Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Gdzie w programie można wprowadzić składki na PPK?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są systemem dobrowolnym, wdrażanym od 2019 roku w dużych przedsiębiorstwach, a od 2021 roku funkcjonującym w firmach zatrudniających mniej niż 20 osób.

Do PPK mogą przystąpić pełnoletni pracownicy zatrudnieni na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe, czyli:
- osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
- osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
- osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
- członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
- osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Osoby w wieku poniżej 55 lat trafiają do PPK na zasadzie autozapisu, mogą jednak złożyć pisemną rezygnację. Autozapis jest ponawiany co 4 lata.

Podstawowa wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika, jednak może zostać zadeklarowana wyższa wpłata - maksymalnie 2,5% wynagrodzenia.
Podstawowa wpłata na PPK finansowana przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia. Ta wpłata na jego wniosek może być niższa (ale nie może wynosić mniej niż 0,5%), jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.
(Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00138)


Program Kadry i płace będzie odliczał składki na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), jeśli zostaną spełnione dwa warunki:

1) W oknie Konfiguracja programu - Listy płac zostanie zaznaczona opcja "Odliczaj wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe" oraz określony procent wpłat na PPK ze strony pracodawcy:

Gdzie w programie można wprowadzić składki na PPK?

2) W zakładce Ustawienia umowy pracownika przystępującego do PPK zostanie zaznaczona opcja "Odliczaj wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe" i uzupełnione pole "Procent wpłaty pracownika na PPK [%]":

Gdzie w programie można wprowadzić składki na PPK?


Po uzupełnieniu tych danych zostanie automatycznie wyliczona odpowiednia kwota wpłaty na PPK:
- część finansowana przez pracownika będzie odliczona od wynagrodzenia (i widoczna w zakładce "Odliczenia" okienka listy płac pracownika),
- część finansowana przez pracodawcę będzie doliczana do kosztów po stronie pracodawcy (i widoczna w zakładce "Koszty pozapłacowe").
Obie kwoty będą też wyświetlone w oknie Listy płac w kolumnach: "Kwota PPK pracownika" oraz "Kwota PPK pracodawcy".
Kwoty potrąceń na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) będą też widoczne na wydrukach list płac.