Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT

Historia wersji programu Faktura VAT

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.259.2019(2019-02-08)
 • Na oknie "Rejestr faktur" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zestawienie sprzedaży według pozycji dokumentów" zawierające spis wszystkich sprzedanych towarów i usług z możliwością filtrowania według wielu kryteriów zawierające takie informacje jak m. in. numery dokumentów, daty wystawienia i sprzedaży, dane kontrahenta, ceny jednostkowe, wartości...
 • Umożliwiono użycie innych form płatności na paragonach drukowanych przez drukarki fiskalnej pracujące na protokole Thermal.
 • Na wydrukach paragonów z drukarek fiskalnych dodano informację o numerze paragonu z programu (numer systemowy).
Zmiany w wersji 3.258.2019(2019-02-01)
 • Umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji w danych firmy numeru rejestrowego BDO (Baza Danych o Odpadach). W przypadku wpisania identyfikatora w Konfiguracji jest on umieszczany na wydrukach w danych wystawcy dokumentu.
Zmiany w wersji 3.257.2019(2019-01-11)
 • Umożliwiono identyfikowanie kontrahentów po numerze PESEL. Na oknie dodawania lub edycji kontrahenta dodano przycisk opisany "NIP - PESEL" umożliwiający przełączanie się pomiędzy polami NIP oraz PESEL. Możliwe jest jednoczesne przypisanie kontrahentowi zarówno numeru NIP jaki i PESEL. Ponadto do widoku tabeli danych na oknie "Kontrahenci" dodano kolumnę PESEL.
 • Umożliwiono podawanie na fakturach numerów PESEL. Obok pola NIP w sekcji "Dane kontrahenta" dodano przycisk opisany "NIP - PESEL" umożliwiający przełączanie się pomiędzy polami NIP oraz PESEL. Możliwe jest podanie na fakturach jednocześnie numerów NIP oraz PESEL. W takim wypadku na wydrukach umieszczone są oba numery. Ponadto do widoku tabeli danych na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumnę "PESEL kontrahenta".
 • Dodano raport generujący spis wszystkich towarów sprzedanych danemu kontrahentowi. Spis zawiera takie informacje jak nazwa towaru lub usługi, numery dokumentów, daty wystawienia dokumentów, daty sprzedaży, wartości sprzedanych towarów lub usługi, jednostki miar, stawki VAT, itd. itp. Możliwe jest sortowanie danych, filtrowanie według różnych kryteriów lub dowolnych ciągów znaków, wyszukiwanie danych oraz sporządzanie wydruków. Raport dostępny jest z poziomu okna "Kontrahenci" pod opcją "Zestawienie towarów i usług sprzedanych kontrahentowi..." spod prawego przycisku myszy lub z menu głównego "Dane".
 • Dodano raport generujący historię sprzedaży danego towaru lub usługi. Spis zawiera takie informacje jak nazwa kontrahenta, jego dane adresowe, numery dokumentów, daty wystawienia dokumentów, daty sprzedaży, wartości sprzedanych towarów lub usługi, jednostki miar, stawki VAT, itd. itp. Możliwe jest sortowanie danych, filtrowanie według różnych kryteriów lub dowolnych ciągów znaków, wyszukiwanie danych oraz sporządzanie wydruków. Raport dostępny jest z poziomu okna "Towary i usługi" pod opcją "Zestawienie sprzedaży..." spod prawego przycisku myszy lub z menu głównego "Dane".
 • Wprowadzono nowy parametr do schematu własnych numeracji o oznaczeniu %RR. Zastosowanie parametru w schemacie numeracji powoduje podstawienie w jego miejsce bezwzględnego numeru roku odpowiadającemu dacie wystawienia dokumentu w formacie dwucyfrowym. Czyli w przypadku dokumentu wystawionego w dniu 11. stycznia 2019 w miejsce parametru %RR podstawiona zostanie wartość 19. Tutaj znajduje się więcej informacji na temat własnej numeracji dokumentów.
Zmiany w wersji 3.256.2019(2018-12-22)
 • Usprawniono algorytm odpowiedzialny za pobieranie kursów walut NBP dla faktur walutowych, eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych. Obecnie przy zmianie daty sprzedaży na dokumencie przy pobieraniu daty kursu uwzględniane są dni świąteczne w tym również święta ruchome takie jak np. poniedziałek wielkanocny.
 • Użytkownikom zdefiniowanym w Konfiguracji - Użytkownicy, którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano również dostęp do Słowników.
Zmiany w wersji 3.255.2019(2018-11-30)
 • Dodano mechanizm informujący o próbie ponownego wystawienia dokumentu z istniejącym już numerem dodatkowym. Numerację dodatkową dla danego rodzaju dokumentu można włączyć definiując nazwę dla tej numeracji w Słowniki - [ Rodzaj dokumentu ] - Zmień - Oznaczenie dodatkowego numeru "Dotyczy...".
 • Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ - najczęściej zadawanych pytań bezpośrednio z poziomu aplikacji. Opcja dostępna jest w menu głównym Pomoc - FAQ... lub pod skrótem klawiszowym Alt+F.
 • Dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Zmiany w wersji 3.254.2018(2018-11-23)
 • Na oknie dodawania lub edycji towaru lub usługi w zakładce "Księgowanie" dodano do listy wyboru "Stawka ryczałtu" pozycję "12,5%". Wskazanie stawki skutkuje księgowaniem tak określonych kartotek wskazanych na fakturach do kolumny 12,5% ewidencji przychodów. Aby zakładka "Księgowanie" dla ryczałtu była dostępna program musi być połączony z aplikacją Ryczałt lub Mała Księgowość ze wskazaną firmą rozliczającą się według ryczałtu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano opcję "Drukuj kurs i numer tabeli kursowej na dostawach wewnątrzwspólnotowych" (domyślnie wyłączona). Włączenie opcji skutkuje drukowaniem na fakturach wewnątrzwspólnotowych (WDT) informacji o zastosowanym kursie i tabeli kursowej NBP.
Zmiany w wersji 3.253.2018(2018-11-09)
 • Umożliwiono wskazanie na zamówieniach daty sprzedaży (daty dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi). Pole wyboru daty dostępne jest na oknie dodawania lub edycji zamówienia obok pola daty wystawienia.
 • Na oknie generowania plików JPK_FA oraz JPK_VAT dodano opcję "Sprawdź zgodność pliku JPK ze schematem" (domyślnie włączoną) umożliwiającą wyłączenie sprawdzania zgodności wygenerowanego pliku ze schematem.
 • W celu poprawienia estetyki wydruków umożliwiono opcjonalne drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu czyli płynnego przejścia z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego. W celu włączenia drukowania gradientu w nagłówkach należy w Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" włączyć opcję "Nagłówki w formie gradientu".
Zmiany w wersji 3.252.2018(2018-10-27)
 • Umożliwiono wystawianie korekt korygujących kurs walutowy na fakturach walutowych. Na korektach faktur walutowych pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w obszarze okna zestawienia VAT dodano opcję "Koryguj kurs walutowy po korekcie", który powoduje otwarcie okienka, które umożliwia wprowadzenie kursu po korekcie, daty kursu oraz numeru tabeli kursowej. Wprowadzenie kursu skutkuje przeliczeniem wartości dokumentu po korekcie w przeliczeniu na złotówki.
Zmiany w wersji 3.251.2018(2018-10-21)
 • Umożliwiono opcjonalne wyliczanie rabatów na dokumentach od cen jednostkowych, a nie jak dotychczas wyłącznie od wartości. W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano opcję "Rabat liczony od pełnej wartości pozycji dokumentu, a nie od ceny jednostkowej" (domyślnie włączony). Włącznie opcji skutkuje, w przypadku zastosowania rabatu w przynajmniej jednej pozycji, pojawieniem się na oknie edycji dokumentu oraz na wydrukach dodatkowej kolumny "Cena po rabacie" zawierającą informację o cenie jednostkowej po zastosowaniu rabatu.
Zmiany w wersji 3.250.2018(2018-10-19)
 • W przypadku generowania JPK_FA dla dokumentów nominowanych w walutach obcych umożliwiono wskazanie czy plik ma zawierać wartości w walucie dokumentu czy wartości przeliczone na złotówki. Na oknie generowania JPK_FA (Rejestr faktur - Generuj jednolity plik kontrolny JPK_FA...) dla faktur nominowanych w walutach pojawia się opcjonalny parametr "Waluta w pliku JPK" umożliwiający wybranie jednej z dwóch opcji: "Przeliczone na złotówki", "Zgodnie z walutą dokumentu". Ten sposób nie umożliwia generowania zbiorczego JPK_FA dla dokumentów w różnych walutach obcych ponieważ specyfikacja JPK_FA definiuję jedną walutę globalnie dla całego zbioru.
Zmiany w wersji 3.249.2018(2018-10-12)
 • Zmieniono sposób dodawania towarów do dokumentów z użyciem czytnika kodów kreskowych. Dotychczas każdy zeskanowany towar zapisywany był jako odrębna pozycja. Obecnie towary o tym samym kodzie dodawane są jako jedna pozycja, a kolejne sztuki zwiększają tylko ilość.
 • Umożliwiono wysyłanie drugiej korekty JPK. Na oknie potwierdzenia wysyłki JPK do listy "Sposób wysyłki" dodano opcję "Druga korekta".
 • Umożliwiono generowanie plików JPK_FA dla faktur walutowych w walucie w której nominowany jest dokument. Dotychczas generowany plik JPK_FA zawierał wartości przeliczone na złotówki.
Zmiany w wersji 3.248.2018(2018-09-28)
 • Do zestawień dodano raport "Zestawienie sprzedaży wg odbiorców". Wartość sprzedaży w zadanym okresie grupowana jest według odbiorców dokumentów. Jeśli w danym dokumencie nie zdefiniowano odbiorcy wówczas pobierana jest nazwa kontrahenta.
 • Zmieniono sposób wybierania kolumny sortującej na oknie edycji dokumentu względem, której mają być sortowane pozycje dokumentów. Dotychczas odbywało się to poprzez kliknięcie w nazwę kolumny tabeli. Obecnie do menu spod prawego przycisku myszy dodano podmenu "Sortuj pozycję według kolumny" zawierające spis kolumn do wyboru.
Zmiany w wersji 3.247.2018(2018-09-21)
 • Wprowadzono możliwość korygowania faktur eksportowych. Aby wystawić korektę faktury eksportowej należy na oknie "Rejestr faktur" zaznaczyć fakturę eksportową do skorygowania i wybrać spod prawego przycisku myszy opcję "Koryguj dokument". Można również dokument utworzyć poprzez użycie opcji "Dodaj" i wybranie dokumentu z listy.
 • Umożliwiono pobieranie zdefiniowanych w kontrahentach indywidualnych form płatności i ilości dni terminu przy wystawianiu faktur VAT-RR.
Zmiany w wersji 3.246.2018(2018-09-09)
 • Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności plików JPK_VAT oraz JPK_FA ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
 • Umożliwiono załączanie do plików JPK_VAT miesięcznych raportów fiskalnych. Wybór rodzaju dołączanych raportów wybiera się na oknie wysyłki JPK_VAT (Rejestr VAT - Utwórz i wyślij jednolity plik kontrolny...) w polu "Paragony".
 • Umożliwiono przywracanie kolejności pozycji na fakturach według kolejności wprowadzania. W celu uszeregowania pozycji według kolejności wprowadzania należy kliknąć w kolumnę "Lp" na oknie edycji dokumentu.
Zmiany w wersji 3.245.2018(2018-08-18)
 • Wprowadzono możliwość kopiowania pozycji na dokumentach. Na oknie dodawania lub edycji dokumentu do menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszy dodano opcje Wytnij, Kopiuj oraz Wklej pod które przypisano skróty klawiszowe odpowiednio Ctrl + X, Ctrl C, Ctrl V. Użycie w odpowiednich kolejnościach opcji powoduje wycięcie lub skopiowanie pozycji. Możliwe jest także kopiowanie pozycji pomiędzy różnymi dokumentami.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" wprowadzono przełącznik "Uwzględniaj faktury detaliczne w zbiorczym rejestrze VAT oraz w JPK_VAT". W zależności od stanu ustawienia przełącznika faktury detaliczne są lub nie są widoczne w rejestrach VAT oraz w zawartości jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT.
 • Wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Zmiany w wersji 3.244.2018(2018-07-27)
 • Wprowadzono możliwość modyfikacji poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK bezpośrednio przed wysyłką. Dotychczas możliwa była modyfikacja wartości wyłączenie w tabelach, a nie samodzielnych pól. W celu modyfikacji wartości należy na oknie podglądu pliku JPK kliknąć dwukrotnie na modyfikowaną wartość lub spod prawego przycisku myszy wybrać opcję "Zmień".
Zmiany w wersji 3.243.2018(2018-07-14)
 • Dodano nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według kodu kreskowego" pozwalające na utworzenie raportu pokazującego ilościową sprzedaż danego towaru według kodów kreskowych.
Zmiany w wersji 3.242.2018(2018-06-22)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Zmiany w wersji 3.241.2018(2018-06-15)
 • W Konfiguracji w zakładce konta bankowe umożliwiono podpięcie pod poszczególne konta subkont VAT na potrzeby Split Payment, które wkrótce obejmie wszystkich czynnych podatników VAT. W przypadku podania subkonta VAT jest ono drukowane na fakturach tuż pod numerem konta firmowego.
 • Rozdzielono wydruki polecenia przelewu i wpłaty gotówkowej. W menu głównym "Dane" oraz pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Rejestr faktur" pod podmenu "Inne wydruki" dodano "Drukuj polecenie przelewu" oraz "Drukuj polecenie wpłaty".
 • Wyszukiwanie danych kontrahenta po numerze NIP podczas dodawania nowych kontrahentów lub bezpośrednio na dokumencie zrealizowano z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS co gwarantuje pewność co do aktualności danych, niezawodność usługi i dostęp do aktualnych danych wszystkich funkcjonujących w Polsce podmiotów.
 • Poprawiono działanie opcji "Sprawdź czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT w kraju oraz czy jest podatnikiem VAT-UE" dostępnej pod prawym przyciskiem myszy na oknie edycji dokumentu. Obecnie sprawdzanie odbywa się poprzez ogólnodostępne webserwisy Ministerstwa Finansów oraz bazy VIES.
Zmiany w wersji 3.240.2018(2018-06-11)
 • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano przełącznik "Pozwalaj na wskazanie w towarze funduszu promocji produktów rolno-spożywczych". Włączenie przełącznika skutkuje możliwością opcjonalnego przypisania poszczególnym towarom funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, który to fundusz przepisywany jest na pozycje dokumentu faktura VAT-RR. Ponadto na oknie edycji towaru w zakładce "Księgowanie" pojawia się możliwość wskazania kolumn księgowania do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub stawki podatku ryczałtowego. Ta opcja wymaga zastosowania integracji z aplikacjami Księga, Ryczałt lub Mała Księgowość.
 • Wprowadzono możliwość sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT w kraju oraz w przypadku dokumentów wewnątrzwpólnotowym jest podatnikiem VAT-UE. Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Sprawdź czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT". Weryfikacja odbywa się poprzez serwis Ministerstwa Finansów oraz w przypadku dokumentów wewnątrzwspólnotowych w bazie VIES.
 • Wprowadzono skrót klawiszowy CTRL + K do szybkiego wywołania listy towarów i usług z poziomu okna dodawania pozycji do dokumentu.
 • Zmieniono sposób liczenia termin płatności na fakturach VAT-RR. W przypadku podania ilości dni termin płatności liczony jest względem daty zakupu, a nie daty wystawienia dokumentu.
Zmiany w wersji 3.239.2018(2018-06-01)
 • Wprowadzono zabezpieczenie polegające na uniemożliwienie wpisanie daty wystawienia i sprzedaży dokumentów z rokiem starszym niż 2010.
Zmiany w wersji 3.238.2018(2018-05-17)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.237.2018(2018-05-13)
 • Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Zmiany w wersji 3.236.2018(2018-04-17)
 • W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników. Rejestrowane są między innymi takie operacje jak otwarcie i zamknięcie programu oraz otwarcia okien. Rejestrowanie zdarzeń odbywa się w kontekście użytkowników, okien i konkretnych danych. Oprócz użytkownika i operacji rejestrowany jest czas zdarzenia. Okno rejestru operacji dostępne jest w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy" pod opcją "Rejestr operacji" dostępną spod prawego przycisku myszy. Rejestrowanie zdarzeń domyślnie jest wyłączone. Aby je uaktywnić należy włączyć opcję "Rejestruj operacje użytkowników" w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy".
 • Wprowadzono wymaganie co do haseł użytkowników, aby składało się z co najmniej ośmiu znaków, zawierało co najmniej po jednej małej i wielkiej literze oraz cyfrę i znak specjalny. Podczas dodawania lub modyfikacji danych użytkownika w Konfiguracji w zakładce Użytkownicy jest to wymagane, aby zapisać zmiany. Zaleca się modyfikację istniejących haseł według powyższych kryteriów co wynika z wymagań stawianych przez RODO.
Zmiany w wersji 3.235.2018(2018-03-29)
 • Umożliwiono sortowanie pozycji na dokumentach względem dowolnej kolumny. W celu posortowania zawartości dokumentu należy kliknąć na oknie edycji dokumentu w nazwę kolumny względem, której mają zostać posortowane dane. Pierwsze kliknięcie powoduje posortowanie zawartości w kierunku rosnącym, a ponowne w kierunku malejącym.
 • Umożliwiono usuwanie z korekt pozycji neutralnych czyli takich, które niczego nie korygują i nie mają żadnego wpływu na wartość, ani treść dokumentu. W celu usunięcia nadmiarowych pozycji należy na oknie edycji korekty w obszarze pozycji kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję "Usuń pozycje neutralne".
