Strona główna » Historia wersji » Budżet Domowy

Historia wersji programu Budżet Domowy

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.140.2019(2019-02-01)
 • Dokonano optymalizacji kodu źródłowego pod kątem przyśpieszenia działania programu na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 3.139.2019(2018-12-23)
 • Użytkownikom zdefiniowanym w Konfiguracji - Użytkownicy, którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano również dostęp do Słowników.
Zmiany w wersji 3.138.2019(2018-11-30)
 • Dodano możliwość importu wyciągów bankowych i z karty kredytowej dla banku DNB Nord.
Zmiany w wersji 3.137.2018(2018-09-09)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Zmiany w wersji 3.136.2018(2018-07-27)
 • Zmieniono sposób zachowania aplikacji podczas propozycji sporządzenia zapasowej kopii danych. Dotychczas okno z wyborem folderu docelowego otwierało się zawsze na najwyższym poziomie drzewa. Obecnie aplikacja zapamiętuje miejsce ostatniego zapisu i przy kolejnej propozycji otwiera okno dialogowe na tym samym folderze.
Zmiany w wersji 3.135.2018(2018-06-26)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Zmiany w wersji 3.134.2018(2018-02-05)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.133.2018(2017-12-06)
 • Usprawniono działanie opcji "Znajdź" na wszystkich głównych oknach programu. Usprawnienie polegało na poprawie ergonomiczności i wygody użycia. Wciśnięcie klawisza Enter na polu wpisywania słowa kluczowego powoduje automatyczne przejście do klawisza "Szukaj", a podczas szukania kursor z ostatniego znalezionego wiersza na liście przesuwa się z powrotem do pierwszego, który spełnia kryteria wyszukiwania.
 • Usprawniono działanie klawisza Enter na wielolinijkowych polach edycyjnych. Dotychczas wciśnięcie klawisza Enter powodowało przejście do kolejnego pola edycyjnego co utrudniało wpisywanie ciągów znaków wielolinijkowych, bo wymagała stosowania kombinacji Shift i Enter.
 • Rozszerzono działanie schowka (opcja Edycja - Kopiuj, pod skrótem klawiszowym Ctrl + C). Obecnie dane do schowka kopiowane są też do systemowego schowka tekstowego co umożliwia ich użycie w zewnętrznych aplikacjach, np. w Excelu lub Notatniku. Kopiowane są zawsze zaznaczone wiersze więc w przypadku okien umożliwiających zaznaczenie wielu wierszy możliwe jest skopiowanie całych serii danych. Zawsze w pierwszym wierszu umieszczane są nazwy kolumn rozdzielone tabulatorem, a następnie znajdują się kolejne wiersze danych zaznaczonych kursorem. Kopiowane są wyłącznie te kolumny, które znajdują się w Widoku. Konfigurację kolumn można zmienić w opcją Widok (niebieska ikona na pasku przycisków).
Zmiany w wersji 3.132.2017(2017-10-31)
 • Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka (Ctrl + V).
Zmiany w wersji 3.131.2017(2017-08-04)
 • Poprawiono działanie importu wyciągów bankowych poprzez dodanie okna oczekiwania zawierającego informację o czasie pozostałym do zakończenia przetwarzania danych.
 • Umożliwiono import wyciągów bankowych w formacie MT960.
Zmiany w wersji 3.130.2017(2017-07-07)
 • Wprowadzono poprawki optymalizacyjne mające na celu poprawę szybkości działania aplikacji na dużych zbiorach danych.
Zmiany w wersji 3.129.2017(2017-06-09)
 • Wprowadzono mechanizm kontroli sum kontrolnych pobieranych plików podczas aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.128.2017(2017-04-14)
 • Umożliwiono zaznaczanie kilku dat lub kategorii na drzewach filtrów bocznych na oknach "Rejestr wydatków" oraz "Rejestr przychodów". Aby zaznaczyć więcej niż jeden element na liście i drzewie należy go kliknąć z wciśniętym na klawiaturze klawiszem Ctrl lub Shift.
 • Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.
Zmiany w wersji 3.127.2017(2016-12-02)
 • Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików (8,5" x 11" przy 72 DPI).
Zmiany w wersji 3.126.2016(2016-11-18)
 • W Konfiguracji w zakładce "Archiwizacja" dodano przycisk "Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej". Po wciśnięciu przycisku otwarta zostaje lista zawierająca wszystkie automatycznie zachowane kopie danych. Menadżer umożliwia przywrócenie danych z kopii poprzez użycie przycisku "Przywróć" lub podwójne kliknięcie danego wpisu oraz usunięcie wybranych kopii. W przypadku wybrania opcji przywracania danych sporządzana jest również kopia aktualnej bazy.
