczenia o zarobkach. Dodatkowo wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.

Zmiany w wersji 3.93.2016(2016-03-31)

Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".

Zmiany w wersji 2.92.2016(2016-03-18)

Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.

Zmiany w wersji 2.91.2016(2016-03-11)

Na świadectwie pracy dodano pole pozwalające na dodanie informacji dodatkowych do świadectwa pracy.

Zmiany w wersji 2.90.2016(2016-03-03)

Wprowadzono możliwość zmiany daty i miejsca wystawienia świadectwa pracy oraz dodano punkt "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy" do umowy o pracę. Ponadto wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).

Zmiany w wersji 2.89.2016(2016-02-22)

Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF oraz umożliwiono zapis wydruków deklaracji PIT do plików PDF.

Zmiany w wersji 2.88.2016(2016-02-12)

Na oknie edycji list obecności dodano informacje na temat pozostałych do wykorzystania dni urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego oraz na żądanie. Ponadto dodano wydruk zbiorczej rocznej ewidencji czasu pracy oraz pozycje "Zaliczka na podatek dochodowy" oraz "Pobrana zaliczka na podatek dochodowy" na rachunkach do umowy o dzieło i umowy zlecenia.

Zmiany w wersji 2.87.2016(2016-02-03)

W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.

Zmiany w wersji 2.86.2016(2016-02-01)

Na oknie "Listy płac" dodano przycisk PIT umożliwiający szybkie przejście do formularzy PIT-11 oraz PIT-4R oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 2.85.2016(2016-01-26)

Dodano formularz PIT-11 w wersji 23 oraz umożliwiono wybór zakresu dat dla wydruku karty wynagrodzeń pracownika.

Zmiany w wersji 2.84.2016(2016-01-22)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.83.2016(2016-01-15)

Uaktualniono deklaracje PIT-11 do wersji 22 i PIT-4R do wersji 6. W ramach uaktualnienia dokumenty te są od teraz w pełni zintegrowane z programem i stanowią jego integralną część. Są także automatycznie wypełniane w oparciu o wprowadzone do programu dane.

Zmiany w wersji 2.82.2016(2015-12-28)

Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania. Ponadto na oknach list obecności wprowadzono podsumowanie ilości dni urlopu rodzicielskiego oraz dostosowano program do pracy w roku 2016.

Zmiany w wersji 2.81.2015(2015-12-05)

Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.

Zmiany w wersji 2.80.2015(2015-11-27)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.79.2015(2015-11-24)

Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.

Zmiany w wersji 2.78.2015(2015-11-06)

Umożliwiono sporządzenie wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy osobno dla każdego pracownika oraz wprowadzono w listach obecności możliwość wyboru nieobecności z powodu urlopu rodzicielskiego. Ponadto wprowadzono opcjonalnie pobieranie podatku zryczałtowanego przy umowach zlecenie i umowach o dzieło poniżej 200 zł.

Zmiany w wersji 2.77.2015(2015-10-09)

W oknie widoku i na edycji pracownika, umowy oraz na oknie widoku i na edycji szablonu umowy dodano kolumnę i pole "Maksymalna ilość godzin pracy". Zawartość tego pola jest drukowana na umowie pod "Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 § 1 Kodeksu Pracy".

Zmiany w wersji 2.76.2015(2015-10-02)

Umożliwiono wskazanie na kalkulatorze wynagrodzeń rodzajów kosztów uzyskania przychodu.

Zmiany w wersji 2.75.2015(2015-09-10)

Umożliwiono własne zdefiniowanie na liście płac nazw dla pól dotyczących "Innych potrąceń".

Zmiany w wersji 2.74.2015(2015-08-28)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.73.2015(2015-08-20)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.72.2015(2015-08-05)

Na oknie edycji umowy o pracę dodano przełącznik "Przy wyliczaniu chorobowego uwzględniaj minimalną podstawę chorobowego" (domyślnie włączony). Wyłączenie opcji powoduje nie uwzględnianie przy wyliczaniu wynagrodzenia za okres niezdolności o pracę minimalnej podstawy zasiłku wynoszącego w 2015 roku 1510.07 zł.

Zmiany w wersji 2.71.2015(2015-07-17)

Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora oraz wprowadzono mechanizm nadawania tymczasowego hasła serwisowego w przypadku utraty hasła.

Zmiany w wersji 2.70.2015(2015-07-10)

Wprowadzono możliwość zdefiniowania w programie nieograniczonej liczby użytkowników oraz nadawanie odrębnych praw korzystania z programu poszczególnym użytkownikom.

Zmiany w wersji 2.69.2015(2015-06-19)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.68.2015(2015-06-12)

Umożliwiono wybór formy płatności wynagrodzenia oraz wprowadzono numerowanie rachunków za umowy zlecenie i umowy o dzieło.

Zmiany w wersji 2.67.2015(2015-05-29)

Uaktualniono wydruki skierowań na badania lekarskie zgodnie z nowym wzorcem oraz umożliwiono ingerencję w wydruk skierowania poprzez dodanie przycisku "Edycja" na oknie potwierdzenia wydruku.