 • Na oknie "Towary i usługi" dodano kolumnę "Ostatnia cena sprzedaży" zawierającą informację o ostatniej cenie w jakiej sprzedany dany towar lub usługę.
 • Zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów dostępnego z menu głównego "Dane". Modyfikacja polega na zmianie wyglądu i zachowania tabeli z danymi, wprowadzeniu możliwości modyfikacji parametrów wyświetlanych kolumn oraz zmianie przycisku generującego UPO.
 • Na oknie podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.
Zmiany w wersji 3.234.2018(2018-03-16)
 • Dodano możliwość dokonania rozliczenia dokumentu z poziomu okna "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnego spod prawego przycisku myszy na oknie "Rejestr faktur". Na pasku przycisków okna zestawienia nierozliczonych dokumentów dodano przycisk "Rozlicz" umożliwiający rozliczenie zaznaczonej faktury.
 • Zmieniono zachowanie aplikacji podczas automatycznego dodawania nowego kontrahenta z poziomu okna edycji dokumentu. Dotychczas taki kontrahent dodawany był jednocześnie jako dostawca i odbiorca. Obecnie jeśli kontrahent dodawany jest z poziomu dokumentu sprzedaży zapisywany jest jako odbiorca, a jeśli z poziomu faktury VAT-RR to jako dostawca.
Zmiany w wersji 3.233.2018(2018-03-01)
 • Umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dostępnego na oknie potwierdzenia wysyłki pod przyciskiem "Podgląd danych".
Zmiany w wersji 3.232.2018(2018-02-19)
 • Wprowadzono ułatwienia dla wysyłki jednolitych plików kontrolnych JPK poprzez formularz na stronie Ministerstwa Finansów przy użyciu danych autoryzujących. Na oknie wysyłki JPK dodano trzecią opcję "Wysyłka z użyciem danych autoryzujących". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna w którym w pierwszym kroku należy wskazać miejsce zapisu pliku JPK na dysku lokalnym komputera, w kolejnym poprzez link wejść na stronę https://mikro-jpk.mf.gov.pl i wysłać poprzez formularz utworzony plik, a następnie wkleić uzyskany numer referencyjny dokumentu. Po pobraniu numeru referencyjnego możliwe jest już śledzenie statusu wysyłki dokumentu z poziomu programu z użyciem opcji Dane - Rejestr wysłanych dokumentów...
 • Umożliwiono śledzenie statusu zewnętrznych dokumentów JPK. Na oknie Dane - Rejestr wysłanych dokumentów... dodano opcję "Dodaj dokument" po wywołaniu, której należy podać posiadany numer referencyjny dokumentu. W przypadku dodania prawidłowego dokumentu dopisywany jest on do listy i przy każdorazowym wejściu w rejestr pobierany jest jego status, a w przypadku wysyłki zakończonej sukcesem możliwe jest pobranie UPO.
Zmiany w wersji 3.231.2018(2018-02-05)
 • Wprowadzono obsługę struktury JPK_VAT (3) dla jednolitego pliku kontrolnego generowanego z poziomu rejestru VAT.
Zmiany w wersji 3.230.2018(2018-01-25)
 • Dodano dodatkowy wydruk noty odsetkowej z zastosowaniem odsetek w transakcjach handlowych. Nowy wydruk dostępny na oknie "Rejestr faktur" pod prawym przyciskiem myszy w kontekście dokumentu w Inne wydruki - Noty odsetkowe - Nota odsetkowa w transakcjach handlowych...
Zmiany w wersji 3.229.2018(2018-01-16)
 • Poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 3.228.2018(2018-01-08)
 • Umożliwiono dołączanie do jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT informacji na temat dobowych raportów fiskalnych. Na oknie Rejestr VAT - Utwórz jednolity plik kontrolny (JPK_VAT)... dodano pole wyboru "Paragony" umożliwiające wybranie czy plik ma zawierać dobowe raporty fiskalne. Wpisy dotyczący dobowych raportów fiskalnych generowane są na podstawie utworzonych w programie paragonów. Opcja dostępna jest wyłącznie w przypadku włączonej obsługi drukarek fiskalnych.
 • Umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Opcja pozwala na import plików ZBD uzyskiwanych w wyniku eksportu baz danych z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. W celu zaimportowania kontrahentów należy użyć opcji Kontrahenci - Dane - Pobierz zewnętrzne dane... i wskazać plik z bazą danych programu (Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn, Rachunek, Księga, Ryczałt, Mała Księgowość lub Kreator Pism i Terminarz Kontaktowy).
 • Wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK. Obecnie przy opcjach menu podano w nawiasie typ pliku JPK jaki będzie wygenerowany po kliknięciu opcji (JPK_FA, JPK_VAT).
 • Na oknie edycji dokumentów wprowadzono obsługę skrótu klawiszowego Ctrl + K umożliwiającego szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.
Zmiany w wersji 3.227.2018(2017-12-05)
 • Umożliwiono drukowanie not odsetkowych od nierozliczonych dokumentów.
 • Dodano nowe zestawienie - Wartość sprzedaży według NIP kontrahenta.
 • W Konfiguracji w zakładce "Drukarka fiskalna" dodano parametr "Po wydrukowaniu wysuń szufladę". Użycie parametru w przypadku stosowania drukarki fiskalnej powoduje po zakończonej transakcji wysłanie do drukarki sygnału otwarcia szuflady.
 • Rozszerzono działanie schowka (opcja Edycja - Kopiuj, pod skrótem klawiszowym Ctrl + C). Obecnie dane do schowka kopiowane są też do systemowego schowka tekstowego co umożliwia ich użycie w zewnętrznych aplikacjach, np. w Excelu lub Notatniku. Kopiowane są zawsze zaznaczone wiersze więc w przypadku okien umożliwiających zaznaczenie wielu wierszy możliwe jest skopiowanie całych serii danych. Zawsze w pierwszym wierszu umieszczane są nazwy kolumn rozdzielone tabulatorem, a następnie znajdują się kolejne wiersze danych zaznaczonych kursorem. Kopiowane są wyłącznie te kolumny, które znajdują się w Widoku. Konfigurację kolumn można zmienić w opcją Widok (niebieska ikona na pasku przycisków).
Zmiany w wersji 3.226.2018(2017-12-05)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.225.2017(2017-11-17)
 • Usprawniono działanie opcji "Znajdź" na wszystkich głównych oknach programu. Usprawnienie polegało na poprawie ergonomiczności i wygody użycia. Wciśnięcie klawisza Enter na polu wpisywania słowa kluczowego powoduje automatyczne przejście do klawisza "Szukaj", a podczas szukania kursor z ostatniego znalezionego wiersza na liście przesuwa się z powrotem do pierwszego, który spełnia kryteria wyszukiwania.
 • Usprawniono działanie klawisza Enter na wielolinijkowych polach edycyjnych. Dotychczas wciśnięcie klawisza Enter powodowało przejście do kolejnego pola edycyjnego co utrudniało wpisywanie ciągów znaków wielolinijkowych, bo wymagała stosowania kombinacji Shift i Enter.
 • Podczas wysyłki JPK na oknie wyboru certyfikatu w przypadku posiadania certyfikatu dla którego nie ustawiono nieobowiązkowej przyjaznej nazwy certyfikatu wyświetlana jest pełna nazwa certyfikatu.
Zmiany w wersji 3.224.2017(2017-10-31)
 • Wprowadzono możliwość korygowania faktur VAT-RR. Dokument "Faktura VAT-RR korekta" dostępny jest poprzez opcję "Koryguj dokument" na oknie "Rejestr faktur" pod prawym przyciskiem myszy wybranym po zaznaczeniu istniejącej faktury VAT-RR lub poprzez dodanie nowego dokumentu opcją "Dodaj".
 • Na oknie rejestru VAT dodano możliwość wygenerowania miesięcznego raportu fiskalnego zawierającego jedną zbiorczą pozycję z całego miesiąca stanowiącą sumę wszystkich zafiskalizowanych dokumentów.
Zmiany w wersji 3.223.2017(2017-10-20)
 • Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka (Ctrl + V).
Zmiany w wersji 3.222.2017(2017-10-13)
 • Umożliwiono wygenerowanie historii sprzedaży dla kontrahenta zawierającą chronologiczną listę sprzedanych danemu kontrahentowi towarów i usług w zadanym przedziale czasu. Lista zawiera daty, numery dokumentów, nazwy towarów i usług oraz ceny sprzedanych towarów i usług. Opcja dostępna jest na oknie kontrahentów w menu podręcznym pod opcją "Pokaż historię sprzedaży dla kontrahenta".
Zmiany w wersji 3.221.2017(2017-09-22)
 • Dodano rejestr VAT stanowiący zestawienie dobowych raportów fiskalnych. Poszczególne wpisy rejestru stanowią dzienne podsumowania wszystkich zafiskalizowanych w kolejnych dniach miesiąca lub kwartału faktur. Rejestr dostępny jest na oknie "Rejestr VAT" pod pozycją "Dobowe raporty fiskalne".
 • Wprowadzono możliwość wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) autoryzowanych przy pomocy podpisu dokonywanego za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. W przypadku autoryzacji poprzez profil zaufany należy wskazać miejsce zapisu pliku z żądaniem autoryzacyjnym, zalogować się do platformy ePUAP, tam podpisać plik, pobrać podpisany plik z powrotem na dysk i w kolejnym kroku wysyłki wskazać miejsce pobrania podpisanego żądania autoryzacyjnego.
 • Na oknie "Zestawienia" dodano zestawienie "Wartość sprzedaży według identyfikatorów towarów i usług". Jest to zestawienie tożsame z istniejącym zestawieniem "Wartość sprzedaży według towarów i usług" z tym, że w tym przypadku zamiast nazw towarów podane są jego identyfikatory.
Zmiany w wersji 3.220.2017(2017-09-01)
 • Do zestawień dodano nowe raporty - ilościowa sprzedaż towarów i usług z uwzględnieniem kategorii oraz wartościowa sprzedaż towarów i usług z uwzględnieniem kategorii. Są to raporty tożsame z istniejącymi już raportami lecz zawierające przed nazwami towarów nazwy kategorii do których są przypisane.
Zmiany w wersji 3.219.2017(2017-08-27)
 • Poprawiono automatyczne księgowanie faktur do aplikacji Księga, Ryczałt oraz Mała Księgowość. Dotychczas w przypadku przenoszenia faktur zawierających pozycje nie wybrane z okna "Towary i usługi" księgowały się one zawsze jako "Sprzedaż towarów i usług" lub bez określonej stawki podatku ryczałtowego. Powodowało to konieczność ręcznego poprawiania wpisów w programach księgowych. Obecnie pozycje nie wybrane z listy dla których nie określono księgowania w "Towarach i usługach" w sekcji "Księgowanie" księgowane są zgodnie z ustawieniami parametrów Konfiguracji programów księgowych "Domyślna kolumna dla przychodów", "Domyślne zdarzenie gospodarcze dla przychodów" lub "Domyślna stawka ryczałtu" z zakładek "Księga i podatek dochodowy" lub "Ryczałt i podatek od przychodów".
Zmiany w wersji 3.218.2017(2017-08-12)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.216.2017(2017-07-28)
 • Poprawiono algorytm wyliczania zestawienia VAT w dokumentach walutowych.
Zmiany w wersji 3.215.2017(2017-07-21)
 • Poprawiono algorytm generowania jednolitych plików kontrolnych JPK.
Zmiany w wersji 3.214.2017(2017-07-14)
 • Zmodyfikowano algorytm wyliczania zestawienia VAT na dokumentach w konsekwencji czego aplikacja działa szybciej na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 3.213.2017(2017-07-11)
 • Zmieniono znaczenie opcji "Na podsumowaniu wartości dokumentów uwzględnij proformy" w Konfiguracji z zakładki "Dokumenty" na "Na podsumowaniu wartości dokumentów uwzględnij wszystkie widoczne dokumenty". Dotychczas przy odznaczonej opcji w skład podsumowania dokumentów na oknie "Rejestr faktur" nie wchodziły tylko faktury proforma. Obecnie z podsumowania wyłączane są również dokumenty utworzone na podstawie innych dokumentów, np. faktury do paragonów.
Zmiany w wersji 3.212.2017(2017-06-30)
 • Zmieniono sposób księgowania faktur VAT-RR do aplikacji Księga oraz Mała Księgowość. Wartości netto dokumentów księgowane są od teraz do kolumny "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu".
Zmiany w wersji 3.211.2017(2017-06-20)
 • Umożliwiono fiskalizację dokumentów nominowanych w walutach obcych: faktur walutowych, eksportowych i dostaw wewnątrzwspólnotowych. Fiskalizacji dokonuje się poprzez zaznaczenie dokumentu do fiskalizacji i wybranie opcji "Fiskalizuj dokument" dostępnej pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Rejestr faktur".
Zmiany w wersji 3.210.2017(2017-06-16)
 • Umożliwiono definiowanie na dokumentach wpłat początkowych o wartość których pomniejszana jest całkowita pozostała kwota do zapłaty. Na oknie dodawania lub edycji dokumentu sprzedaży dodano zakładki "Kwota do zapłaty" oraz "Wpłacono". Zakładka "Kwota do zapłaty" zawiera całkowitą pozostałą kwotę do zapłaty natomiast pole "Kwota wpłaty" na zakładce "Wpłacono" umożliwia dodanie wpłaty początkowej o wartość, której pomniejszana jest całkowita kwota do zapłaty. W przypadku podania kwoty w polu "Kwota wpłaty" wydruk dokumentu zawiera zamiast jednego pola "Do zapłaty" dwa pola "Zapłacono" oraz "Pozostało do zapłaty". Podana kwota dodawana jest również do listy spłat dostępnej po wciśnięciu przycisku "Rozlicz" na oknie "Rejestr faktur" w kontekście wybranego dokumentu. Zmiana kwoty spłaty lub usunięcie spłaty z poziomu listy spłat powoduje zmianę kwoty wpłaty na dokumencie lub jej wyzerowanie. Należy zaznaczyć, że dodanie wpłaty możliwe jest tylko dla dokumentów z odroczonym terminem zapłaty oraz nie jest dostępne dla dokumentów proforma.
Zmiany w wersji 3.209.2017(2017-06-09)
 • Wprowadzono modyfikacje w wydrukach faktur walutowych.
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.208.2017(2017-06-02)
 • Zmieniono daty pod jakimi księgowane są dokumenty do ewidencji VAT zakupów i sprzedaży w programach Księga, Ryczałt i Mała Księgowość w przypadku gdy podatnik rozlicza podatek od towarów i usług metodą kasową. Obecnie dokumenty księgowane są w miesiącach zgodnych z terminem zapłaty dokumentu.
Zmiany w wersji 3.207.2017(2017-05-18)
 • Dodano możliwość utworzenia zestawienia sprzedaży według form płatności. Raport dostępny jest pod opcją "Zestawienia" dostępną z głównego okna programu.
 • Umożliwiono wywołanie opcji "Fiskalizuj dokument" poprzez użycie skrótu klawiszowego CTRL + I w kontekście zaznaczonego dokumentu na oknie "Rejestr faktur".
Zmiany w wersji 3.206.2017(2017-05-12)
 • Dodano obsługę protokołu Posnet dla drukarek fiskalnych (dotychczas program obsługiwał wyłącznie Thermal). Rodzaj protokołu ustawia się w Konfiguracji w zakładce "Drukarka fiskalna". Dzięki zmianie protokołu możliwe jest wysyłanie do drukarki fiskalnej form płatności innych niż "Gotówka".
 • Umożliwiono kodowanie polskich znaków podczas wysyłania do drukarki fiskalnej w formatach ISO-8859-2 oraz Windows-1250. Wyboru strony kodowej dokonuje się w Konfiguracji w zakładce "Drukarka fiskalna".
Zmiany w wersji 3.205.2017(2017-05-02)
 • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu - faktura procedura marży korekta co tym samym umożliwiło korygowanie faktur procedura marży. Dokument można wystawić na dwa sposoby. Albo poprzez kliknięcie "Dodaj" na oknie "Rejestr dokumentów" i wybranie dokumentu "Faktura procedura marży korekta" lub poprzez zaznaczenie na liście dokumentów istniejącej faktury procedura marża i wciśnięcie przycisku "Koryguj".
Zmiany w wersji 3.204.2017(2017-04-14)
 • Umożliwiono szybkie tworzenie faktur odwrotne obciążenie z faktur proforma, z zamówień oraz z ofert. W tym celu należy na oknie "Rejestr dokumentów" zaznaczyć fakturę proforma, zamówienie lub ofertę, a następnie wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję "Realizuj dokument".
Zmiany w wersji 3.203.2017(2017-03-29)
 • Dodano nowy dokument do programu - fakturę zaliczka korekta. Dokument można utworzyć na podstawie istniejącej faktury zaliczkowej poprzez zaznaczenie istniejącej faktury zaliczkowej na oknie "Rejestr dokumentów" i wciśnięcie przycisku "Koryguj" lub dodać poprzez opcję "Dodaj".
 • Dodano nowy dokument do programu - fakturę zaliczka korekta walutową. Dokument można utworzyć na podstawie istniejącej faktury zaliczki walutowej poprzez zaznaczenie istniejącej faktury zaliczki walutowej na oknie "Rejestr dokumentów" i wciśnięcie przycisku "Koryguj" lub dodać poprzez opcję "Dodaj".
Zmiany w wersji 3.202.2017(2017-03-21)
 • Na oknie "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Rejestr dokumentów" dodano z lewej strony okna filtr w formie drzewa umożliwiający filtrowanie po rodzajach dokumentów. Dostępność filtra można włączyć poprzez menu Widok - Rodzaje dokumentów.