 • W przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych lub na komputerze z niewłaściwie funkcjonującymi sterownikami bazy danych na oknie z komunikatem o błędzie pojawiły się przycisku "Importuj" oraz "Archiwum". Pierwszy umożliwia wczytanie bazy z posiadanej kopii zewnętrznej drugi natomiast otwiera opisany wyżej Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej.
Zmiany w wersji 3.125.2016(2016-10-14)
 • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.124.2016(2016-09-16)
 • Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.123.2016(2016-09-08)
 • Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Zmiany w wersji 3.122.2016(2016-08-12)
 • Na wydruku wydatków (Wydatki - Drukuj) dodano informacje o wybranym zakresie dat, kategorii, wybranym miejscu i portfelu z jakiego sporządzany jest wydruk.
 • Na wydruku dochodów (Dochody - Drukuj) dodano informacje o wybranym zakresie dat, źródle przychodów i wybranym portfelu z jakiego sporządzany jest wydruk.
Zmiany w wersji 3.121.2016(2016-07-22)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.120.2016(2016-07-01)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.119.2016(2016-06-03)
 • Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach
Zmiany w wersji 3.118.2016(2016-05-13)
 • Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
 • Wprowadzono możliwość importu danych na podstawie wyciągu wygenerowanego przez Deutsche Bank.
Zmiany w wersji 3.117.2016(2016-04-26)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.116.2016(2016-04-15)
 • Dodano zestawienie wydatków i dochodów według opisów.
 • Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu.
 • Zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Zmiany w wersji 3.115.2016(2016-04-01)
 • Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Zmiany w wersji 2.114.2016(2016-03-18)
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Zmiany w wersji 2.113.2016(2016-03-11)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.112.2016(2016-03-03)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem rekordu zawierającego najdłuższą wartość w danej kolumnie. Aby automatycznie dostosować szerokość kolumny należy kursor myszy ustawić na łączeniu kolumn w nagłówku i dokonać szybkiego dwukrotnego kliknięcia. Funkcjonalność działa analogicznie jak w arkuszach kalkulacyjnych, np. Excelu lub OpenOffice Calc.
Zmiany w wersji 2.111.2016(2016-02-22)
 • Zastosowano nową, napisaną od podstaw, bibliotekę do generowania plików PDF (Portable Document Format). Obecnie wydruki zapisywane do PDF są w pełni zgodne zarówno z podglądem wydruku jak i z wydrukiem rzeczywistym wysyłanym do drukarki. Ponadto wydruki PDF posiadają szare nagłówki tabel, a kolory oraz kroje czcionek są zgodne z ustawieniami w Konfiguracji. Plik wynikowy poddawany jest kompresji przez co ma mniejszą objętość. W testach nie wykryto problemów z brakiem możliwości otwarcia wygenerowanych plików, a także problemów z wyświetlaniem czcionek na urządzeniach Apple. Generowanie plików trwa zauważalnie szybciej, a aplikacja ma zwiększoną stabilność objawiającą się brakiem problemów z generowaniem błędów podczas zapisu do PDF. Z uwagi na krótszy i prostszy kod źródłowy biblioteki aplikacja ma zmniejszony rozmiar wynikowego pliku wykonywalnego EXE.
Zmiany w wersji 2.110.2016(2016-02-03)
 • W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Zmiany w wersji 2.109.2016(2016-01-22)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.108.2016(2015-12-28)
 • Umożliwiono import wyciągów bankowych mBanku.
 • Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania.
Zmiany w wersji 2.107.2015(2015-12-04)
 • Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie plik jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.
Zmiany w wersji 2.106.2015(2015-11-17)
 • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
 • Przeniesiono pliki konfiguracyjne widoków tabel do bazy danych. Dotychczas ustawienia widoków tabel takie jak szerokość, kolejność kolumn, widoczność kolumn były przechowywane w folderze instalacyjnym programu w plikach z rozszerzeniem .dat. Obecnie informacje te przechowywane są w bazie danych. Dzięki temu podczas reinstalacji zachowane zostają również dane o ustawieniach tabel.
Zmiany w wersji 2.105.2015(2015-11-09)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.104.2015(2015-11-06)
 • Umożliwiono import wyciągów z banku Credit Agricole.
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
 • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...
Zmiany w wersji 2.103.2015(2015-05-29)
 • Umożliwiono podpinanie załączników w formie plików dowolnego typu pod wydatki i przychody.
 • Na oknie dodawania i edycji wydatku dodano przycisk "Dodaj załącznik". Kliknięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego pozwalającego wskazać załączany plik. Po dodaniu załącznika przycisk "Dodaj załącznik" znika, a w zamian pojawiają się przyciski "Otwórz załącznik" oraz "Usuń załącznik". Pod jeden wydatek można podpiąć jeden plik załącznika. Jeden wydatek nie może posiadać wielu załączników.