Zmiany w wersji 2.66.2015(2015-05-15)

Umożliwiono zaznaczanie wielu rekordów na raz w tabelach mające na celu umożliwienie dokonywania grupowych wydruków oraz uaktualniono instrukcję obsługi oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 2.65.2015(2015-05-12)

Umożliwiono automatyczne księgowanie list płac w aplikacji Mała Księgowość oraz umożliwiono opcjonalne wyłączenie opcji sprawdzania przez program podczas wpisywania chorobowego czy pracownik wykorzystał w danym roku kalendarzowym 33 dni chorobowego.

Zmiany w wersji 2.64.2015(2015-05-04)

Umożliwiono szybkie tworzenie aneksów do umów o pracę oraz wprowadzono rzeczywisty podgląd wydruku oraz zbiorczą listę błędów reorganizacji bazy danych.

Zmiany w wersji 2.63.2015(2015-04-15)

W związku ze zmianami w kwietniu 2015 zaktualizowano stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe z 1,93% na 1,80%.

Zmiany w wersji 2.62.2015(2015-04-09)

Wprowadzono możliwość szybkiego wywołania opcji Zmień klawiszem Enter z poziomu dowolnego widoku tabeli na wszystkich oknach programu.

Zmiany w wersji 2.61.2015(2015-04-03)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.60.2015(2015-03-18)

Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.

Zmiany w wersji 2.59.2015(2015-03-11)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.58.2015(2015-03-06)

W zakładce "Zwolnienie" na oknie dodawania i edycji umowy dodano pole "Podstawa prawna zwolnienia" aktywne w przypadku gdy pracownik został zwolniony oraz wprowadzono nowy rodzaj nieobecności w listach obecności - "Dzień wolny za pracę w dzień ustawowo wolny od pracy".

Zmiany w wersji 2.57.2015(2015-02-27)

Na oknie edycji umowy o pracę w zakładce "Harmonogram pracy" dodano pole "Data szkolenia BHP".

Zmiany w wersji 2.56.2015(2015-02-20)

Wprowadzono modyfikacje w algorytmie wyliczania list płac mające na celu przyśpieszenie działania programu na zbiorach danych.

Zmiany w wersji 2.55.2015(2015-01-30)

Na oknie edycji umowy o pracę w zakładce "Harmonogram pracy" dodano pole "Data badania okresowego". Ponadto na wydruku karty wynagrodzeń dodano kolumnę "Kwota odliczenia zdrowotnej".

Zmiany w wersji 2.54.2015(2015-01-07)

Wprowadzono aktualne formularze podatkowe PIT-4R (5) oraz PIT-11 (21). Ponadto na oknie "Listy płac" dodano kolumnę "Rodzaj umowy" zawierającą informację jaki rodzaj umowy posiada pracownik.

Zmiany w wersji 2.53.2015(2014-12-12)

Poprawiono stabilność pracy programu oraz dostosowano go do zmian przepisów na 2015 rok.

Zmiany w wersji 2.52.2014(2014-12-11)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.51.2014(2014-12-05)

Umożliwiono dodawanie komentarzy na listach obecności oraz umożliwiono edycję danych na świadectwach pracy. Ponadto umożliwiono wybór czy czas wypowiedzenia na umowach zlecenie ma być liczony w tygodniach czy miesiącach.

Zmiany w wersji 2.50.2014(2014-11-25)

Dokonano znacznej optymalizacji szybkości przetwarzania danych podczas wyliczania wynagrodzeń oraz podsumowywania list obecności oraz wprowadzono okno z paskiem postępu informującym o statusie przetwarzania danych.

Zmiany w wersji 2.49.2014(2014-11-14)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.48.2014(2014-11-07)

Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania list płac do księgi przychodów i rozchodów.

Zmiany w wersji 2.47.2014(2014-10-30)

Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności - Dzień wolny za święto wypadające w sobotę.

Zmiany w wersji 2.46.2014(2014-10-17)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.45.2014(2014-10-03)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.44.2014(2014-09-25)

Umożliwiono wyłączenie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.

Zmiany w wersji 2.43.2014(2014-09-08)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.42.2014(2014-08-27)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.41.2014(2014-08-21)

Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.

Zmiany w wersji 2.40.2014(2014-08-13)

Umożliwiono zdefiniowanie stałego tygodniowego harmonogramu czasu pracy dla poszczególnych pracowników oraz umożliwiono ukrywanie na liście umów zakończonych umów zlecenie i umów o dzieło. Ponadto w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały oraz poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.39.2014(2014-06-27)

Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości zamieszkania pracownika na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych oraz przed dokonywaniem aktualizacji.

Zmiany w wersji 2.38.2014(2014-06-09)

Na liście obecności umożliwiono wybór jako przyczyny nieobecności urlopu na żądanie oraz wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy.

Zmiany w wersji 2.37.2014(2014-05-09)

Umożliwiono wyliczanie ekwiwalentu urlopowego oraz dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.36.2014(2014-04-26)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.35.2014(2014-04-25)

Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.