 • Umożliwiono wystawianie dostaw wewnątrzwspólnotowych, korekt dostaw wewnątrzwspólnotowych, nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz korekt nabyć wewnątrzwspólnotowych w złotówkach (PLN). Waluta dostępna jest na liście wyboru walut w zakładce "Waluta" na oknie dodawania lub edycji dokumentu.
 • Umożliwiono ustawienie płatności dostawy wewnątrzwspólnotowej, korekty dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz korekty nabycia wewnątrzwspólnotowego w złotówkach w przypadku gdy dokument nominowany jest w walucie obcej. Zmiany waluty płatności można dokonać prawym przyciskiem myszy wciśniętym w obszarze podsumowania dokumentu na oknie dodawania dokumentu lub edycji dokumentu.
Zmiany w wersji 3.201.2017(2017-03-14)
 • Na oknie "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy z poziomu okna "Rejestr faktur" dodano przycisk "Przeterminowane", którego wciśnięcie powoduje ograniczenie widoku wyłącznie do dokumentów dla których upłynął termin płatności.
 • Uproszczono wydruki oraz okno dodawania i edycji faktur odwrotne obciążenie oraz korekt faktur odwrotne obciążenie oraz ich korekt.
Zmiany w wersji 3.200.2017(2017-03-10)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.199.2017(2017-03-02)
 • Dodano obsługę dokumentu "Faktura odwrotne obciążenie walutowa". Dokument domyślnie jest niedostępny. Aby włączyć dostępność dokumentu należy zaznaczyć przełącznik "Dokument dostępny" w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura odwrotne obciążenie walutowa - Dokument dostępny.
 • Dodano obsługę dokumentu "Faktura odwrotne obciążenie walutowa korekta". Dokument domyślnie jest niedostępny. Aby włączyć dostępność dokumentu należy zaznaczyć przełącznik "Dokument dostępny" w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura odwrotne obciążenie walutowa - Dokument dostępny. Dokument można również wystawić na podstawie istniejącego dokumentu faktura odwrotne obciążenie walutowa. Należy taki dokument zaznaczyć na oknie "Rejestr faktur" i wybrać spod prawego przycisku myszy opcję "Realizuj".
 • Na oknie dodawania nowego dokumentu dodano przycisk "Więcej dokumentów". Wciśnięcie przycisku wywołuje okno dialogowe "Ustawienia dokumentów" umożliwiającego wybranie dokumentu z listy wszystkich dostępnych w programie dokumentów.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano opcję "Na podsumowaniu wartości dokumentów uwzględnij dokumenty proforma". W zależności od stanu tego przełącznika proformy są lub nie są brane do podsumowania dokumentów na oknie "Rejestr faktur".
Zmiany w wersji 3.198.2017(2017-02-25)
 • Zmieniono sposób księgowania dostaw wewnątrzwspólnotowych przy automatycznym księgowaniu dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży do programów Księga, Ryczałt i Mała Księgowość. Jeśli pozycja na dokumencie wybrana została z listy, a na niej zaznaczono, że kartoteka jest usługą lub wskazano jako kategorię usługę to wartość takich pozycji księgowana jest do kolumny "wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług" (WSU). W przeciwnym wypadku wartości księgowane są do kolumny "wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów" (WDT).
Zmiany w wersji 3.197.2017(2017-02-20)
 • Umożliwiono drukowanie jednostek miar z precyzją do sześciu miejsc po przecinku. Ilość miejsc po przecinku dla jednostek miar można ustawić parametrem "Ilość miejsc po przecinku w JM" znajdującym się w Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi".
Zmiany w wersji 3.196.2017(2017-02-11)
 • Umożliwiono drukowanie faktur walutowych, faktur eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych w języku szwedzkim. Język wydruku można wybrać z listy rozwijanej "Język na wydruku" dostępnej na oknie potwierdzenia wydruku.
Zmiany w wersji 3.195.2017(2017-02-02)
 • Umożliwiono usuwanie wpisów z rejestru wysłanych dokumentów JPK dostępnego z poziomu menu głównego "Dane" na oknach "Rejestr faktur", "Towary i usługi", "Rejestr VAT".
 • Umożliwiono wydrukowanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) dla wysłanych i poprawnie przetworzonych dokumentów JPK. UPO dostępne jest na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów JPK" pod przyciskiem "Pobierz UPO".
 • Umożliwiono zdefiniowanie własnej nazwy dla sprzedawcy, nabywcy i adresata dla dokumentów sprzedaży. Zmiany oznaczeń na wydrukach można dokonać w Konfiguracji w zakładce "Ustawienia druku dokumentów".
Zmiany w wersji 3.194.2017(2017-01-19)
 • Poprawiono stabilność, ergonomiczność i szybkość działania aplikacji.
Zmiany w wersji 3.193.2017(2017-01-17)
 • Uaktualniono struktury według, których generowane są jednolite pliki kontrolne JPK dla dokumentów oraz ewidencji VAT.
 • Umożliwiono wysyłkę wielu faktur w formie jednego pliku JPK i wysyłkę go w ramach jednej sesji. W celu utworzenia jednego pliku JPK z wielu faktur należy zaznaczyć dokumenty, które mają zostać wysłane na oknie "Rejestr faktur" i wybrać spod prawego przycisku myszy opcję "Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)".
Zmiany w wersji 3.192.2017(2017-01-12)
 • Dodano nowy dokument "Faktura odwrotne obciążenie korekta". Dokument domyślnie jest wyłączony. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura odwrotne obciążenie korekta - Zmień - Dokument dostępny...
Zmiany w wersji 3.191.2017(2017-01-08)
 • Usprawniono mechanizm nadawania dat sprzedaży w przypadku dokonania zmiany daty sprzedaży na dokumencie.
Zmiany w wersji 3.190.2017(2016-12-30)
 • Poprawiono stabilność, ergonomiczność oraz szybkość pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.189.2017(2016-12-16)
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano nowy parametr "Nie pozwalaj na zmiany w dokumentach zafiskalizowanych i rozliczonych" (domyślnie włączony). W przypadku gdy opcja jest zaznaczona program nie pozwala na dokonanie jakichkolwiek modyfikacji w dokumentach, które zostały już zafiskalizowane lub rozliczone częściowo lub w całości. Wyłączenie opcji powoduje, że program wyświetla ostrzeżenie, ale umożliwia dokonanie modyfikacji.
 • Umożliwiono zaznaczanie kilku dat lub elementów na drzewach filtrów bocznych na oknach "Rejestr dokumentów" oraz "Kartoteki i usługi". Aby zaznaczyć więcej niż jeden element na liście i drzewie należy go kliknąć z wciśniętym na klawiaturze klawiszem Ctrl lub Shift.
 • Umożliwiono realizację dokumentu "Zamówienie" lub "Zamówienie walutowe" na podstawie oferty. W celu szybkiego sporządzenia zamówienia z oferty należy zaznaczyć daną ofertę, kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję "Realizuj dokument...".
 • W dokumentach "Oferta" oraz "Oferta walutowa" zmieniono oznaczenie "Termin płatności" na "Oferta ważna do". Dotyczy to zarówno okna dokumentu jak i wydruków.
 • Usprawniono mechanizm kopiowania dokumentów. Dotychczas kopiowane dokumenty zachowywały daty dokumentów kopiowanych. Obecnie podczas wklejania dokumentów ze schowka dokumenty wklejone mają nadawane aktualne daty wystawienia oraz sprzedaży jak również względem aktualnej daty liczona jest data terminu płatności.
 • Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.
Zmiany w wersji 3.188.2017(2016-12-02)
 • Umożliwiono zdefiniowanie osobno dla każdego rodzaju dokumentów dodatkowego oznaczenia lub numeru. Na oknie edycji właściwości dokumentu (Słowniki - Ustawienia dokumentów - [dokument] - Zmień) dodano pole "Oznaczenie dodatkowego pola dotyczy...". Podanie tam jakiegokolwiek ciągu znaków powoduje pojawienie się na oknie dodawania i edycji danego rodzaju dokumentu obok pola z numerem dokumentu pole opisane "Dotyczy ***" gdzie (***) to ciąg znaków zdefiniowany w ustawieniach dokumentu, np. "Dotyczy zamówienia", "Dotyczy kontraktu", itd. itp. Wpisanie w to pole ciągu znaków powoduje pojawienie się tej informacji również na wydruku pod właściwym numerem dokumentu.
 • Na oknie wysyłania rachunku e-mailem przez program obok pola adresata wiadomości dodano przełącznik "Wyślij kopię wiadomości do siebie". Wysłanie wiadomości z zaznaczonym polem powoduje wysłanie wiadomości nie tylko do adresata lecz również kopii do nadawcy pod adres zdefiniowany w konfiguracji aplikacji.
Zmiany w wersji 3.187.2016(2016-11-25)
 • Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie zapisania dokumentu z istniejącym numerem. Działanie zabezpieczenia zależne jest od stanu ustawienia opcji "Stosuj wspólną numerację dla wszystkich rodzajów dokumentów" z Konfiguracji z zakładki "Dokumenty". Przy wyłączonej wspólnej numeracji weryfikacja odbywa się wyłącznie w zakresie dokumentów tego samego rodzaju, w przeciwnym wypadku weryfikacja odbywa się w zakresie tych samych grup dokumentów.
 • Zmieniono zachowanie pól edycyjnych w przypadku otwarcia zafiskalizowanych bądź rozliczonych dokumentów. Dotychczas pola były nieaktywne (wyszarzone) co uniemożliwiało kopiowanie danych zawartych w tych polach. Obecnie kontrolki są w trybie tylko do odczytu co skutkuje tym, że nie można ich edytować, ale można z nich skopiować dane do schowka.
 • Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików (8,5" x 11" przy 72 DPI) oraz ustanowienie rozdzielczości logo na 600 DPI.
Zmiany w wersji 3.186.2016(2016-11-18)
 • Umożliwiono konwersję dokumentów (faktur) do formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Program umożliwia zapis pliku JPK w formie XML na dysku lokalnym komputera lub automatyczne wysłanie pliku na serwer Ministerstwa Finansów. W przypadku automatycznej wysyłki niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aby utworzyć lub wysłać JPK należy na oknie "Rejestr dokumentów" w kontekście konkretnego dokumentu użyć opcji "Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)" dostępnej z głównego menu "Dane" lub z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy.
 • Umożliwiono utworzenie rejestru VAT zgodnego z formatem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Tak jak w przypadku dokumentów możliwe jest utworzenie pliku JPK w formie XML lub wysłanie pliku na serwer ministerstwa. Aby utworzyć lub wysłać rejestr VAT w formie JPK należy użyć na oknie "Rejestr VAT sprzedaży" użyć opcji "Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)" dostępnej z głównego menu "Dane" lub z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy.
 • Na oknach "Rejestr dokumentów" oraz "Rejestr VAT sprzedaży" w menu głównym "Dane" dodano opcję "Rejestr wysłanych dokumentów JPK". Wejście w opcje powoduje otwarcie okna rejestru w którym zapisane będą wszystkie poprawnie wysłane i odebrane (ale nie zweryfikowane i potwierdzone) dokumenty JPK. Na oknie znajdują się przyciski umożliwiające odświeżenie widoku, pobranie UPO oraz podgląd dokumentu XML.
 • W Konfiguracji w zakładce "Archiwizacja" dodano przycisk "Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej". Po wciśnięciu przycisku otwarta zostaje lista zawierająca wszystkie automatycznie zachowane kopie danych. Menadżer umożliwia przywrócenie danych z kopii poprzez użycie przycisku "Przywróć" lub podwójne kliknięcie danego wpisu oraz usunięcie wybranych kopii. W przypadku wybrania opcji przywracania danych sporządzana jest również kopia aktualnej bazy.
 • W przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych lub na komputerze z niewłaściwie funkcjonującymi sterownikami bazy danych na oknie z komunikatem o błędzie pojawiły się przycisku "Importuj" oraz "Archiwum". Pierwszy umożliwia wczytanie bazy z posiadanej kopii zewnętrznej drugi natomiast otwiera opisany wyżej Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej.
Zmiany w wersji 3.185.2016(2016-11-04)
 • Wprowadzono ściślejszą walidację adresu e-mail podawanego podczas wysyłania dokumentów e-mailem przez program z wykorzystaniem opcji "Wyślij" w kontekście zaznaczonego dokumentu na oknie "Rejestr dokumentów".
 • Wprowadzono możliwość wygenerowania ewidencji VAT zawierającej wszystkie rodzaje dokumentów.
 • Wprowadzono możliwość drukowania na paragonach fiskalnych ciągów znaków zawierających polskie znaki diakrytyczne.
Zmiany w wersji 3.184.2016(2016-10-14)
 • Umożliwiono zmianę numeru wystawianych lub edytowanych dokumentów w przypadku stosowania własnej numeracji faktur według wzorca. W przypadku próby modyfikacji numeru wyświetlane jest okno, które umożliwia modyfikację numeru zgodnie ze zdefiniowanym w ustawieniach dokumentów schematem.
 • Zmieniono określenie na fakturach zaliczkowych z "Zapłacona zaliczka" na "Kwota zaliczki".
Zmiany w wersji 3.183.2016(2016-09-30)
 • Umożliwiono kopiowanie wielu faktur na raz w przypadku jednoczesnego zaznaczenia wielu dokumentów. W celu zaznaczenia kursorem więcej niż jednej faktury należy klikać je myszą z jednocześnie wciśniętym przyciskiem Ctrl na klawiaturze lub przesuwać podświetlenie klawiszami kursora na klawiaturze z jednocześnie wciśniętym klawiszem Shift.
Zmiany w wersji 3.182.2016(2016-09-24)
 • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.181.2016(2016-09-16)
 • Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.180.2016(2016-09-08)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.179.2016(2016-09-02)
 • Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Zmiany w wersji 3.177.2016(2016-08-12)
 • Na oknie "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnym w menu "Dane" na "Rejestrze dokumentów" dodano z lewej strony okna filtr dat w formie drzewa umożliwiający ograniczanie wyświetlanych danych według wskazanego zakresu terminów płatności. Dostępność filtra można ustawić w opcji głównego menu "Widok".
 • Na wydruku rejestru dokumentów (Rejestr dokumentów - Drukuj - Drukuj rejestr dokumentów) dodano informacje o wybranym zakresie dat i rodzaju dokumentów z jakich sporządzany jest wydruk.
 • Na wydruku listy towarów i usług (Towary i usługi - Drukuj - Drukuj rejestr dokumentów) dodano informacje o wybranej kategorii towarów i usług z jakiej sporządzany jest wydruk.
Zmiany w wersji 3.176.2016(2016-07-22)
 • Umożliwiono realizację dostaw wewnątrzwspólnotowych i faktur eksportowych z faktury VAT proformy, oferty walutowej i zamówienia walutowego.
Zmiany w wersji 3.175.2016(2016-07-01)
 • Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę. Zmiana ma na celu dostosowanie programu do wymogów stawianych przez specyfikacje Jednolitego Pliku Kontrolnego, który to plik wymaga stosowania tych informacji.
Zmiany w wersji 3.174.2016(2016-06-15)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.173.2016(2016-06-10)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.172.2016(2016-06-03)
 • Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Zmiany w wersji 3.171.2016(2016-05-24)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.170.2016(2016-05-20)
 • Na oknie "Rejestr dokument" do tabeli dodano kolumnę "Wysłano e-mailem" zawierającą informację czy dokument został wysłany e-mailem przy użyciu opcji "Wyślij fakturę e-mailem...".
Zmiany w wersji 3.169.2016(2016-05-06)
 • Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Zmiany w wersji 3.168.2016(2016-04-23)
 • Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól dodatkowych dla kontrahentów. Opcja ma na celu uelastycznienie aplikacji poprzez możliwość nadawania kontrahentom cech i atrybutów charakterystycznych dla różnych branż biznesowych jak również zindywidualizowanie programu do potrzeb poszczególnych Użytkowników.

  Do menu pod przyciskiem "Słowniki" dodano opcję "Pola dodatkowe dla kontrahentów". Wejście w opcję powoduje otwarcie okna umożliwiającego zdefiniowanie pól dodatkowych dla kontrahentów. Pola dodatkowe mogą przyjmować jeden z kilku typów: krótki tekst, liczba, data, logiczny (tak/nie) lub długi tekst. Ponadto możliwe jest ustanowienie pola wymaganym oraz wyłączenie go, aby było niedostępne. W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych pojawiają się one jako nowe kolumny w widoku danych na oknie "Kontrahenci". Ponadto na oknie dodawania lub edycji kontrahenta pojawia się zakładka "Pola dodatkowe" po wejściu w którą znajdują się nowe pola edycyjne zdefiniowane jako pola dodatkowe.
Zmiany w wersji 3.167.2016(2016-04-15)
 • Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu.
 • Zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Zmiany w wersji 3.166.2016(2016-04-05)
 • Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
 • Na oknie "Rejestr faktur" dodano opcję "Lista dokumentów powiązanych" dostępną w menu podręcznym dostępnym po wciśnięciu prawego przycisku myszy w kontekście zaznaczonego dokumentu. Opcja wyświetla okno z listą dokumentów powiązanych z wybranym dokumentem. Dostępna jest tylko dla dokumentów utworzonych na podstawie innych dokumentów, m.in. faktur korekt, faktur końcowych, faktur do WZ, faktur do PZ, etc.
Zmiany w wersji 2.165.2016(2016-03-18)
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Zmiany w wersji 2.164.2016(2016-03-11)
 • Na druku wpłaty gotówkowej dodano adres zleceniodawcy i zleceniobiorcy przelewu.
 • Zmieniono algorytm naliczania odsetek w notach odsetkowych oraz uaktualniono stopy procentowe w notach odsetkowych.
Zmiany w wersji 2.163.2016(2016-03-04)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem rekordu zawierającego najdłuższą wartość w danej kolumnie. Aby automatycznie dostosować szerokość kolumny należy kursor myszy ustawić na łączeniu kolumn w nagłówku i dokonać szybkiego dwukrotnego kliknięcia. Funkcjonalność działa analogicznie jak w arkuszach kalkulacyjnych, np. Excelu lub OpenOffice Calc.