 • Na oknie "Lista wydatków" dodano kolumnę "Załącznik" informującą czy dana pozycja wydatku ma podpięty jakiś załącznik.
 • Na oknie "Lista wydatków" pod prawym przyciskiem myszy wciśniętym w kontekście zaznaczonego wydatku dodano opcję "Otwórz załącznik". Opcja jest aktywna tylko wtedy gdy pod dany wydatek podpięto załącznik i powoduje otwarcie podpiętego załącznika.
 • Na oknie dodawania i edycji przychodu dodano przycisk "Dodaj załącznik". Kliknięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego pozwalającego wskazać załączany plik. Po dodaniu załącznika przycisk "Dodaj załącznik" znika, a w zamian pojawiają się przyciski "Otwórz załącznik" oraz "Usuń załącznik". Pod jedną pozycję przychodu można podpiąć jeden plik załącznika. Jedna pozycja przychodu nie może posiadać wielu załączników.
 • Na oknie "Lista przychodów" dodano kolumnę "Załącznik" informującą czy dana pozycja przychodu ma podpięty jakiś załącznik.
 • Na oknie "Lista przychodów" pod prawym przyciskiem myszy wciśniętym w kontekście zaznaczonej pozycji przychodów dodano opcję "Otwórz załącznik". Opcja jest aktywna tylko wtedy gdy pod dana pozycja przychodu ma podpięty załącznik i powoduje otwarcie podpiętego załącznika.
Zmiany w wersji 2.102.2015(2015-04-28)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.101.2015(2015-04-23)
 • Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku. Dotychczas podgląd wydruku miał charakter wyłącznie poglądowy i nie odzwierciedlał dokładnie rzeczywistego wydruku. Obecnie podgląd wydruku ma charakter rzeczywisty i dokładnie odzwierciedla wydruk.
 • Zmieniono sposób informowania użytkownika o błędach podczas reorganizacji bazy danych. Dotychczas okna z błędami pojawiały się sukcesywnie w miarę postępu reorganizacji. Obecnie błędy nie są wyświetlane na bieżąco lecz na liście zbiorczej po zakończeniu reorganizacji. Ponadto raport z błędami zrzucany jest do pliku do folderu instalacyjnego.
Zmiany w wersji 2.100.2015(2015-04-07)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.99.2015(2015-04-03)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.98.2015(2015-03-30)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.97.2015(2015-03-27)
 • Poprawiono szybkość i stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.96.2015(2015-03-18)
 • Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.
Zmiany w wersji 2.95.2015(2015-03-11)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.94.2015(2015-02-20)
 • Poprawiono ergonomiczność pracy z programem.
Zmiany w wersji 2.93.2015(2014-12-12)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.92.2014(2014-12-05)
 • Wprowadzono dodatek pozwalający na generowanie harmonogramów spłat kredytów (Dodatki - Kalkulator kredytowy). Kalkulator umożliwia wyliczanie rat kapitałowych oraz odsetkowych zarówno dla kredytów o ratach równych jak i malejących.
Zmiany w wersji 2.91.2014(2014-11-14)
 • Wprowadzono możliwość importu wydatków i przychodów na podstawie pliku z wyciągiem bankowym. Na pasku przycisków na oknach "Lista wydatków" i "Lista przychodów" dodano przycisk "Bank" (ikonka świnki). Po wciśnięciu przycisku wyświetlone zostaje okno wyboru pliku CSV. Po wybraniu pliku należy wskazać portfel i wybrać przycisk "Importuj". Powoduje to automatyczne dodanie do programu wszystkich transakcji zawartych w wyciągu. Na ten moment obsługiwane są pliki wygenerowane wyłącznie przez banki: PKO BP, BZ WBK oraz Bank Millennium. W kolejnych wersjach programu przewidywane jest dalsze udoskonalanie tej funkcjonalności oraz sukcesywne rozszerzanie ilości obsługiwanych banków.
Zmiany w wersji 2.90.2014(2014-10-30)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.89.2014(2014-10-17)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.88.2014(2014-09-25)
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.
Zmiany w wersji 2.87.2014(2014-08-21)
 • Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Uwaga! Pakiet nie tworzy skrótu uruchomieniowego do aplikacji Archiwum na Pulpicie i w menu Windows START. Aplikację należy uruchamiać bezpośrednio z folderu instalacyjnego (domyślnie Komputer - Dysk lokalny C: - Budzet Domowy).
Zmiany w wersji 2.86.2014(2014-07-12)
 • W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Do listy wyboru "Zakres dat" dodano pozycje: "Ostatni kwartał", "Aktualny kwartał" oraz "Poprzedni kwartał".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Proponuj archiwizację na zewnętrzny dysk" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu wyświetlany zostaje monit z przypomnieniem o konieczności sporządzenia kopii danych na zewnętrzny nośnik. Zalecane jest, aby w takim przypadku kopia danych zapisywana była na zewnętrznym nośniku danych, np. na pendrive.