Zmiany w wersji 2.34.2014(2014-04-02)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.33.2014(2014-03-28)

Dodano możliwość zdefiniowania umów zlecenie i umów o dzieło we wzorcach umów oraz dodano przycisk "Wzorce umów" do głównego paska przycisków. Ponadto dodano nowy rodzaj nieobecności - "Choroba pracownika (płatne 100%)" oraz poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.32.2014(2014-03-14)

Wprowadzono obsługę umów zlecenia i umów o dzieło.

Zmiany w wersji 2.31.2014(2014-02-27)

Zaktualizowano formularze PIT-4R, PIT-11 i PIT-11K.

Zmiany w wersji 2.30.2014(2014-02-07)

Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.

Zmiany w wersji 2.29.2014(2014-01-15)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.28.2014(2013-12-20)

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.27.2013(2013-12-18)

Umożliwiono rozliczanie pracowników w oparciu o stałą stawkę godzinową.

Zmiany w wersji 2.26.2013(2013-12-12)

Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.

Zmiany w wersji 2.25.2013(2013-11-14)

Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.

Zmiany w wersji 2.24.2013(2013-10-21)

Wprowadzono mechanizm informowania o przekroczeniu ilości dni dostępnego urlopu oraz dodano podsumowania nieobecności w rozbiciu na przyczyny od początku danego roku. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz umożliwiono szybkie wybranie opcji podsumowania wartości w widokach tabel.

Zmiany w wersji 2.23.2013(2013-09-16)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.22.2013(2013-08-23)

Umożliwiono usuwanie pracownika dla którego utworzone były już listy obecności oraz listy płac. Usunięcie pracownika skutkuje usunięciem list obecności i list płac tego pracownika.

Zmiany w wersji 2.21.2013(2013-08-16)

Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.

Zmiany w wersji 2.20.2013(2013-08-02)

Zmieniono sposób oznaczania wartości w kolumnach tabel typu logicznego. Dotychczas wpisy takie zawierały napis "Tak", który obecnie zamieniony został na zieloną ikonę.

Zmiany w wersji 2.19.2013(2013-06-28)

Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz poprawiono stabilność działania wersji portable.

Zmiany w wersji 2.18.2013(2013-06-14)

Na oknie edycji umowy o pracę dodano przełączniki "Odprowadzaj składki na Fundusz Pracy" oraz "Odprowadzaj składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych". Ponadto poprawiono algorytm wyliczania wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym.

Zmiany w wersji 2.17.2013(2013-06-05)

Dodano do programu instrukcję obsługi oraz w kalkulatorze płac umożliwiono wyliczanie składników płacowych również od kwoty wynagrodzenia netto.

Zmiany w wersji 2.16.2013(2013-05-17)

Na oknie "Lista obecności" dodano kolumnę "Przepracowane dni", a na oknie edycji listy obecności pracownika dodano pole "Całkowita liczba przepracowanych dni w miesiącu".

Zmiany w wersji 2.15.2013(2013-05-07)

Na oknie edycji umowy dodano pole "Numer rachunku bankowego". Ponadto wprowadzono zmianę. Dotychczas wydruk indywidualnej listy płac zawierał aktualną datę. Obecnie drukowana jest data ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy drukowana lista.

Zmiany w wersji 2.14.2013(2013-03-27)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.13.2013(2013-03-12)

Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.12.2013(2013-03-08)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.11.2013(2013-02-28)

Poprawiono działanie Kalkulatora wynagrodzeń.

Zmiany w wersji 2.10.2013(2013-01-31)

Na oknie edycji umowy w załadce "Ustawienia" dodano parametr "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie chorobowe". Odznaczenie parametru skutkuje nie uwzględnianiem przy wyliczaniu płacy składki na ubezpieczenie chorobowe.

Zmiany w wersji 2.9.2013(2013-01-28)

Umożliwiono wybór rodzaju kosztów uzyskania przychodów dla pracownika.

Zmiany w wersji 2.8.2013(2013-01-10)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.7.2013(2012-12-27)

Dodano możliwość utworzenia i edycji formularzy PIT-11, PIT-11K oraz PIT-4R oraz przycisk szybkiego wywołania ewidencji czasu pracy z poziomu okna wyliczania wynagrodzenia.

Zmiany w wersji 2.6.2012(2012-12-10)

Wprowadzono możliwość nieuwzględnienia po stronie kosztów pracodawcy składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych dla kobiet po 55. roku życia i mężczyzn po 60. roku życia. Ponadto umożliwiono sporządzenie wydruku zestawienia kosztów pracodawcy.

Zmiany w wersji 2.5.2012(2012-11-23)

Wprowadzono automatyczne przeliczanie płac w otwartych miesiącach w przypadku wykrycia zmian w Konfiguracji.

Zmiany w wersji 2.4.2012(2012-11-16)

Przy wyliczaniu płacy wprowadzono możliwość uwzględniania powiększonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy, możliwość uwzględniania kwoty wolnej od podatku oraz możliwość odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zmiany w wersji 2.3.2012(2012-11-13)

Dodano wydruk karty wynagrodzeń pracowników

Zmiany w wersji 2.2.2012(2012-11-12)

Poprawiono stabilność pracy programu.