Zmiany w wersji 2.162.2016(2016-02-26)
 • Zastosowano nową, napisaną od podstaw, bibliotekę do generowania plików PDF (Portable Document Format). Obecnie wydruki zapisywane do PDF są w pełni zgodne zarówno z podglądem wydruku jak i z wydrukiem rzeczywistym wysyłanym do drukarki. Ponadto wydruki PDF posiadają szare nagłówki tabel, a kolory oraz kroje czcionek są zgodne z ustawieniami w Konfiguracji. Plik wynikowy poddawany jest kompresji przez co ma mniejszą objętość. W testach nie wykryto problemów z brakiem możliwości otwarcia wygenerowanych plików, a także problemów z wyświetlaniem czcionek na urządzeniach Apple. Generowanie plików trwa zauważalnie szybciej, a aplikacja ma zwiększoną stabilność objawiającą się brakiem problemów z generowaniem błędów podczas zapisu do PDF. Z uwagi na krótszy i prostszy kod źródłowy biblioteki aplikacja ma zmniejszony rozmiar wynikowego pliku wykonywalnego EXE.
Zmiany w wersji 2.161.2016(2016-02-12)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.160.2016(2016-02-03)
 • Umożliwiono wskazanie rodzaju ceny pod którą ma się zapisywać automatycznie towar lub usługa z poziomu edycji dokumentu w przypadku korzystania z opcji "Podczas zapisu pozycji proponuj dodanie towaru lub usługi do bazy danych". W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano pole "Przy zapisie przypisz cenę dla ..." umożliwiające wskazanie rodzaju ceny. Aktywność tego parametru i funkcjonalności uzależniona jest od włączenia opcji "Podczas zapisu pozycji proponuj dodanie towaru lub usługi do bazy danych".
 • Zmieniono działanie programu podczas edycji pozycji dokumentów w przypadku gdy towar lub usługa została podczas dodawania wskazana z listy. W przypadku edycji pozycji na której wskazany jest towar istniejący w bazie towarów i usług lista rozwijana z cenami uzupełniana jest o ceny wskazane w towarach i usługach.
 • W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Zmiany w wersji 2.159.2016(2016-02-01)
 • Dodano podsumowanie wartości netto zaznaczonych dokumentów na oknie "Rejestr faktur" na dolnym pasku podsumowania.
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy z aplikacją.
Zmiany w wersji 2.158.2016(2016-01-26)
 • Na dolnym panelu widoku "Rejestr dokumentów" dodano podsumowanie wartości netto aktualnego widoku oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.157.2016(2016-01-22)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.156.2016(2016-01-21)
 • Wprowadzono możliwość stosowania dowolnego formatu numeracji faktur. W Słowniki - Ustawienia dokumentów - Zmień... rozszerzono listę wyboru "Rodzaj numeracji dokumentów" o pozycję "Numeracja inna według schematu". Wybranie pozycji "Numeracja inna według schematu" powoduje uaktywnienie pola "Schemat numeracji". W polu tym należy określić schemat nadawanych numerów. Pole może zawierać dowolny ciąg znaków w którym można zawrzeć znaczniki (tagi), które podczas dodawania kolejnych dokumentów będą przyjmować określone wartości. Schemat może zawierać dowolne ciągi znaków, które zostaną przepisane do numeru, a odpowiednimi numerami zostaną zastąpione wyłącznie znaczniki. Możliwe jest stosowanie następujących znaczników:

  %R - powoduje zastąpienie znacznika numerem roku zgodnym z datą wystawienia dokumentu;
  %r - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w roku wystawienia;
  %M - powoduje zastąpienie znacznika numerem miesiąca zgodnym z datą wystawienia dokumentu;
  %m - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w miesiącu wystawienia;
  %D - powoduje zastąpienie znacznika numerem dnia miesiąca zgodnym z datą wystawienia dokumentu;
  %d - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w dniu wystawienia;

  Przykłady:

  Jeśli wpisany schemat to: %R / %M / %m wówczas, np. w dniu 21. stycznia 2016 piętnasty dokument w miesiącu otrzyma numer 2016 / 1 / 15.

  Jeśli wpisany schemat to SK/%R/%M/%D/%d wówczas, np. w dniu 21. stycznia 2016 trzeci dokument w tym dniu otrzyma numer SK/2016/1/21/3.
 • Zmieniono organizację konfiguracji. Dodano zakładkę "Dane kontaktowe" gdzie przeniesiono pola zawierające numery telefonów, adresy e-mail oraz adresy stron www, a do zakładki "Dane firmy" dodano pola określające dane wystawcy dokumentów.
Zmiany w wersji 2.155.2016(2016-01-14)
 • W związku z Zarządzeniem Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. będącym Instrukcją realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w m.st. Warszawa dostosowano program do możliwości stosowania go przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe m. st. Warszawa. W związku z powyższym zarządzeniem umożliwiono m.in.:

  • Umożliwiono zastosowanie formatu numeracji według schematu: nr faktury/symbol jednostki/miesiąc/rok, np. 1/OS/BE/07/2015.

  • Umożliwienie stosowania odrębnej numeracji dla faktur korygujących i faktur wewnętrznych

  • Umieszczanie na fakturach sprzedaży odrębnych danych sprzedawcy i danych wystawcy.

  • Umieszczanie na fakturach zakupu odrębnych danych nabywcy i danych odbiorcy.

  Rozporządzenie: Instrukcja realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w m. st. Warszawa.
Zmiany w wersji 2.154.2016(2015-12-28)
 • Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania.
 • Dostosowano program do pracy w roku 2016 roku.
Zmiany w wersji 2.153.2015(2015-12-17)
 • Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.
 • Zmieniono oznaczenia na oknie edycji dokumentu i wydruku z "Adresat" na "Odbiorca".
Zmiany w wersji 2.152.2015(2015-11-27)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.151.2015(2015-11-26)
 • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
Zmiany w wersji 2.150.2015(2015-11-13)
 • Wprowadzono mechanizm polegający na nieoznaczaniu na czerwono w rejestrze dokumentów faktur proforma dla których upłynął termin płatności i które zostały zrealizowane poprzez wystawienie do nich właściwej faktury.
 • Umożliwiono ustawienie indywidualnie każdemu kontrahentowi osobnej formy płatności. Na oknie dodawania lub edycji kontrahenta w zakładce "Indywidualne warunki" dodano pole "Forma płatności kontrahenta". Jeśli zostanie w tym miejscu zdefiniowana jakakolwiek forma płatności to podczas wystawiania dokumentu temu kontrahentowi zostanie automatycznie ustawiona wskazana forma zapłaty.
 • Na oknie "Kontrahenci" dodano pole "Forma płatności kontrahenta" zawierająca indywidualną formę płatności przypisaną kontrahentowi.
 • Na oknie podglądu wydruku dodano menu kontekstowe dostępne poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy. Menu dostępne jest wyłącznie w obszarze stanowiącym wizualizację kartki.
 • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
Zmiany w wersji 2.149.2015(2015-10-16)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.148.2015(2015-10-09)
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano opcjonalny parametr "Po wykonaniu wydruku proponuj fiskalizację dokumentu". Jeśli parametr jest zaznaczony wówczas każdorazowo po zapisie i wydruku dokumentu, który nie był jeszcze zafiskalizowany proponowana jest jego fiskalizacja.
Zmiany w wersji 2.147.2015(2015-10-02)
 • Zmieniono sposób blokowania wprowadzania zmian w dokumentach dla których dokonano już jakichkolwiek spłat. Dotychczas podczas próby dokonania zmian pojawiała się informacja o braku możliwości edycji i blokowany był zapis. Obecnie dokument otwiera się w trybie tylko do odczytu i wszystkie pola edycyjne są zablokowane.
 • Zablokowano możliwość wprowadzania zmian w dokumentach, które zostały już zafiskalizowane.
Zmiany w wersji 2.146.2015(2015-09-10)
 • Dodano obsługę nowego dokumentu sprzedaży - faktura zaliczkowa walutowa. Dokument jest domyślnie wyłączony. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura zaliczkowa walutowa - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
 • Dodano obsługę nowego dokumentu sprzedaży - faktura końcowa walutowa. Dokument jest domyślnie wyłączony. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura końcowa walutowa - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
 • Dodano nowy rejestr VAT sprzedaży dla faktur zaliczkowych walutowych.
 • Dodano nowy rejestr VAT sprzedaży dla faktur końcowych walutowych.
 • Umożliwiono bezpośrednie wysyłanie maili z aplikacji z poziomu okna "Rejestr dokumentów" oraz "Kontrahenci" z pominięciem programu pocztowego zainstalowanego w systemie. Aby wysyłka maili była możliwa należy w Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" podać adres e-mail z którego mają być wysyłane wiadomości z programu. Wyboru czy maile mają być wysyłane bezpośrednio z programu czy poprzez domyślny program pocztowy zdefiniowany w systemie dokonuje się parametrem "Do wysyłania wiadomości korzystaj z zewnętrznego domyślnego programu pocztowego" w Konfiguracji w zakładce Kontrahenci.
 • Na oknie oraz wydruku rejestru VAT faktur zaliczkowych dodano kolumnę "Data otrzymania zaliczki".
 • Dodano dwie nowe kolumny "Do zapłaty w walucie" oraz "Do zapłaty [zł]" na oknie "Rejestr dokumentów".
Zmiany w wersji 2.145.2015(2015-08-28)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.144.2015(2015-08-19)
 • Dodano nowe zestawienie: Zestawienie sprzedaży według kodu kreskowego.
Zmiany w wersji 2.143.2015(2015-08-14)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.142.2015(2015-07-17)
 • Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora. Administrator ma pełne prawa, których nie można zmienić.
 • Wprowadzono do programu możliwość zalogowania się na Administratora poprzez hasło serwisowe. Mechanizm ma zastosowanie w przypadku utraty hasła. Hasło serwisowe jest generowane automatycznie w oparciu o aktualną datę i licencję programu. Jest więc unikalne dla każdej licencji i zależy od aktualnej daty. Dzięki temu jest ważne tylko jeden dzień i unikalne dla każdego użytkownika. W celu wygenerowania tymczasowego hasła serwisowego należy zwrócić się do Działu Pomocy Technicznej. Wygenerowanie hasła serwisowego jest bezpłatne dla Użytkowników posiadających wykupione aktualizacje i wsparcie lub dla których nie upłynął rok od zakupu licencji.
Zmiany w wersji 2.141.2015(2015-07-10)
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
 • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...
 • Na oknie potwierdzenia wydruku dostawy wewnątrzwspólnotowej dodano opcję "Drukuj potwierdzenie dostawy wewnątrzwspólnotowej". Zaznaczenie opcji powodu wydrukowanie dla drukowanej dostawy wewnątrzwspólnotowej dokumentu potwierdzającego fakt dokonania dostawy (potwierdzenie dostawy wewnątrzwspólnotowej).
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentu" dodano parametr "Drukuj podsumowania na potwierdzeniu WDT" oraz "Drukuj ceny na potwierdzeniu WDT". Opcje umożliwiają określenie czy na dokumencie potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej mają być drukowane ceny, wartości i podsumowania.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Ostrzegaj przed próbą ponownego dodania do dokumentu tego samego towaru lub usługi". Użycie opcji skutkuje wyświetlaniem monitu o próbie dodania do dokumentu towaru lub usługi, który już wcześniej znajdował się na tym dokumencie.
 • Na oknie Kontrahenci - Pokaż należności kontrahenta... dodano do widoku tabeli trzy nowe kolumny: "Wartość brutto", "Rozliczono" oraz "Waluta". W kolumnach tych znajdują się wartości w walucie poszczególnych dokumentów. Wyświetlanie dodatkowych kolumn uwarunkowane jest tym czy dla danego kontrahenta były wystawiane jakiekolwiek dokumenty walutowe dla, których rozliczenie również ma być dokonane w walucie.
Zmiany w wersji 2.140.2015(2015-06-26)
 • Umożliwiono sporządzanie druczków wpłat gotówkowych i poleceń przelewów. Na oknie "Rejestr dokumentów" w menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w kontekście danego dokumentu dodano w sekcji "Inne wydruki" opcję "Drukuj polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej...". Wywołanie opcji powoduje wydruk w dwóch egzemplarzach druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej do banku lub na poczcie.
Zmiany w wersji 2.139.2015(2015-06-19)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.138.2015(2015-06-12)
 • Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy wywołanym spod sekcji "Podsumowanie" dodano menu umożliwiające wybranie czy płatność należności za dokument ma być w złotówkach czy w walucie. Opcja dostępna jest wyłącznie dla faktur, zamówień oraz ofert walutowych.
 • Na oknie "Rejestr dokumentów" dodano pola "Rozliczono" oraz "Pozostało do rozliczenia" zawierające kwoty pozostałe do rozliczenia w walucie obcej.
 • Umożliwiono dokonywanie i rejestrowanie spłat dokumentów w walucie dla których spłata jest w walucie.
 • W przypadku gdy dokument walutowy rozliczany jest w walucie na oknie edycji spłat (Dokumenty - Rozlicz - Dodaj / Zmień) dodano zakładkę "Waluta" umożliwiającą określenie daty, kursu oraz tabeli kursowej z dnia dokonania spłaty.
Zmiany w wersji 2.137.2015(2015-05-12)
 • Umożliwiono integrację programu z aplikacją Mała Księgowość. W Konfiguracji w zakładce "Księgowanie" po wybraniu z listy "Program księgowy" aplikacji Mała Księgowość pojawiają się pola "Folder programu księgowego" w którym należy wskazać folder instalacyjny w którym znajdują się bazy danych aplikacji Mała Księgowość (program sam stara się wykryć odpowiedni folder) oraz pole "Firma" w której należy określić firmę do której księgowane będą dokumenty.
Zmiany w wersji 2.136.2015(2015-04-28)
 • Poprawiono algorytm komunikacji programu z drukarkami fiskalnymi POSNET.
Zmiany w wersji 2.135.2015(2015-04-24)
 • Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku. Dotychczas podgląd wydruku miał charakter wyłącznie poglądowy i nie odzwierciedlał dokładnie rzeczywistego wydruku. Obecnie podgląd wydruku ma charakter rzeczywisty i dokładnie odzwierciedla wydruk.
 • Zmieniono sposób informowania użytkownika o błędach podczas reorganizacji bazy danych. Dotychczas okna z błędami pojawiały się sukcesywnie w miarę postępu reorganizacji. Obecnie błędy nie są wyświetlane na bieżąco lecz na liście zbiorczej po zakończeniu reorganizacji. Ponadto raport z błędami zrzucany jest do pliku do folderu instalacyjnego.
Zmiany w wersji 2.134.2015(2015-04-17)
 • Wprowadzono możliwość dowolnego ustalania kolejności kolumn w tabeli z pozycjami dokumentów. W Konfiguracji w zakładce "Styl druku pozycji dokumentów" przy polach określających parametry wydruku danej kolumny dodano przyciski "góra" i "dół" umożliwiające zmianę kolejności.
Zmiany w wersji 2.133.2015(2015-04-08)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentu" dodano opcję "Zamiast daty terminu płatności drukuj ilość dni terminu". Włączenie opcji wymusza drukowanie terminu płatności w formie ilości dni zamiast daty.
 • Na oknie "Rejestr faktur" w widoku tabeli dodano kolumnę "Ilość dni terminu płatności".
 • Wprowadzono możliwość szybkiego wywołania opcji Zmień klawiszem Enter z poziomu dowolnego widoku tabeli na wszystkich oknach programu. Skrót ten działa tylko na oknach nie będących oknami wyboru danych.
Zmiany w wersji 2.132.2015(2015-04-03)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.131.2015(2015-03-20)
 • Wprowadzono możliwość modyfikacji wartości w zestawieniach VAT na dokumentach. Na oknie dodawania lub edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy wywołanym z poziomu tabeli "Zestawienie VAT" dodano opcję "Popraw wartości". Powoduje ona otwarcie okna edycyjnego umożliwiającego zmianę wartości netto, wartości VAT i wartości brutto w podsumowaniu poszczególnych stawek VAT.
 • Wprowadzono mechanizmy mające na celu znaczne przyśpieszenie generowania rejestrów VAT.
Zmiany w wersji 2.130.2015(2015-03-13)
 • Przy dodawaniu pozycji do dokumentów wprowadzono możliwość podpowiadania ostatniej ceny sprzedaży po jakiej dany towar lub usługa zostały sprzedane danemu kontrahentowi. Dostępność opcji włącza się poprzez opcję "Przy dodawaniu pozycji do dokumentów sprzedaży podpowiadaj ostatnią cenę sprzedaży" dostępną w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty".
 • Wydruki wezwań do zapłaty w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 • Wydruk noty odsetkowej w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.129.2015(2015-03-06)
 • Wprowadzono rejestr VAT dla faktur uproszczonych.
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.128.2015(2015-02-27)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano opcję "Zamiast daty terminu płatności drukuj ilość dni terminu płatności". Opcja umożliwia włączenie opcjonalnego podawania na fakturze z odroczonym terminem zapłaty ilość dni terminu płatności zamiast daty terminu płatności.