 • Wprowadzono opcję automatycznego tworzenia kopii danych na dysku lokalnym do wybranej lokalizacji przy określonych czynnościach. W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono parametr "Folder do automatycznej archiwizacji" (domyślnie "C:\ProgramData\budzet-domowy"). Parametr określa lokalizację na dysku lokalnym do której będą archiwizowane dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj po zamknięciu programu" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj przed dokonaniem importu" oraz "Archiwizuj przed dokonaniem aktualizacji". Przy włączonych opcjach przed dokonaniem importu lub przed dokonaniem aktualizacji tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
Zmiany w wersji 2.85.2014(2014-05-09)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.84.2014(2014-04-25)
 • Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Zmiany w wersji 2.83.2014(2014-03-28)
 • Dodano nowe zestawienia prezentujące procentowy udział wydatków i przychodów względem różnych wielkości. Nowe zestawienia to: udział wydatków według głównych kategorii, udział wydatków według kategorii, udział wydatków według miejsc wydatków, udział wydatków według portfeli, udział przychodów według portfeli, udział przychodów według źródeł przychodów.
Zmiany w wersji 2.82.2014(2014-03-14)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.81.2014(2014-02-07)
 • Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.
Zmiany w wersji 2.80.2014(2014-01-15)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.79.2014(2013-12-13)
 • Wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci. Do Pakietu dodano aplikację służącą do łatwego i szybkiego konfigurowania połączenia z bazą danych w innej lokalizacji niż standardowa. Aplikację stanowi plik ConnectionConfig.exe, który dodany został do folderu programu: Komputer - Dysk twardy C: - Rachunek. Uwaga! U niektórych Użytkowników mających program dostosowany do pracy w sieci może zdarzyć się błąd polegający na braku możliwości nawiązania połączenia z bazą danych. W takim przypadku należy uruchomić aplikację ConnectionConfig.exe i jeszcze raz "ręcznie" wskazać lokalizację pliku bazy danych na dysku lokalnym lub sieciowym.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.78.2013(2013-12-06)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.77.2013(2013-11-18)
 • Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 2.76.2013(2013-11-14)
 • Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Zmiany w wersji 2.75.2013(2013-10-18)
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
 • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.
Zmiany w wersji 2.74.2013(2013-08-16)
 • Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
Zmiany w wersji 2.73.2013(2013-06-28)
 • Dodano możliwość ustanawiania miesięcznych limitów wydatków dla poszczególnych kategorii. Limit definiuje się na oknie edycji kategorii. Program wyświetla monit podczas dodawania lub edycji wydatku w przypadku przekroczenia limitu w danym miesiącu dla danej kategorii.
 • Dodano nowe zestawienia oszczędności: Zestawienie oszczędności według miesięcy oraz zestawienie oszczędności według lat. Zestawienie zawiera różnicę pomiędzy przychodami, a wydatkami w zadanym okresie czasu.
 • Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości zestawienia.
 • Poprawiono stabilność działania wersji na pendrive (portable).
Zmiany w wersji 2.72.2013(2013-06-14)
 • Poprawiono wyświetlanie zestawienia według głównych kategorii.
Zmiany w wersji 2.71.2013(2013-06-07)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.70.2013(2013-05-17)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.69.2013(2013-04-17)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
Zmiany w wersji 2.68.2013(2013-03-20)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.67.2013(2013-02-19)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.66.2013(2012-12-12)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.65.2012(2012-12-06)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.64.2012(2012-11-14)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.63.2012(2012-09-07)
 • Zmieniono zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych. Dotychczas filtr przepuszczał tylko te wpisy, które rozpoczynały się od wpisanego ciągu znaków. Obecnie filtr przepuszcza również wpisy które zawierają w środku szukany ciąg znaków.
Zmiany w wersji 2.61.2012(2012-03-29)
 • Unowocześniono wygląd niektórych elementów graficznych programu takich jak kursory, strzałki w widokach drzew, przyciski, elementy podglądu wydruku.
 • Wprowadzono mechanizm pozwalający na zmianę "skórek" programu. Wyboru można dokonać spośród dziewięciu dostępnych szablonów graficzno-kolorystycznych. W tym celu dodano do konfiguracji zakładkę "Wygląd programu" w której można dokonać wyboru odpowiedniego schematu.
 • Poprawiono formatowanie wartości liczbowych i dat na wydrukach.
Zmiany w wersji 1.60.2012(2012-03-12)
 • Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie Windows. Zdarzało się, że na niektórych konfiguracjach systemu Windows daty były wyświetlane w formacie innym niż RRRR-MM-DD.
