Strona główna » Historia wersji » Budżet Domowy

Historia wersji programu Budżet Domowy

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.140.2019(2019-02-01)

Dokonano optymalizacji kodu źródłowego pod kątem przyśpieszenia działania programu na dużych bazach danych.

Zmiany w wersji 3.139.2019(2018-12-23)

Użytkownikom którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano dostęp do Słowników.

Zmiany w wersji 3.138.2019(2018-11-30)

Dodano możliwość importu wyciągów bankowych i z karty kredytowej dla banku DNB Nord.

Zmiany w wersji 3.137.2018(2018-09-09)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.

Zmiany w wersji 3.136.2018(2018-07-27)

Zmieniono sposób zachowania aplikacji podczas propozycji sporządzenia zapasowej kopii danych. Dotychczas okno z wyborem folderu docelowego otwierało się zawsze na najwyższym poziomie drzewa. Obecnie aplikacja zapamiętuje miejsce ostatniego zapisu i przy kolejnej propozycji otwiera okno dialogowe na tym samym folderze.

Zmiany w wersji 3.135.2018(2018-06-26)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.

Zmiany w wersji 3.134.2018(2018-02-05)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.133.2018(2017-12-06)

Usprawniono opcję wyszukiwania na wszystkich oknach programu oraz usprawniono działanie klawisza Enter na wielolinijkowych polach edycyjnych. Ponadto umożliwiono kopiowanie danych do systemowego schowka tekstowego.

Zmiany w wersji 3.132.2017(2017-10-31)

Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka.

Zmiany w wersji 3.131.2017(2017-08-04)

Poprawiono działanie importu wyciągów oraz umożliwiono import w formacie MT960.

Zmiany w wersji 3.130.2017(2017-07-07)

Wprowadzono poprawki optymalizacyjne mające na celu poprawę szybkości działania aplikacji na dużych zbiorach danych.

Zmiany w wersji 3.129.2017(2017-06-09)

Wprowadzono mechanizm kontroli sum kontrolnych pobieranych plików podczas aktualizacji.

Zmiany w wersji 3.128.2017(2017-04-14)

Umożliwiono zaznaczanie kilku dat lub elementów na drzewach filtrów bocznych oraz usprawniono działanie podglądu wydruku poprzez generowanie w niższej jakości grafice w przypadku zbyt małej ilości dostępnej pamięci.

Zmiany w wersji 3.127.2017(2016-12-02)

Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików.

Zmiany w wersji 3.126.2016(2016-11-18)

Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.

Zmiany w wersji 3.125.2016(2016-10-14)

Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.

Zmiany w wersji 3.124.2016(2016-09-16)

Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.

Zmiany w wersji 3.123.2016(2016-09-08)

Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.

Zmiany w wersji 3.122.2016(2016-08-12)

Na wydrukach wydatków i dochodów dodano informacje o ograniczeniach nałożonych przez filtry.

Zmiany w wersji 3.121.2016(2016-07-22)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 3.120.2016(2016-07-01)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 3.119.2016(2016-06-03)

Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach

Zmiany w wersji 3.118.2016(2016-05-13)

Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej oraz wprowadzono możliwość importu danych na podstawie wyciągu wygenerowanego przez Deutsche Bank.

Zmiany w wersji 3.117.2016(2016-04-26)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 3.116.2016(2016-04-15)

Dodano zestawienie wydatków i dochodów według opisów oraz wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu. Ponadto zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.

Zmiany w wersji 3.115.2016(2016-04-01)

Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".

Zmiany w wersji 2.114.2016(2016-03-18)

Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.

Zmiany w wersji 2.113.2016(2016-03-11)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.112.2016(2016-03-03)

Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).

Zmiany w wersji 2.111.2016(2016-02-22)

Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.

Zmiany w wersji 2.110.2016(2016-02-03)

W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.

Zmiany w wersji 2.109.2016(2016-01-22)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.108.2016(2015-12-28)

Umożliwiono import wyciągów bankowych mBanku oraz umożliwiono wydruk podsumowania wartości.

Zmiany w wersji 2.107.2015(2015-12-04)

Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie plik jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.

Zmiany w wersji 2.106.2015(2015-11-17)

Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych oraz przeniesiono informacje dotyczące ustawień tabel z plików do bazy danych.

Zmiany w wersji 2.105.2015(2015-11-09)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.104.2015(2015-11-06)

Umożliwiono import wyciągów z banku Credit Agricole. Ponadto wprowadzono możliwość zdefiniowania w programie nieograniczonej liczby użytkowników oraz nadawanie odrębnych praw korzystania z programu poszczególnym użytkownikom.

Zmiany w wersji 2.103.2015(2015-05-29)

Umożliwiono podpinanie załączników w formie plików dowolnego typu pod wydatki i przychody.