 • Zmieniono sposób formatowania liczb w wynikach zestawień ilościowych. Dotychczas liczby podawane były zawsze z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obecnie liczby formatowane są z ilością miejsc po przecinku zgodną z ustawieniami parametru "Ilość miejsc po przecinku w JM" w Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi"
Zmiany w wersji 2.127.2015(2015-02-20)
 • Wprowadzono zmiany w niektórych algorytmach wyliczeniowych mające na celu znaczne przyśpieszenie działania programu na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 2.126.2015(2015-02-06)
 • Wprowadzono zupełnie nową organizację okna "Kontrahenci". Zrezygnowano ze stosowania identyfikatorów oraz hierarchicznego podziału kontrahentów na grupy. Wprowadzono natomiast sekcję "Dane adresowe" umożliwiającą niezależnie od danych firmy wprowadzenie odrębnych danych do korespondencji. Uwaga! Dla użytkowników przyzwyczajonych do starego widoku w Konfiguracji w zakładce "Kontrahenci" wprowadzono opcję "Stosuj kontrahentów z hierarchicznym podziałem na rodzaje i z identyfikatorami", której włączenie powoduje przywrócenie starego widoku kontrahentów.
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego grupowania pozycji dokumentów podczas grupowej realizacji dokumentów jeśli realizowane dokumenty zawierają takie same pozycje. Wówczas na zrealizowanym dokumencie dany towar lub usługa występuje jednokrotnie z sumowanymi ilościami.
Zmiany w wersji 2.125.2015(2015-01-30)
 • Umożliwiono wybór rodzaju dokumentu na jaki ma zostać przekonwertowana faktura proforma podczas użycia opcji Realizuj dostępnej spod prawego przycisku myszy na oknie "Rejestr faktur". Możliwa jest realizacja (konwersja) do paragonu, faktury lub faktury zaliczkowej.
 • W Konfiguracji w zakładce "Kontrahenci" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie kontrahenta o tym samym identyfikatorze". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania kontrahenta z takim samym identyfikatorem.
 • W Konfiguracji w zakładce "Kontrahenci" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie kontrahenta o tym samym numerze NIP". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania kontrahenta z takim samym numerem NIP.
 • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie towaru lub usługi o tym samym identyfikatorze". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania towaru lub usługi z takim samym identyfikatorem.
 • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie towaru lub usługi o tym samym kodzie kreskowym". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania towaru lub usługi z takim samym kodem kreskowym.
 • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie towaru lub usługi o tej samej cesze". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania towaru lub usługi z taką samą cechą (indeksem).
Zmiany w wersji 2.124.2015(2015-01-14)
Zmiany w wersji 2.123.2015(2015-01-09)
 • Dodano dwie nowe sekcje klasyfikacji typów dokumentów: "Zamówienia dla sprzedaży" oraz "Zamówienia dla zakupów". W skład nowo dodanych typów wchodzą faktury proforma oraz zamówienia i oferty.
 • Dodano obsługę nowych dokumentów: "Zamówienie walutowe" oraz "Oferta walutowa". Dokumenty domyślnie są niedostępne. Dostępność dokumentów można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - [ dokument ] - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
Zmiany w wersji 2.122.2015(2015-01-03)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.121.2015(2014-12-30)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.120.2015(2014-12-22)
 • Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok.
 • Wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne nadawanie dokumentom KP i KW numerów w formie miesięcznej lub rocznej.
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Rozliczenia" w której umieszczono pola umożliwiające określenie sposobu numeracji dokumentów kasowych oraz określenie przedrostków dla tychże numerów.
 • Z okna dodawania i modyfikacji częściowych spłat dla dokumentów usunięto pole wyboru formy płatności. Zamiast tego umożliwiono wybór pomiędzy wpłatą (wypłatą) gotówkową i przelewem przychodzącym (lub wychodzącym).
 • Zmieniono ikonę dla przycisku "Rozlicz" na oknie "Rejestr dokumentów".
Zmiany w wersji 2.119.2014(2014-12-08)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.118.2014(2014-12-05)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania rachunków.
 • Do konfiguracji dodano nową zakładkę "Księgowanie". W sekcji tej umieszczono opcje służące do konfigurowania zasad współpracy z programem Księga do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub Ryczałt do ewidencji przychodów.
 • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano zakładkę "Księgowanie" w której można określić do jakiej kolumny KPiR lub stawki ryczałtu zostanie zaksięgowany dokument z danym towarem lub usługą. Można w tym miejscu również zdefiniować opis zdarzenia gospodarczego lub uwagi.
 • Na oknie "Rejestr faktur" dodano przycisk "Zaksięguj" ("Wyksięguj") służący do ręcznego księgowania (wyksięgowywania) dokumentów. Stan przycisku zależny jest od tego czy rachunek został już zaksięgowany.
 • Do widoku tabeli "Rejestr faktur" dodano kolumnę "Status księgowania" w której każdy z dokumentów może posiadać jeden z trzech stanów "Niezaksięgowany", "Zaksięgowany" lub "Wyksięgowany".
Zmiany w wersji 2.117.2014(2014-11-21)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania rachunków.
 • Do konfiguracji dodano nową zakładkę "Księgowanie". W sekcji tej umieszczono opcje służące do konfigurowania zasad współpracy z programami Księga do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub Ryczałt do ewidencji przychodów.
 • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano zakładkę "Księgowanie" w której można określić do jakiej kolumny KPiR lub stawki ryczałtu zostanie zaksięgowany dokument z danym towarem lub usługą. Można w tym miejscu również zdefiniować opis zdarzenia gospodarczego lub uwagi.
 • Na oknie "Rejestr dokumentów" dodano przycisk "Zaksięguj" ("Wyksięguj") służący do ręcznego księgowania (wyksięgowywania) dokumentów. Stan przycisku zależny jest od tego czy dany dokument został już zaksięgowany.
Zmiany w wersji 2.117.2014(2014-11-14)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.116.2014(2014-10-30)
 • Na wydruku faktur odwrotne obciążenie dodano pod tabelą z zestawieniem VAT informację: "Podatek rozlicza nabywca".
 • Zmieniono nazwę dokumentu "Faktura proforma" na "Proforma".
Zmiany w wersji 2.115.2014(2014-10-17)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.114.2014(2014-10-03)
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania nazwy banku i oddziału oraz kodu SWIFT na podstawie podanego numeru rachunku bankowego.
 • Opcję "Znajdź" dostępną z poziomu okna "Rejestr faktur" rozszerzono o możliwość wyszukiwania dokumentów również na podstawie nazwy pozycji na dokumentach.
 • Umożliwiono określanie formy płatności na paragonach. Na oknie dodawania i edycji paragonu dodano pole "Forma płatności" umożliwiające wybranie z listy lub ze słownika formy płatności.
 • Umożliwiono określenie formy i terminu płatności na fakturach do paragonu. Na oknie dodawania i edycji faktury do paragonu dodano sekcję "Płatność".
Zmiany w wersji 2.113.2014(2014-09-26)
 • Na oknie edycji dokumentów nominowanych w walutach obcych w zakładce "Waluta" dodano pole "Numer konta do rozliczeń walutowych" umożliwiające wpisanie dodatkowego numeru rachunku bankowego.
 • W widoku danych "Rejestr dokumentów" dodano kolumny "Nazwa banku do rozliczeń walutowych" oraz "Numer konta do rozliczeń walutowych".
 • Na wydrukach dokumentów nominowanych w walutach obcych dodano sekcje zawierające numer nazwę banku oraz konta do rozliczeń walutowych oraz kod SWIFT banku.
 • Wprowadzono zabezpieczenie polegające na wyświetleniu ostrzeżenia o nie podaniu numeru rachunku bankowego w przypadku wybrania przelewu jako formę płatności.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.
Zmiany w wersji 2.112.2014(2014-08-29)
 • Dodano obsługę nowego dokumentu Faktura walutowa proforma. Dokument domyślnie jest niedostępny. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura walutowa proforma - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
 • Dodano możliwość korygowania paragonów, a tym samym obsługę nowego dokumentu Paragon korekta będący w istocie fakturą korektą do paragonu. Dokument domyślnie jest niedostępny. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Paragon korekta - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
 • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano parametr "Podczas zapisu pozycji proponuj dodanie towaru lub usługi do bazy danych". Włączenie parametru powoduje, że przy dodawaniu nowej pozycji do dokumentu, która nie została wybrana z listy program proponuje przy zapisie pozycji szybkie dodanie towaru lub usługi do bazy towarów i usług.
 • Na oknie "Rejestr faktur" do menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy i do sekcji głównego menu "Edycja" dodano opcję "Zaznacz wszystko CTRL + A". Wybranie opcji powoduje zaznaczanie wszystkich widocznych w tabeli dokumentów.
Zmiany w wersji 2.111.2014(2014-08-21)
 • Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Uwaga! Pakiet nie tworzy skrótu uruchomieniowego do aplikacji Archiwum na Pulpicie i w menu Windows START. Aplikację należy uruchamiać bezpośrednio z folderu instalacyjnego (domyślnie Komputer - Dysk lokalny C: - Faktura VAT).
Zmiany w wersji 2.110.2014(2014-08-14)
 • Wprowadzono nowy słownik "Grupy numeracji dokumentów". Słownik znajduje się w Słowniki - Grupy numeracji dokumentów...
 • Umożliwiono dowolne określenie osobno dla wszystkich rodzajów dokumentów grupy numeracji. Mechanizm ten umożliwia automatyczne numerowanie poszczególnych numerów dokumentów w ramach wspólnych grup zdefiniowanych w słowniku grup numeracji dokumentów. Grupę do jakiej przypięty jest dany rodzaj dokumentu można zdefiniować w Słowniki - Ustawienia dokumentów - [ rodzaj dokumentu ] w polu "Grupa numeracji".
 • Umożliwiono wydruk faktur walutowych i eksportowych w języku rosyjskim. Wyboru języka na wydruku można dokonać na oknie potwierdzenia wydruku.
Zmiany w wersji 2.109.2014(2014-07-12)
 • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu - Faktura uproszczona. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów.
 • W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Do listy wyboru "Zakres dat" dodano pozycje: "Ostatni kwartał", "Aktualny kwartał" oraz "Poprzedni kwartał".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Proponuj archiwizację na zewnętrzny dysk" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu wyświetlany zostaje monit z przypomnieniem o konieczności sporządzenia kopii danych na zewnętrzny nośnik. Zalecane jest, aby w takim przypadku kopia danych zapisywana była na zewnętrznym nośniku danych, np. na pendrive.
 • Wprowadzono opcję automatycznego tworzenia kopii danych na dysku lokalnym do wybranej lokalizacji przy określonych czynnościach. W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono parametr "Folder do automatycznej archiwizacji" (domyślnie "C:\ProgramData\faktura-vat"). Parametr określa lokalizację na dysku lokalnym do której będą archiwizowane dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj po zamknięciu programu" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj przed dokonaniem importu" oraz "Archiwizuj przed dokonaniem aktualizacji". Przy włączonych opcjach przed dokonaniem importu lub przed dokonaniem aktualizacji tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
Zmiany w wersji 2.108.2014(2014-06-20)
 • Wprowadzono zmiany w organizacji Konfiguracji. Usunięto zakładki: "Uwagi na dokumencie" oraz "Styl druku dokumentów". Dodano zakładki: "Ustawienia druku dokumentów", "Ustawienia druku pozycji dokumentów", "Uwagi i elementy graficzne na wydruku". Opcje z usuniętych zakładek umieszczono logicznie w nowych zakładkach.
 • W opcji "Zestawienia" dodano nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według kategorii".
 • W opcji "Zestawienia" dodano nowe zestawienie "Wartość sprzedaży według osoby wystawiającej".
 • W opcji "Zestawienia" dodano nowe zestawienie "Wartość sprzedaży według osoby odbierającej".
Zmiany w wersji 2.107.2014(2014-05-26)
 • Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na dokumencie.
Zmiany w wersji 2.106.2014(2014-05-09)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.105.2014(2014-04-28)
 • Umożliwiono ręczne poprawianie wartości w pozycjach dokumentów. Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Popraw wartości". Umożliwia ona wpisanie dowolnych wartości w kolumnach "Wartość netto", "Wartość VAT", "wartość VAT".
 • Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.104.2014(2014-04-26)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj na dokumentach powiązanych numer i datę dokumentu źródłowego" (domyślnie wyłączony). Włączenie opcji powoduje umieszczanie na wydrukach dokumentów zrealizowanych na podstawie innych dokumentów numeru i daty dokumentu źródłowego.
Zmiany w wersji 2.103.2014(2014-04-25)
 • W Słowniki - Waluty... dodano kolumnę "Przelicznik" będący dzielnikiem kursu dla niektórych walut. Dla większości walut dzielnik wynosi 1:1 i jest neutralny. Stosowany jest natomiast dla Forinta węgierskiego, Jena japońskiego i Korony islandzkiej dla których wynosi 100:1. Informuje on ile danej waluty można otrzymać za kwotę podaną jako kurs.
 • Podczas dodawania faktur walutowych wprowadzono mechanizmy przeliczania dokumentu na złotówki z uwzględnieniem przelicznika (dzielnika).
 • Na oknie "Rejestr faktur" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zestawienie nierozliczonych dokumentów". Jest to lista wszystkich nieopłaconych dokumentów z możliwością wyszukiwania i filtrowania po kontrahentach.
 • W całym programie zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Zmiany w wersji 2.102.2014(2014-03-28)
 • Wprowadzono możliwość wystawienia dokumentu "Zamówienie". Dokument domyślnie jest ukryty. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów. Dla zamówienia działa opcja "Realizuj", która automatycznie tworzy z niego fakturę.
 • Wprowadzono możliwość wystawienia dokumentu "Oferta". Dokument domyślnie jest ukryty. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów. Dla oferty działa opcja "Realizuj", która automatycznie tworzy z niej fakturę.
 • Dodano nowy rejestr VAT dla faktur odwrotne obciążenie.
 • Zmodyfikowano wygląd rejestru VAT poprzez usunięcie kolumny "Bezrachunkowa sprzedaż brutto" oraz dodanie kolumn "Data powstania obowiązku podatkowego" i "Sprzedaż dla której podatnikiem jest nabywca".
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.101.2014(2014-03-14)
 • Wprowadzono obsługę dokumentu "Dostawa wewnątrzwspólnotowa korekta". Dokument jest domyślnie niewidoczny. Jego dostępność można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Dostawa wewnątrzwspólnotowa korekta - Dokument dostępny...
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.99.2014(2014-02-07)
 • Umożliwiono tworzenie zbiorczych faktur końcowych do wielu faktur zaliczkowych wystawionych w ramach jednej transakcji temu samemu kontrahentowi. Aby utworzyć zbiorczą fakturę końcową należy zaznaczyć faktury zaliczkowe do zrealizowania (z wciśniętym klawiszem Shift) i wcisnąć opcję "Realizuj".
 • Umożliwiono tworzenie zbiorczych faktur do WZ na podstawie dokumentów WZ wystawionych temu samemu kontrahentowi. Aby utworzyć zbiorczą fakturę do WZ należy zaznaczyć dokumenty WZ do zrealizowania (z wciśniętym klawiszem Shift) i wcisnąć opcję "Realizuj".
 • Umożliwiono tworzenie faktur zbiorczych na podstawie faktur proforma wystawionych temu samemu kontrahentowi. Aby utworzyć zbiorczą fakturę do faktur proforma należy zaznaczyć faktury proforma do zrealizowania (z wciśniętym klawiszem Shift) i wcisnąć opcję "Realizuj".
 • Umożliwiono tworzenie zbiorczych faktur do wielu paragonów. Aby utworzyć zbiorczą fakturę do wielu paragonów należy zaznaczyć paragony do zrealizowania (z wciśniętym klawiszem Shift) i wcisnąć opcję "Realizuj".
 • Dodano kolumnę "Był realizowany" na oknie "Rejestr faktur". Komórka tabeli zawiera informację czy na podstawie danego dokumentu został wystawiony inny dokument.
 • Wprowadzono komunikat informujący o fakcie zrealizowania dokumentu podczas próby realizacji dokumentu, który został wcześniej zrealizowany.
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy w Konfiguracji z internetowej bazy danych firm na podstawie podanego numeru NIP. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Umożliwiono automatyczne pobieranie danych firmy z Internetu podczas pierwszego uruchomienia programu. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.
Zmiany w wersji 2.98.2014(2014-01-15)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.97.2014(2014-01-09)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.95.2014(2014-01-08)
 • Wprowadzono nowe oznaczenie dokumentu potwierdzającego wpłaty przelewowe. Obecnie potwierdzenie płatności otrzymanej przelewem oznaczane jest jako BP (bank przyjął).
 • Po wygenerowaniu faktury VAT z faktury proforma dodano okno dialogowe z pytaniem czy usunąć zrealizowaną fakturę proforma z możliwością jej automatycznego usunięcia.
Zmiany w wersji 2.94.2014(2013-12-20)
 • Umożliwiono fiskalizację faktur procedura marży.
Zmiany w wersji 2.93.2014(2013-12-13)
 • Wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci. Do Pakietu dodano aplikację służącą do łatwego i szybkiego konfigurowania połączenia z bazą danych w innej lokalizacji niż standardowa. Aplikację stanowi plik ConnectionConfig.exe, który dodany został do folderu programu: Komputer - Dysk twardy C: - Rachunek. Uwaga! U niektórych Użytkowników mających program dostosowany do pracy w sieci może zdarzyć się błąd polegający na braku możliwości nawiązania połączenia z bazą danych. W takim przypadku należy uruchomić aplikację ConnectionConfig.exe i jeszcze raz "ręcznie" wskazać lokalizację pliku bazy danych na dysku lokalnym lub sieciowym.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.92.2013(2013-12-06)
 • Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 2.91.2013(2013-12-04)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.90.2013(2013-11-14)
 • Na oknie konfiguracji w zakładce "Konta bankowe" dla każdego z kont dodano możliwość zdefiniowania kodu SWIFT. Podane kody SWIFT drukowane są pod numerem konta na dokumentach walutowych.
 • Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Ustaw rabat na wszystko" (skrót klawiszowy CTRL + R). Opcja umożliwia szybkie ustawienie rabatu dla całego dokumentu.
 • Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dodano podmenu "Sposób wyliczania cen". Opcja umożliwia szybką zmianę sposobu wyliczania dokumentu na: od netto lub od brutto.
 • Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Zmiany w wersji 2.89.2013(2013-10-18)
 • Dodano możliwość drukowania not odsetkowych dla wybranych dokumentów. W celu wydrukowania noty należy zaznaczyć dokument lub dokumenty na oknie "Rejestr faktur", a następnie z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Drukuj notę odsetkową".
 • Umożliwiono drukowanie zbiorczych wezwań do zapłaty dla wielu dokumentów. W celu wydrukowania zbiorczego wezwania do zapłaty należy zaznaczyć dokumenty tego samego kontrahenta na oknie "Rejestr faktur", a następnie z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Drukuj wezwanie do zapłaty".
 • Na wydrukach faktur zaliczkowych i końcowych dodano dodatkowe zestawienie VAT wyliczone dla całości dokumentu bez uwzględnienia zaliczki.
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
 • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.
 • Wprowadzono mechanizm pomocy kontekstowej. Na większości okien dodano przyciski "Pomoc". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie systemu Pomocy na rozdziale opisującym aktualnie otwarte okno i funkcjonalność.
Zmiany w wersji 2.87.2013(2013-09-23)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.86.2013(2013-09-20)
 • Podczas dodawania nowego kontrahenta z poziomu okna "Kontrahenci" wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta z Internetu w przypadku podania numeru NIP. Po opuszczeniu pola edycji "NIP" następuje próba automatycznego pobrania pozostałych danych z internetowej bazy firm.
 • Podczas dodawania nowego towaru z poziomu okna "Towary i usługi" wprowadzono automatyczne pobieranie pełnej nazwy towaru z Internetu w przypadku podania numeru kodu kreskowego. Po opuszczeniu pola edycji "Kod kreskowy" następuje próba automatycznego pobrania nazwy towaru z internetowej bazy towarów.
 • W celu przyśpieszenia wystawiania dokumentów wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP. Podczas tworzenia nowego dokumentu i wpisaniu oraz opuszczeniu pola "NIP" następuje próba odnalezienia pozostałych danych kontrahenta w spisie Kontrahentów. Jeśli to się nie powiedzie następuje próba odnalezienia danych we wcześniej wystawionych dokumentach. Na końcu następuje próba pobrania danych kontrahenta z internetowej bazy firm.
Zmiany w wersji 2.85.2013(2013-09-06)
 • Na oknie edycji kontrahenta wprowadzono zakładki: "Dane kontrahenta" oraz "Indywidualne warunki". Zakładka "Dane kontrahenta" zawiera pola z danymi firmy. Zakładka "Indywidualne warunki" pozwala na przypisanie indywidualnego rabatu danemu kontrahentowi oraz przypisanie indywidualnego terminu płatności dla dokumentów z odroczonym terminem zapłaty wystawianych temu kontrahentowi. W przypadku tworzenia dokumentu dla kontrahenta ze zdefiniowanymi indywidualnymi warunkami termin płatności oraz rabat ustawiają się zgodnie z tym co zdefiniowano w danych kontrahenta.
 • Umożliwiono zaznaczanie kursorem wielu dokumentów na raz na oknie "Rejestr faktur". Aby zaznaczyć więcej niż jeden dokument należy kliknąć kursorem myszy w te dokumenty z jednocześnie wciśniętym klawiszem CTRL. Zaznaczenie więcej niż jednego dokumentu powoduje wyświetlanie na pasku podsumowania widoku sumy wszystkich zaznaczonych dokumentów.
 • Wprowadzono możliwość grupowego drukowania dokumentów. W przypadku zaznaczenia wielu dokumentów i wciśnięciu przycisku "Drukuj" do drukarki wysyłane są wszystkie zaznaczone dokumenty i drukowane jednocześnie.
 • Wprowadzono możliwość grupowego zapisu dokumentów do plików PDF. W przypadku zaznaczenia wielu dokumentów i wybraniu opcji "Zapisz do PDF" dostępnej pod prawym przyciskiem myszy generowane są grupowo pliki PDF zawierające zaznaczone dokumenty.
Zmiany w wersji 2.84.2013(2013-08-16)
 • Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
 • Rozszerzono ilość dopuszczalnych znaków w nazwie towaru lub usługi na oknie "Towary i usługi".
 • Rozszerzono ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług w pozycjach faktur.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na zapamiętywaniu ostatniego wpisanego numeru rachunku bankowego nie globalnie dla wszystkich rodzajów dokumentów lecz osobno dla każdego rodzaju dokumentu. Uwaga! Przy wystawianiu nowych dokumentów może być konieczne ponowne wskazanie numeru rachunku bankowego.
Zmiany w wersji 2.83.2013(2013-08-02)
 • Umożliwiono import baz danych z programu Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek (opcja Dane - Import bazy danych). Dotychczasowa baza danych jest zastępowana danymi pochodzącymi z programu Rachunek. Uwaga! Dane z programu rachunek nie są dopisywane do istniejącej bazy danych w programie faktura lecz dane są nadpisywane!
 • Zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych oraz zapłaconych w tabeli na oknie "Rejestr faktur". Dotychczas dokumenty rozliczone oraz zapłacone zawierały w kolumnie napis "Tak", który obecnie zamieniony został na zieloną ikonę.
Zmiany w wersji 2.82.2013(2013-06-28)
 • Zmieniono dzień z którego pobierane są kursy walut dla korekty faktury walutowej. Obecnie przyjmowana jest data taka sama jak na fakturze korygowanej.
 • Zmieniono umiejscowienie na wydruku etykiety "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" w zależności od zdefiniowanej w Konfiguracji czcionki i jej rozmiaru. W przypadku dużych czcionek napis ten umieszczany jest nad tabelą z pozycjami dokumentu.
 • Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości zestawienia.
 • Poprawiono stabilność działania wersji na pendrive (portable).
Zmiany w wersji 2.81.2013(2013-06-07)
 • Dodano kolumnę "Ilość dni po terminie" w widoku danych na oknie "Rejestr faktur" zawierającą informację o ilości dni jakie upłynęły od ostatniego dnia terminu płatności dla faktur z odroczonym terminem zapłaty.
 • Dodano możliwość wydruku dla danej faktury wezwania do zapłaty. Dotychczas możliwe było wydrukowanie wyłącznie przedsądownego wezwania do zapłaty. W menu pod prawym przyciskiem myszy dodano podmenu "Drukuj wezwania do zapłaty" zawierające opcje "Drukuj wezwanie do zapłaty" oraz "Drukuj przedsądowne wezwanie do zapłaty".
 • Dodano do programu instrukcję obsługi. Instrukcja dostępna jest pod menu głównym Pomoc - Pomoc.
 • Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie komunikacji z drukarkami fiskalnymi opartymi na protokole Posnetu.
Zmiany w wersji 2.80.2013(2013-05-17)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano pole "Bezwzględnie drukuj datę sprzedaży". Włączenie tego parametru powoduje drukowanie "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" nawet jeśli data ta jest taka sama jak data wystawienia dokumentu.
Zmiany w wersji 2.79.2013(2013-03-29)
 • Na oknie edycji spłaty (opcja "Rozlicz" na oknie "Rejestr faktur") dodano opcję "Drukuj". Opcja pozwala na sporządzenie wydruku KP dla zaznaczonej spłaty.
 • Pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Rejestr faktur" dodano opcję "Drukuj dokument kasowy". Wybranie opcji dla dokumentu z odroczonym terminem płatności powoduje otwarcie okna edycji spłat, a dla dokumentu gotówkowego powoduje wydrukowanie KP.
 • Na oknie edycji faktury zaliczkowej w sekcji "Płatność" oraz na wydruku faktury zaliczkowej dodano pole "Data otrzymania zaliczki".
 • Na oknie "Rejestr faktur" dodano do tabeli danych pole "Data otrzymanai zaliczki".
 • Na oknie "Rejestry VAT" dodano rejestr VAT dla faktur detalicznych.
Zmiany w wersji 2.78.2013(2013-03-12)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
 • Umożliwiono stosowanie wspólnej numeracji dla wszystkich dokumentów sprzedaży. W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Stosuj wspólną numerację dla wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży".
Zmiany w wersji 2.77.2013(2013-02-12)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.76.2013(2013-02-07)
 • Do rejestrów VAT dodano nową ewidencję dla faktur VAT-RR.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.75.2013(2013-01-31)
 • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu "Faktura - odwrotne obciążenie".
 • W menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy z poziomu okna "Rejestr dokumentów" dodano opcję "Fiskalizuj dokument". Wybranie opcji skutkuje wydrukowaniem paragonu dla dokumentu przez drukarkę fiskalną. Opcja dostępna jest wyłącznie w przypadku włączonej obsługi drukarki fiskalnej.
 • Na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumnę "Fiskalizowany". Zawiera ona informację czy dany dokument został wysłany do drukarki fiskalnej.
Zmiany w wersji 2.74.2013(2013-01-09)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.73.2013(2013-01-03)
 • Przy korzystaniu z opcji importu danych wprowadzono okno dialogowe z pytaniem czy na pewno dokonać importu danych.
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" zmieniono nazwę parametru z "Drukuj dodatkowe zestawienie VAT w złotówkach na fakturach walutowych" na "Drukuj dodatkowe zest. VAT w złotówkach i kurs walutowy na fakturach walutowych". Wyłączenie parametru skutkuje usunięciem z wydruku faktur walutowych dodatkowego zestawienia VAT w złotówkach oraz informacji o kursie i całkowitej kwoty do zapłaty w złotówkach.
 • W Konfiguracji w zakładce zmieniono nazwę parametru z "Stopka na wydruku faktury VAT marża" na "Procedura marży dla faktur VAT marża". Wartość ustawiona w tym parametrze skutkuje zmianą nazwy dokumentu na wydruku.
 • Z nazw dokumentów wyeliminowano opcjonalnie wyraz "VAT". Powrót do nazw sprzed zmian możliwy jest poprzez edycję nazw dokumentów w Słowniki - Ustawienia dokumentów - [ rodzaj dokumentów ] - Zmień - "Nazwa dokumentu" oraz "Nazwa dokumentu na wydruku".
 • Do wydruków faktur proforma dodano w stopce informację "Faktura proforma nie jest dowodem księgowym i nie należy jej księgować".
Zmiany w wersji 2.72.2013(2012-12-31)
 • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano parametr "Firma rozlicza VAT metodą kasową". Włączenie parametru skutkuje umieszczaniem na wydruku faktur informacji "Metoda kasowa".
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" listę "Stopka na wydruku faktury VAT marża" uzupełniono o wartości: "Procedura marży dla biur podróży", "Procedura marży - towary używane", "Procedura marży - działa sztuki" oraz "Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki". Wartość ustawiona w tym parametrze skutkuje dodaniem odpowiedniej stopki na wydruku faktur VAT marża.
 • Usunięto z programu dokumenty Faktura VAT-MP oraz nota korygująca.
 • Więcej na temat zmian przepisów.
Zmiany w wersji 2.71.2013(2012-12-27)
 • Dostosowano wewnętrznie program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie 1. stycznia 2013 roku.
 • Wprowadzono nowe predefiniowane jednostki miar: metr sześcienny (m3), metr bieżący (mb), strona (str.), tona (t), usługa (usł.).
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.70.2012(2012-12-07)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.69.2012(2012-11-30)
 • W nagłówku wydruku rejestru VAT dodano informacje o rodzaju rejestru, okresie, którego dotyczy zestawienie oraz pełne dane firmy.
 • Dodano nową, predefiniowaną formę zapłaty "Kompensata".
Zmiany w wersji 2.68.2012(2012-10-31)
 • Na oknie edycji pozycji dokumentu dodano pole "Rabat [%]". Jest to rabat wyrażony w procentach jaki będzie odjęty od wartości podanej w polu ceny jednostkowej.
 • Na oknie edycji dokumentu do tabeli z pozycjami rachunku dodano kolumnę "Rabat [%]".
 • Na wydruku dokumentu do tabeli z pozycjami rachunku dodano kolumnę "Rabat [%]".
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentu" dodano pole pozwalające określić szerokość kolumny "Rabat [%]" na wydruku oraz przełącznik umożliwiający całkowite wyłączenie umieszczenia na wydruku tejże kolumny.
 • Wprowadzono mechanizm polegający na autoukrywaniu kolumn w tabeli pozycji na oknie edycji dokumentu i na wydruku. Ukrywane są te kolumny dla których nie zdefiniowano żadnych wartości w jakiejkolwiek pozycji. Ukrywaniu podlegają kolumny "Cecha", "PKWiU" oraz "Rabat [%]".
 • Dodanow nowe zestawienie - Zestawienie sprzedaży według kategorii.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Nie pozwalaj na modyfikowane dokumentów wystawionych przed inwentaryzacją". Wyłączenie parametru daje możliwość usuwania dokumentów wystawionych przed ostatnią inwentaryzacją.
Zmiany w wersji 2.67.2012(2012-10-11)
 • Poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.66.2012(2012-09-27)
 • Na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumny "Rozliczono" zawierającą kwotę na jaką dokument został dotychczas rozliczony oraz kolumnę "Pozostało do rozliczenia" zawierającą pozostałą do rozliczenia kwotę.
 • Umożliwiono wyłączenie wyświetlania na czerwono dokumentów nierozliczonych dla których upłynął termin płatności. Aby dokumenty takie nie były wyróżniane należy wyłączyć w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" parametr "Wyróżnij czerwoną czcionką dokumenty nierozlicone po terminie płatności".
Zmiany w wersji 2.65.2012(2012-09-07)
 • W rejestrze faktur wyróżniono czerwoną czcionką dokumenty z odroczonym terminem płatności dla których minął termin zapłaty i które nie zostały rozliczone przy pomocy opcji "Rozlicz".
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Możliwość ręcznego poprawiania numerów dokumentów" (domyślnie wyłączony). Włączenie opcji powoduje możliwość zmiany numeru dokumentu na oknie edycji dokumentu.
 • Na oknie "Kontrahenci" dodano pod prawym przyciskiem myszy opcję "Pokaż dokumenty wystawione dla kontrahenta". Funkcjonalność ta umożliwia otwarcie okna rejestru faktur zawierającego wyłącznie dokumenty przypisane do tego kontrahenta.
 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania przedrostka dla numeru dokumentu, który automatycznie będzie dołączany przed numerem dokumentu. Przedrostek dla numeru można zdefiniować w Słowniki - Ustawienia dokumentów - [ rodzaj dokumentu ] - Przedrostek numeru.
 • Dodano nowe zestawienie sprzedaży - "Wartość sprzedaży według walut".
 • Na oknie "Zestawienia sprzedaży" dodano przełącznik "Uwzględniaj proformy". W zależności od stanu przełącznika w skład zestawień są lub nie są wliczane faktury proforma.
 • Zmieniono zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych. Dotychczas filtr przepuszczał tylko te wpisy, które rozpoczynały się od wpisanego ciągu znaków. Obecnie filtr przepuszcza również wpisy które zawierają w środku szukany ciąg znaków.
Zmiany w wersji 2.64.2012(2012-08-20)
 • Przeorganizowano zakładkę "Dokumenty" w Konfiguracji poprzez przeniesienie pola "Treść uwag dodawanych do dokumentów" do nowej zakładki "Uwagi do dokumentów".
 • W Konfiguracji dodano nową zakładkę "Uwagi do dokumentów". Można tam zdefiniować treść stałych uwag dodawanych do dokumentów oraz ustalić sposób ich wyrównania na wydruku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.63.2012(2012-07-30)
 • Wprowadzono możliwość nominowania listy towarów i usług w dowolnej walucie. W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano pole "Waluta w której nominowane są ceny" (domyślnie PLN). Od ustawienia tego pola zależy w jakiej walucie nominowany będzie cennik towarów i usług. Podczas dodawania pozycji do dokumentu ceny przeliczane są według (lub względem) kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia dokumentu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano przełącznik "Do identyfikacji rolników ryczałtowych używaj numeru PESEL". W przypadku włączenia tego parametru na oknie edycji faktury VAT-RR oraz na wydruku faktury VAT-RR zamiast numeru NIP drukowany jest numer PESEL. Oprócz tego na oknie "Kontrahenci" oraz na oknie edycji kontrahenta pole "NIP" zastąpione jest wtedy etykietą "NIP lub PESEL".
Zmiany w wersji 2.62.2012(2012-07-11)
 • Dla dokumentów dla których ustawione jest automatyczne nadawanie numerów wprowadzono mechanizm, który aktualizuje numer dokumentu po zmianie daty wystawienia.
 • Dla wszystkich plików wykonywalnych zawartych w pakiecie zastosowano certyfikowany podpis Windows Code Signing. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja ich autentyczności na poziomie systemu Windows co uniemożliwia uruchomienie tych plików w przypadku zainfekowania złośliwym oprogramowaniem.
Zmiany w wersji 2.61.2012(2012-06-25)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.60.2012(2012-06-05)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" dodano parametr "Drukuj pogrubioną linię w tabelach". Od ustawienia tego parametru zależy grubość krawędzi tabel na wydrukach.
Zmiany w wersji 2.59.2012(2012-05-25)
 • W menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy z poziomu okna "Rejestr faktur" dodano opcję "Drukuj wezwanie do zapłaty". Wybranie opcji powoduje wydruk wezwania do zapłaty dla faktury, która została zazanczona i dla której zostało wywołane menu.
 • Na oknie "Kontrahenci" dodano przycisk "Należności". Wciśnięcie przycisku otwiera okno z listą należności kontrahenta dla którego została wywołana opcja. Dotychczas opcja ta była dostępna wyłącznie z poziomu menu otwieranego prawym przyciskiem myszy.