Zmiany w wersji 1.59.2012(2012-01-24)
 • Poprawiono błąd objawiający się pobieraniem do zestawień danych z dni poprzedzających wybrany zakres dat.
Zmiany w wersji 1.58.2012(2011-12-28)
 • Poprawiono stabilność pracy oraz ergonomiczność programu.
Zmiany w wersji 1.57.2011(2011-08-04)
 • Dodano dodatek "pozwalający szacować koszty przejazdu samochodem. Opcja dostępna jest na głównym pasku pod przyciskiem Dodatki - Koszty przejazdu samochodem.
 • Przedłużono możliwość korzystania z wersji testowej do 14-dni od chwili pierwszego uruchomienia programu.
Zmiany w wersji 1.56.2011(2011-07-07)
 • Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.55.2011(2011-03-16)
 • Na głównym pasku przycisków dodano przycisk "Dodatki" (ikona teczki) pod którym znajduje się menu z wyborem dodatkowych funkcjonalności nie powiązanych z ewidencjonowaniem wydatków i przychodów.
 • Wprowadzono możliwość szybkiego wywołania kalkulatora systemowego poprzez wybranie opcji Dodatki - Kalkulator.
 • Wprowadzano kalkulator hipotetycznych cen dostępny w Dodatki - Kalkulator hipotetycznych cen. Kalkulator umożliwia przeliczanie cen w oparciu o np. objętość opakowania. Pozwala na realne porównanie cen dwóch produktów w opakowaniach o różnej objętości.
 • Wprowadzono notowania kursów walut z NBP dostępne w Dodatki - Kursy walut NBP. Kursy walut pobierane są automatycznie z Internetu. Możliwe jest również sprawdzanie archiwalnych kursów walut.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.54.2011(2011-01-03)
 • Umożliwiono podsumowywanie wartości liczbowych w oknach. Opcja "Podsumowanie wartości" dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy.
 • Wprowadzono podsumowanie wydatków stałych.
 • Wprowadzono zestawienie wydatków według głównych kategorii.
 • Unowocześniono instalator programu oraz zmienioną domyślną ścieżkę instalacji z C:\Program Files\Budżet Domowy na C:\Budżet Domowy. Zmiana wynika z problemów z aktualizowanie programu przy włączonej funkcji ochrony konta użytkownika systemu Windows.
Zmiany w wersji 1.53.2010(2010-11-04)
 • Unowocześniono interfejs oraz wprowadzono mechanizmy poprawiające ergonomiczność programu.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.52.2010(2010-08-26)
 • Na zestawieniach tabelarycznych dodano do menu głównego opcje "Kopiuj (CTRL + C)" i "Zaznacz wszystko (CTRL + A)". Wartości odpowiadające zaznaczonemu wierszowi są kopiowane do schowka co umożliwia szybkie przeniesienie ich do arkusza kalkulacyjnego (Open Office Calc lub Microsoft Excel). Umożliwiono również zaznaczanie wielu wierszy. Dokonuje się tego z wciśniętym klawiszem CTRL. Wybranie opcji "Zaznacz wszystko" powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich wierszy widocznych w tabeli.
 • Wprowadzono możliwość szybkiego zgłaszania błędu z poziomu programu. W menu głównym Pomoc dodano opcję "Zgłoś błąd". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna przeglądarki oraz strony z formularzem kontaktu do producenta programu. Formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz numer wersji programu.
 • Wprowadzono możliwość zgłaszania sugestii nowych funkcjonalności do programu z poziomu programu. W menu głównym Pomoc dodano opcję "Zaproponuj nową funkcjonalność". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna przeglądarki oraz strony z formularzem kontaktu do producenta programu. Formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz nazwę programu.
 • Poprawiono mechanizm tworzenia kopii bezpieczeństwa. Teraz użytkownik wskazuje do jakiej lokalizacji ma być zapisana kopia bezpieczeństwa. Kopia tworzona jest poprzez generowanie pliku ZBD będącego wyeksportowaną bazą danych. Aby przywrócić dane z kopii należy po prostu zaimportować bazę danych poprzez opcję Dane - Import bazy danych. Tym samym usunięto z Konfiguracji z zakładki Bezpieczeństwo opcję "Przywróć dane z kopii".
 • Poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do PDF.
 • Na wszystkich oknach potwierdzenia wydruku dodano przycisk "Zapisz do PDF". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego zapisu do pliku oraz zapis aktualnego wydruku to pliku PDF.