Zmiany w wersji 2.102.2015(2015-04-28)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.101.2015(2015-04-23)

Wprowadzono rzeczywisty podgląd wydruku oraz zbiorczą listę błędów reorganizacji bazy danych.

Zmiany w wersji 2.100.2015(2015-04-07)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.99.2015(2015-04-03)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.98.2015(2015-03-30)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.97.2015(2015-03-27)

Poprawiono szybkość i stabilność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 2.96.2015(2015-03-18)

Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.

Zmiany w wersji 2.95.2015(2015-03-11)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.94.2015(2015-02-20)

Poprawiono ergonomiczność pracy z programem.

Zmiany w wersji 2.93.2015(2014-12-12)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.92.2014(2014-12-05)

Wprowadzono dodatek pozwalający na generowanie harmonogramów spłat kredytów (Dodatki - Kalkulator kredytowy). Kalkulator umożliwia wyliczanie rat kapitałowych oraz odsetkowych zarówno dla kredytów o ratach równych jak i malejących.

Zmiany w wersji 2.91.2014(2014-11-14)

Wprowadzono możliwość importu wydatków i przychodów na podstawie pliku z wyciągiem bankowym.

Zmiany w wersji 2.90.2014(2014-10-30)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.89.2014(2014-10-17)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.88.2014(2014-09-25)

Umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.

Zmiany w wersji 2.87.2014(2014-08-21)

Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.

Zmiany w wersji 2.86.2014(2014-07-12)

W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji.

Zmiany w wersji 2.85.2014(2014-05-09)

Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.84.2014(2014-04-25)

Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.

Zmiany w wersji 2.83.2014(2014-03-28)

Dodano nowe zestawienia prezentujące procentowy udział wydatków i przychodów względem różnych wielkości. Nowe zestawienia to: udział wydatków według głównych kategorii, udział wydatków według kategorii, udział wydatków według miejsc wydatków, udział wydatków według portfeli, udział przychodów według portfeli, udział przychodów według źródeł przychodów.

Zmiany w wersji 2.82.2014(2014-03-14)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.81.2014(2014-02-07)

Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.

Zmiany w wersji 2.80.2014(2014-01-15)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.79.2014(2013-12-13)

Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.

Zmiany w wersji 2.78.2013(2013-12-06)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.77.2013(2013-11-18)

Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.

Zmiany w wersji 2.76.2013(2013-11-14)

Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.

Zmiany w wersji 2.75.2013(2013-10-18)

Wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz umożliwiono szybkie wybranie opcji podsumowania wartości w widokach tabel.

Zmiany w wersji 2.74.2013(2013-08-16)

Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.

Zmiany w wersji 2.73.2013(2013-06-28)

Dodano możliwość ustanawiania miesięcznych limitów wydatków dla poszczególnych kategorii oraz dodano zestawienia oszczędności prezentujące różnice pomiędzy przychodami, a wydatkami. Ponadto do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz poprawiono stabilność działania wersji portable.

Zmiany w wersji 2.72.2013(2013-06-14)

Poprawiono wyświetlanie zestawienia według głównych kategorii.

Zmiany w wersji 2.71.2013(2013-06-07)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.70.2013(2013-05-17)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.69.2013(2013-04-17)

Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz wprowadzano opcję wyliczania struktury sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT.

Zmiany w wersji 2.68.2013(2013-03-20)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.67.2013(2013-02-19)

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.66.2013(2012-12-12)

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.65.2012(2012-12-06)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.64.2012(2012-11-14)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.63.2012(2012-09-07)

Zmieniono zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych. Dotychczas filtr przepuszczał tylko te wpisy, które rozpoczynały się od wpisanego ciągu znaków. Obecnie filtr przepuszcza również wpisy które zawierają w środku szukany ciąg znaków.

Zmiany w wersji 2.61.2012(2012-03-29)

Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu.

Zmiany w wersji 1.60.2012(2012-03-12)

Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie.

Zmiany w wersji 1.59.2012(2012-01-24)

Poprawiono błąd objawiający się pobieraniem do zestawień danych z dni poprzedzających wybrany zakres dat.

Zmiany w wersji 1.58.2012(2011-12-28)

Poprawiono stabilność pracy oraz ergonomiczność programu.

Zmiany w wersji 1.57.2011(2011-08-04)

Dodano dodatek pozwalający obliczać koszty przejazdu samochodem oraz przedłużono możliwość korzystania z wersji testowej do 14-dni.

Zmiany w wersji 1.56.2011(2011-07-07)

Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.55.2011(2011-03-16)

Wprowadzano narzędzie pozwalające na porównywanie realnych cen dwóch produktów sprzedawanych w opakowaniach o różnej objętości oraz możliwość pobierania aktualinych oraz archiwalnych kursów walut NBP.