 • Umożliwiono wydruk listy należności kontrahenta z poziomu okna Kontrahenci - Pokaż należności kontrahenta. Na oknie tym dodano przycisk "Drukuj". Opcja ta umożliwia sporządzenie wydruku aktualnej listy należności lub wezwania do zapłaty.
Zmiany w wersji 2.58.2012(2012-05-10)
 • Na oknie rejestru faktur dodano przycisk "E-mail". Wciśnięcie przycisku powoduje automatyczne wygenerowanie oryginału zaznaczonej faktury do PDF i otwarcie okna edycji wiadomości w domyślnym programie pocztowym. Otwarta wiadomość zawiera jako załącznik wygenerowany PDF.
 • W konfiguracji dodano zakładkę "Elementy graficzne na wydruku". Przeniesiono tam elementy związane z dodawaniem własnego logo do wydruku.
 • W konfiguracji w zakładce "Elementy graficzne na wydruku" dodano możliwość wczytania pieczęci graficznej.
 • Umożliwiono wybór wyrównania logo oraz pieczęci na wydruku. Możliwe jest równanie logo do lewej krawędzi strony, do prawej krawędzi strony lub jego wyśrodkowanie.
 • Umożliwiono wczytywanie plików graficznych w formatach JPG, PNG, GIF.
 • Umożliwiono wybór stawki VAT na oknie edycji pozycji na dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz na fakturach eksportowych.
Zmiany w wersji 2.57.2012(2012-04-12)
 • Unowocześniono wygląd niektórych elementów graficznych programu takich jak kursory, strzałki w widokach drzew, przyciski, elementy podglądu wydruku.
 • Wprowadzono mechanizm pozwalający na zmianę "skórek" programu. Wyboru można dokonać spośród dziewięciu dostępnych szablonów graficzno-kolorystycznych. W tym celu dodano do konfiguracji zakładkę "Wygląd programu" w której można dokonać wyboru odpowiedniego schematu.
 • Poprawiono formatowanie wartości liczbowych i dat na wydrukach.
 • Poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Zmiany w wersji 1.56.2012(2012-03-12)
 • Wprowadzono zabezpieczenie polegające na informowaniu użytkownika o próbie wydruku na drukarce fiskalnej paragonu, który był już drukowany i fiskalizowany.
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano przełącznik "Umieszczaj na wydruku Oryginał i Kopia" (domyślnie włączony). Wyłączenie przełącznika powoduje nie umieszczanie na wydruku etykiet "Oryginał" i "Kopia".
 • Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie Windows. Zdarzało się, że na niektórych konfiguracjach systemu Windows daty były wyświetlane w formacie innym niż RRRR-MM-DD.
Zmiany w wersji 1.55.2012(2012-02-14)
 • Na oknie "Rejestr VAT" wprowadzono możliwość wygenerowania rejestru VAT dla faktur zaliczkowych.
 • Na oknie "Rejestr VAT" wprowadzono możliwość wygenerowania rejestru VAT dla faktur końcowych.
Zmiany w wersji 1.54.2012(2012-01-17)
 • Wprowadzono możliwość drukowania paragonów przez drukarki fiskalne zgodne z protokołem POSNET. Aby paragony były drukowane przez drukarkę fiskalną należy włączyć obsługę drukarki w Konfiguracji w zakładce "Drukarka fiskalna" oraz określić port do którego podłączona jest drukarka. Należy również przyporządkować w słownikach stawek VAT do odpowiednich stawek VAT adekwatne oznaczenia PTU.
 • W konfiguracji wprowadzano nową zakładkę "Drukarka fiskalna" zawierającą parametry związane z obsługą drukarek fiskalnych.
 • W tabeli okna "Słownik stawek VAT" oraz na oknie edycji stawki VAT w tymże słowniku wprowadzono pole "PTU" w którym należy określić oznaczenie stawki VAT w drukarce fiskalnej. Pole to widoczne jest wyłącznie w przypadku włączonej obsługi drukarek fiskalnych w konfiguracji.
 • Zmodyfikowano wygląd wydruku faktury VAT zaliczkowej polegający na umieszczeniu przy zestawieniu VAT tekstu "Zestawienie VAT (zaliczka)" oraz zmianie tekstu "Do zapłaty" na "Zaliczka do zapłaty".
 • Zmodyfikowano wygląd wydruku faktury VAT końcowej polegający na umieszczeniu przy zestawieniu VAT tekstu "Zestawienie VAT (rozliczenie końcowe)".
Zmiany w wersji 1.53.2012(2011-12-22)
 • Umożliwiono umieszczenie na wydrukach faktur informacji o KRS oraz kapitale zakładowym. W tym celu w Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pola "KRS" oraz "Kapitał zakładowy".
Zmiany w wersji 1.52.2011(2011-11-28)
 • Do tabeli okna "Towary i usługi" dodano kolumnę "Kod kreskowy".
 • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano pole "Kod kreskowy".
 • Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie "Towary i usługi". Zczytanie kodu kreskowego czytnikiem powoduje szybkie ustawienie kursora na towarze, któremu przyporządkowany jest dany kod.
 • Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie edycji dokumentu. Jeśli kursor jest aktywny w tabeli z pozycjami faktury to zczytanie kodu kreskowego powoduje dodanie nowej pozycji do faktury odpowiadającej towarowi z danym kodem kreskowym. Domyślnie przyjmowana jest pierwsza zdefiniowana cena oraz ilość 1.
 • W konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj miejsce na podpis wystawcy dokumentu" (domyślnie włączony). Odznaczenie opcji powoduje nie umieszczanie na wydruku miejsca na podpis osoby wystawiającej dokument.
 • W konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj miejsce na podpis odbiorcy dokumentu" (domyślnie włączony). Odznaczenie opcji powoduje nie umieszczanie na wydruku miejsca na podpis osoby odbierającej dokument.
Zmiany w wersji 1.51.2011(2011-11-14)
 • Na oknie należności kontrahenta dostępnego z poziomu okna kontrahentów w spisie dokumentów dodano kolumnę "Numer dokumentu".
 • Na oknie zestawień sprzedaży w widoku tabelarycznym dodano podsumowanie wartości w tabeli.
Zmiany w wersji 1.50.2011(2011-10-18)
 • Dodano możliwość wyszczególnienia faktur nierozliczonych dla danego kontrahenta. Pod prawym przyciskiem myszy w oknie "Kontrahenci" dodano opcję "Pokaż należności kontrahenta". Wybranie opcji powoduje wyświetlenie listy wszystkich nierozliczonych faktur danego kontrahenta.
 • Dodano możliwość drukowania faktur czcionką Calibri. Wyboru czcionki dokonuje się w konfiguracji w zakładce "Styl wydruków".
Zmiany w wersji 1.49.2011(2011-09-12)
 • Poprawiono działanie mechanizmów generujących rejestr VAT.
 • Poszerzono pole uwag dodatkowych dla dokumentów edytowalnych z poziomu Ustawień dokumentów (Słowniki - Ustawienia dokumentów).
 • Poprawiono wygląd okienek w przypadku pracy w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.
Zmiany w wersji 1.48.2011(2011-08-09)
 • Dodano nową stawkę VAT "oo." (odwrotne obciążenie).
Zmiany w wersji 1.46.2011(2011-07-06)
 • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według towarów i usług".
 • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według jednostek miar".
 • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według cechy...".
 • Zmodyfikowano sposób wyświetlania danych w zestawieniach tabelarycznych.
 • Na oknie "Rejestr faktura" wprowadzono nową kolumnę "Płatność po terminie". Wartość "Tak" oznacza, że dokument nie został rozliczony poprzez opcję "Rozlicz" i jednocześnie minął jego termin zapłaty.
 • Wprowadzono możliwość rozliczania faktur walutowych w złotówkach. Aby uaktywnić tę funkcjonalność należy w konfiguracji w zakładce "Dokumenty" włączyć parametr "Rozliczanie faktur walutowych w złotówkach".
Zmiany w wersji 1.45.2011(2011-06-01)
 • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu "Faktura VAT detaliczna".
 • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu "Faktura VAT wewnętrzna".
 • W konfiguracji w sekcji "Dokumenty" dodano opcjonalny parametr "Podczas zapisu rachunku proponuj dodanie kontrahenta do bazy". Włączenie parametru daje możliwość zapisu kontrahenta do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu.
Zmiany w wersji 1.44.2011(2011-05-16)
 • Zmieniono sposób wyliczania daty terminu płatności liczonego w oparciu o ilość dni terminu na oknie edycji dokumentu. Obecnie termin liczony jest względem daty wystawienia dokumentu.
 • Na wydrukach duplikatów faktur wprowadzono pole "Data duplikatu". Data duplikatu podawana jest w momencie wydruku duplikatu. Domyślnie podawana jest bieżąca data systemowa.
 • Zmieniono sposób przenumerowywania liczby porządkowej w rejestrze VAT.
 • W konfiguracji dodano zakładkę "Kontrahenci", a na niej parametr "Używaj danych dowododu osobistego rolnika". Włączenie tego parametru powoduje aktywację na oknie edycji danych kontrahenta pól pozwalających na wpisanie danych dowodu osobistego rolnika ryczałtowego. Tym samym podczas wystawiania faktury VAT-RR i wyborze kontrahenta z listy pobierane są do dokumentu pełne dane rolnika ryczałtowego.
Zmiany w wersji 1.42.2011(2011-03-21)
 • W konfiguracji w sekcji "Styl wydruków" dodano pola służące do ustawienia rozmiaru marginesów wyrażonych w procentach w stosunku do szerokości lub wysokości strony. Marginesy ustawiane w tym miejscu odnoszą się do wszystkich wydruków w programie.
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność programu.
Zmiany w wersji 1.41.2011(2011-01-24)
 • Poszerzono pola PKWiU w bazie towarów i usług oraz na pozycjach dokumentów. Obecnie możliwe jest wprowadzanie PKWiU mających długość do 250 znaków.
 • Umożliwiono wydruk dokumentów na drukach samokopiujących. Wówczas dokument drukowany jest w jednym egzemplarzu bez umieszczania na nim informacji o oryginale lub kopii. Aby włączyć możliwość wydruku na drukach samokopiujących należy wyłączyć parametr konfiguracji "Drukuj osobno oryginał i kopię" w sekcji "Styl druku dokumentów".
 • Na oknie wyboru sposobu numeracji dokumentu (okno pojawiające się podczas dodawania pierwszego dokumentu danego typu) umożliwiono również wybór sposobu wyliczania cen na dokumencie (od netto, od brutto).
 • Na wydruku faktur walutowych umieszczono "Wartość słownie" w złotówkach.
Zmiany w wersji 1.40.2011(2011-01-04)
 • Na oknie rejestru faktur dodano kolumnę "Rodzaj dokumentu". Aby włączyć jej wyświetlanie w tabeli należy kliknąć przycisk "Widok" na pasku przycisków.
 • Umożliwiono tworzenie zestawień sprzedaży według indeksu (cechy) pozycji dokumentu.
 • Na wydrukach rejestrów VAT wprowadzono podsumowywanie wartości rejestru na poszczególnych stronach (suma folio, przeniesienie z poprzedniej strony, razem).
Zmiany w wersji 1.39.2010(2010-11-29)
 • Umożliwiono wydruk faktur walutowych w języku niemieckim. Wyboru języka dokonuje się na oknie potwierdzenia drukowania dokumentu walutowego.
 • Wprowadzono nowe stawki VAT (5%, 8% i 23%) w rejestrach VAT.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w widoku rejestru VAT.
 • Umożliwiono podsumowywanie wartości liczbowych w oknach. Opcja "Podsumowanie wartości" dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy.
 • Unowocześniono instalator programu oraz zmienioną domyślną ścieżkę instalacji z C:\Program Files\Faktura VAT na C:\Faktura VAT. Zmiana wynika z problemów z aktualizowanie programu przy włączonej funkcji ochrony konta użytkownika systemu Windows.
Zmiany w wersji 1.38.2010(2010-11-19)
 • Umożliwiono nieumieszczanie na wydrukach faktur walutowych dodatkowego zestawienia VAT w złotówkach. Aby zestawienie nie było drukowane należy wyłączyć parametr konfiguracji "Drukuj dodatkowe zestawienie VAT w złotówkach na fakturach walutowych" w konfiguracji w sekcji "Styl druku dokumentów".
 • Poprawiono ergonomiczność programu.
 • Poprawiono stablilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.38.2010(2010-11-08)
 • Umożliwiono nieumieszczanie na wydrukach faktur walutowych dodatkowego zestawienia VAT w złotówkach. Aby zestawienie nie było drukowane należy wyłączyć parametr konfiguracji "Drukuj dodatkowe zestawienie VAT w złotówkach na fakturach walutowych" w konfiguracji w sekcji "Styl druku dokumentów".
 • Poprawiono ergonomiczność programu.
 • Poprawiono stablilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.37.2010(2010-09-17)
 • Wprowadzono możliwość ewidencjonowania częściowych spłat dokumentu. Ewidencję można prowadzić dla wszystkich dokumentów z odroczonym terminem płatności. Na pasku przycisków okna "Rejestr faktur" oraz w menu głównym i lokalnym dodano Opcję "Rozlicz dokument". Wywołanie opcji powoduje otwarcie okna pozwalającego na ewidencjonowanie częściowych spłat dokumentu.
 • Na oknie rejestru faktur wprowadzono kolumnę "Rozliczony". Jest to znacznik mówiący czy dokument został już rozliczony. Znacznik jest ustawiany dla wszystkich dokumentów dla których zaznaczono znacznik "zapłacono" oraz dla tych dokumentów z odroczonym terminem płatności dla których suma częściowych spłat (opcja "Rozlicz dokument") jest równa należności za dokument.
 • Na oknie rejestru faktur wprowadzono kolumnę "Kwota zaliczki". Znajduje się tam informacja o pobranej zaliczce przy fakturach VAT zaliczkowych.
Zmiany w wersji 1.36.2010(2010-09-14)
 • Dodano obsługę dwóch nowych dokumentów: Faktury VAT zaliczkowej oraz Faktury VAT końcowej. Fakturę VAT końcową można wystawić bezpośrednio poprzez dodanie nowego dokumentu lub poprzez realizację wystawionej wcześniej faktury zaliczkowej.
 • Dodano stawki VAT 5%, 8% i 23%, które prawdopodobnie będą obowiązywać od 2011 roku
 • Dodano możliwość umieszczenia na wydruku e-maila, faksu, telefonu i adresu strony www sprzedawcy. Dane te definiuje się w "Konfiguracji" w sekcji "Dane firmy".
 • W Konfiguracji w sekcji Dokumenty dodano parametr "Przed dodaniem dokumentu powiązanego automatycznie pokaż okno wyboru dok.", który domyślnie jest wyłączony. Włączenie parametru powoduje, że podczas dodawania dokumentu, który jest powiązany z innym (Faktury VAT korekty, Faktury VAT do paragonu, Faktury VAT końcowej) program pozwala wybrać istniejący dokument z listy z którego przepisywane są dane nagłówka i pozycje.
 • Dodano zestawienie sprzedaży w podziale na jednostki miar.
Zmiany w wersji 1.35.2010(2010-08-26)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.34.2010(2010-08-24)
 • W związku z planowanym podwyższeniem przez rząd stawek VAT wraz z początkiem przyszłego roku udostępniono słownik stawek VAT pozwalający na dowolne zdefiniowanie stawek VAT (Słowniki - Stawki VAT...).
 • Umożliwiono wydruk dokumentów walutowych (faktur VAT walutowych, korekt faktur VAT walutowych, dostaw wewnątrzwspólnotowych, faktur VAT eksportowych) w języku angielskim. W przypadku wydruku tego typu dokumentów na oknie potwierdzenia wydruku dokumentu pojawia się pole "Język na wydruku".
 • Umożliwiono wybór ilości miejsc po przecinku dla jednostek miar (JM) na fakturach. Wyboru ilości miejsc po przecinku należy dokonać w Konfiguracji. W Konfiguracji w sekcji "Towary i usługi" dodano parametr "Ilość miejsc po przecinku w JM". Jednostka miary może być reprezentowana maksymalnie do czterech miejsc po przecinku.
 • Umożliwiono wyliczanie cen na oknie edycji towaru lub usługi od netto lub brutto. W konfiguracji w sekcji "Towary i usługi" dodano parametr "Sposób wyliczania cen". W zależności od ustawienia parametru przy zmianie stawki VAT na oknie edycji towaru lub usługi zmienia się cena netto lub brutto.
 • Na zestawieniach tabelarycznych dodano do menu głównego opcje "Kopiuj (CTRL + C)" i "Zaznacz wszystko (CTRL + A)". Wartości odpowiadające zaznaczonemu wierszowi są kopiowane do schowka co umożliwia szybkie przeniesienie ich do arkusza kalkulacyjnego (Open Office Calc lub Microsoft Excel). Umożliwiono również zaznaczanie wielu wierszy. Dokonuje się tego z wciśniętym klawiszem CTRL. Wybranie opcji "Zaznacz wszystko" powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich wierszy widocznych w tabeli.
 • Wprowadzono możliwość szybkiego zgłaszania błędu z poziomu programu. W menu głównym Pomoc dodano opcję "Zgłoś błąd". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna przeglądarki oraz strony z formularzem kontaktu do producenta programu. Formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz numer wersji programu.
 • Wprowadzono możliwość zgłaszania sugestii nowych funkcjonalności do programu z poziomu programu. W menu głównym Pomoc dodano opcję "Zaproponuj nową funkcjonalność". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna przeglądarki oraz strony z formularzem kontaktu do producenta programu. Formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz nazwę programu.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.33.2010(2010-07-30)
 • Wprowadzono możliwość zmiany sposobu wyliczania zestawienia VAT. W konfiguracji w sekcji "Dokumenty" dodano przełącznik "Zestawienie VAT wyliczane na podstawie podsumowania pozycji dokumentu". Domyślnie parametr nie jest zaznaczony. Wówczas wartość VAT i watość brutto dla dokumentów liczonych od netto wyliczane jest na podstawie sumy netto pozycji, natomiast dla dokumentów liczonych od brutto wartość VAT i wartość netto wyliczane są na podstawie sumy brutto pozycji. W przypadku zaznaczenia wyżej wymienionego parametru zestawienie jest obliczane na podstawie podsumowania wartości netto, wartości VAT i wartości brutto pozycji.