Zmiany w wersji 1.51.2010(2010-06-04)
 • Dodano możliwość definiowania Wydatków Stałych (opłaty czynszowe, abonamentowe, itd. itp.). Opcja jest dostępna z głównego paska narzędzi pod przyciskiem "Wydatki stałe". Funkcjonalność pozwala na dodanie nieograniczonej liczby wydatków, które będą automatycznie dodawane do listy wydatków od określonego dnia z zadaną częstotliwością. Program pozwala na dodawanie wydatków w cyklach codziennych, co tygodniowych, co miesięcznych, co dwumiesięcznych, co kwartalnych, co półrocznych, co rocznych i dwuletnich. Po przekroczeniu dat zadanych w określonych wydatkach stałych program automatycznie dodaje je do listy wydatków wyświetlając wcześniej okno dialogowe pozwalające na zmodyfikowanie kwoty wydatku przed dodaniem.
 • Dodano pięć nowych zestawień dla wydatków stałych (Zestawienia): wydatki cykliczne według dni, Wydatki cykliczne według miesięcy, wydatki cykliczne według kategorii, wydatki cykliczne według portfeli, Wydatki cykliczne według miejsc wydatków
Zmiany w wersji 1.50.2010(2010-05-05)
 • Umożliwiono aktualizowanie programu z poziomu aplikacji. W menu głównym "Pomoc" dodano opcję "Aktualizuj program". Wybranie opcji powoduje sprawdzenie przez Internet dostępności nowej wersji i w zależności od reakcji Użytkownika umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
 • W menu START systemu Windows w sekcji Wszystkie programy - Budżet Domowy dodano skrót do programu aktualizującego aplikację. Uruchomienie programu wskazywanego przez skrót umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
 • Usprawniono aktualizacje programów przez Internet.
 • Umożliwiono zdefiniowanie dowolnego dodatkowego parametru dla Wydatków. W konfiguracji w sekcji Podstawowe dodano przełącznik "Dodatkowy parametr dla wydatków" oraz pole edycyjne "Nazwa dla dodatkowego parametru". Włączenie i zdefiniowanie parametru powoduje pojawienie się pola o zdefiniowanej nazwie na oknie edycji wydatku, w tabeli na oknie "Wydatki" oraz na wydruku wydatków.
 • Umożliwiono zdefiniowanie dowolnego dodatkowego parametru dla Przychodów. W konfiguracji w sekcji Podstawowe dodano przełącznik "Dodatkowy parametr dla dochodów" oraz pole edycyjne "Nazwa dla dodatkowego parametru". Włączenie i zdefiniowanie parametru powoduje pojawienie się pola o zdefiniowanej nazwie na oknie edycji przychodu, w tabeli na oknie "Dochody" oraz na wydruku wydatków.
Zmiany w wersji 1.49.2010(2010-04-06)
 • Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisywania szukanego ciągu w oknach programu. Wyszukiwanie odbywa się według danych z kolumny dla której ustawiono sortowanie. Przy wpisywaniu kursor danych ustawia się automatycznie na pierwszym wpisie pasującym do wpisywanego ciągu.
 • Wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Jeśli jakikolwiek filtr został włączony dla danego okna to w dolnej części okna pojawia się informacja o aktywności filtru wraz z przyciskiem umożliwiającym szybkie wyłączenie wszystkich filtrów.
 • Usprawniono działanie opcji Kopiuj-Wytnij-Wklej. Opcja umożliwia szybkie dublowanie wydatków, dochodów, miejsc wydatków, portfeli, źródeł dochodów oraz kategorii wydatków. W celu zdublowania wpisu należy ustawić się na danym wpisie, wcisnąć CTRL + C (Edycja - Kopiuj) lub CTRL + X (Edycja - Wytnij), a następnie wcisnąć CTRL + V (Edycja - Wklej).
Zmiany w wersji 1.48.2010(2010-03-24)
 • Uproszczono konfigurację poprzez wyeliminowanie nie wykorzystywanych w programie sekcji.
 • Usprawniono dodawanie nowych Kategorii wydatków. Po dodaniu nowej kategorii kursor automatycznie ustawia się na nowo dodanej kategorii.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.47.2010(2010-03-04)
 • Dodano możliwość szybkiego przejścia na stronę zawierającą historię wersji programu wraz z opisami zmian w najnowszych wersjach.
 • Wprowadzono hasło pozwalające na dostęp do programu w przypadku zapomnienia hasła przez Użytkownika. Aby uzyskać jednorazowe, tymczasowe hasło dostępu do zablokowanego programu należy skontaktować się z firmą Fineco Software e-mailowo lub telefonicznie.
Zmiany w wersji 1.46.2010(2010-02-10)
 • Umożliwiono eksport oraz import bazy danych z poziomu programu. Opcja służy do przenoszenia danych pomiędzy komputerami.
 • W menu głównym Dane dodano opcję "Eksport danych (CTRL + E)". Po wybraniu opcji należy wskazać lokalizację gdzie ma zostać zapisana baza danych (np. nośnik PenDrive). Baza danych archiwizowana jest w formacie *.ZBD (Zarchiwizowana Baza Danych).
