Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: Czy program wylicza składki zdrowotne zgodnie z "Polskim Ładem"?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Tak. Od 2022 roku program Mała Księgowość wylicza kwotę składki zdrowotnej zgodnie z zasadami "Polskiego Ładu".

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych składka zdrowotna wyniesie:

- za styczeń 2022 r. - 419,92 zł (9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej zadeklarowaną kwotę, nie niższą niż 4.665,78 zł, czyli 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).
- za miesiące luty 2022 r. – styczeń 2023 r. - podstawę wymiaru składki stanowi kwota 9% dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Oznacza to, że podstawę składki zdrowotnej za luty stanowi dochód uzyskany w styczniu, a podstawę składki za marzec - dochód uzyskany w lutym.

Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 3.010 zł. Tym samym składka nie może być niższa od kwoty 270,90 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.010 zł).

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych wyłącznie podatkiem liniowym składka zdrowotna wyniesie 4,9% podstawy. Jednak miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 270,90 zł.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w komunikacie ZUS.

Program w styczniu wykazuje więc kwotę składki zdrowotnej określoną przez ZUS, czyli 419,92 zł, a w każdym kolejnym miesiącu wylicza należną składkę zdrowotną w oparciu o dochód z poprzedniego miesiąca (pomniejszony o opłaconą w tym miesiącu sumę składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli te składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu). Wysokość składki zdrowotnej za dany miesiąc wyświetli się po wybraniu Podatki - Składki ZUS - Dodaj i wskazaniu miesiąca:

Czy program wylicza składki zdrowotne zgodnie z Polskim Ładem?

Przycisk z niebieską strzałką znajdujący się z prawej strony okienka z kwotą składki zdrowotnej służy do ponownego przeliczenia kwoty składki.
Program podpowiada tu domyślny termin zapłaty składek upływający 20. dnia następnego miesiąca.W przypadku przedsiębiorców stosujących opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna może być ustalana w oparciu o sumę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowego lub w oparciu o sumę przychodów uzyskanych od początku bieżącego roku kalendarzowego. Program Mała Księgowość pozwala na zastosowanie obu metod:

1) Jeśli podatnik deklaruje się opłacać składkę zdrowotną na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, to powinien w oknie Konfiguracja - ZUS zaznaczyć opcję "Jako podstawę zdrowotnego stosuj przychód z poprzedniego roku podatkowego":

Czy program wylicza składki zdrowotne zgodnie z Polskim Ładem?

Zaznaczenie przełącznika powoduje, że składka zdrowotna wykazywana w oknie Podatki - Składki ZUS zostanie wyliczona na podstawie ewidencji przychodów z poprzedniego roku podatkowego. Powoduje to także oznaczenie odpowiednich pól w generowanym dla Płatnika lub ZUS PUE pliku KEDU.
Należy też się upewnić, że w tym okienku są zaznaczone wszystkie rodzaje składek płaconych przez przedsiębiorcę.

Po zapisaniu zmian w Konfiguracji należy otworzyć okienko Podatki - Składki ZUS, kliknąć przycisk Dodaj i wskazać właściwy miesiąc, np. styczeń 2022. Program powinien uzupełnić podstawę składki zdrowotnej i wyliczyć tę składkę, a także inne składki zaznaczone w Konfiguracji. Przy każdej zapłaconej składce należy zaznaczyć opcję Zapłacony i wskazać datę zapłaty (Program podpowiada tu domyślny termin zapłaty składek upływający 20. dnia następnego miesiąca). Przycisk z niebieską strzałką znajdujący się z prawej strony okienka z kwotą składki zdrowotnej służy do ponownego przeliczenia kwoty składki (np. po dodaniu dokumentów w oknie Ryczałt).

Czy program wylicza składki zdrowotne zgodnie z Polskim Ładem?2) Jeśli podatnik decyduje się opłacać składkę zdrowotną na podstawie sumy przychodów uzyskanych od początku bieżącego roku kalendarzowego, to jego składka zdrowotna wyniesie:

335,94 zł - jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczyły kwoty 60 000 zł.
559,89 zł - jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł.
1007,81 zł - jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 300 000 zł.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w komunikacie ZUS.


Program Mała Księgowość sprawdza sumę przychodów osiągniętych początku roku i na jej podstawie wyświetla należną w danym miesiącu składkę zdrowotną. Wysokość składki zdrowotnej za każdy miesiąc wyświetli się po wybraniu Podatki - Składki ZUS - Dodaj i wskazaniu miesiąca:

Czy program wylicza składki zdrowotne zgodnie z Polskim Ładem?

Przycisk z niebieską strzałką znajdujący się z prawej strony okienka z kwotą składki zdrowotnej służy do ponownego przeliczenia kwoty składki (np. po dodaniu dokumentów w oknie Ryczałt).
Program podpowiada tu domyślny termin zapłaty składek upływający 20. dnia następnego miesiąca.

Należy zwrócić uwagę, aby przed dodaniem składek za pierwszy miesiąc zaznaczyć w Konfiguracji programu w zakładce ZUS rodzaje składek płaconych przez przedsiębiorcę.