 • Dodano możliwość tworzenia rejestrów VAT w oparciu o wystawione w programie paragony. Rejestr VAT paragonów zawiera dobowe raporty fiskalne.
 • Dodano rejestr faktur VAT do paragonów.
 • Umożliwiono szybkie generowanie Faktur VAT do paragonów w oparciu o wystawione paragony. Aby utworzyć fakturę VAT do paragonu należy ustawić kursor na danym paragonie i wcisnąć CTRL + R lub wybrać z menu lokalnego opcję "Realizuj dokument".
 • Na oknie Faktury VAT do paragonu na zakładce "Dokument źródłowy" umożliwiono wybór paragonu do realizacji. Po wybraniu odpowiedniego paragonu z listy dokument wypełniany jest pozycjami paragonu oraz ustawiane są inne parametry dokumentu zgodnie z wybranym paragonem.
Zmiany w wersji 1.32.2010(2010-07-14)
 • Wprowadzono możliwość wystawiania paragonów.
 • Wprowadzono możliwość generowania rejestrów VAT dla Faktur Eksportowych oraz Dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 • Poprawiono mechanizm tworzenia kopii bezpieczeństwa. Teraz użytkownik wskazuje do jakiej lokalizacji ma być zapisana kopia bezpieczeństwa. Kopia tworzona jest poprzez generowanie pliku ZBD będącego wyeksportowaną bazą danych. Aby przywrócić dane z kopii należy po prostu zaimportować bazę danych poprzez opcję Dane - Import bazy danych. Tym samym usunięto z Konfiguracji z zakładki Bezpieczeństwo opcję "Przywróć dane z kopii".
 • Poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do PDF.
 • Na wszystkich oknach potwierdzenia wydruku dodano przycisk "Zapisz do PDF". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego zapisu do pliku oraz zapis aktualnego wydruku to pliku PDF.
 • W menu głównym oraz kontekstowym w rejestrze faktur dodano opcje "Zapisz fakturę do PDF". Wybór opcji powoduje otwarcie okna dialogowego zapisu do pliku oraz zapis zaznaczonego dokumentu do pliku PDF.
Zmiany w wersji 1.31.2010(2010-06-16)
 • Umożliwiono drukowanie tylko miesiąca sprzedaży zamiast pełnej daty. Aby na wydruku umieszczany był tylko miesiąc sprzedaży należy zaznaczyć pole "Drukuj tylko miesiąc sprzedaży" w zakładce "Styl druku dokumentów".
 • Na oknie edycji dokumentu Faktura VAT-RR wprowadzono w danych rolnika pola: numer dowodu osobistego rolnika, data wydania dowodu osobistego, nazwa organu wydającego dowód osobisty.
 • Wprowadzono nowy dokument walutowy "Faktura - dostawa wewnątrzwspólnotowa" dokumentujący wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 • Wprowadzono nowy dokument walutowy "Faktura VAT eksport" dokumentujący eksport.
 • Rozszerzono pole Uwagi na dokumencie. Dotychczas maksymalnie można było wpisać tekst o długości do 255 znaków. Obecnie pole to nie ma ograniczeń co do długości.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.30.2010(2010-05-17)
 • Umożliwiono wyliczanie dokumentów od cen brutto. W tabeli Słowniki - Ustawienia dokumentów dodano kolumnę "Wyliczanie cen". Na oknie edycji parametrów dokumentu dodano pole "Sposób wyliczania cen" umożliwiające wybranie "Od netto" lub "Od brutto". W zależności od ustawienia tego parametru na wydruku oraz na oknie edycji dokumentu widnieje kolumna "Cena netto" lub "Cena brutto".
 • Umożliwiono wyłączenie możliwości edycji obu cen (netto i brutto) na oknie dodawania nowych pozycji do dokumentu w zależności od sposobu wyliczania cen. Aby wyłączyć możliwość edycji obu cen należy wyłączyć parametr "Możliwość wpisywania cen netto i brutto bez względu na sposób wyliczania dok." w konfiguracji w sekcji "Dokumenty".
 • Na oknie edycji dokumentu dodano kolumnę "Wartość netto".
 • Umożliwiono automatycznie otwieranie listy kontrahentów podczas dodawania nowego dokumentu w celu określenia kontrahenta dla którego ma być wystawiony dokument. Aby lista kontrahentów była automatycznie otwierana przed dodaniem dokumentu należy włączyć parametr "Przed dodaniem dokumentu automatycznie pokaż okno wyboru kontrahenta" w konfiguracji w sekcji "Dokumenty".
 • Umożliwiono automatycznie otwieranie listy towarów i usług podczas dodawania nowej pozycji do dokumentu. Aby lista towarów i usług była automatycznie otwierana przed dodaniem nowej pozycji należy włączyć parametr "Podczas dodawania nowych pozycji automatycznie otwieraj listę towarów i usług" w konfiguracji w sekcji "Dokumenty".
 • Umożliwiono aktualizowanie programu z poziomu aplikacji. W menu głównym "Pomoc" dodano opcję "Aktualizuj program". Wybranie opcji powoduje sprawdzenie przez Internet dostępności nowej wersji i w zależności od reakcji Użytkownika umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
 • W menu START systemu Windows w sekcji Wszystkie programy - Faktura VAT dodano skrót do programu aktualizującego aplikację. Uruchomienie programu wskazywanego przez skrót umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
 • Usprawniono aktualizacje programów przez Internet.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.29.2010(2010-04-26)
 • Na dokumencie faktura VAT-RR dodano pole "numer dowodu osobistego" w danych rolnika ryczałtowego.
 • Dodano możliwość tworzenia zestawień kwartalnych dla potrąceń na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Program umożliwia tworzenie zestawień dla wszystkich lub dla wybranych funduszy. Zestawienie uruchamia się z głównego paska narzędzi przy pomocy przycisku opisanego "Zestawienie potrąceń". Opcja jest dostępna wyłącznie wtedy gdy w systemie wystawiono jakiekolwiek faktury VAT-RR. Przy braku tych dokumentów opcja jest nieaktywna.
Zmiany w wersji 1.28.2010(2010-04-13)
 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania nazwy banków przy numerach kont w Konfiguracji na zakładce Dane firmy lub na okienku definiowania danych firmy.
 • W tabeli okna rejestru faktur umożliwiono wyświetlenie kolumny nazwa banku.
 • Dodano stawkę VAT "np.".
Zmiany w wersji 1.27.2010(2010-04-10)
 • Dodano możliwość zdefiniowania dwóch dodatkowych kont sprzedawcy (dotychczas były tylko dwa, teraz cztery). Dodatkowe konta dodaje się w konfiguracji w zakładce "Dane firmy".
 • Umożliwiono dodanie znacznika przejścia do następnej lini na wydruku w numerze konta. W polach "Numer konta" dodanie znacznika <br> powoduje, że w miejscu tego znacznika nastąpi załamanie na wydruku.
Zmiany w wersji 1.26.2010(2010-03-29)
 • Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisywania szukanego ciągu w oknach programu. Wyszukiwanie odbywa się według danych z kolumny dla której ustawiono sortowanie. Przy wpisywaniu kursor danych ustawia się automatycznie na pierwszym wpisie pasującym do wpisywanego ciągu.
 • Wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Jeśli jakikolwiek filtr został włączony dla danego okna to w dolnej części okna pojawia się informacja o aktywności filtru wraz z przyciskiem umożliwiającym szybkie wyłączenie wszystkich filtrów.
 • Poprawiono dodawanie kategorii kontrahentów oraz kategorii towarów i usług. Obecnie po dodaniu nowego elementu do drzewa kursor automatycznie ustawia się na nowo dodawanym elemencie.
Zmiany w wersji 1.25.2010(2010-03-08)
 • Dodano obsługę nowego dokumentu Faktura VAT-MP (mały podatnik). Dokument przeznaczony jest dla firm rozliczających VAT kwartalnie metodą kasową. Domyślnie dokument ujmowany jest w rejestrze VAT w miesiącu i roku zgodnym z terminem płatności określonym na dokumencie.
 • Umożliwiono zmianę miesiąca i roku ujmowania poszczególnych dokumentów w rejestrach VAT. Na oknie rejestru VAT dodano przycisk "Zmień datę" (zmień datę ujęcia dokumentu w rejestrze). Opcja pozwala na dowolną zmianę daty ujęcia dokumentu.
 • Umożliwiono zmianę stopki na dokumencie Faktura VAT marża w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i stosowanej w związku z tym ustawy. Zmiana ma na celu umożliwienie korzystania z programu zarówno firmom świadczącym usługi turystyczne oraz komisom. W konfiguracji w "Stylu druku dokumentów" dodano parametr "Stopka na wydruku faktury VAT marża". W zależności od ustawienia parametru w stopce może znajdować się informacja o stosowaniu artykułu 119 lub 120 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku VAT. Można też całkowicie wyłączyć drukowanie stopki.
 • Poprawiono ogólną stabilność programu.
Zmiany w wersji 1.24.2010(2010-02-19)
 • Dodano możliwość przywrócenia domyślnego ustawienia szerokości kolumn na wydruku. W konfiguracji w sekcji "Styl druku dokumentów" dodano przycisk "Przywróć domyślne wartości", którego naciśnięcie powoduje przywrócenie domyślnych szerokości kolumn.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.23.2010(2010-02-10)
 • Umożliwiono szybką realizację wystawionych wcześniej "Faktur Proforma". Na oknie "Rejestr faktur" dodano opcję menu lokalnego "Realizuj (CTRL+J)". Wybranie opcji po uprzednim ustawieniu kursora na wybranej fakturze proforma powoduje utworzenie nowej faktury VAT z danymi dokumentu i pozycjami pobranymi z dokumentu Proforma.
 • Umożliwiono wydruk rejestru faktur. Na oknie "Rejestr faktur" dodano opcję menu lokalnego "Drukuj rejestr faktur (CTRL + R)". Wydruk zawiera te same kolumny co widok rejestru faktur.
 • Umożliwiono eksport oraz import bazy danych z poziomu programu. Opcja służy do przenoszenia danych pomiędzy komputerami.
 • W menu głównym Dane dodano opcję "Eksport danych (CTRL + E)". Po wybraniu opcji należy wskazać lokalizację gdzie ma zostać zapisana baza danych (np. nośnik PenDrive). Baza danych archiwizowana jest w formacie *.ZBD (Zarchiwizowana Baza Danych).
 • W menu głównym Dane dodano opcję "Import danych (CTRL + I)". Po wybraniu opcji należy wskazać lokalizację gdzie znajduje się plik z wyeksportowaną wcześniej bazą danych w formacie *.ZBD (Zarchiwizowana Baza Danych). Uwaga: W wyniku importu nadpisywana jest istniejąca baza danych. Dane po imporcie mają więc dokładnie tę samą zawartość co w momencie eksportu. Nie następuje więc synchronizacja danych.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.22.2010(2010-01-31)
 • - Poprawiono stabilność pracy programu pod systemem Windows 7. - Umożliwiono zapis wydruków do plików w formacie PDF (Portable Document Format). Na oknie podglądu wydruków zmieniono znaczenie przycisku "Zapisz". Dotychczas plik zapisywany był w formacie JPG lub BMP. Obecnie plik zapisywany jest wyłącznie do formatu PDF. - Zmodyfikowano sposób drukowania adresu w kolumnie "adres (siedziba)" na rejestrach VAT. Dotychczas drukowana była wyłącznie miejscowość kontrahenta. Teraz drukowany jest pełen adres. - Umożliwiano generowanie zestawień w kwotach netto i brutto. Na zestawieniach dodano pole wyboru "według wartości" pozwalające przełączać się pomiędzy zestawieniami według wartości netto i brutto. - Na dokumencie Faktura VAT marża umożliwiono wprowadzenie ceny zakupu większej od ceny sprzedaży. Faktury mające ujemną marże nie są ewidencjonowane w rejestrze VAT dla faktur VAT marża
Zmiany w wersji 1.21.2009(2009-12-31)
 • Dodano 3 nowe zestawienia:
 • "Zestawienie sprzedaży według miesięcy" grupujące sprzedaż w podziale na poszczególne miesiące roku z wybranego zakresu dat.
 • "Zestawienie sprzedaży według lat" grupujące sprzedaż w podziale na poszczególne lata z wybranego zakresu dat.
 • "Zestawienie sprzedaży według miejscowości" grupujące sprzedaż w podziale na miejscowości z których pochodzą kontrahenci.
 • Zmieniono nazwę dokumentu "Faktura VAT proforma" na "Faktura proforma".
 • Z okna edycji dokumentu oraz wydruku "Faktura proforma" wyeliminowano datę sprzedaży.
Zmiany w wersji 1.20.2009(2009-12-10)
 • Zmodyfikowano sposób określania szerokości i widoczności kolumn na wydruku (Konfiguracja - Styl druku dokumentów).
 • Umożliwiono włączanie i wyłączanie kolumn na wydruku.
 • Dodano nową kolumnę na wydruku "Wartość netto".
Zmiany w wersji 1.19.2009(2009-12-03)
 • Zautomatyzowano proces aktualizacji programu. W przypadku pojawienia się nowych wersji program sam dokonuje aktualizacji przez Internet.
 • Poprawiono pobieranie uwag ze słownika na oknie edycji faktury.
Zmiany w wersji 1.18.2009(2009-11-25)
 • Zmodyfikowano wygląd wydruku faktury VAT-RR.
 • Na fakturze VAT-RR dodano oświadczenie sprzedawcy o pobraniu potrącenia na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
 • Poprawiono stabilność programu.
Zmiany w wersji 1.17.2009(2009-11-12)
 • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu zakupu "Faktura VAT-RR" (Zakup od rolnika ryczałtowego). Program w pełni obsługuje Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych zgdonie z ustawą Dz.U. z 2009r. Nr 97, poz.799 z dnia 22 maja 2009r.
 • Na oknie nowego dokumentu dodano nową zakładkę "Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych" zawierającą zestawienie odliczeń na poszczególne fundusze.
 • Na oknie edycji pozycji dla nowego dokumentu dodano sekcję umożliwiającą wskazanie odpowiedniego funduszu.
 • Na wydruku dokumentu dodano zestawienie potrąceń na poszczególne fundusze promocji, oświadczenie rolnika oraz całkowitą kwotę potrąceń.
Zmiany w wersji 1.16.2009(2009-11-05)
 • Wprowadzono nowy dokument "Faktura VAT do paragonu". Dokument zawiera dodatkową zakładkę "Paragon" z nowymi wymaganymi polami "Numer paragonu" oraz "Data paragonu". Nowe pola widoczne są również na wydruku faktury.
 • Poprawiono ogólną stabilność programu.
Zmiany w wersji 1.15.2009(2009-10-27)
 • Poprawiono błąd: Na fakturach walutowych program błędnie podsumowywał wartość dokumentu w złotówkach.
Zmiany w wersji 1.14.2009(2009-10-09)
 • Dodano słownik uwag do rachunku (Słowniki - Słownik uwag do rachunku)
 • Umożliwiono szybki wybór uwag ze słownika podczas edycji dokumentów. Na oknie edycji dokumentu w sekcji "Uwagi" dodano przycisk "Użyj z listy". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie słownika uwag i możliwość wyboru uwagi ze słownika.
 • Zmieniono sekcję "Dane firmy" w konfiguracji. Dane firmy widoczne są teraz bezpośrednio w oknie konfiguracji.
 • Usunięto sekcję "Rachunek" z konfiguracji. Pole "Dodatkowe uwagi drukowane pod rachunkiem" zastąpione zostało słownikiem uwag. Pole "Rodzaj numeracji" zostało przeniesione do sekcji "Dane firmy".
 • Usprawniono wyświetlanie etykiet przy zestawieniach słupkowych. Dotychczas tekst eytkiet nie był łamany co powodowało, że długie nazwy nachodziły na siebie utrudniając odczyt.
 • Zmodyfikowano działanie instalatora w przypadku reinstalacji programu. Dotychczas baza danych była bez ostrzeżenia nadpisywana nową bazą. Obecnie w przypadku wykrycia poprzedniej instalacji program pyta czy zostawić starą bazę czy zastąpić ją nową pustą.
Zmiany w wersji 1.13.2009(2009-09-21)
 • Umożliwiono dodanie własnego logo firmy na wydrukach dokumentów.
 • W konfiguracji w sekcji "Styl druku dokumentów" dodano przycisk "Wczytaj plik z logo firmy". Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego pozwalającego wczytać plik graficzny zawierający logo w formacie .bmp
 • W konfiguracji w sekcji "Styl druku dokumentów" dodano przełącznik "Drukuj własne logo firmy". Włączenie przełącznika powoduje umieszczenie na wydruku własnego logo
Zmiany w wersji 1.12.2009(2009-09-20)
 • Umożliwiono manipulację wydrukami poprzez możliwość ustawienia dowolnego kroju czcionki, rozmiaru, koloru oraz możliwość wyłączenia cieniowania nazw kolumn tabeli. W tym celu dodano nową sekcję w konfiguracji "Styl wydruku".
Zmiany w wersji 1.11.2009(2009-09-14)
 • Poprawiono błąd: Jeśli nazwa płatnika lub adresata składała się z kilku linii to na niektórych systemach z rodziny Windows XP program zamiast załamywać linię na wydruku drukował dwa nieokreślone znaki niezałamując przy tym linii.