 • W menu głównym Dane dodano opcję "Import danych (CTRL + I)". Po wybraniu opcji należy wskazać lokalizację gdzie znajduje się plik z wyeksportowaną wcześniej bazą danych w formacie *.ZBD (Zarchiwizowana Baza Danych). Uwaga: W wyniku importu nadpisywana jest istniejąca baza danych. Dane po imporcie mają więc dokładnie tę samą zawartość co w momencie eksportu. Nie następuje więc synchronizacja danych.
Zmiany w wersji 1.45.2010(2010-01-22)
 • Poprawiono stabilność pracy programu pod systemem Windows 7.
 • Umożliwiono zapis wydruków do plików w formacie PDF (Portable Document Format). Na oknie podglądu wydruków zmieniono znaczenie przycisku "Zapisz". Dotychczas plik zapisywany był w formacie JPG lub BMP. Obecnie plik zapisywany jest wyłącznie do formatu PDF.
Zmiany w wersji 1.44.2010(2009-12-22)
  o 4 nowe zestawienia graficzne.
 • Zestawienie wydatków według miesięcy pozwalające na graficzną reprezentację wydatków w podziale na miesiące w postaci słupków.
 • Zestawienie wydatków według lat pozwalające na graficzną reprezentację wydatków w podziale na lata w postaci słupków.
 • Zestawienie dochodów według miesięcy pozwalające na graficzną reprezentację dochodów w podziale na miesiące w postaci słupków.
 • Zestawienie dochodów według lat pozwalające na graficzną reprezentację dochodów w podziale na lata w postaci słupków.
Zmiany w wersji 1.43.2009(2009-12-10)
 • Umożliwiono zmianę waluty na jakiej operuje program. Zmiany waluty dokonuje się w konfiguracji (Dane - Konfiguracja).
 • Wprowadzono sumowanie wydatków, dochodów oraz sald dla wszystkich portefli. Panel z sumami umieszczono na oknie portfeli (przycisk "Portfele" na głównym pasku przycisków).
Zmiany w wersji 1.42.2009(2009-10-27)
 • Dodano możliwość dokonywania Transferów Pieniędzy. Opcja służy do przenoszenia zasobów pieniężnych pomiędzy portfelami (np. wypłata z bankomatu rozumiana jako transfer pomiędzy kontem osobistym, a portfelem gotówkowym). Aby dokonać transferu pieniędzy pomiędzy portfelami należy wejść w Portfele - Transfery. Transferu dokonuje się poprzez dodanie nowego wpisu w oknie "Transfery". Aby zaewidencjonować transfer należy podać datę transferu, rodzaj transferu, portfel źródłowy (z którego portfela), portfel docelowy (do którego portfela), kwotę oraz ewentualnie opis. Spis "Rodzaj transferu" jest słownikiem definiowalnym przez Użytkownika.
Zmiany w wersji 1.41.2009(2009-09-21)
 • Unowocześniono wygląd interfejsu poprzez wymianę niektórych ikon. Zmieniono wygląd pola edycyjnego służącego do aktywacji programu (Dane - Aktywacja programu).
 • Dodano nową sekcję w konfiguracji "Styl wydruków"
 • Umożliwiono manipulację wydrukami poprzez możliwość ustawienia dowolnego kroju czcionki, rozmiaru, koloru oraz możliwość wyłączenia cieniowania nazw kolumn tabeli. W tym celu dodano nową sekcję w konfiguracji "Styl wydruku".
Zmiany w wersji 1.40.2009(2009-07-30)
 • Poprawiono stabilność programu poprzez wyeliminowanie kilku błędów
 • Umożliwiono zapis wydruku z poziomu podglądu wydruku do plików JPEG oraz BMP
 • Na głównych paskach narzędzi udostępniono przycisk "Widok" umożliwiający szybkie spersonalizowanie widoku tabeli (przemieszczanie kolumn, wyłączanie wyświetlania kolumn, zmiana sortowania)
Zmiany w wersji 1.34.2009(2009-07-03)
 • Poprawiono wyświetlanie drzewa kategorii na oknie wydatków. Dotychczas wpisy wyświetlane były w kolejności dodania. Teraz wszystkie wpisy w drzewie posortowane są alfabetycznie.
 • Poprawiono wyświetlanie drzewa kategorii w polu wyboru kategorii na oknie dodawania nowego wydatku. Dotychczas wartości wyświetlane były w kolejności dodania. Teraz wszystkie wpisy posortowane są alfabetycznie.
 • Poprawiono błąd w zestawieniach polegający na nie uwzględnianiu zakresu wybranych dat na niektórych zestawieniach.