Zmiany w wersji 1.54.2011(2011-01-03)

Wprowadzono możliwść podsumowywania wartości liczbowych w oknach oraz podsumowanie wydatków stałych. Ponadto wprowadzono zestawienie wydatków według głównych kategorii i unowocześniono instalator programu.

Zmiany w wersji 1.53.2010(2010-11-04)

Unowocześniono interfejs oraz wprowadzono mechanizmy poprawiające ergonomiczność programu. Poprawiono również stabilność pracy programu poprzez elimancję błędów.

Zmiany w wersji 1.52.2010(2010-08-26)

Wprowadzono możliwość szybkiego kopiowania danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Wprowadzono również serwis pozwalający na szybkie zgłaszanie błędów i propozycji nowych funkcjonalności. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu i mechanizm tworzenia kopii danych.

Zmiany w wersji 1.51.2010(2010-06-04)

Dodano funkcjonalności pozwalające na zdefiniowanie wydatków stałych (opłaty czynszowe, abonamentowe, media, itd. itp.). Umożliwiono również generowanie zestawień w oparciu o wydatki stałe.

Zmiany w wersji 1.50.2010(2010-05-05)

Umożlwiono zdefiniowanie po jednym, dowolnym, dodatkowym parametrze dla Wydatków i Dochodów. Umożlwiono również ręczne wymuszenie aktualizacji programu poprzez dodanie skrótu w programie oraz skrótu w menu START systemu Windows. Ponadto usprawniono aktualizowanie programu przez Internet.

Zmiany w wersji 1.49.2010(2010-04-06)

Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisania szukanego ciągu w oknie programu oraz wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Ponadto usprawniono działanie opcji Kopiuj-Wklej.

Zmiany w wersji 1.48.2010(2010-03-24)

Uproszczono konfigurację oraz usprawniono dodawanie nowych kategorii wydatków. Ponadto poprawiono wykryte w programie błędy.

Zmiany w wersji 1.47.2010(2010-03-04)

Umożliwiono dostęp do programu w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika oraz dodano funkcję szybkiego przejścia na stronę z najnowszymi zmianami w programie.

Zmiany w wersji 1.46.2010(2010-02-10)

Dodano funkcje eksportu i importu bazy danych z poziomu programu. Opcje mają na celu ułatwić przenoszenie danych pomiędzy komputerami (np. w podczas reinstalacji systemu operacyjnego).

Zmiany w wersji 1.45.2010(2010-01-22)

Poprawiono stabilność pracy programu pod systemem Windows 7 oraz wprowadzono możliwość zapisu wydruków wydruków do plików PDF.

Zmiany w wersji 1.44.2010(2009-12-22)

Dodano nowe zestawienia graficzne i tabelaryczne w celu umożliwienia dokładniejszej analizy wydatków.

Zmiany w wersji 1.43.2009(2009-12-10)

Umożliwiono prowadzenie budżetu w dowolnej walucie.

Zmiany w wersji 1.42.2009(2009-10-27)

Dodano funkcjonalności pozwalające na ewidencjonowanie w programie transferów pieniędzy pomiędzy portfelami (kontami), np. wypłaty gotówkowe z bankomatów.

Zmiany w wersji 1.41.2009(2009-09-21)

Poprawiono ergonomiczność interfejsu oraz wprowadzono możliwość wpływania na wygląd i style wydruków.

Zmiany w wersji 1.40.2009(2009-07-30)

Poprawiono ergonomiczność interfejsu, stabilność programu oraz umożliwiono zapis wydruku do pliku BMP.

Zmiany w wersji 1.34.2009(2009-07-03)

Usprawniono działanie oraz sposób nawigacji po drzewie kategorii.

Zmiany w wersji 1.33.2009(2009-05-26)

Poprawiono ogólną stabilność pracy programu oraz poprawiono mechanizm sortowania danych w zestawieniach.

Zmiany w wersji 1.32.2009(2009-05-19)

Wprowadzono opcję pozwalającą na zdefiniowanie przypomnień o nadchodzących płatnościach.

Zmiany w wersji 1.31.2009(2009-05-11)

Wprowadzono mechanizmy automatycznego archiwizowania danych oraz współpracy programu z innymi zewnętrznymi aplikacjami. Ponadto umożliwiono zabezpieczenie wejścia do programu hasłem.

Zmiany w wersji 1.30.2009(2009-04-18)

Wprowadzono możliwość tworzenia zestawień graficznych i tabelarycznych dla wydatków i dochodów według różnych kryteriów oraz wprowadzono system automatycznych aktualizacji programu do nowszych wersji.

Zmiany w wersji 1.29.2009(2009-02-28)

Poprawiono stabilność pracy oraz ergonomiczność programu.