Zmiany w wersji 1.33.2009(2009-05-26)
 • Umożliwiono dwukierunkowe sortowanie danych w zestawieniach tabelarycznych. Aby posortować kolumnę wystarczy kliknąć w tytuł danej kolumny. Ponowne kliknięcie tej samej kolumny powoduje zmianę kierunku sortowania.
 • Umożliwiono dwukierunkowe sortowanie danych na wykresie w zestawianiach graficznych. W widoku wykresu dodano przełączniki "Sortuj po nazwach", "Sortuj po wartościach" oraz "Kierunek malejący".
 • Usprawniono działanie konfiguracji.
 • Usprawniono system automatycznych aktualizacji przez Internet.
Zmiany w wersji 1.32.2009(2009-05-19)
 • Dodano opcję "Przypomnienia o płatnościach" dostępną z głównego paska przycisków. Opcja pozwala zdefiniować nieograniczoną liczbę przypomnień o płatnościach lub innych dowolnych zdarzeniach. W momencie uruchomienia programu w dniu dla którego dodane zostało przypomnienie pojawi się monit z treścią zdefiniowanego przypomnienia.
Zmiany w wersji 1.31.2009(2009-05-11)
 • Dodano możliwość zabezpieczenia wejścia do programu hasłem. Aby uaktywnić hasło należy włączyć opcję "Zabezpiecz wejście do programu hasłem" oraz wypełnić pola "Hasło" i "Powtórz hasło" w [Dane - Konfiguracja programu- Bezpieczeństwo].
 • Dodano możliwość automatycznego archiwizowania danych. Program umożliwia zdefiniowanie częstotliwości archiwizacji na: za każdym razem, raz dziennie, w dni parzyste, w dni nieparzyste, raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na kwartał, raz na pół roku, raz na dwa lata. Ustawienia opcji znajdują się w [Dane - Konfiguracja programu - Bezpieczeństwo].
 • Umożliwiono zdefiniowanie częstotliwości sprawdzania aktualizacji oraz wyłączenie pobierania aktualizacji. W [Dane - Konfiguracja programu - Automatyczne aktualizacje] dodano parametr "Automatycznie aktualizuj program" oraz "Częstotliwość sprawdzania aktualizacji", który może przyjmować wartości: za każdym razem, raz dziennie, w dni parzyste, w dni nieparzyste, raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na kwartał, raz na pół roku, raz na dwa lata.
 • Umożliwiono wskazanie zewnętrznego programu, który będzie uruchamiany zawsze po starcie programu. Zewnętrzny program może służyć np. do importu danych z innych programów, wyciągów bankowych itp. Nazwę uruchamianego programu należy wskazać w "Program uruchamiany po starcie" w [Dane - Konfiguracja programu - System wymiany danych] oraz włączyć parametr "Uruchamiaj zewnętrzny program po starcie".
 • Umożliwiono automatyczny import danych z pliku XML po otwarciu programu. Może to być plik z wyciągiem bankowym pobrany przez zewnętrzny program. Nazwę importowanego pliku należy wskazać w "Nazwa importowanego pliku wymiany" w [Dane - Konfiguracja programu - System wymiany danych] oraz włączyć parametr "Importu plik wymiany po otwarciu".
 • Umożliwiono wskazanie zewnętrznego programu, który będzie uruchamiany zawsze po zamknięciu programu. Zewnętrzny program może służyć np. do eksportu danych do innych programów. Nazwę uruchamianego programu należy wskazać w "Program uruchamiany po zamknięciu" w [Dane - Konfiguracja programu - System wymiany danych] oraz włączyć parametr "Uruchamiaj zewnętrzny program po zamknięciu".
Zmiany w wersji 1.30.2009(2009-04-18)
 • Dodano możliwość tworzenia zestawień tabelarycznych i graficznych dla wydatków i dochodów według kilku wybranych kryteriów dla dowolnie definiowalnych zakresów czasowych. W zależności od rodzaju zestawienia wykres graficzny jest liniowy lub słupkowy. Wprowadzono możliwość generowania następujących zestawień: wydatki względem dni, wydatki względem kategorii, wydatki względem portfeli, wydatki względem miejsc wydatków (sklepów), dochody względem dni, dochody względem portfeli, dochody względem źródeł dochodów.
 • Wprowadzono system automatycznych aktualizcji przez Internet. W momencie pojawienia się kolejnych wersji programu aplikacja automatycznie aktualizuje się do najnowszej wersji. Uwaga: Na niektórych systemach Windows Vista, aby zaktualizować program może zajść konieczność wyłącznia w Panelu Sterowania opcji Kontroli Konta Użytkownika systemu Windows.
Zmiany w wersji 1.29.2009(2009-02-28)
 • Poprawiono stabilność pracy oraz ergonomiczność programu.